Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 2e jaargang, nr. 8 - 25 april 2018
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Beste lezer,

Afval of grondstof? In de transitie naar een circulaire maatschappij zal deze vraag steeds vaker klinken. Hoe kijken we in de toekomst bijvoorbeeld naar stortplaatsen? Als ‘statisch eindstation voor ons afval’? Of als kansrijke locatie voor terugwinning van kostbare grondstoffen? Volop in ontwikkeling is ook de omgang met de zogenoemde IBC-werken; grond-, weg- en waterbouwkundige werken waarin verontreinigde bouwstoffen zijn gebruikt. Per 1 januari 2020 zullen bodemassen van afvalenergiecentrales niet meer tot deze verontreinigde bouwstoffen behoren. De afvalenergiecentrales moeten dan de kwaliteit van bodemas zodanig verbeteren dat die vrij toepasbaar is. Weer een belangrijke stap onder het motto ‘Van Afval Naar Grondstof’. De controle op gerealiseerde IBC-werken om grondwater- en bodemverontreiniging te voorkomen, gaat intussen onverminderd door. In onze rubriek Achtergrond en Opinie een boeiend interview met de specialisten op dit gebied.

Op de voorgrond

Bouwen aan de toekomst met respect voor het verleden, archeologisch onderzoek door Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat/Bodem+

Rijkswaterstaat ontwikkelt veel bouwprojecten en gaat daarbij zorgvuldig te werk. Voordat er een schep de grond in gaat, wordt eerst onderzocht of er zich in de bodem geen archeologische sporen of vondsten bevinden, om ze veilig te stellen in het belang van het cultureel erfgoed. Lees meer.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Actueel

Nederlandse zorgen over Europese Verordening Bouwproducten

SIKB

SIKB, de sector milieu van Fenelab en het Platform bodemkwaliteit hebben grote zorgen over de werking van de Europese Verordening Bouwproducten. De kwaliteitsborging in de Verordening Bouwproducten is te laag om hergebruik van materialen te kunnen laten plaatsvinden. Dit bedreigt onvermijdelijk de ambities van de circulaire economie. De partijen hebben deze zorgen via een inspraakreactie kenbaar gemaakt aan de Europese Commissie. Lees meer.


Foto: Pixabay

Onderzoek naar invloed ondergrondse warmtebronnen op drinkwatertemperatuur

Deltares

Onderzoeksinstituten KWR en Deltares gaan onderzoek doen naar de invloed van ondergrondse warmtebronnen op de drinkwatertemperatuur. Dit is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met verschillende betrokken organisaties. Lees meer.


Foto: Deltares

Verzuring maakt de hei steeds stiller

NRC

De Nederlandse overheid moet bronnen van bodemverzuring harder aanpakken. Daartoe roepen drie ecologen en een geoloog op in een donderdag gepubliceerd artikel in het vakblad Natuur, bos, landschap. De belangrijkste bron van verzuring is de landbouw, via de uitstoot van ammoniak uit mest. Lees meer.


Foto: Pixabay

Walter de Koning verlaat SIKB

SIKB

Na 20 jaar aan het roer van SIKB te hebben gestaan heeft Walter de Koning als directeur SIKB gekozen om de organisatie te verlaten. Hij gaat verder als directeur van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg. Lees meer.


Foto: SIKB

Bedrijfsvergelijking waterkeringen 2017

Helpdesk Water

De waterkeringbeheerders kijken regelmatig hoe ze ervoor staan op het gebied van waterkeringbeheer. In het voorjaar van 2017 hebben alle waterschappen en Rijkswaterstaat deelgenomen aan de bedrijfsvergelijking Waterkeringen. Lees meer.


Foto: Pixabay

Data combineren om meer te leren

Natuurlijk Veilig

Data is de brandstof voor wetenschap, en ook voor de kennisontwikkeling binnen het project Natuurlijk Veilig. Op basis van oude en nieuwe data krijgen we meer inzicht in hoe suppleties invloed hebben op bodemdieren en vissen. Lees meer.


Foto: Pixabay

Veel waardering voor nieuwe BRL SIKB 7800

SIKB

Tankinstallateurs, inspecteurs en vertegenwoordigers van opdrachtgevers en overheden zijn zeer te spreken over de nieuwe SIKB BRL SIKB 7800. Deze zal in 2019 de K903 Regeling Erkenning Tankinstallateurs (REIT) vervangen. SIKB heeft de regeling geactualiseerd en aangepast aan nieuwe technische inzichten en veranderende regelgeving. Lees meer.


Foto: SIKB

Grondwater: vaak veel nitraat, nikkel, sulfaat

NRC

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceerde vorig jaar een onderzoek naar 109 van de circa 200 gebieden waar in Nederland grondwater wordt gewonnen voor drinkwaterproductie. Al die gebieden liggen op de zandgronden – grofweg de rechterhelft van Nederland – en in het lössgebied in Zuid-Limburg. De nitraatconcentratie onder de landbouwgronden is hier sinds de jaren 90 fors afgenomen, maar de afname stagneert sinds 2012. Lees meer.


Foto: Pixabay

'Helft boeren wil bodem verbeteren'

Nieuwe Oogst

Ruim de helft van de boeren wil meer maatregelen nemen om de kwaliteit van de bodem te verbeteren. Meer dan driekwart van de boeren geeft aan meer behoefte te hebben aan praktische kennis. Lees meer.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

25 april 2018
Kennisarena voor de thema’s Omgevingswet en Nieuwe bedreigende stoffen
Utrecht
14 mei 2018
Visualisatie ondergrond voor omgevingsvisie en -plan
Utrecht
18 mei 2018
Kennisdag over Bodemverzilting en circulair watergebruik
Dronten
18 mei 2018
Bodem: een robuuste basis onder de Sustainable Development Goals
Utrecht
24 mei 2018
Workshop Bodemonderzoek van de Toekomst
Gouda
28 mei t/m 1 juni 2018
GeoWeek 2018
Nederland
29 mei 2018
Themadag Toezicht bodem, georganiseerd door het PTB en VKB
Utrecht
30 mei 2018
Minisymposium onderzoek relatie puin en asbest in de bodem
Utrecht
5 juni 2018
Thematic COCOON Event: Interim Landfill Use
Utrecht
7 juni 2018
Bodemenergie: interferentie/berekeningsmethoden voor open en gesloten systemen
Utrecht
7 juni 2018
Platform Bronbemalen: 'een leven lang leren'
IJmuiden
20 september2018
Save the date: SIKB-jaarcongres
's-Hertogenbosch
 

18 mei 2018

Bijeenkomst Platform Bodem Beheer. Bodem: een robuuste basis onder de Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties zijn mondiale duurzaamheidsafspraken. Een groot aantal van deze duurzame doelen is gebaat bij een veerkrachtige en gezonde bodem. Het bodemsysteem levert diensten die de SDGs ondersteunen. Opgave 15: “Life on land” is een opgave op zich: bodem- en landherstel zijn nodig. Internationaal is de bodem niet een sectoraal item, maar een ‘satéprikker’ door de meeste opgaven in het fysieke domein.
Doel van de bijeenkomst is om de bijdrage van bodem aan de SDGs concreet te maken; om te kijken naar handelingsperspectief voor de deelnemers; hoe de SDGs kunnen verankerd worden in de eigen organisatie en hoe dit te communiceren naar een breder publiek en bestuurders. Locatie: ASR-gebouw, Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht. Klik hier om u aan te melden voor deze bijeenkomst. Lees meer.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Samen maatschappelijke opgaven het hoofd bieden

Rijkswaterstaat

UNETO-VNI en Rijkswaterstaat hebben op 23 maart 2018 een bijeenkomst georganiseerd, waarin complexe, maatschappelijke opgaven –zoals het streven naar een duurzame leefomgeving, vernieuwing en verjonging van de infrastructuur en digitalisering– centraal stonden. Lees meer.

'Stortplaatsen zijn de goudmijnen van de 21e eeuw'

Knack

'De sanering van oude stortplaatsen hoeft geen geld te kosten, maar kan juist geld opbrengen', schrijft Peter Tom Jones (KU Leuven) voor de Universiteit van Vlaanderen. Lees meer.


Foto: Pixabay

NKWK Kennisconferentie: van papier naar praktijk

Rijkswaterstaat

Ruim 450 waterprofessionals en studenten uit het hele land kwamen op 17 april naar de 4e NKWK Kennisconferentie. Dit jaar op de campus van de 100-jarige Wageningen University & Research, met als thema Van papier naar praktijk. Lees meer.

Dichtheid van bodemenergiesystemen omhoog voor meer CO2-besparing

KWR

Open bodemenergiesystemen (ook bekend als WKO systemen) leveren duurzame verwarming en koeling voor gebouwen. Door de verduurzaming van de energievoorziening zijn in de toekomst veel gebouwen in gematigde klimaten afhankelijk van bodemenergie. Lees meer.


Beeld: KWR

Gemeenten kunnen focussen op omgevingsplan

Omgevingswetportaal

Op 17 april 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen als hamerstuk aangenomen. Vooruitlopend op de Omgevingswet regelt deze wet de afschaffing van de actualiseringsplicht voor een groot deel van de bestemmingsplannen en beheerverordeningen. Lees meer.

Bemesting met runderdrijfmest kan de afbraak van organische stof remmen

WUR

Na bemesting met runderdrijfmest kan de afbraak van organische stof in de mest en de bodem geremd worden. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Livestock Research, gefinancierd door het Melkveefonds. Lees meer.


Foto: WUR

Achtergrond en opinie

Specialisten pakken inspectie
IBC-werken op

SIKB

‘Dit ziet eruit zoals het moet zijn, geen schade, geen vervuiling’, constateren Iljo Fluit, Managing Director van QS Inspection en Niek Suijkerbuijk en Bjørn van der Heijden, inspecteurs bij ABV Haukes. Op een zonnige vroege vrijdagochtend controleren zij een kunstmatige terp langs een op- en afrit van de A2 bij Culemborg. Een ‘kunstwerk’ in de termen van Rijkswaterstaat, een van de heel vele. En ook een waarvoor verontreinigde bouwstoffen zijn gebruikt. Herbestemming van vervuilde grond, die zo nog ergens goed voor is. En dus regelmatig moet worden nagezien om grondwater- en bodemverontreiniging te voorkomen. Lees meer.


Foto: SIKBUit het netwerk

Common Forum, Europees netwerk van beleidsmedewerkers

Margot de Cleen, vertegenwoordiger Nederland in Common Forum

‘Een in goede conditie verkerende bodem vormt letterlijk de basis om bijvoorbeeld een gezonde stad, klimaatdoelstellingen en een evenwichtige biodiversiteit te realiseren. In het Common Forum wisselen we in Europees verband daarover kennis en ervaringen uit’, vertelt Margot de Cleen. Zij is senior-beleidsmedewerker Bodem en Water bij het Ministerie van I en W en een van de Nederlandse vertegenwoordigers in dit Europese netwerk. Een ambtelijk netwerk, á la het Europese NICOLE dat voor het bedrijfsleven is (zie Tussen en bodem ondergrond nr. 6, 28 maart 2018). ‘Met onderling veel contacten, waar mogelijk trekken we als twee netwerken samen op’, aldus Margot de Cleen. Lees meer.

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Hoe moet de bodem onder asbestdaken onderzocht worden?

In algemene zin is de bodem onder asbestdaken verdacht en dient onderzocht te worden conform NEN 5707. Vooral onder asbestdaken zonder goot of in de buurt van kapotte afvoerpunten mag ervan worden uitgegaan dat de toplaag is verontreinigd met niet-hechtgebonden asbest. Het onderzoek kan worden beperkt tot de bodemzone waar vezelmateriaal aanwezig kan zijn door uitspoeling vanuit verweerde asbestcementplaten. In de meeste gevallen is de directe verdachte bodemlaag ca. 1 m vanaf de dakrand tot 10 cm-mv. Deze bodemzone rondom het asbestdak dient als één (deel)locatie te worden beschouwd. Voor meer informatie, zie vraag 13 op de website Veelgestelde vragen – Asbestnormen van NEN.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.