Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 3e jaargang, nr. 5 - 13 maart 2019
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Interview Ton Breure

Ton Breure, RIVM

Zijn officiële functie bij het RIVM is topexpert Duurzame inrichting van de leefomgeving. ‘Zeg maar adviseur,’ zegt Ton Breure. Sinds 2007 is hij daarnaast voor één dag in de week bijzonder hoogleraar Ecologische Risicobeoordeling bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. ‘Bruggen slaan tussen beleidsvragen en natuurwetenschappelijke kennis. Daar staan we als RIVM voor. Dat geldt ook voor informatie over ons bodem- en watersysteem.’ Een overzicht van de veelzijdige en gevarieerde bodemactiviteiten van het RIVM. Lees verder.


Foto: Ton Breure

Op de voorgrond

Provincies brengen archeologisch erfgoed digitaal samen

Binnenlands Bestuur

Vijf provincies hebben een gezamenlijke databank ingericht waarin documentatie over archeologische monumenten en collecties worden vastgelegd. Het functioneel beheer van het ArcheoDepot wordt verzorgd door BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van provincies. Lees verder.


Foto: Binnenlands Bestuur

Kennisproject UP Bodem en Ondergrond

De herbestemmingskansen voor Brownfields

‘Hoe kan de bodemsector bijdragen aan het stimuleren van het gebruik van Brownfields? Hoe kunnen deze verontreinigde gebieden toch een nieuwe bestemming krijgen?’ Dat licht Willem Hendriks van Witteveen+Bos toe, projectleider in het consortium met Antea Group en Tauw dat een antwoord zocht op deze vragen. Lees verder.


Foto: Willem Hendriks: 'Bodemprofessional levert naar verhouding weinig input op herbestemmingsvraagstukken'

Actueel

Monitoringsverslag UP 2018

Rijkswaterstaat/Bodem+

In het convenant Bodem en ondergrond zijn afspraken gemaakt om de risico’s van alle verontreinigde locaties met onaanvaardbare risico’s voor mens, ecologie en verspreiding uiterlijk in 2020 te beheersen. Waar dat om financiële redenen niet lukt moeten de onaanvaardbare risico’s in beeld zijn en de uitvoering van de aanpak daarvan zijn gepland. In dit jaarlijkse verslag wordt de voortgang van die afspraken gevolgd. Lees verder.

MTR 2018 van saneren naar beheren en benutten

Rijkswaterstaat/Bodem+

De staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat), de vereniging het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) hebben op 15 maart 2015 het convenant Bodem en ondergrond voor de periode 2016-2020 afgesloten. Bij het afsluiten van dat convenant is in artikel 17.6 afgesproken dat de convenantspartijen een tussenbalans opstellen in het najaar van 2018 om te bezien of ze op schema liggen, mede met het oog op de wijziging van de wetgeving, in-casu de Omgevingswet (Ow). Lees verder.

'Het Nederlandse boerenlandschap is dood, geen dier of plant te bekennen'

NOS

"Een glad geschoven, monotone grasmat, dat is het geworden. En we vragen ons af hoeveel leven hierin zit." Tryntsje de Lang en Sikke Lautenbach uit het Friese dorpje Bitgummole hebben hun omgeving de afgelopen decennia ingrijpend zien veranderen. Het landschap van vroeger is niet meer. Lees verder.

Jaarrapportage Bodem+ 2018 gepubliceerd

Rijkswaterstaat/Bodem+

In de jaarrapportage van Rijkswaterstaat Bodem+ over 2018 vindt u onze resultaten en leest u hoe we onze taken het afgelopen jaar in nauwe samenwerking met andere partijen hebben uitgevoerd. Ook verantwoorden we onze financiën en kunt u lezen welke activiteiten en projecten zijn afgerond. Lees verder.


Beeld: Rijkswaterstaat/Bodem+

Parlementaire enquête naar gaswinning Groningen

Binnenlands Bestuur

De Tweede Kamer gaat onderzoeken hoe de overheid is omgegaan met de risico's van de gaswinning in Groningen. Alle partijen in de Kamer steunen het voorstel van GroenLinks voor een parlementaire enquête, het zwaarste onderzoeksinstrument dat het parlement ter beschikking heeft. Lees verder. Lees verder.


Foto: Pixabay

Veilig omgaan met asbest

TNO

Afgelopen 25 jaar is in Nederland hard gewerkt aan strenge wet- en regelgeving op het gebied van asbest. Daarmee hebben we wereldwijd een koploperspositie verworven. Asbest is kankerverwekkend en aandacht voor de risico’s en gevaren van asbest is heel goed. Het is belangrijk dat klussende particulieren, burgers en werknemers weten hoe ze veilig met asbest om moeten gaan. Lees verder.


Foto: Pixabay

‘Het ontbreekt aan circulaire initiatieven’

SIKB

‘Innovatie in de circulaire economie is nog geen gemeengoed. Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technieken, nieuwe inzichten komen slechts schaars naar voren. Het Planbureau voor de Leefomgeving noemde onlangs nog geen twee procent van de 85.000 circulaire initiatieven innovatief’. Lees het blog van Henk Koster, directeur SIKB. Lees verder.

Maak de ondergrond zichtbaar

Over Morgen

Bij het duurzaam inrichten van onze leefwereld houden we nu nog te weinig rekening met de ondergrond. Het intensieve gebruik van de ondergrond heeft veel impact. Zaak dus om hier verstandig mee om te gaan. Lees verder.


Foto: Pixabay

Nauwkeuriger inzicht in huidige zeespiegel langs de Nederlandse kust

Helpdesk Water

In de afgelopen drie jaar hebben Deltares en HKV lijn in water in opdracht van Rijkswaterstaat gewerkt aan een nieuwe methode om de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust nauwkeuriger te bepalen. De conclusie is dat de zeespiegel de afgelopen 128 jaar met 1,86 mm per jaar (18,6 cm per eeuw) is gestegen en dat de stijging niet is versneld. Lees verder.


Foto: Pixabay

Het oppervlaktewater in Nederland is veel smeriger dan gedacht

TROUW

Het oppervlaktewater in Nederland is veel minder schoon dan vaak wordt gedacht. Uit onderzoek blijkt dat maar één procent van de grote rivieren­­ en meren voldoet aan Europese eisen voor waterkwaliteit. Ook sloten, beken, vijvers, grachten en kleine plassen zijn vervuild. Toezicht op de waterkwaliteit ontbreekt. Lees verder.

Meer zand voor West-Zeeuws-Vlaanderen

Rijkswaterstaat/Bodem+

Om de Noordzeekust van Zeeuws-Vlaanderen op zijn plaats te houden voert Rijkswaterstaat extra kustonderhoud uit. Bij Cadzand en bij Nieuwvliet en Groede brengt een baggerschip meer dan 1,3 miljoen m3 zand aan op het strand. Daarna wordt er nog in totaal 1,1 miljoen m3 zand op de zeebodem voor de kust van Nieuwesluis aangebracht. Zo blijft West-Zeeuws-Vlaanderen goed beschermd tegen de zee. Lees verder.

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

19 & 20 maart 2019
Nationaal Buisleidingen Platform
Dordrecht
28 maart 2019
Bodembreed Forum bijeenkomst Drink Water of Niet?!
Enschede
28 maart 2019
Themabijeenkomst 'Onderzoek van residuen op aardewerk in de archeologische praktijk'
Gouda
29 maart 2019
Themamiddag droogte
Wageningen
1 & 8 april 2019
Themabijeenkomst wijzigingen BRL-en en protocollen bodembeheer
Zwolle en 's-Hertogenbosch
3 - 5 april 2019
11th SedNet conference
Dubrovnik
18 april 2019
Save the date: Congres Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden
Deflt
23 april 2019
Waterbodem NEN 5717 en NEN 5720
Delft
7, 14 & 21 mei
Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek
Gouda
3 - 7 juni 2019
Geoweek 2019
Nederland
6 juni 2019
Bodemcongres ‘Samenwerken, nu en in de toekomst’
Apeldoorn
26 september 2019
Save the date - SIKB congres
's-Hertogenbosch
 

Uitgelicht

Uitgelicht

Themabijeenkomsten wijzigingen BRL-en en protocollen

Voor een groot aantal certificatieschema’s (BRL-en en protocollen) over bodembeheer en bodemsanering is op 30 november 2018 een nieuwe versie in werking getreden. Er zijn bijvoorbeeld belangrijke wijzigingen bij de veldwerkersregeling, nieuwe versies van de protocollen voor waterbodems en het reinigen van grond. Op 1 en 8 april verzorgt SIKB bijeenkomsten om u over de belangrijkste wijzigingen te informeren. Lees meer en aanmelden.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Ruim 6 miljoen voor aanpak asbestbodems in zeven Twentse gemeenten

Provincie Overijssel

De provincie Overijssel stelt voor 2019 6,5 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van asbestbodemverontreinigingen in zeven Twentse gemeenten. De provincie gaat hiervoor een uitvoeringsovereenkomst aan met de gemeenten. Lees verder.

Dijkgraven luiden noodklok: droogte nog steeds groot probleem

NOS

Het regent wel, maar het is nog altijd veel te droog. Het neerslagtekort is sinds de droge zomer van vorig jaar nog steeds niet opgelost. Het is volgens Weeronline zelfs droger dan tijdens de vorige recordwinter van 1976-77. Dit leidt tot veel te lage grondwaterstanden en dat is bedreigend voor zowel de natuur als voor boeren. Lees verder.


Foto: Pixabay

Bodemverbetering door brengen van klei in zand

WUR

Klei in zand brengen klinkt als ‘water naar de zee dragen’. Maar niets is minder waar. Klei in zand is een maatregel die past binnen een circulaire economie waarbij vruchtbare (bagger) grond uit de keten wordt hergebruikt. Lees verder.


Foto: WUR

Gebruiksvergoeding leidingen komt in de wet

Nieuwe Oogst

Grondeigenaren krijgen een wettelijk recht op gebruiksvergoeding voor leidingen die commerciële partijen door hun grond aanleggen. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde het voorstel om dat recht in de Omgevingswet op te nemen. Lees verder.


Foto: Pixabay

TU Delft test energiepalen voor bodemenergie

Duurzaam Bedrijfsleven

Een onderzoeksteam van de TU Delft wil gebouwen gaan verwarmen en koelen via de paalfundering door de natuurlijke temperatuur van de bodem te gebruiken. De energiepalen worden getest in The Green Village in Delft, om de commerciële toepassing van bodemenergie te versnellen. Lees verder.


Foto: Duurzaam Bedrijfsleven/

Pesticiden in bodem Westerveld: Patat eten is riskanter

RTVDrenthe

De kans dat de gewasbeschermingsmiddelen die in de Westerveldse bodem en op gewassen zijn aangetroffen schadelijk zijn voor mensen, is heel erg klein. Dat zegt hoogleraar toxicologie Ivonne Rietjens. Lees verder.

Geothermie en waterstof: alternatieven voor gas

Utilities

Nu we in de toekomst van het gas af moeten en er al steeds minder gas uit het Groningen-veld mag worden geproduceerd, is de NAM bezig om zich te heroriënteren als energiebedrijf. Er wordt onder andere gekeken naar geothermie en waterstof. Binnen twee tot drie jaar gaat industriële geothermie plaatsvinden. Dat vertelde directeur Johan Atema tijdens een bijeenkomst in Den Helder. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Actief grondwaterbeheer onvermijdelijk, maar wie voert de regie?

H2O waternetwerk

Actief grondwaterbeheer, in zowel Hoog- als Laag-Nederland, is dringend gewenst om de zoetwatervoorziening veilig te stellen. Wie voert de regie en neemt het initiatief? In grote delen van Nederland ontstaat in droge perioden een gebrek aan zoet water. Op de hoge zandgronden resulteert dit in sterk dalende (grond)waterstanden, minder stroming van grondwater naar beken en schade, vooral aan landbouw en (kwelafhankelijke) natuur. Die schade kan met goed grondwaterbeheer worden beperkt. In Laag-Nederland neemt de druk op het oppervlaktewater sterk toe, en lopen we tegen de grenzen van het hoofdwatersysteem aan. Hier kan gebruik van de ondergrond verlichting brengen. Lees verder.

Dossier bodemdaling

Instrumenten gebruikt voor aanpak bodemdaling Gouda

In deze achtste editie geeft Saskia Hommes van Deltares aan, welke instrumenten tot nu toe zijn gebruikt bij de aanpak van de bodemdaling in Gouda. Lees verder.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.