Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 2e jaargang, nr. 3 - 14 februrari 2018
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Beste lezer,

De voorbije januarimaand was tamelijk nat. Gemiddeld over het land viel 88 mm neerslag tegen 73 mm normaal. Dat lijkt een voorbode te zijn voor de komende jaren, verwacht het KNMI. Niet alleen de hoeveelheid regenwater, maar ook de heftigheid waarmee dat valt, gaan toenemen. Zware plensbuien zijn er nu al zo’n 70 keer per jaar, en die frequentie wordt alleen maar hoger. Een cruciale opgave is hoe dat water is op te vangen en weg te leiden, om grote infrastructurele schade en overlast in woningen te voorkomen. Klimaatstresstesten en rekentools zoals www.klimaateffectatlas.nl kunnen laten zien wat er in een gemeente bij een extreme bui mis kan gaan. Gemeenten en waterschappen hebben afgesproken om vanaf 2020 te werken aan klimaatbestendige steden en ernaar te streven dat Nederland in 2050 voldoende bestand is tegen de klimaatveranderingen. Vergroening van de omgeving, ingrepen in de inrichting van de openbare ruimte en uiteraard veel aandacht voor de bodem en ondergrond zijn hierbij essentieel. Aan kennis en ervaringen hiermee biedt de redactie van Tussen bodem en ondergrond graag aandacht. Tips zijn welkom op info@expertisebodemenondergrond.nl.

Op de voorgrond

Zicht op oplossing voor slibproblematiek Eems-Dollard

Rijkswaterstaat

Het blijkt mogelijk de te grote hoeveelheden slib en de daarmee samenhangende troebelheid van de Eems-Dollard effectief aan te pakken. Dit kan door jaarlijks baggerslib uit het estuarium te halen, door binnendijks slib op te vangen en door buitendijks slib in te vangen. Lees meer.


Foto: Rijkswaterstaat

Actueel

Rijkswaterstaat Bodem+ vereenvoudigt procedure aanvragen Baggerspecieverklaring

Rijkswaterstaat/Bodem+

Vanaf 1 februari 2018 volstaat voor een aanvraag van een baggerspecieverklaring de bepaling van de fractie >2 mm in plaats van een volledige fractiegrootteverdeling van de minerale delen. Deze vereenvoudiging van de aanvraagprocedure betekent een lastenverlichting in onderzoekskosten voor waterkwaliteitsbeheerders, met name waterschappen en gemeenten. Lees meer.


Foto: RWS/Bodem+

Vewin voorstander van extra heffing voor vervuilers grondwater

H2O

Er moeten nieuwe heffingen komen voor bedrijven die mest, bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen op het grondwater lozen. Daarvoor pleit de vereniging van waterbedrijven Vewin in reactie op het eind vorig jaar verschenen rapport van de Adviescommissie Water. Lees meer.


Foto: Pixabay

Extra financiering voor langetermijnvisie kabels en leidingen

Infrasite.nl

Het COB-netwerk wil een integrale langetermijnvisie voor ondergrondse kabels en leidingen realiseren. Eind november 2017 heeft het COB het project ingediend voor de prijsvraag Kennis en Innovatieontwikkeling Bodem en Ondergrond 2017 van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond. In januari 2018 is bekendgemaakt dat het projectvoorstel is gehonoreerd (definitieve gunning). Lees meer.


Foto: Pixabay

Onderzoek grondwaterbemaling op terrein naast A27 Utrecht

Rijkswaterstaat

In januari 2018 start Rijkswaterstaat met de voorbereidingen voor een onderzoek naar de toepassing van grondwaterbemaling naast de A27 in Utrecht. Voor deze zogenoemde pompproef worden installaties geplaatst op het terrein ‘Tussen de Rails’, ten noorden van de wijk Lunetten. Fietsers rijden in verband met de afzetting van het werkterrein tot zomer 2018 om via het Maarschalkerweerdpad. Lees meer.


Beeld: Rijkswaterstaat

Spijkers in grondwater demonstreren ijzervreters

Deltares

In grondwater leven verschillende bacteriën die hun energie uit metaal halen. De bacterie Desulfovibrio bijvoorbeeld. Een goede maaltijd voor dit beestje bestaat uit stalen buizen die in de grond liggen. Met spijkers in flessen laat het Geochemisch Microbiologisch Laboratorium van Deltares zien hoe het dan met hen afloopt. Lees meer.


Foto: Deltares

Brussel presenteert normen voor nieuwe en opkomende stoffen in drinkwaterbronnen

Waterforum

De Europese Commissie heeft dinsdag 1 februari een herziening van de Drinkwaterrichtlijn uit 1998 gepresenteerd. In het voorstel staan normen voor nieuwe en opkomende stoffen waar nu geen normen voor bestaan om de drinkwaterkwaliteit te beschermen. Lees meer.


Foto: Pixabay

Lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende stoffen basis voor aanscherping milieuvergunningen

RIVM

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een lijst met 327 potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) gepubliceerd. Het gaat om stoffen waarvan nog niet zeker is of ze ZZS zijn. Lees meer.


Foto: RIVM

Aarde kan dorst haast niet lessen

AD

Nog even en er komt geen druppel water meer uit de kraan in Kaapstad. De Zuid-Afrikaanse metropool kampt met een ernstig watertekort en is daarmee zeker niet de enige plek op aarde. ‘Water is wereldwijd het belangrijkste onderwerp van dit moment.’ Lees meer.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

19 februari 2018
Symposium Landbouwontwikkelingen en waterkwaliteit
Nieuwegein
22 februari 2018
Bodemdag Midden-Nederland
Flevoland
22 februari 2018
Seminar Ultradiepe Geothermie
Nieuwegein
22 februari 2018
Symposium Onder Twente
Hengelo
5 maart 2018
Tweede kennisarena's Bodemkwaliteitszorg en Omgevingswet
Utrecht
13 maart 2018
BIS Nederland Symposium (Bodemkundig Informatie Systeem)
Wageningen
20 maart 2018
Platform Informatiebeheer
Utrecht
20 en 21 maart 2018
Nationale Buisleidingen Platform
Spijkenisse
 

Save the date:
13 november 2018

Symposium Bodem Breed

Dit jaar vindt het Symposium Bodem Breed plaats in Amsterdam. Noteert u de datum alvast in uw agenda? Wij houden u via de website en de digitale nieuwsbrief op de hoogte. Lees meer

20 en 21 maart 2018

Cursus Bronbemalingen bij bouwprojecten

Een goede bronbemaling bij een project kan aanzienlijke faalkosten besparen. In deze cursus leert u hoe u een gesloten bemalingsketen kunt realiseren voor een bouwproject, zodat schade aan de omgeving door verlaging van de grondwaterstand of door de bemaling zelf tot het verleden gaan behoren. Deze cursus betreft het ontwerp en de uitvoering van een bemaling en gaat in op de wet- en regelgeving. U leert om vanaf veldonderzoek via een goed ontwerp en een soepele vergunningsprocedure te komen tot uitvoering van een bemaling zonder problemen. Bedoeld voor Geotechnische en civieltechnische adviseurs, bevoegd gezag, toezichthouders, constructeurs, aannemers, bemalers, projectontwikkelaars en ingenieurs. Locatie: Delft. Lees meer.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

STOWA’s Deltafacts

Helpdesk Water

Hoe beschermen we Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering, en hoe spelen we in op de effecten daarvan: langdurige droogte, extreme neerslag, hoge rivierafvoeren en toenemende verzilting? STOWA ontsluit de meest actuele kennis hierover via speciale Deltafacts. Lees meer.

Triltafel test nieuwe oplossingen voor versterking en schadepreventie gebouwen bij aardbevingen

TNO

Met de overdracht van ‘de triltafel’ aan BuildingG in Groningen, begint het onderzoekstraject van TNO naar effectieve testmethoden voor bouwtechnische maatregelen in het Groningse aardbevingsgebied. Deze voor Nederland unieke triltafel simuleert de specifieke trillingen die het gevolg zijn van aardbevingen door gaswinning. Lees meer.


Foto: TNO

Rapport Het Schone Waterexperiment is klaar

Deltares

Het rapport over Het Schone Waterexperiment in Amsterdam is klaar. Het Schone Waterexperiment is een burgerwetenschapsproject dat afgelopen zomer in Amsterdam is gehouden. Lees meer.


Foto: Deltares

Akkerbouw zonder mest, het kan

Dagblad van het Noorden

De biologische boeren van BioWad wilden een experiment met ultiem duurzame akkerbouw zonder gebruik van mest. De proef is na vijf seizoenen nog niet ten einde, maar er is al een conclusie: het kan. Lees meer.


Foto: Pixabay

Meer BRO-data beschikbaar

DINO loket

Sinds begin 2017 zijn bij DINOloket BRO-data van geotechnisch sondeeronderzoek op te vragen (dit zijn momenteel meer dan 80.000). Daar zijn vanaf januari 2018 maar liefst 330.134 bodemkundige boormonsterbeschrijvingen bijgekomen uit BIS Nederland van Wageningen Environmental Research (Alterra). Lees meer.

Grote zorgen over toekomst Veluwe: 'De bodem verzuurt'

Omroep Gelderland

Biologen maken zich grote zorgen over de toekomst van de Veluwe. Koolmeesjes kruipen met gebroken pootjes uit het ei, herten trekken naar de randen van hun leefgebied en eiken leggen in groten getale het loodje. Lees meer.

Drie nieuwe onderzoeken gestart in Kennisagenda Aardwarmte

Kas Als Energiebron

In de Kennisagenda Aardwarmte van Kas als Energiebron zijn 3 nieuwe onderzoeken gestart. Het gaat om onderzoeken naar microbiologische processen bij aardwarmteprojecten, de verwijdering van het testwater bij geothermie en de impact van de inzet van inhibatoren bij aardwarmteprojecten. Lees meer.

Achtergrond en opinie

'Waterbestendig worden vergt bestuurlijk lef'

Binnenlands Bestuur

In de regio Vallei en Veluwe werken 28 gemeenten, de provincies Utrecht en Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe samen in het manifest Nationale Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. Daarin beloven de lokale overheden gezamenlijk op te trekken in het klimaatrobuust maken van hun regio. Waterschap Vallei en Veluwe reserveerde er 12 miljoen euro voor om deelnemende gemeenten 'een steuntje in de rug te geven', aldus dijkgraaf Tanja Klip-Martin. Lees meer.


Foto: PixabayUit het netwerk

Centraal College van Deskundigen Bodembeheer

Zo’n vier keer per jaar komt het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer bijeen. Dit CCvD vergadert dan samen met het Accreditatiecollege (AC) Bodembeheer. Aan de orde komen de normatieve documenten op het gebied van bodem en water, zoals het aanpakken van bodemverontreiniging, grondstromen, bodemenergie, mechanische boringen en tijdelijke bemalingen. Het doel is het borgen dat alle direct belanghebbenden inspraak hebben bij het ontwikkelen en actueel houden van de documenten en het bevorderen van het correcte gebruik. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, in dit geval David van den Burg, partner bij Ambient, zitten opdrachtnemers, opdrachtgevers, derden en (overheids)adviseurs aan tafel. Lees meer.


Foto: SIKB

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Wanneer is certificering volgens de nieuwe versie 4.0 van BRL 9335 voor grond mogelijk?

De Regeling Bodemkwaliteit (Rbk) schrijft voor dat het kwalificeren van grond uitgevoerd moet worden conform BRL9335. Op dit moment wordt in Bijlage C van de Rbk de BRL 9335, versie 3.8 (met wijzigingsblad) voorgeschreven.
Het ministerie I&W heeft aangekondigd dat zij voornemens is om per 1 april a.s. de Rbk te wijzigen. Vanaf dat moment is certificering conform BRL 9335 versie 4.0 mogelijk. Daarbij geldt een overgangstermijn van ten minste één jaar waarin certificaathouders gelegenheid krijgen om van versie 3.8 naar versie 4.0 over te stappen.
Opgemerkt wordt dat het ministerie eerder 1 januari 2018 als wijzigingsdatum Rbk heeft genoemd. Daardoor verwijst de voorpublicatie nog naar een andere ingangsdatum. Een en ander is toegelicht op de voorlichtingsbijeenkomsten van november 2017.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.