Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond nr. 12 - 7 december 2017
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Beste lezer,

Al naderen we langzamerhand het eind van dit jaar, er zijn nog tal van activiteiten en bijeenkomsten die de aandacht verdienen. Zo ontmoetten vorige week zo’n 120 experts op het gebied van waterbeheer of van cultureel erfgoed elkaar in het Erfgoedpark van Batavialand om van elkaars kennis en inzichten op de hoogte te raken. Een inspirerende bijeenkomst die door dagvoorzitter Jeroen Haan werd geopend met alvast de afsluitende constatering ‘dat het in de nabije toekomst er vooral toe doet wie je kent’. Lees hieronder het verslag van deze studiedag. Een andere bijeenkomst is die op 19 december, wanneer leden van het Bodem Breed Forum een saneringsopdracht in Haarlem gaan onderzoeken. De in omvang toenemende grondwaterverontreiniging noodzaakt de gemeente om in te grijpen. Als saneringsmaatregel is gekozen voor een in-situ sanering van de bronzone. Kennisdelen en kennisverankering – dat is de ‘drive’ van het Expertisenetwerk bodem en ondergrond (ENBO) en krijgt dus voortdurend aandacht in deze nieuwsbrief. Heeft u tips voor de redactie? Mail naar info@expertisenetwerkbodemenondergrond.nl.

Op de voorgrond

Veranderend zand: onderzoek naar invloed van mensen op strandecologie

Rijkswaterstaat

Zandsuppleties en het mechanisch reinigen van stranden beïnvloeden strandorganismen negatief. Maar organismen blijken goed aangepast en kunnen redelijk snel herstellen van de menselijke verstoringen. Lees meer.


Foto: Rijkswaterstaat

Actueel

Het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) vastgesteld

Rijkswaterstaat Bodem+

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 28 november het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) vastgesteld. In dit plan is het afvalbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd, met een doorkijk tot 2029. LAP3 treedt op 28 december 2017 in werking en vervangt vanaf dat moment het huidige LAP2. Lees meer.


Foto: Rijkswaterstaat Bodem+

BoToVa toetst ruim 5 miljoen monsters

SIKB

De ‘Bodem Toets en Validatieservice’ (BoToVa) heeft sinds de lancering in november 2014 inmiddels meer dan vijf miljoen monsters getoetst. De eerste negen maanden van dit jaar zijn alweer 1,15 miljoen toetsen uitgevoerd, tezamen goed voor 1,5 miljoen monsters. Sinds het ‘live’ gaan van BoToVa zijn er 3,65 miljoen toetsen uitgevoerd, samen 5,32 miljoen monsters bevattend. Lees meer.

Composteren, verbranden en storten van afval toegenomen

Rijkswaterstaat Bodem+

In 2016 is meer afval verwerkt dan in het voorgaande jaar. De hoeveelheid gecomposteerd afval nam toe met zes procent, de hoeveelheid verbrand met drie procent en de hoeveelheid gestort met ruim twintig procent. Dat blijkt uit de rapportage van de Werkgroep Afvalregistratie ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2016’. Lees meer.


Foto: Pixabay

Geslaagde bijeenkomst Platform Toezicht Bodembeheer

ENBO

Zo’n 100 toezichthouders en handhavers op het gebied van (water)bodem bezochten op 28 november de landelijke bijeenkomst van het Platform Toezicht Bodembeheer, dit keer in Ede. De presentaties en workshops gaven een breed beeld van de ontwikkelingen in hun dynamische werkveld. Terugblik op een geslaagde dag, met een Gelders accent, dankzij de gezamenlijke voorbereiding door de PTB-organisatie (door Rijkwaterstaat Bodem+ en SIKB) en de Gelderse Omgevingsdiensten. Lees meer.


Beeld: ENBO

Bodem essentieel in duurzame voedselproductie en ecosysteemdiensten

Bewust Bodemgebruik

In oktober vond een bijeenkomst plaats in het kader van het voorzitterschap van Estonia waarbij voor het eerst sinds tijden weer eens bodem op de agenda stond. Op de site zijn de stukken te vinden die bij deze bijeenkomst zijn gepresenteerd. Van belang is dat de link wordt gelegd met agrarisch beheer en andere maatschappelijke doelen. Lees meer.


Foto: Arno Mikkor

RIVM werkt aan identificatiesysteem ‘nieuwe zorgstoffen’

H2O

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werkt aan een identificatiesysteem voor mogelijke ‘zorgstoffen’ waar nog niet voldoende aandacht voor is. De emissies van zogeheten GenX-stoffen door chemiebedrijf Chemours in Dordrecht zijn hiervoor mede de aanleiding. Lees meer.


Beeld: H2O

Ondertekening Green Deal Voedselbossen

Bewust Bodemgebruik

Op 23 november hebben 21 partijen in het provinciehuis te Lelystad de Green Deal Voedselbossen ondertekend. De partijen hebben hun intenties voor de verdere ontwikkeling van de voedselbosbouw in Nederland officieel gemaakt. Lees meer.


Foto: Bewust Bodemgebruik

Bossen en hun positieve invloed op bodem en ondergrond

Mondiaal nieuws

Bossen hebben talloze nuttige functies voor de mens. Bossen waar verschillende boomsoorten groeien, scoren op al deze punten nog beter, aldus een studie van Duitse onderzoekers. ‘Belangrijke bevindingen voor bosmanagers.’ Lees meer.


Foto: Pixabay

Nieuwe achtergrondconcentraties en kwaliteitscriteria voor metalen in grondwater

RIVM

Het RIVM heeft voor grondwater nieuwe achtergrondconcentraties en kwaliteitscriteria afgeleid. Met deze herziene waarden kunnen beheerders en beleidsmakers onder meer bepalen of de risico’s voor het nabijgelegen grondwater acceptabel zijn. Dit is van belang voor het toepassen van lichtvervuilde bagger en grond om diepe plassen ondieper te maken. Lees meer.


Foto: RIVM

Waterbeheer en erfgoed zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

SIKB

‘Het waterbeheer en het cultureel erfgoed verbinden het materiële met het immateriële’, stelt dagvoorzitter Jeroen Haan bij de opening van de themadag Waterbeheer en Erfgoed. ‘Dat kan soms schuren en botsen, maar ook tot heel mooie zaken leiden’. Hij illustreert dat met een traditie binnen het Hoogheemraadschap Rijnland, waar hij in het dagelijks leven bestuurder is. Lees meer.


Foto: SIKB

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

8 december 2017
Bijeenkomst Kennisagenda Aardwarmte
Zoetermeer
11 december 2017
Bijeenkomst Platform Bodembeheer
Zwolle
12 december 2017
Grond om te Boeren
Arnhem
12 december 2017
Platform Bronbemalen: themabijeenkomst Basisregistratie Ondergrond
Houten
18 december 2017
Ondergrond in de omgevingsvisie: kennis en ervaring uit de projecten in de regio
Amersfoort
19 december 2017
Themamiddag Sanering bronzone Klokhuisplein e.o. Haarlem
Haarlem
19 december 2017
Themamiddag Sanering bronzone Klokhuisplein e.o. Haarlem
Haarlem
 

12 december 2017

Platform Bronbemalen - de Basisregistratie Ondergrond komt eraan

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) gaat op 1 januari 2018 van start. Alle publieke gegevens over de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond op één centrale plek, gevuld door overheden én hun opdrachtnemers. Met in dat register onder andere informatie over geotechnisch sondeeronderzoek en over grondwater-monitoringputten. Laat u bijpraten over wat de BRO betekent voor tijdelijke grondwaterbemalingen. In termen van uitdagingen én in termen van kansen! Lees meer.
Locatie: JOINN! in Houten. Start om 13.00 uur. Deelname is gratis. Wilt u zich aanmelden, klik dan hier.


Foto: SIKB

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

GenX in drinkwater van drie drinkwaterbedrijven verhoogd, maar veilig

RIVM

Omdat metingen de aanwezigheid van de stof FRD-903 (een onderdeel van GenX) in oevergrondwater en drinkwater aantoonden, heeft het ministerie van IenW het RIVM gevraagd om meer inzicht te geven in de aanwezigheid en verspreiding van deze stof in drinkwater en haar bronnen. Lees meer.


Foto: SIKB

Nieuwe versie bodemdalingskaarten maken klimaateffect inzichtelijk

Deltares

Nederland zakt al 1000 jaar door menselijke activiteiten en zal de komende decennia blijven zakken als er geen maatregelen worden genomen. Door bodemdaling ontstaat schade aan (spoor)wegen, dijken, leidingen, de openbare ruimte en gebouwen. Ook de schade door wateroverlast en het overstromingsrisico nemen toe. Lees meer.


Beeld: Deltares

Nieuwe meettechniek verbetert aanpak dijkverbetering

Deltares

De kwaliteit van de dijk wordt niet alleen bepaald door de hoogte. De ondergrond is medebepalend. Waterschap Aa en Maas, ingenieursbureau Fugro en kennisinstituut Deltares ontwikkelden, onder de vlag van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een nieuwe meettechniek die de waterdoorlaatbaarheid van die ondergrond in beeld brengt. De nieuwe techniek is genomineerd voor de landelijke waterinnovatieprijs. Lees meer.


Foto: Deltares

Onderzoek naar de reis van zandkorrels in de swashzone

Deltares

Deltares gaat samen met Universiteit Twente en TU Delft onderzoek doen om de kennis en modelvoorspelkracht van zandtransport in de swashzone te verbeteren. NWO maakte bekend dat onderzoeksvoorstel Shaping The Beach is gehonoreerd. Lees meer.


Foto: Deltares

Groen licht voor groot project met onderwaterdrainage

H2O

Door een Europese subsidie kunnen vanaf volgend jaar de drains voor onderwaterdrainage in de polder Lange Weide worden gelegd. Het is het grootste project van deze soort in Nederland. De bedoeling is om de bodemdaling af te remmen. Lees meer.

Verklaringen niet-reinigbaarheid grond en Baggerspecieverklaringen digitaal

Rijkswaterstaat Bodem+

Vanaf nu ontvangt u Verklaringen van niet-reinigbaarheid grond en Baggerspecieverklaringen digitaal van Rijkswaterstaat Bodem+. Een register van verleende en geweigerde verklaringen kunt u digitaal raadplegen via Verklaringen Online.

Database Grondwateronttrekkingen gelanceerd

KWR

KWR en Deltares lanceerden tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) de Grondwateronttrekkingendatabase: een centrale, online database waarin waterbedrijven hun onttrekkingsgegevens eenduidig ter beschikking kunnen stellen. Lees meer.

Marker Wadden

Bouwend Nederland

De kwaliteit van het Markermeer ging al jaren achteruit. Natuurmonumenten wilde daar verandering in brengen. Met behulp van Rijkswaterstaat en de Taskforce Deltatechnologie werd een plan opgesteld. Lees meer.

Aantal graafschades moet omlaag

Bouwend Nederland

Het Kabel en Leiding Overleg (KLO) lanceert een landelijke campagne gericht op het stimuleren van het zorgvuldig graafproces conform de CROW 500 richtlijn in de gehele keten. Lees meer.

Achtergrond en opinie

Hoe boeren en bossen kunnen helpen bij de opslag van CO2

Trouw

Het kabinet verwacht veel van het afvangen en opslaan van broeikasgas. Dat is technisch ingewikkeld. Een van de oplossingen ligt om de hoek: op de boerderij. 'Samen een verdere en snellere ambitie’, is deze dagen het motto op de klimaatconferentie in het Duitse Bonn. Ongeveer 25.000 deelnemers uit een kleine tweehonderd landen zijn er van de partij - van politici tot milieuorganisaties en bedrijven. Ze spreken over de manier waarop het in 2015 gesloten klimaatakkoord van Parijs gestalte moet krijgen. Lees meer.


Foto: PixabayUit het netwerk

‘Vakmanschap is voor mij de drive’

Auditor Ronald van Leeuwen

‘Vakmanschap is voor mij de drive. Dat die op peil wordt gehouden, dat er aandacht is voor scholing en het delen van ervaringen, zijn heel belangrijke onderdelen in mijn auditen’. Ronald van Leeuwen is auditor voor onder meer de certificatieregelingen BRL SIKB 7700 (aanleg en herstel vloeistofdichte voorzieningen). Het hele jaar door bezoekt hij bedrijven ‘op het werk in uitvoering’. ‘Ik ga na of de gecertificeerde bedrijven de hun toegekende kwaliteiten borgen. De beoordelingsrichtlijn helpt henzelf, en mijzelf natuurlijk, voor de wijze waarop zowel de uitvoerende werkzaamheden als de administratieve vastlegging moeten worden verricht’. Lees meer.

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Wie moet een nieuwe verontreiniging saneren?

In principe moet de veroorzaker op grond van artikel 13 Wbb de verontreiniging indien redelijkerwijs haalbaar wegnemen. Uit de jurisprudentie volgt echter dat de zorgplicht van artikel 13 Wbb zich niet alleen richt tot de directe veroorzaker van de verontreiniging, maar ook tot degene die bevoegd en feitelijk in staat is om een overtreding van de zorgplicht te voorkomen of te beperken. Bijvoorbeeld de eigenaar van een perceel. Tot slot functioneert het bevoegd gezag Wbb als achtervang indien noch de veroorzaker noch de eigenaar kan worden aangesproken. Dit volgt uit artikel 48 Wbb.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.