Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 3e jaargang, nr. 4 - 27 februari 2019
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

‘Grijp de nieuwe kansen en uitdagingen’

Gilbert Boerekamp, afdelingshoofd Bodem en Ondergrond (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving)

Bodem+, zoals het kortweg in de volksmond van de collega’s uit de vakwereld heet, werkt aan een duurzaam gebruik van het (water)bodem- en grondwatersysteem. Daarbij is Bodem+ een belangrijke schakel tussen beleidsvorming door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de uitvoeringspraktijk van provincies, gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten. Onder het motto “Op naar de Omgevingswet en integraler werken” is onlangs weer het Jaarwerkplan Rijkswaterstaat Bodem+ verschenen in de vorm van een online magazine. Afdelingshoofd Gilbert Boerkamp gaat in op de speerpunten van 2019. Lees verder.


Foto: Gilbert Boerekamp

Op de voorgrond

Palenpest en droogte bedreigen woningen. Wat kunnen eigenaren doen?

NRC

Vier vragen over verzakkingen Nog meer woningen dan eerder gedacht dreigen te verzakken. Dat komt door de droogte en de opmars van de palenpest. Het aantal woningen in Nederland dat als gevolg van problemen met de fundering gevaar loopt te verzakken, ligt veel hoger dan gedacht. Dat meldt het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Het centrum baseert zich op het opgelopen aantal klachten die het afgelopen jaar zijn binnengekomen – indirect via gemeentes, of direct via het eigen e-mailadres. „Ook van gebieden waaruit we voorheen geen klachten kregen”, zegt directeur Dick de Jong van het KCAF. Lees verder.

Kennisproject UP Bodem en Ondergrond

Voorkom een nieuwe actie tankslag

‘Inmiddels zijn negentien van de voorgenomen 20 niet-gecoate stalen ondergrondse opslagtanks met biobrandstof onderzocht en de resultaten wijzen nog steeds op versnelde corrosie en daardoor dreigende lekkage’, aldus Henk Koster, directeur SIKB. Samen met Syntec, Hamer Installatietechniek, Bioclear en Van der Heide Inspectie onderzoekt SIKB de gevolgen van het toevoegen van bio-componenten aan de diesel. Toevoegingen die mogelijk leiden tot versnelde corrosie van ongecoate ondergrondse opslagtanks. Lees verder.


Foto: SIKB

Actueel

Europese bodem staat onder druk; kennis delen helpt keuzes maken

Deltares

De lidstaten van Europa beheren hun bodem op verschillende manieren. Deels omdat er geen juridisch Europees kader voor de bodem is maar ook omdat kennis en inzichten tot op heden onvoldoende zijn gedeeld. Deltares heeft in samenwerking met Europese landgebruik- en bodemonderzoekers het gebruik van de bodem in de Europa tegen het licht van sociale opgaven en duurzaamheid gehouden. Lees verder.

Bodemonderzoek tussen Utrecht en Almere met kleine explosieven

NOS

Energie Beheer Nederland (EBN) is gestart met een groot bodemonderzoek tussen Utrecht en Almere. Gekeken wordt of die grond geschikt is voor het winnen van aardwarmte. Voor het onderzoek worden kleine ladingen explosieven gebruikt. Met behulp van de geluidsgolven die ontstaan bij de ontploffingen wordt een soort echo van de grond gemaakt. Op basis van die informatie kan bepaald worden of de bodem geschikt is voor de winning van aardwarmte. Lees verder.

Kennislacunes in de milieuaspecten van de activiteiten die onder Staatstoezicht op de Mijnen vallen

RIVM

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gevraagd om de milieurisico’s te inventariseren van de activiteiten waar SodM toezicht op houdt. De inventarisatie signaleert achttien kennislacunes over milieueffecten die deels van belang zijn voor de energietransitie. Lees verder.


Foto: RIVM

Jaarbericht 2018 Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond

Rijkswaterstaat/Bodem+

2018 was het ‘middenjaar’ van het convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Een jaar waarin we als UP zien dat de bodemwereld steeds meer de noodzakelijke aansluiting vindt bij maatschappelijke opgaven rond energie en klimaat. Ook daar is het besef inmiddels aangewakkerd dat kennis over bodem en ondergrond als systeem een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van de opgaven. Lees verder.

Problemen met grondwater na droge zomer, maar er is veel geleerd

NOS

De waterschappen in ons land hebben veel geleerd van de lange droogteperiode van vorig jaar. Ze hebben hun draaiboeken aangepast. Dat blijkt uit een rondvraag van de NOS onder alle 21 Nederlandse waterschappen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Buitenlandse bagger wordt Nederlandse natuur, van de regen in de drab

De Groene Amsterdammer

Zandwinputten langs de grote rivieren worden omgetoverd tot nieuwe natuur met uit België en Duitsland geïmporteerde grond: verondieping. De grond- en baggerbranche verdient er goed aan. Maar de grond is vervuild. Lees verder.


Foto: Pixabay

Heel Holland zakt

Foodlog

Verontrustende cijfers en grafieken lieten zien dat bodemdaling een urgent probleem is Nederland. Landelijke regie is vereist. ‘We hebben een minister van bodemdaling nodig’, volgens Hilde Niezen, wethouder in Gouda. ‘Zakspecialist’ Gilles Erkens pleit voor ‘bestuurders met sterke knieën op slappe bodems’. Lees verder.


Foto: Pixabay

Veilig en duurzaam gebruik van grondstoffen in afval

RIVM

Om te beoordelen of grondstoffen uit afval veilig en duurzaam kunnen worden toegepast in nieuwe materialen en producten, heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een voorstel voor een beoordelingsraamwerk gemaakt. Hierin worden de voordelen voor het milieu én de veiligheid en risico’s van hergebruik naast elkaar geplaatst. Op basis van deze informatie kan een afweging over hergebruik van materialen uit afvalstromen worden gemaakt. Lees verder.


Foto: Pixabay

Europees project COCOON: Risico’s van methaan en percolaat bij bestaande stortplaatsen

Rijkswaterstaat/Bodem+

Op 5 en 6 februari 2019 vond de zevende interregionale kennisuitwisseling plaats in Potsdam. Daar stonden twee grote milieurisico’s van stortplaatsen centraal: methaan dat als broeikasgas vrijkomt bij anaerobe afbraakprocessen én het percolaatwater dat vrijkomt uit een stortlichaam. Lees verder.

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

7 maart 2019
Workshop ‘Saneren met de natuur’
Utrecht
12 maart 2019
Baggernetdag: Nuttig toepassen van slib uit de Eems-Dollard
Delfzijl
12 - 14 maart 2019
Cursus risicobeoordeling van blootstelling van gewasbeschermingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater
Wageningen
19 & 20 maart 2019
Nationaal Buisleidingen Platform
Dordrecht
28 maart 2019
Bodembreed Forum bijeenkomst Drink Water of Niet?!
Enschede
28 maart 2019
Themabijeenkomst 'Onderzoek van residuen op aardewerk in de archeologische praktijk'
Gouda
1 & 8 april 2019
Themabijeenkomst wijzigingen BRL-en en protocollen bodembeheer
Zwolle en 's-Hertogenbosch
3 - 5 april 2019
11th SedNet conference
Dubrovnik
7, 14 & 21 mei
Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek
Gouda
 

Uitgelicht

Uitgelicht

11de SedNet conferentie, 3-5 april, Dubrovnik

'Sediment als dynamische, natuurlijke hulpbron – van stroomgebied tot op zee' is de in het Nederlands vertaalde titel van de elfde Internationale conferentie van het Europese Sediment Netwerk SedNet. Deze conferentie wordt van 3 tot en met 5 april 2019 gehouden in Hotel Dubrovnik Palace in Dubrovnik in Kroatië. Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Utrechtse onderzoeker pioniert met grootschalig bodemdalingsonderzoek in Vietnam

Deltares

Rivierdelta’s kampen niet alleen met een stijgende zeespiegel. Fysisch geograaf Philip Minderhoud, Universiteit Utrecht en onderzoeksinstituut Deltares, onderzocht bodemdaling in de Mekong delta en wist het onderwerp bij de Vietnamese overheid onder de aandacht te brengen. Lees verder.


Foto: Deltares

Omgevingsvisie is meer dan een optelsom

Binnenlands Bestuur

Nederland staat voor grote opgaven in de leefomgeving, die alleen in samenhang zijn op te pakken. Maar daar ontbreekt het in de conceptversie van de Nationale Omgevingsvisie nu juist aan. Volgens Rienk Kuiper dreigt zo spanning te ontstaan met de Omgevingswet, die immers expliciet van een integrale visie uitgaat. Lees verder.


Illustratie: Binnenlands Bestuur

Waterkwaliteit schiet nog te kort

NPO Radio1

Het Nederlandse oppervlakte en grondwater voldoet nog niet aan de Europese norm. Verontreinigingen, zoals bestrijdingsmiddelen en nieuwe opkomende stoffen, overschrijden nog regelmatig de normen die gesteld zijn in de Europese norm. Met de Delta aanpak waterkwaliteit wordt hard samengewerkt om de doelen te bereiken. Lees meer.


Foto: Pixabay

Internetconsultatie Wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond (tweede tranche)

Rijkswaterstaat/Bodem+

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is van plan het Besluit basisregistratie ondergrond aan te passen op de tweede tranche van de basisregistratie. Deze tweede tranche voorziet in de volgende serie van acht registratieobjecten. Belangstellenden kunnen, door middel van een internetconsultatie, tot 14 maart 2019 reageren op de ontwerpversie van het wijzigingsbesluit. Lees verder.

Meer zand voor strand Domburg en de Westkapelse Zeedijk

Rijkswaterstaat/Bodem+

Om de Noordzeekust van gemeente Veere op zijn plaats te houden, voert Rijkswaterstaat vanaf medio februari 2019 kustonderhoud uit. Bij Domburg en de Westkapelse Zeedijk spuiten baggerschepen in totaal 1,1 miljoen m3 zand op het strand. Lees verder


Foto: Van Lint in Vorm

SodM gaat toezicht op mijnbouwputten intensiveren

SodM

Er zijn nog te veel gebreken en defecten aan mijnbouwputten, dat blijkt uit het rapport ‘De integriteit van onshore putten in Nederland’ van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Daarom gaat SodM het toezicht op mijnbouwputten intensiveren. Voor dit onderzoek heeft SodM een kleine 1.600 putten op land onderzocht. Lees verder.

Een gezonde bodem doet leven, leven geeft een gezonde bodem

Landbouwleven

Bodemleven draagt bij tot een gezonde bodem. Bacteriën, schimmels, regenwormen en vele andere organismen zorgen ervoor dat je een gezonde bodem hebt die weerbaarder is die ook je gewas goed doet. Op de Bodemlevendag stond men stil bij de voordelen van bodemleven, en bij wat de landbouwer kan doen om voor een gezonde bodem te zorgen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

'Als er niets verandert, zal deze Russische regio één grote steengroeve worden'

NOS

Waar op andere plekken in de wereld steenkolen in de ban gaan, zet Rusland er juist vol op in. Het land wilde vorig jaar 420 miljoen ton kolen delven, een nieuw record, en de productie moet de komende jaren nog verder groeien. Naar 560 miljoen in 2030. En dat betekent nog meer mijnbouw. De regio Koezbass, in Siberisch Rusland, is een belangrijk steenkoolwinningsgebied en een van de grootste ter wereld. Nu er nog vraag is naar kolen, zet de regio vol in op de winning ervan. De meeste ondergrondse mijnen worden gesloten. In plaats daarvan wordt er nu in open mijnen naar kolen gegraven. Lees verder.

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Een partij grond is samengevoegd door een niet erkende organisatie? Wat moet er met de grond gebeuren?

Samenvoegen van partijen grond mag alleen door BRL 9335 of BRL SIKB 7500 erkende instellingen. In de praktijk komt het voor dat, in afwijking van de regelgeving, partijen zijn samengevoegd door organisaties die niet beschikken over een erkenning.

Diegene die de regelgeving heeft overtreden kan worden aangepakt, maar de overtreding zelf (lees het fysiek samenvoegen van een partij) kan meestal niet meer ongedaan gemaakt worden. Vanuit handhavers en milieuadviesbureaus komt dan de vraag of en hoe de partij ingekeurd en toegepast mag worden.

Het legaliseren van een illegaal samengevoegde partij grond of baggerspecie is uitsluitend toegestaan door BRL 9335 erkende bedrijven volgens een systematiek die is beschreven in paragraaf 6.3.5. van protocol 9335-1. Deze mogelijkheid is uiteraard niet bedoeld voor partijen waarvan bekend is of het vermoeden bestaat dat (een deel van) de illegaal samengevoegde partij bestaat uit niet toepasbare (ernstig verontreinigde) grond.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.