Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 5e jaargang, nr. 20 - 24 november 2021
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Complete en betrouwbare data ondergrond essentieel

Voor een duurzaam gebruik en beheer van de Nederlandse ondergrond is kennis(delen) over de opbouw en de eigenschappen ervan essentieel. Daarvoor zorgt de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO. Denise Maljers is hoofd van de afdeling Geomodelling. Lees verder.


Denise Maljers – foto TNO

Op de voorgrond

‘Het belang van ketentoezicht’

Op 16 november jl. kwam het Platform Toezicht Bodem voor de 24ste keer bijeen. Het Platform ging in 2006 van start. Een gesprek met Annelies de Graaf (SIKB) en Herman Miedema (RWS-Bodem+). Zij vormen samen met Tim Beerman (IL&T) het team, dat de bijeenkomsten van het Platform Toezicht Bodem organiseert. Lees verder.


Annelies de Graaf en Herman Miedema - eigen foto's

Actueel

Urgentie indringend in beeld tijdens twaalfde Deltacongres

Rijksoverheid

Alleen samen kunnen we Nederland waterveilig en klimaatbestendig inrichten. En iedereen moet nú aan de bak, van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen tot bedrijven, organisaties en burgers. Dat was de boodschap van het Deltacongres, 11 november 2021 jl. in Maastricht. Lees verder.

Europese Commissie publiceert de EU Bodemstrategie

Rijkswaterstaat/Bodem+

De op 17 november gepubliceerde EU Bodemstrategie onderstreept de baten van gezonde bodems voor de samenleving. De strategie geeft acties en een kader met maatregelen voor bescherming, herstel en duurzaam gebruik. Ontwikkeling van een Wet voor gezonde bodems is onderdeel van de strategie. Lees verder.


Illustratie: Europese Commissie

Aangepaste eisen beoordeling gewasbeschermingsmiddelen

RIVM

Er zijn aanpassingen nodig in de toelatingseisen waarmee gewasbeschermingsmiddelen beoordeeld worden en de richtlijnen die daarvoor gelden. Dit om mogelijke gezondheidseffecten van deze middelen beter te kunnen aantonen. Lees verder.


Foto: RIVM

Homepage SIKB vernieuwd

SIKB

De website van SIKB heeft een nieuwe homepage. Na zes jaar had deze een enigszins sleets karakter gekregen. De zoekstructuur is vereenvoudigd en de ‘look and feel’ is aangepast aan de eisen van deze tijd. Zie www.sikb.nl


Illustratie: SIKB

Kamerbrief granuliet

Rijkswaterstaat/Bodem+

Staatssecretaris Van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat) stuurde op 16 november 2021 een brief naar de Tweede Kamer over granuliet. De brief gaat in op het aanvullend onderzoek door Arcadis om de situatie te bekijken en te beoordelen of de mogelijke aanwezigheid van granuliet in de leeflaag van plas de Moleneindse Waard van invloed is op de conclusies van het reviewonderzoek. Lees verder.


Staatssecretaris Van Weyenberg - foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

BRO-op-straat-app nu beschikbaar

Basisregistratie Ondergrond

Wilt u ook eens proberen hoe het is om met een iPad op locatie BRO-gegevens en modellen te bekijken? Dat kan nu met de BRO-op-staat-app. Het programma BRO heeft de app als proef laten ontwikkelen om de kracht van ondergrondmodellen en -data op locatie te ervaren. Lees verder.

Jaarrapportage certificatietoezicht bodembeheer 2020

SIKB

Op 7 oktober 2021 is de Jaarrapportage certificatietoezicht bodembeheer 2020 vastgesteld. Deze Jaarrapportage bespreekt het functioneren van de in totaal negen certificatieschema’s voor milieuhygiënisch bodembeheer, in beheer bij SIKB, in het kalenderjaar 2020. Lees verder.


Illustratie: Pixabay

Interactie bodemvocht en vegetatie in de Rijn

Deltares

Hydroloog Joost Buitink van Deltares deed in zijn proefschrift onlangs onderzoek naar de interacties tussen verschillende hydrologische processen in het Rijnstroomgebied. Lees verder.


Foto: Deltares

Handboek bemaling bouwputten en sleuven

CROW

Vanaf vandaag staat de publicatie Handboek bemaling van bouwputten en sleuven in de digitale kennisbank van CROW. Deze publicatie kan iedereen die zich aanmeldt bij de kennisbank via deze link kosteloos raadplegen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

25 november 2021
COB congres
25 november 2021
Grip krijgen op lood in Bodem - Problemen en Oplossingen
25 november 2021
Bijeenkomst Platform Bodembeheer: Jaaroverzicht bodem in 2021
25 november 2021
Beregening op hoge zandgronden: effecten van verdroging op de natuur
10 maart 2022
SIKB jaarcongres ‘SIKBubbels - Kom uit je bubbel!’
21 april 2022
Symposium Bodembreed
19 mei 2022
Nationaal Symposium Bodemenergie; verplaatst!
 

Uitgelicht

Terugblik netwerksessie CoP IBC Nazorg

Afbouw van Nazorg IBC blijft actueel. Een coalitie van publiek en private partijen werkt aan een programma om tot deze afbouw te komen en met kennis en opbouwende ervaring bij te dragen aan deze ambities. In een netwerksessie van het CoP IBC Nazorg presenteerden zij haar plannen. Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Ontwerp KNA Leidraad Metaal vrijgegeven

SIKB

Om kennis over het verzamelen en registreren van anorganische archeologische vondsten te uniformeren, is de Leidraad Anorganisch Vondstmateriaal opgesteld. De leidraad bestaat uit verschillende deelleidraden die een bepaalde periode of vondstcategorie behandelen. Lees verder.


Illustratie:: Pixabay

Zero pollution

Deltares

Europa investeert in onderzoek om zorgwekkende verontreinigen uit het milieu te krijgen. Een circulaire economie waarin vervuilende stoffen uit het milieu blijven, is het streven van de Europese Commissie. Lees verder.


Foto: Deltares

Verkenning effectieve stikstofreductie

RIVM

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vroeg het RIVM te onderzoeken waar stikstofreductie gerealiseerd moet worden om de natuur zo effectief mogelijk te beschermen. Lees verder.


Foto: RIVM

Baggerwerkzaamheden Zandkreekgeul voltooid

Rijkswaterstaat/Bodem+

De baggerwerkzaamheden in de vaargeul van de Zandkreek zijn gereed. Rijkswaterstaat startte 4 oktober 2021 met het baggeren. Daar is circa 130.000 m3 gebaggerd om deze weer op diepte te brengen voor de scheepvaart. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

25 jaar kwaliteitsborging

VKB

De Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB) is jarig! Op 18 november 2021 bestond de vereniging 25 jaar. Dat wordt volgend jaar gevierd samen met alle partners in het werkveld van duurzaam bodembeheer. Lees verder.


Illustratie: VKB

Milieumetingen Kerncentrale Borssele

RIVM

Het RIVM heeft in 2019 en 2020 de metingen die de kerncentrale Borssele zelf uitvoert in de directe omgeving van de kerncentrale gecontroleerd. Er is hierin geen radioactiviteit afkomstig van de kerncentrale gevonden. Lees verder.


Foto: RIVM

De verdwijnput voor CO2

Wageningen University & Research

‘Het is een beetje een vreemde eend in het geheel’, vertelt Eric Arets, verwijzend naar de sector LULUCF. Oftewel: landgebruik (Land Use), landgebruiks-verandering (Land Use Change) en bosbouw (Forestry). Het is de enige sector in de klimaatproblematiek die kan leiden tot het verwijderen van CO2. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Omgevingsdiensten handhaven niet

De Groene

Bedrijven in Nederland kunnen vrijwel straffeloos milieuovertredingen begaan. In grote delen van Nederland controleren de verantwoordelijke omgevingsdiensten bedrijven slechts zelden op milieuovertredingen. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.