Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond nr. 13 - 20 december 2017
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Beste lezer,

Het einde van het jaar nadert snel. Op de valreep van 2017 in deze nieuwsbrief aandacht voor een aantal actuele initiatieven vanuit het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond. Zoals het vervolg op de verkenningen van bredere maatschappelijke opgaven rondom duurzaam gebruik van bodem en ondergrond. Daarnaast leest u meer over de inrichting van werkateliers om gezamenlijk ervaring op te doen met het ontwikkelen van een grondwaterprogramma in het kader van de Omgevingswet. Verder onder andere een kijkje in de keuken van de gemeente Alkmaar waar men vanuit het Uitvoeringsprogramma al intensief bezig is met de verankering van bodem en ondergrond in de gemeentelijke omgevingsvisie. De redactie van Tussen bodem en ondergrond wenst u hele fijne kerstdagen en een voorspoedig 2018. Een jaar vol nieuwe kansen om met elkaar kennis te delen en te verankeren. Tijdens de kerstvakantie zijn wij even uit de lucht, om in de derde week van januari weer te verschijnen met een knisperverse nieuwsbrief. Tot in 2018!

Op de voorgrond

Werkateliers grondwaterprogramma

UP Bodemconvenant

Met de Omgevingswet verdwijnt de Wet bodembescherming (Wbb). Hierdoor vervalt ook de vanzelfsprekendheid dat grondwater ‘geregeld’ is. Dit betekent dat provincies, waterschappen en gemeenten met elkaar in gesprek moeten gaan over het watersysteem. Lees meer.


Foto: Pixabay

Actueel

Verbreding aandachtsgebied UP:
thematische verkenningen STRONG

UP Bodemconvenant

Binnen het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond (UP) komt de nadruk steeds minder te liggen op de aanpak van bodemverontreiniging en meer op de realisatie van bredere maatschappelijke doelstellingen door het duurzaam gebruik van bodem en ondergrond. Lees meer.


Foto: Pixabay

Neem de bodem als uitgangspunt voor het landbouwbeleid

Trouw

De landbouwsector is te veel gefocust op de korte termijn, dus er moet een nieuwe visie ontwikkeld worden, vinden Jan Willem Erisman en Sjef Staps van het Louis Bolk Instituut. De samenleving vraagt om een duurzaam landbouw- en voedselsysteem. Lees meer.


Foto: Pixabay

'Oplossing bodemdaling ligt op het eigen erf'

AD

Een Groene Hart zonder boeren is onaantrekkelijk, zegt gedeputeerde Rik Janssen. Het is ook geen oplossing om definitief de bodemdaling te stoppen. De oplossingen moeten worden gezocht bij mensen thuis en op het erf, zegt hij. Lees meer.

UP-stuurgroeplid Daan Henkens: ‘Ik ga voor samenhang’

UP Bodemconvenant

Sinds de zomer van 2016 is Daan Henkens vanuit de Unie van Waterschappen (UvW) lid van de stuurgroep van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond (UP). Voordat hij bij de UvW ging werken was hij onder meer watertrainee. Lees meer.


Foto: Rijkswaterstaat Bodem+

Grond met PFOA mag wèl worden afgevoerd

RTV Rijnmond

Afgegraven grond, waarin PFOA of GenX zit, mag wel degelijk worden afgevoerd naar gronddepots. Dat zegt de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) in reactie op een reeks publicaties. Lees meer.


Foto: Pixabay

Bodem en ondergrond in omgevingsvisie en omgevingsplan

UP Bodemconvenant

Vanuit het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond zijn in 2017 verschillende gemeenten intensief aan de slag geweest met het stevig en integraal verankeren van bodem en ondergrond in de gemeentelijke omgevingsvisies. Zoals de gemeente Alkmaar. Lees meer.


Foto: Pixabay

Stage: Werk mee aan voorbeeldenboek klimaatadaptatie

KOBO-HO

Het veranderende klimaat stelt ons voor forse uitdagingen als we de effecten van droogte en zwaardere regenbuien willen beperken. De bodem is hier onlosmakelijk mee verbonden. Lievense CSO is bezig een boek op te stellen met voorbeelden van waterrobuust inrichten. Daarvoor kan het bedrijf de ondersteuning van stagiaires van HBO en WO goed gebruiken. Lees meer.


Foto: KOBO

Geothermie vaak nog onontgonnen terrein

UP Bodemconvenant

Waar lopen provincies, gemeenten en waterschappen tegenaan wanneer zij ruimte willen bieden aan geothermie in stedelijk en landelijk gebied? Dat is de centrale vraag van de inventarisatie van kennisvragen die bij decentrale overheden spelen op het gebied van geothermie. Lees meer.


Foto: Platform Geothermie

Scenario’s voor milieu, natuur en ruimte gebruiken: een handreiking

Planbureau voor de leefomgeving

Deze handreiking, uitgebracht door het Planbureau voor de Leefomgeving, geeft een overzicht van de voornaamste stappen die kunnen worden gezet bij het gebruiken van scenario’s in het beleid voor de leefomgeving, de keuzes die hierbij kunnen worden gemaakt en de voornaamste mogelijkheden en beperkingen die zich bij de keuzes voordoen. Lees meer.

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

24 januari 2018
Themamiddag Lozing van Spuiwater bij WKO-systemen
Amsterdam
25 januari 2018
Symposium Waterkwaliteit op de Kaart
Utrecht
30 januari 2018
Themamiddag Duurzaam omgaan met verontreinigingen
Utrecht
2 februari 2018
Jaarlijkse Scholingsdag Ondergrondse Infra
Harderwijk
2 februari 2018
Jaarlijkse Scholingsdag Ondergrondse Infra
Harderwijk
 

24 januari 2018

Themamiddag Lozing van Spuiwater bij WKO-systemen

De groei van bodemenergie-systemen gaat gestaag door. Om de klimaatdoelstellingen te halen zal de inzet van bodemenergie in te toekomst mogelijk nog sterk toenemen. Met name in het westelijk deel van Nederland wordt het vinden van een geschikte lozingsroute voor het grondwater dat vrijkomt tijdens de aanleg en het onderhoud van de bronnen van WKO-systemen een steeds nijpender vraagstuk. Het wordt steeds lastiger om de grote hoeveelheden spuiwater, dat in deze regio verhoogde gehalten aan chloride, sulfaat en soms ook arseen bevat, te kunnen lozen op oppervlaktewater of riolering. Lees meer.


Foto: Pixabay

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Effectieve aanpak om risico’s bodemlood te verlagen

RIVM

Het advies van RIVM om bewoners voor te lichten over lood in de bodem en kinderspeelplaatsen schoon te maken, wordt toegepast in lokaal beleid. Dit concludeert het RIVM over de aanpak van de gemeente Zaanstad om de blootstelling aan lood uit de bodem te verminderen. Lees meer.


Foto: Pixabay

Een robuuste basis onder de Sustainable Development Goals

Bewust bodemgebruik

Op 6 november jl. vond een rijksbrede bijeenkomst plaats over de Sustainable Development Goals (SDGs) en de betekenis van land voor het realiseren van deze maatschappelijke doelen. De bijeenkomst werd geleid door Felix Rottenberg, bodemambassadeur van het Initiatief Bewust Bodemgebruik. Lees meer.

Overheden en burgers delen milieumetingen via nieuw dataportaal

RIVM

Het RIVM stelt een rijks-dataportaal beschikbaar waar overheden, burgers en andere partijen meetgegevens over de leefomgeving kunnen uitwisselen. Het is nu nog een experimentele omgeving, waar gegevens over luchtkwaliteit gedeeld worden. Lees meer.


Foto: RIVM

Datum GeoWeek 2018 bekend!

Geoweek

De datum voor de 12e editie van de GeoWeek is bekend; 28 mei t/m 1 juni duiken weer duizenden leerlingen in de wereld van de geografie. Door het volgen van gastlessen, veldwerk op locatie en bedrijfsbezoeken zien de leerlingen wat je in de praktijk kan met aardrijkskunde. Lees meer.

Themabijeenkomst micromorfologie in de praktijk

SIKB

Deze themabijeenkomst vindt plaats op 12 maart 2018 in Gouda. Micromorfologie wordt in de Nederlandse archeologie vaak toegepast om de ontwikkeling van landschap en bodem te bestuderen. Antropogene sporen of lagen worden echter zelden micromorfologisch onderzocht. Lees meer.

WUR nauw betrokken bij proeftuin precisielandbouw

WUR

Wageningen University & Research is nauw betrokken bij de net gelanceerde Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Onderzoeker Corné Kempenaar: ‘Wageningen heeft aan de wieg gestaan van verschillende toepassingen in precisielandbouw en zet die expertise nu ook in voor een snellere adoptie door boeren.’ Lees meer.


Foto: WUR

Achtergrond en opinie

Sustainable Development Goals van de VN onhaalbaar zonder duurzaam landgebruik

WUR

In 2015 hebben de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDGs) aangenomen. Deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen moeten de meest urgente problemen op het gebied van armoede, honger, onderwijs, economie, milieu en klimaat aanpakken. De hoge ambities zijn geformuleerd in 17 SDGs. Eén daarvan luidt: Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe. Lees meer.


Foto: WURUit het netwerk

‘Pleidooi voor versnelling’

Terugblik PBB-bijeenkomst ‘Duurzaam bodemgebruik in landelijk gebied'

Doeners en denkers moeten in beweging komen, om samen te werken aan een goede bodemkwaliteit in het landelijk gebied op de lange termijn. Met deze woorden verwelkomde dagvoorzitter René Schepers de deelnemers (‘diehards die ondanks het weeralarm waren gekomen’) van de Platform Bodembeheer-bijeenkomst over duurzaam bodemgebruik in het landelijk gebied op 11 december. De urgentie moet omhoog, zo luidde de boodschap in het besneeuwde provinciehuis te Overijssel. Lees meer.


Foto: Platform Bodembeheer

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Is het toegestaan om een partij grond of bagger op te splitsen in meerdere deelpartijen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Ja, het is toegestaan om een partij op te splitsen in deelpartijen. Wel is degene die de splitsing uitvoert conform art 4.3.1 van de Regeling bodemkwaliteit verantwoordelijk om het volgende in de administratie vast te leggen:
· de relatie tussen de deelpartij en de oorspronkelijke partij
· de persoon of instelling die de splitsing heeft uitgevoerd
· de datum waarop de splitsing is uitgevoerd
Lees meer.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.