Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Alternatieve werkwijzen

Alleen daarvoor erkende bedrijven mogen werkzaamheden uitvoeren waarvoor volgens het Besluit bodemkwaliteit een erkenningsplicht geldt. Erkende bedrijven moeten de werkzaamheden uitvoeren volgens de technische eisen in het daarvoor aangewezen normdocument (protocol). In sommige gevallen is een andere manier van werken toegestaan: de alternatieve werkwijze.  

Documenten waarvoor een alternatieve werkwijze mogelijk is
Voor de volgende werkzaamheden hebben erkende bedrijven de mogelijkheid om, nadat aan de daaraan gestelde voorwaarden is voldaan, een alternatieve werkwijze toe te passen:

  • monsterneming voor partijkeuringen (BRL 1000)
  • veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL SIKB 2000)
  • mechanisch boren (BRL SIKB 2100)
  • milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg (BRL SIKB 6000)
  • uitvoering van (water-)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem (BRL SIKB 7000)
  • ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemen (BRL SIKB 11000)

Voorwaarden voor het toepassen van alternatieve werkwijzen
De voorwaarden zijn in de genoemde beoordelingsrichtlijnen beschreven: in het eerste hoofdstuk van de beoordelingsrichtlijn vindt u een paragraaf Alternatieve werkwijzen. Randvoorwaarde is toestemming van de opdrachtgever en van het bevoegd gezag.

Eén van de andere voorwaarden is dat een alternatieve werkwijze moet zijn beoordeeld door SIKB. Bij die beoordeling formuleert SIKB twee zaken:

  1. welke eisen uit het relevante protocol niet of in aangepaste vorm van toepassing zullen zijn op de beoordeelde alternatieve werkwijze;
  2. specifieke nieuwe eisen die juist wel van toepassing zullen zijn op de beoordeelde alternatieve werkwijze. Deze eisen hebben overigens geen werking op de in het protocol beschreven reguliere werkwijze.

Register van beoordeelde alternatieve werkwijzen
In een Register alternatieve werkwijzen houden we de kerngegevens bij van de beoordeelde alternatieve werkwijzen.