Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond nr. 8 - 12 oktober 2017
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Beste lezer,

Amper een week geleden maakte de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid bekend dat in een veel groter gebied rondom de Dordtse chemiefabriek Chemours (Dupont) 'licht verhoogde PFOA' in de grond zit dan aanvankelijk was aangenomen. ‘Licht’, maar ernstig genoeg om fikse problemen te geven voor bouwprojecten wanneer de grond zou worden hergebruikt. Het had zomaar een van de aanleidingen kunnen zijn voor de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om in haar meerjarenplan terecht de hoogste prioriteit te gaan geven aan het voorkomen van bodemverontreiniging en aan een duurzaam gebruik van de bodem en het grondwater. ‘De maatschappelijke kosten van het niet naleven van bodemregelgeving zijn groot’, schrijft de ILT. ‘Oorzaken hiervan zijn onder meer: de complexe regelgeving, versnippering van het toezicht, diversiteit en heterogeniteit van de doelgroepen en het potentiële grote financieel gewin door verkeerde toepassing van de regels.’

Op de voorgrond

ILT geeft bodem hoogste prioriteit

ENBO

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft het voorkomen van bodemverontreiniging en het duurzaam gebruik van de bodem en het grondwater de hoogste prioriteit. Dit staat in het Meerjarenplan 2018-2022. In een toelichting geeft inspecteur-generaal Jan van den Bos aan dat ‘we onze taken en inspecties blijven uitvoeren. Maar we kunnen niet alles in dezelfde mate controleren. De inspectie moet kiezen. Daarom hebben we uitgezocht waar de grootste maatschappelijke schade kan ontstaan. Dat is onder meer door water- en bodemverontreiniging en door het onjuist verwerken van afvalstoffen. We werken aan de effectiefste inzet hierop.’ Lees meer.


Foto: uit Meerjarenplan ILT 2017-2021

Actueel

Omgevingswet treedt 1 januari 2021 in werking

Omgevingswetportaal

Voor de zomer heeft minister Schultz van Haegen aangekondigd de planning van de Omgevingswet opnieuw te gaan bezien. De nieuwe datum van inwerkingtreding is nu bekend en wordt 1 januari 2021. Deze datum is in goed overleg met de provincies, gemeenten en waterschappen vastgesteld. De datum heeft geen gevolgen voor de einddatum van de transitie. Deze is en blijft 2029. Lees meer.


Beeld: Ministerie I&M

ZEMBLA onthult: RIVM wil onderzoek naar milieurisico’s kunstgrasvelden

Zembla

Het RIVM en het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaan onderzoek doen naar de milieurisico’s van rubbergranulaat in kunstgrasvelden. 'Wij stellen een onderzoeksstrategie voor met bodem- en watermonsters rondom sportvelden', aldus het RIVM, in een reactie op bevindingen van ZEMBLA. Lees meer.

STRONG is still going STRONG

Bodem+

Op vrijdag 15 september 2017 was de Stakeholdersbijeenkomst STRONG. Tijdens deze bijeenkomst is iedereen bijgepraat over de vervlechting van het Uitvoeringsprogramma STRONG en dat van het Convenant Bodem en Ondergrond. Daarnaast was er aandacht voor de stand van zaken rondom het strategische programma en de verkenningen. Lees meer.


Foto: Bodem+

Deltares onderzoekt sterkte Gronings zand

Engineeringnet

Onderzoeksinstituut Deltares doet in opdracht van NAM in Groningen onderzoek naar zandlagen tijdens aardbevingen. Op drie locaties worden monsters genomen in een vooraf bevroren grondlaag. Lees meer.


Foto: Pixabay

Warmtenetten: hoe plan je de energietransitie?

InfoMil Perspectief

Warmtenetten kunnen een substantiële bijdrage leveren aan de energietransitie waar Nederland voor staat. Gemeenten willen graag ‘van gas loskomen’. Welke kansen bieden warmtenetten en wat zijn de uitdagingen? En: welke rol speelt ruimtelijke planning in het realiseren van deze alternatieve warmtevoorziening? Lees meer


Foto: Pixabay

Richtlijn bemonstering en analyse van PFAS

Bodem+

Het Expertisecentrum PFAS heeft een Richtlijn opgesteld voor het Bemonsteren en analyseren van PFAS in grond en grondwater. Deze richtlijn wordt een onderdeel van het 'Handelingskader PFAS'. Lees meer.


Beeld: PFAS

Technasium-scholieren aan de slag met Marker Wadden

Rijkswaterstaat

Hoe kun je middelbare scholieren interesseren in geo-informatie en complexe projecten zoals de Marker Wadden? Een computerspel biedt mogelijk uitkomst. De komende 14 weken werken 120 leerlingen van 2 middelbare scholen aan nieuwe, innovatieve ideeën voor een 2e eilandengroep in het Markermeer of een verbeterde versie van de huidige Marker Wadden. Lees meer.


Foto: Rijkswaterstaat

Vergroening landbouw kan effectiever door pijlerstructuur los te laten

WUR

De belangrijkste conclusie uit het rapport ‘Verder vergroenen, verder verbreden’ over het Europese landbouwbeleid (GLB) van Anne van Doorn en collega’s luidt kort samengevat: om het beleid verder te vergroenen moet er meer vanuit opgaven dan vanuit maatregelen worden gedacht, waarbij de huidige pijlerstructuur beter losgelaten kan worden. Lees meer.


Foto: WUR

Rotterdam ruimt zijn rommel op

Trouw

Rotterdam is begonnen met de grootste bodemsanering ooit. In acht jaar zal zo'n 200.000 kubieke meter vervuilde grond worden verplaatst en geschoond. Lees meer.


Foto: Pixabay

Overheidsgrond biedt grote nog onbenutte kansen voor natuur en samenleving

WUR

De gronden die Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen bezitten kunnen een veel grotere bijdrage leveren aan het vergroten van biodiversiteit, water- en bodemkwaliteit, belevingswaarde van natuur en landschap en arbeidsparticipatie in de vorm van buitenwerk. Dit is te realiseren via sociaal bosbeheer, aanleg van tijdelijke natuur, ecologisch oever- en bermbeheer en duurzame pachtuitgifte. Lees meer.

Baggernetdag 10 oktober 2017 - Innovatie maakt van bagger bouwstof

Baggernet

Bagger is geen afvalstof, maar een grondstof, waarvan innovatief en met het oog op duurzaamheid gebruik moet worden gemaakt. Die boodschap stond centraal op de landelijke Baggernetdag van 10 oktober jl. Per toeval ook de Dag van de Duurzaamheid. De aanwezige vertegenwoordigers van de baggerbedrijven werden opgeroepen zelf aan de slag te gaan met de mogelijkheden tot hergebruik en de opdrachtgevers met inspirerende voorbeelden te overtuigen van de vele mogelijkheden. Opdrachtgevers die overigens zelf ook in grote getale aanwezig waren op deze goed bezochte dag. Lees meer.


Foto: Baggernet

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

18 oktober 2017
JongSTRONG: Landbouwbodems en waterkwaliteit
Zegveld, Utrecht
18-25 oktober 2017
Week van ons Water
Nederland
26 oktober 2017
BodemBreedForum: Inzet van ‘de schijf van vijf’ voor een hernieuwde benadering van IBC-locaties
Utrecht
November 2017
Maand van de Onderwereld
Rotterdam
2 november 2017
Achtste nationaal Deltacongres
Leeuwarden
8 november 2017
Symposium Bodem Breed
Den Bosch
9 november 2017
Heel Holland Zakt II - Nationaal congres over veenbodemdaling
Rotterdam
9 november 2017
IHW-netwerkdag 2017
Amersfoort
14 en 16 en 21 november
Informatiebijeenkomsten wijzigingen BRL 9335 en protocollen
Zwolle - Eindhoven - Gouda
15 november 2017
Bijeenkomst Platform Bodembeheer
Eindhoven
16 november 2017
Masterclass: Portfoliomanagement
Locatie volgt nog
16 en 17 november 2017
Reuvensdagen
Leiden
23 november 2017
Seminar Omgevingsgericht aan de slag
Amersfoort
28 november 2017
Bijeenkomst Platform Toezicht Bodembeheer
Ede
30 november 2017
Themabijeenkomst Waterbeheer en Erfgoed
Lelystad
30 november 2017
Themabijeenkomst Waterbeheer en Erfgoed
Lelystad
 

26 oktober 2017

Interactieve sessie IBC-themagroep

De themagroep IBC-locaties van BodemBreed Forum organiseert op 26 oktober een interactieve sessie: Inzet van de ‘schijf van vijf’ voor een hernieuwde benadering van IBC-locaties. Locatie is de Lichtfabriek in Haarlem. Het doel van de middag is om een aantal IBC-casussen uit de praktijk door te lichten door de volledige schijf van vijf in te zetten. De schijf van vijf benoemt de concrete drivers voor heroverweging van de aanpak van een IBC-locatie. Lees meer.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Nieuwe expo Baggermuseum: Bouwen met de natuur

De Merwestreek

Bouwen met de Natuur. Dit is de naam van de nieuwe wisselexpositie in het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht. Donderdag 5 oktober om 15.00 uur opende de directeur van de Vereniging Natuurmonumenten, Marc van den Tweel, deze expositie. Lees meer.


Beeld: Baggermuseum

Online Klimaateffectatlas geeft inzicht in klimaat van 2050

WUR

Op Prinsjesdag is de vernieuwde Klimaateffectatlas gelanceerd. De atlas geeft inzicht in de effecten van klimaatverandering, van hoosbuien tot hittestress. Lees meer.


Foto: WUR

Té politieke waterschappen hinderen aanpak wateroverlast

Binnenlands bestuur

De besluitvorming bij de waterschappen is inefficiënt. Onder andere innovatieve oplossingen om extreme weersomstandigheden het hoofd te bieden, komen daardoor moeizaam tot stand. Lees meer.


Foto: Pixabay

Uitstel Omgevingswet biedt gemeenten kansen

Binnenlands Bestuur

De Omgevingswet werd deze zomer voor de tweede keer opgeschort. Een nieuwe invoeringsdatum dient zich nog niet aan. Hoe kunnen gemeenten de extra tijd die ze in de schoot geworpen hebben gekregen het beste benutten? Lees meer.

Centrum voor aardbevingsbestendig bouwen geopend in Groningen

Bouwend Nederland

Woensdagmiddag is het kennis- en innovatiecentrum voor de bouw- en infrasector, BuildinG, geopend in Groningen. In BuildinG, wat staat voor Build in Groningen, worden de nieuwste technieken getest op het gebied van aardbevings- en toekomstbestendig bouwen die in Noord-Groningen en daarbuiten gebruikt kunnen worden. Lees meer.

Oproep: werk mee aan opbouw database voor onderzoek relatie puin en verdenking op asbest

Bodem+

De opbouw van een database om een onafhankelijk onderzoek uit te kunnen voeren naar de relatie tussen het voorkomen van puin in de bodem en de daadwerkelijke aanwezigheid van asbest gaat van start. Diverse private en publieke organisaties die zich hebben aangesloten bij dit initiatief gaan hiermee in het najaar van 2017 aan de slag. Beschikt u over data uit asbestonderzoeken of partijkeuringen die hieraan een bijdrage kunnen leveren, dan nodigen wij u uit om hier ook aan bij te dragen. Lees meer.

Schuimglas moet bodemverzakking tegengaan, als eerste in Alphen

NOS

De gemeente Alphen aan den Rijn is begonnen met het leggen van schuimglas om bodemverzakking van wegen tegen te gaan. Het is voor het eerst dat schuimglas als ophoogmateriaal in Nederland wordt gebruikt. Lees meer.

Achtergrond en opinie

‘Burger wordt in omgevingsbeleid vergeten’

Binnenlands Bestuur

Met de ambitieuze lange-termijndoelen op het gebied van klimaat en energie dreigt het omgevingsbeleid opgesloten te blijven in de wereld van technocraten. De noden van de gewone burger sneeuwen onder. Ries van der Wouden, hoofd sector ruimtelijke ordening en leefomgevingskwaliteit van het Planbureau voor de Leefomgeving, wijdt er een prikkelend essay aan. Lees meer.


Foto: PixabayUit het netwerk

Wat komt er op tafel bij het CCvD Archeologie?

De Ondergrondse

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie kwam op 25 september jl. bijeen en heeft uitgebreid gesproken over de voorgestelde aanpassingen op de BRL voor de evaluatie/accreditatie van de KNA en BRL 4000 door de Raad voor Accreditatie. Dat is inmiddels een vrij langdurig traject, verdeeld over meerdere vergaderingen waarbij de eerste pijnpunten al naar boven komen en sommige discussies uit eerdere fasen weer herhaald worden. Lees meer.


Foto: SIKB

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Hoe kan ik veldwerk en analyse uitvoeren bij onderzoek naar PFAS in bodem, grond, sediment en grondwater?

Hiervoor verwijzen wij naar het kennisdocument voor Bemonstering en analyse van PFAS-verbindingen in grond- en grondwater (pdf, 338 kB). In opdracht van de gemeente Dordrecht en met steun van diverse gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen, het rijksvastgoedbedrijf en het ministerie van I&M, voert het Expertisecentrum PFAS onderzoek uit en stelt zij een handelingskader op voor het omgaan met PFAS in het bodem- en watersysteem. Het kennisdocument is, als onderdeel van deze opdracht, door het Expertisecentrum PFAS opgesteld. PFAS staat voor Poly- en PerFluor Alkyl Stoffen, een stofgroep die stoffen als PFOS en PFOA bevat. Lees meer.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.