Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 3e jaargang, nr. 12 - 19 juni 2019
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Quirine Diesbergen, programmamanager Bodem ILT: 'Bodemvervuiling moet een zichtbaar delict worden'

‘Bodem en afval op respectievelijk de tweede en eerste plaats, en legionella op de achtste plaats behoren tot de tien belangrijkste maatschappelijke risicogebieden die de Inspectie Leefomgeving en Transport in beeld heeft gebracht. Zo zijn de kosten door onzorgvuldige of onjuiste werkzaamheden in de sector bodem en afval jaarlijks 4,2 miljard euro tezamen, en veroorzaakt legionella, naast veel persoonlijk leed, jaarlijks 78 miljoen euro schade’. Programmamanager Quirine Diesbergen licht de belangrijkste thema’s toe waar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zich op richt. Lees verder


Quirine Diesbergen: Onzorgvuldigheid veroorzaakt jaarlijks 2,5 miljard schade in de bodemsector - eigen foto

Op de voorgrond

Jaarcongres SIKB

Het programma van het SIKB Jaarcongres is bekend! Onder leiding van SIKB-bestuurslid Jeroen Haan, tegen die tijd dijkgraaf van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, wordt op 26 september over de kennis en kunde van het Nederlandse bodem- en ondergrondbeheer en de archeologie, in (inter)nationaal verband, gediscussieerd. Wat kan men elders in de wereld van onze aanpak leren, en wat kunnen wij van elders leren? De ambitie is er: ‘+31 - Even Nederland bellen’. Met sprekers als Marck Haerkens die inspiratie biedt vanuit de luchtvaart en Ad van Wijk die een blik werpt op het (ondergrondse) energielandschap in 2031. Met debatten tussen bijvoorbeeld lector John van den Hof en hoogleraar Daan Raemakers over de kennis en competenties die in 2031 van de bodem- en archeologieprofessionals worden gevraagd.
Voor meer informatie en aanmelden:

Kennisproject UP Bodem en Ondergrond

Zuid-Hollands netwerk verbindt onder- aan bovengrond

‘We hebben generaties lang Nederland vol gepland en gebouwd zonder na te denken wat dit betekent voor de bodem en ondergrond. We dachten de omgeving naar onze hand te kunnen zetten met het idee “de ondergrond pikt dat wel”. Mensen met kennis van de bodem zaten bij de inrichting van ons land nooit aan tafel. Dat moet veranderen. En daarmee zijn wij begonnen’. In het Heerenhuys in Katwijk vertellen Jeroen Brouwer en Kor van Hateren over hun regionale netwerk. Lees verder

Kor van Hateren (l) en Jeroen Brouwer (r): 'Bodem en ondergrond speelt een steeds belangrijkere rol bij de grote, maatschappelijke opgaven' - foto: ENBO

Actueel

Scholieren ontdekken bodem tijdens GeoWeek

Rijkswaterstaat / Bodem+

Tijdens de afgelopen GeoWeek gingen ruim 5.000 leerlingen van 10 tot 15 jaar uit het basis- en voortgezet onderwijs op expeditie in de geosector. Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) heeft samen met een vijftigtal organisaties de GeoWeek opgezet. Rijkswaterstaat (WVL Bodem+) is sponsor en partner van de GeoWeek. Afgelopen donderdag was klas 2 atheneum van het Bonaventuracollege uit Leiden op bezoek bij de Geologische Dienst Nederland van TNO in Utrecht. Lees verder

Foto: Geoweek

Miljoenen voor onderzoek naar bodemdaling Nederland

AD

Een groot wetenschappelijk team onder leiding van de Universiteit Utrecht gaat onderzoek doen naar de daling van de Nederlandse bodem. Ze krijgt er 5 miljoen euro voor vanuit de Nationale Wetenschapsagenda. ,,We gaan met computermodellen voorspellen hoeveel de bodem in Nederland gaat dalen en wat daar de kosten van gaan worden.” Lees verder

Minister: landbouw moet duurzamer worden en dat kost meer geld

NOS

Proeven met dierlijke mest, versoepeling van de veevoerregels en de aanpak van kortlopende pachtcontracten. Met die maatregelen wil minister Schouten de omslag maken naar 'kringlooplandbouw'. Een jaarlijkse investering van honderden miljoenen euro's moet daarbij helpen.
Volgens de minister gaat het voortaan om het produceren van voedsel met zo min mogelijk nadelen voor natuur, milieu en klimaat, zegt ze in het AD. Lees verder

'Samenwerking in bodemtoezicht noodzaak'

Inspectie Leefomgeving en Transport

Iedere toezichthouder op het gebied van bodem en water is een belangrijke schakel in effectief toezicht. Alleen door het delen van informatie en samenwerken ontstaat overzicht en kan gericht worden opgetreden bij risico’s en misstanden.’ Dat stelde inspecteur-generaal Jan van den Bos van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) donderdag 6 juni tijdens het eerste door ILT georganiseerde Bodemcongres.Lees verder


Foto: ILT

Inzichten herijking (Amsterdamse) bodemsaneringsbeleid

Crisislab

Het Nederlandse bodemsaneringsbeleid is de resultante van ruim veertig jaar beleidsontwikkeling. Een belangrijke aanjagende kracht was op verschillende momenten de publieke verontwaardiging toen werd ontdekt dat op veel locaties gevaarlijke stoffen zonder controle werden gestort. Het acuut saneren van locaties, maar ook het direct vastleggen van strenge bodemnormen, leek daarmee noodzakelijk. Wetenschappelijke kennis over het werkelijk effect van bodemverontreiniging ontbrak toen. Dit rapport plaatst het Nederlandse bodembeleid gericht op de bescherming van mensen in het perspectief van recente kennis over het effect van verschillende gevaarlijke stoffen op de mens. Lees verder.


Foto: Bodem+

Buitengrond

SIKB

Van bodem en ondergrond naar buitengrond; de zomer komt eraan en dus trekken we naar buiten. Ondertussen kijken we naar de effecten van de Europese verkiezingen op de verhoudingen en de posities in Brussel, verbazen we ons over de Brexit, maken we plannen voor onze zomervakantie, kijken we naar de resultaten van onze sportmensen op de internationale bühnes en denken we na over het SIKB Jaarcongres, waar het buitenland een centrale rol gaat spelen. Lees verder


Foto: Groen Kennisnet

Wat gebeurde er de afgelopen negenduizend jaar met de zeespiegel in Nederland?

Deltares

Onderzoekers van Deltares en de Universiteit Utrecht hebben zeespiegeldata in het zuidwestelijk deel van Nederland tot 9000 jaar terug geanalyseerd met een nieuwe methode. De analyse laat zien dat de zeespiegel tussen 9000 en 3000 jaar geleden steeg van -22 naar 2 meter onder het huidige zeeniveau. De resultaten van hun onderzoek werden deze maand gepubliceerd in Quaternary Science Reviews. Lees verder

Foto: Deltares

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

20 juni 2019
Lancering Ontwerp Nationale Omgevingsvisie
Vijfhuizen
25 juni 2019
Schakeldag
Den Bosch
27 juni 2019
Symposium Kaderrichtlijn Water Doelen 2027
Oud Zandbergen
2 juli 2019
BRO Kwartaalevent: Breng de BRO tot bloei
Amersfoort
5 Juli 2019
2e Ronde Symposium “Aardwarmte in de regionale energiestrategie”
Utrecht
 

Uitgelicht

Uitgelicht

Platform Bodembeheer regiobijeenkomst

DE ENERGIESTRANSITIE, 9 juli
Heerenveen
Zowel op dit moment, als in de afgelopen jaren is er veel kennis ontwikkeld in de projecten van het kennisprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond. Deze projecten bestrijken heel Nederland en een breed scala aan maatschappelijke opgaven. Daarnaast zijn er ook allerlei netwerken in regio’s actief die aan deze opgaven werken. Het is tijd om de regio, de netwerken, de kennis en de opgaven met elkaar te verbinden. Tijdens vier regiobijeenkomsten ligt de focus op vier verschillende ‘kleuren’ aan maatschappelijke opgaven, die we koppelen aan het bodemwatersysteem. De eerste bijeenkomst in de reeks, met als focus de energietransitie, vindt plaats op 9 juli in het Abe Lenstra stadion in Heerenveen. Lees verder

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

RIVM adviseert tijdelijke maatregelen tegen legionella bij afwaterzuiveringsinstallaties

RIVM

In Nederland is bij 81 afvalwaterzuiveringsinstallaties mogelijk een verhoogd risico op verspreiding van legionella naar de omgeving. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert installaties met een verhoogd risico om, in afwachting van verder onderzoek, alvast (tijdelijke) maatregelen te nemen om verspreiding van Legionella te voorkomen. Bijvoorbeeld door het afdekken van risicovolle beluchtingsbassins en beschermingsmaatregelen voor medewerkers. Lees verder

Foto: RIVM

Schouten wil de regio helpen bij gesprekken over gewasbeschermingsmiddellen

RTV Drenthe

Landbouwminister Carola Schouten wil in de regio in gesprek met partijen over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze discussie is zo emotioneel en heftig, dat een normaal gesprek niet meer mogelijk is volgens Schouten. De gemeente Westerveld is daar een voorbeeld van. In deze Drentse gemeente staan boeren en verontruste inwoners lijnrecht tegenover elkaar. Lees verder

Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden

Rijkswaterstaat

De Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen is de afgelopen weken 2 keer afgesloten geweest vanwege te veel zand op het wegdek. Dit zand is afkomstig van de dijkversterking, die momenteel in opdracht van Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd. Rijkswaterstaat neemt een extra maatregel om deze situatie in de toekomst te voorkomen. De komende weken wordt een laagje grond over de hele zandige oever gestort. Lees verder

Akkerbouwers hebben beloningssysteem nodig voor CO2-opslag in de bodem

Groene Ruimte

Akkerbouwers zijn in staat om via teeltmaatregelen de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, door CO2 in de bodem op te slaan. Maar dan is er wel een nieuw beloningsmodel nodig. In het buitenland zijn die er wel, bijvoorbeeld met subsidies in de vorm carbon credits. Dat stelt Aeres-student Tim den Haan die zich in zijn afstudeeronderzoek verdiepte in de vraag wat Nederlandse akkerbouwers op zeekleigrond aan CO2-opslag in de bodem zouden kunnen doen. Lees verder

Wat gebeurde er de afgelopen negenduizend jaar met de zeespiegel in Nederland?

Deltares

Onderzoekers van Deltares en de Universiteit Utrecht hebben zeespiegeldata in het zuidwestelijk deel van Nederland tot 9000 jaar terug geanalyseerd met een nieuwe methode. De analyse laat zien dat de zeespiegel tussen 9000 en 3000 jaar geleden steeg van -22 naar 2 meter onder het huidige zeeniveau. De resultaten van hun onderzoek werden deze maand gepubliceerd in Quaternary Science Reviews. Lees verder

Foto: Deltares

Schouten wil de regio helpen bij gesprekken over gewasbeschermingsmiddelen

RTV Drenthe

Landbouwminister Carola Schouten wil in de regio in gesprek met partijen over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze discussie is zo emotioneel en heftig, dat een normaal gesprek niet meer mogelijk is volgens Schouten. De gemeente Westerveld is daar een voorbeeld van. In deze Drentse gemeente staan boeren en verontruste inwoners lijnrecht tegenover elkaar. Lees verder

Achtergrond en opinie

Provincie en gemeente zetten in op bodemenergie

Utrechts Nieuws

De provincie en de gemeente Utrecht hebben ambitieuze doelstellingen op het gebied van het verduurzamen van de energievoorziening. Op het gebied van warmte en koude kan ondiepe bodemenergie (warmte-/koudeopslag (WKO) en gesloten bodemenergiesystemen) hier een belangrijke bijdrage aan leveren. De samenwerking op dit vlak krijgt vorm in een Utrechtse Bodemenergie Agenda 2019-2021. Lees verder


Foto: Pixabay

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Moet het rapporteren van een bodemonderzoek ook door een erkende bodemintermediair worden uitgevoerd?

Nee, alleen het daadwerkelijk uitvoeren van milieuhygiënisch veldwerk (BRL SIKB 2000) en het analyseren van grondmonsters door laboratoria (AS SIKB 3000) vallen onder de erkenningsplicht. De persoon die het veldwerk uitvoert moet ook op de erkenning van de uitvoerende organisaties zijn geregistreerd.

De advies- en rapportagewerkzaamheden, waaronder het uitvoeren van historisch onderzoek (volgens NEN 5725), het opstellen van de onderzoekshypothese en -methode en het beschrijven, toetsen en interpreteren van de resultaten van het onderzoek) behoren hier niet toe. Voor deze werkzaamheden is een beoordelingsrichtlijn Advisering bodemonderzoek (BRL SIKB 15000) in ontwikkeling (zie voor meer informatie (www.sikb.nl). Lees verder

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.