Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 4e jaargang, nr. 3 - 12 februari 2020
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Jasper Griffioen: 10.000 geochemische analyses online

'We zijn ook in 2020 weer met een groot aantal projecten bezig die de bodem en ondergrond, van de oppervlakte tot zeer diep, betreffen. Zoals het online plaatsen in de DINO-database van ruim 10.000 geochemische analyses van bodem en ondergrond die wij de afgelopen 25 jaar hebben gegenereerd', vertelt Jasper Griffioen van TNO. Lees verder.


Jasper Griffioen – eigen foto

Op de voorgrond

Geologische significantie van antropogene bodems

TNO

Industriële reststoffen worden in grote hoeveelheden (her)gebruikt als ophoogmateriaal in de bouw. In een recent artikel in Anthropocene (open access) wordt ingegaan op drie relevante voorbeelden: assen van afvalverbranding, staalslakken en granulaat afkomstig van bouw- en sloopactiviteiten. Lees verder.


Assen van huisvuilverbranding (AEC-Bodemas) die worden verwerkt in een ophoging bij de verbreding van de N242 bij Alkmaar – foto Joris Dijkstra

Kennisproject UP Bodem en Ondergrond

Inzicht in het proces van kennis ontwikkelen naar kennis toepassen

Sandra Lenders

‘In Flevoland verbinden we onderzoek, onderwijs, ondernemers en overheden met elkaar. Zo vinden vernieuwingen hun weg naar de praktijk. Als metafoor gebruiken we hiervoor de agro-innovatiemotor. De focus ligt op de implementatie van vernieuwingen in de praktijk, waar agro-ondernemers aan de wieg staan; gevoed door vragen uit de markt en gesteund door kennisinstituten. De Aeres Hogeschool is een van die kennisinstituten. We onderzoeken nu hoe we die meerwaarde kunnen optimaliseren’, vertelt Sandra Lenders, projectverantwoordelijk bij de Provincie Flevoland. Lees verder.


Sandra Lenders – eigen foto

Actueel

Aandacht voor bodem en ondergrond in de omgevingsvisie

VNG

De grote maatschappelijke opgaven in de leefomgeving raken het beleid op het gebied van bodem en ondergrond. Om die reden zijn VNG en Deltares het project “Bodem en Ondergrond Gemeentelijke Omgevingsvisies” (BOGO) gestart. Lees verder.


Foto: Pixabay

Jaarwerkplan Rijkswaterstaat Bodem+ 2020

Rijkswaterstaat/Bodem+

Het Jaarwerkplan van Rijkswaterstaat /Bodem+ is gereed in de vorm van een online magazine Het jaarwerkplan 2020 geeft de toekomstplannen van Bodem+ weer met de prioriteiten voor dit jaar. Lees verder.


Illustratie: Rijkswaterstaat/Bodem+

RIVM en Deltares gaan verschil effect PFAS-grond en -baggerspecie op oppervlaktewater onderzoeken

Waterforum

Het RIVM en Deltares werken aan een plan waarin de vraag wordt beantwoord of er een verschil is tussen het effect van PFAS-houdende grond en PFAS-houdende baggerspecie op het oppervlaktewater. Zo kan hun opdrachtgever, het ministerie van I&W, beter inschatten onder welke voorwaarden PFAS-houdende grond in diepe plassen kan worden toegepast. Lees verder.


Foto: Pixabay

Bodemdaling is een sluipend probleem

TNO

Nederland daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. In grote delen van Nederland daalt de bodem door menselijk ingrijpen. Zo wordt bodemdaling voornamelijk veroorzaakt door verlaging van het grondwaterpeil. De Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, onderzoekt in samenwerking met andere instituten het hele spectrum van bodemdaling. Lees verder.


Foto: Pixabay

Beter inzicht bodemvocht tijdens droge zomers Nederland

Deltares

Tijdens de laatste twee zomers stonden veel kleine watergangen droog, waren de grondwaterstanden laag, en droogden bodems uit. Het is lastig om in te schatten welke sturingsmaatregelen er mogelijk en nodig zijn in perioden van zowel watertekort als wateroverschot. UT-onderzoeker Michiel Pezij ontwikkelde samen met Deltares methoden om informatie over bodemvocht beschikbaar te maken voor waterbeheerders. Lees verder.


Foto: Deltares

Beurs voor onderzoek naar gebaggerd havensediment als koolstofneutraal bouwmateriaal

TNO

Een team onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het NIOZ hebben een beurs gewonnen van de NWO Topsector Water & Maritiem. Deze subsidie gaan zij gebruiken om het potentieel van gebaggerd havensediment als koolstof-neutrale bron voor bouwmaterialen te onderzoeken. Lees verder.


Foto: UU

Taskforce PFAS: Inventarisatie van knelpunten en zoeken naar oplossingen

Rijkswaterstaat/Bodem+

In de afgelopen periode lag de focus op inventarisatie van de PFAS-knelpunten bij de achterban. Er zijn meerdere enquêtes bij bedrijven en overheden uitgezet. De Taskforce werkt momenteel aan een advies op het knelpunt hoe om te gaan met afvalwater via directe en indirecte lozingen uit depots en stortplaatsen. Daarnaast werkt zij aan het knelpunt grond en bagger in diepe plassen. Voor grond en bagger in diepe plassen lopen diverse onderzoeken, die rond april zijn afgerond. Daarna zal aan de oplossing gewerkt worden. Lees verder.

Taskforce PFAS: Oplossen van knelpunten

Rijkswaterstaat/Bodem+

De taskforce geeft adviezen die de knelpunten oplossen en daarbij rekening houden met de regelgeving en met de bescherming van milieu en gezondheid. De taskforce adviseert rechtstreeks aan de minister en doet dat zodra haar advies over een bepaald knelpunt klaar is. De taskforce wordt opgeheven zodra het tijdelijk handelingskader is vervangen door het definitief handelingskader. Lees verder.

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

17 maart 2020
Praktijkfestival Ondergrond
Amersfoort
18 maart 2020
Kennisbijeenkomst interferentie bij kleine gesloten bodemenergiesystemen
Utrecht
19 maart 2020
Een nieuwe lente, een nieuw dendrochronologisch geluid
Amersfoort
19 maart 2020
Baggernetdag ‘Bagger als grondstof’
Rotterdam
26 maart 2020
Grondwater in de Omgevingswet
Utrecht
9 april 2020
Symposium Bodembreed
Zeist
20 t/m 24 april 2020
The Tenth International Symposium on Land Subsidence (TISOLS)
Delft - Gouda
25 t/m 29 mei 2020
Geoweek
Diverse locaties
 

Uitgelicht

Baggernetdag 'Bagger als grondstof' - 19 maart 2020

Bagger is een waardevolle grondstof, waar we veel slimmer en duurzamer gebruik van kunnen maken. Deze boodschap staat centraal op de eerstvolgende Baggernetdag, op donderdag 19 maart 2020 in Rotterdam. Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Veilig omgaan met zeer zorgwekkende stoffen in een circulaire economie

RIVM

De overgang naar een circulaire economie biedt kansen om veilig om te gaan met stoffen met zeer zorgwekkende eigenschappen (ZZS). Het biedt ook kansen om het gebruik van deze stoffen beter in beeld te krijgen. Het RIVM heeft geïnventariseerd wat hiervoor nodig is en ziet daarbij drie uitdagingen. Lees verder.


Foto: RIVM

Toekomstprogramma Gouden Gronden

Waterschap Noorderzijlvest

Gouden Gronden heeft zijn toekomstplannen van het programma gepresenteerd. In de afgelopen vier jaar heeft Gouden Gronden een belangrijke rol gespeeld bij het ontwikkelen en verbinden van projecten die de kwaliteit van de landbouwbodem en het water verbeteren. Lees verder.


Foto: Pixabay

Stijging stikstofoverschot landbouw door droge zomer 2018

CBS

Het stikstofoverschot in de landbouw is in 2018 met ongeveer 8 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Door de droge zomer vielen oogsten tegen en werd er minder stikstof opgenomen door gras en gewassen. De toename van het overschot vond plaats ondanks inkrimping van de veestapel. Dit blijkt uit de Mineralenbalans landbouw van het CBS. Lees verder.


Foto: Pixabay

Officiële afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat

Rijkswaterstaat

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen heeft op 3 februari 2020 tijdens een werkbezoek aan de Roggenplaat de officiële afronding van de uitgevoerde zandsuppletie gemarkeerd. Lees verder.

De weidevogels leggen het loodje. En zij niet alleen

NRC

Een rapport van het Wereld Natuur Fonds legt de kaalslag in de Nederlandse natuur bloot. Maar er is nog een kans op herstel. Lees verder.


Foto: Pixabay

Regionale koolstofbanken voor waterpeilverhoging veenweidegebieden

Waterforum

In Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland, Overijssel en Utrecht worden ‘koolstofbanken’ ingericht die grondeigenaren kunnen financieren die de waterpeilen van veenweiden willen verhogen. Daarmee kan het veen worden behouden en tevens de uitstoot van broeikasgassen worden verminderd. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aandacht voor bodem loont snel

Nieuwe Oogst

'Bij melkveehouders in Overijssel en Flevoland hebben we de laatste jaren gezien dat je met 10 procent minder kunstmest dezelfde of betere graslandopbrengsten kunt halen als je meer aandacht schenkt aan de bodem en bemesting.' Dit zegt adviseur Sytze Waltje van DLV Advies. Lees verder.


Foto: Pixabay

Afname flora en fauna in agrarisch gebied sinds 1900

CBS

De flora en fauna van het agrarisch gebied in Nederland zijn sterk veranderd in de afgelopen eeuw. Akkerplanten zijn sinds 1900 met 35 procent achteruitgegaan, graslandvlinders met 80 procent, en kenmerkende vogels van het open boerenland met 85 procent. Lees verder.

Achtergrond en opinie

Granuliet in diepe plassen

Rijkswaterstaat/Bodem+

Televisieprogramma Zembla heeft donderdag 6 februari 2020 aandacht besteed aan het gebruik van granuliet in diepe plassen. Het gaat om het project Over de Maas. Ook de Volkskrant besteedde aandacht aan dit onderwerp. Voor de feiten en achtergronden van granuliet in diepe plassen. Lees verder.

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Heeft u een vraag over granuliet en de uitzending van Zembla?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat hebben diverse vragen van Zembla beantwoord. De uitzending van Zembla en het artikel in de Volkskrant riep een aantal vragen op. Op die vragen geven we antwoord.

Bent u journalist en heeft u nog andere vragen naar aanleiding van de uitzending van Zembla? Bel dan met een van de persvoorlichters van Rijkswaterstaat.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.