Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond nr. 5 - 31 augustus 2017
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Beste lezer,

‘We moeten in Nederland anders, bewuster omgaan met de boeren en de grond’, stelde Lieve Declerq, ceo van Vitens, in het Financieel Dagblad van zaterdag 26 augustus jl.. Dit, na een uitgebreide analyse van de kwetsbaarheid van de Nederlandse drinkwaterbronnen, en met een pleidooi voor een circulaire economie. De actualiteit van haar analyse komt op verschillende plekken terug in deze editie van Tussen Bodem en Ondergrond, zoals in het interview met Peter van Mullekom, die de 29ste editie van het Bodem Breed heeft samengesteld. En kijk ook eens naar het programma van het SIKB-Jaarcongres, waar eveneens aandacht wordt geschonken aan de bodemkwaliteit in agrarisch gebied.

Op de voorgrond

SIKB Jaarcongres

Succesvol samenwerken, hoe doe je dat?

Kennis van bodem, water en archeologie speelt een belangrijke rol bij het opstellen van integraal omgevingsbeleid. De ambitie is om deze kennis bij de ontwikkeling van beleid en planvorming te betrekken. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden. In nieuwe allianties werken professionals van bodem, water en archeologie aan de ontwikkeling van plannen en maatregelen, die maatschappelijke meerwaarde genereren én bijdragen aan duurzaam beheer van bodem, water en archeologische waarden. De komst van de Omgevingswet geeft het momentum om met nog meer energie hiermee aan de slag te gaan. Lees meer


Beeld: SIKB

Actueel

Smelten ijs op de Noordpool laat ook permafrost verdwijnen

NOS

Het snelle smelten van ijs op de Noordpool heeft veel meer invloed op de landen rond de Noordelijke IJszee, dan eerder werd gedacht. Dat is een van de bevindingen in een rapport, dat later dit jaar wordt gepubliceerd door het Arctic Monitoring and Assessment program. Wetenschappers van de VU in Amsterdam hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Lees meer.


Foto: Pixabay

Werken aan een schoner leefgebied voor planten, vogels en vissen

Rijkswaterstaat

Na bijna 40 jaar gaan de Haringvlietsluizen in 2018 op een kier. Dan kunnen trekvissen van zoet naar zout water zwemmen en andersom. Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer bereiden de slikken en platen in de rivier alvast voor op hun komst. Lees meer.


Foto: Peter Voorn©

Nieuwe Omgevingswet nog niet in lijn met een circulaire economie

WUR

De nieuwe, herziene druk van het boek Recht voor de Groene Ruimte is er duidelijk over: de vermaatschappelijking van natuur, duurzame functiecombinaties en de transitie naar een circulaire economie worden belemmerd door de huidige maar ook door de toekomstige regelgeving van de Stelselherziening Omgevingswet. Lees meer.


Foto: WUR

Groot meetprogramma tussen Ameland en Terschelling: kennis nodig om kust te beschermen tegen zeespiegelstijging

Deltares

Op 29 augustus start tussen Ameland en Terschelling een 5-weeks meetprogramma om de wisselwerking tussen wind, golven, zandverplaatsing en bodemleven in kaart te brengen. Deze kennis is nodig om te bepalen hoe het Nederlandse Kustbeleid vanaf 2020 wordt ingericht, om ons land te beschermen tegen zeespiegelstijging. Lees meer.


Foto: Deltares

Kalkmengsel creëert steviger bodem onder rails

Technisch Weekblad

Om een stabiele ondergrond voor snelwegen en parkeerplaatsen te maken, wordt er vaak een kalkmengsel aan de kleigrond toegevoegd. Een onlangs voltooide proef toont nu aan dat hetzelfde principe toepasbaar is voor de aanleg van treinrails. Lees meer.


Foto: Pexels

Het Greenhouse Emission Model geschikt voor beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen

RIVM

Restanten van gewasbeschermingsmiddelen die in kassen worden gebruikt, kunnen in het oppervlaktewater terechtkomen en het waterleven aantasten. Uit RIVM-onderzoek blijkt het Greenhouse Emission Model (GEM) goed in staat om te berekenen in welke concentraties de stoffen in te lozen restwater terechtkomen. Lees meer.


Foto: RIVM

Green Deals dragen bij aan doelstellingen biodiversiteit

WUR

Innovaties voor groene groei van maatschappelijke partners kunnen bijdragen aan de doelen voor biodiversiteit uit de Rijksnatuurvisie. Daarbij zijn wel ecologische kennispartners nodig om een Green Deal op te stellen en uit te voeren. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research en het Planbureau voor de Leefomgeving. Lees meer.


Foto: WUR

Nederlands veen stoot steeds meer CO2 uit, bijna zo veel als een kolencentrale

NOS

Niet alleen auto's en fabrieken stoten CO2 uit, ook veengebieden in Nederland doen dat. En door klimaatverandering zal die CO2-uitstoot uit het veen ook nog eens flink gaan toenemen, mogelijk zelfs met 70 procent deze eeuw. Daarom is het volgens onderzoekers van groot belang dat er wordt gewerkt aan oplossingen. Lees meer.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

5 september 2017
Informatiesessie Uitvraag 2017-2018 Kennisbudget Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020
Utrecht
15 september 2017
Lezingenmiddag over ondergrondse fietsenstallingen
Utrecht
19 september 2017
Bijeenkomst Platform Informatiebeheer
Utrecht
21 september 2017
Jaarcongres SIKB
Ede
26 september 2017
Ontwikkelingen in de ondergrond
Locatie volgt
28 september 2017
Congres Grip op de Omgevingswet
Amsterdam
28 september 2017
Symposium Innovatief bodemonderzoek voor maatschappelijke opgaven
Rotterdam
28 september 2017
Masterclass: Omgevingsvisie
Locatie volgt
5 oktober 2017
Dag van de Omgevingswet 2017
Utrecht
11 en 12 oktober 2017
NSTT No-Dig Event 2017
Nijkerk
11 en 12 oktober 2017
NSTT No-Dig Event 2017
Nijkerk
 

10 oktober 2017

Baggernetdag: afvalstof blijkt prima grondstof

Enorme legoblokken lijken ze. De bakken langs het Drentse Oranjekanaal waarin bagger met enkele natuurlijke additieven wordt gemengd, om vervolgens geperst te worden tot GEOWALL®-muurelementen. Tegelijkertijd wordt in Loosdrecht in 3D een legakker met een raster van wilgentakken nagebouwd en daarna met ingedikte bagger gevuld. Lees meer.


Foto Oranjekanaal: Gouwenaar via Wikimedia Commons

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Wageningen University & Research en TU Delft lanceren masteropleiding grootstedelijke vraagstukken in Amsterdam

WUR

Vanaf september start in hartje Amsterdam MSc MADE: een multi-disciplinaire masteropleiding van de TU Delft en Wageningen University & Research, die hands-on aan de slag gaat met de grootstedelijke vraagstukken van Amsterdam en metropoolregio's wereldwijd. In samenwerking met AMS Institute verbindt de master wetenschappelijk onderwijs met de stad, haar burger en het bedrijfsleven, om samen een gezonde, leefbare en verbonden toekomststad te waarborgen. Lees meer.

Zeer zorgwekkende stoffen belemmeren recycling

RIVM

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen het veilig recyclen van afvalstromen belemmeren in Nederland. Deze stoffen komen voor in een breed spectrum van afvalstromen. Voorbeelden zijn vlamvertragers in plastics, kleurstoffen in textiel of zware metalen in reststromen van de landbouw. Lees meer.


Foto: RIVM

Provincie waarschuwt voor loodverontreiniging

houvanarnhem.nl

De provincie Gelderland waarschuwt met een folder voor de risico’s van lood in de bodem. In Arnhem zijn onder meer in Presikhaaf, in Sint Marten en in ’t Broek gebieden waar in het verleden het metaal is gevonden. Lees meer.

Amateurs graven in het verleden van Dalfsen

NOS

Honderden amateurarcheologen zijn vanaf vandaag in Dalfsen aan het graven naar schatten en sporen van vroeger. Onder leiding van beroepsgravers nemen ze de komende maand een gebied van zo'n 3000 vierkante meter onder handen. Op de plaats van de opgravingen komt een woonwijk. Lees meer.

Katwijk is klaar met de klinkers

Binnenlands Bestuur

Al vijftig gemeenten sloten zich aan bij Operatie Steenbreek, een platform dat burgers enthousiasmeert hun tuin te vergroenen. Nodig in de strijd tegen wateroverlast en zomerhitte. Helpt het genoeg, of is het wachten op een tegeltaks via de rioolheffing? Bericht uit versteend Katwijk. Lees meer.


Foto: Pixabay

Leer van Groningen: acceptatie energielandschappen vergt nieuw denken

FluxEnergie

TenneT werkt aan een verzwaarde hoogspanningskabel die duurzame energie uit Noord-Nederland en Duitsland moet distribueren. Groningers willen dat die een ander traject volgt en deels ondergronds gaat. Het ministerie vindt dat te duur. Lees meer.

Achtergrond en opinie

A16 Rotterdam: Bergse Bos van steentijd tot nu

Rijkswaterstaat

Het Lage en Hoge Bergse Bos in Bergschenhoek werd in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw aangelegd, maar de geschiedenis van het gebied gaat terug tot in de prehistorie. Vanaf 2019 bouwt Rijkswaterstaat een tunnel in het Lage Bergse Bos: weer een nieuw hoofdstuk voor de historie van deze plek. Lees meer.


Beeld: RijkswaterstaatUit het netwerk

Programma Symposium Bodem Breed is bekend!

Peter van Mullekom, secretaris Symposium Bodem Breed

Symposium Bodem Breed, hèt netwerkevent voor bodem- en ondergrondprofessionals, wordt dit jaar alweer voor de 29e keer georganiseerd. Het geheim achter het succes van Bodem Breed? Volgens Peter van Mullekom, samensteller van het programma zit ‘m dat zowel in de breedte als de actualiteit van het programma. “We maken het programma helemaal met de sector. Bodem- en ondergrondprofessionals komen zelf met voorstellen voor onderwerpen, presentaties of hele sessies. Dat zorgt voor commitment, je kunt er zelf deel van uit maken.” Lees meer.

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Wanneer is een partij asbesthoudende grond reinigbaar en wanneer niet?

Globaal kan gesteld worden dat zandige met asbest verontreinigde grond, ook met eventuele nevenverontreinigingen, kan worden gereinigd via extractieve grondreiniging. Grond die uitsluitend is verontreinigd met grove stukken hechtgebonden asbest kan ook (droog of nat) worden gezeefd. Klei die uitsluitend verontreinigd is met hechtgebonden en grof (> 4 mm) asbest en bovendien geen nevenverontreinigingen bevat boven de hergebruikswaarden, kan worden gereinigd via de techniek aquaseparation (nat zeven) Met asbest verontreinigde klei- en veengrond met nevenverontreinigingen en/of fijne stukken niet-hechtgebonden asbest is meestal niet-reinigbaar.
Indien grond niet gereinigd kan worden en moet worden gestort, zal bij Bodem+ een verklaring van niet reinigbaarheid aangevraagd moeten worden. Kijk hier voor meer informatie over deze verklaring. Lees meer.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.