Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Wegwijs in bodemsaneren

Heeft u behoefte aan een overzicht van de vergunningen, ontheffingen, meldingen die vereist zijn bij het voorbereiden of uitvoeren van een bodemsanering? Op de speciale website www.VoordatUBegintMetBodemsaneren.nl vindt u naast informatie over de bodemverplichtingen, vooral informatie over onder andere vergunningen, ontheffingen of meldingen die u nodig kunt hebben bij de voorbereiding en uitvoering van een bodemsanering. Deze vergunningen, ontheffingen of meldingen zijn gebaseerd op andere milieuregelgeving dan de Wet bodembescherming. Het gaat dan om bijvoorbeeld om de Wet milieubeheer, de Monumentenwet en de Waterwet, maar ook om verordeningen van gemeenten en provincies.
Om de verontreinigde grond te kunnen verwijderen moet u bijvoorbeeld een boom verwijderen of een opstal slopen. Maar ook de nabijheid van bijvoorbeeld een dijklichaam of een spoorweg is belangrijk.

Op de website vindt u een opsomming van allerlei activiteiten die mogelijk nodig zijn. Per activiteit is vervolgens vermeld welke regelgeving van toepassing is, welk overheidsbesluit (vergunning) nodig is, of u een melding aan de overheid moet doen en bij welk bevoegd gezag u moet zijn. Bij sommige activiteiten zijn nog aanvullende opmerkingen gemaakt. Het langslopen van de activiteiten op deze website helpt u een heel eind op weg bij de vraag waar u rekening mee moet houden.

Het saneren van bodemverontreiniging is een inspanning om een ongewenst restant van het verleden op te ruimen. Maar vaak komt er meer bij kijken dan alleen de verplichtingen vanuit de Wet bodembescherming. Wat is in uw geval van toepassing? lees meer ......

Gerelateerd