Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond nr. 4 - 17 augustus 2017
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Beste lezer,

Terwijl velen nog in vakantiesferen verkeren, is er belangrijk nieuws rondom de Omgevingswet. Minister Schultz van Haegen kondigde onlangs aan dat de invoering van de wet, die grote veranderingen met zich meebrengt voor de bodemsector, wordt uitgesteld. Dit betekent overigens niet dat gemeenten hun voorbereidingen nu op een laag pitje kunnen zetten. De geplande einddatum van de transitie verandert niet, die blijft 1 juli 2029. Deze zomer volgt een definitief besluit over de aangepaste planning. Intussen zijn veel gemeenten al druk aan de slag met deze mega-operatie. Goed om te zien dat daarbij van uiteenlopende kanten ondersteuning wordt geboden. Ook in deze editie maken we u weer attent op enkele interessante, leerzame bijeenkomsten in relatie tot de Omgevingswet. Check hiervoor onze agenda.

Op de voorgrond

Invoering Omgevingswet uitgesteld, transitie gaat onverminderd voort

Aan de slag met de Omgevingswet

In een interview met Binnenlands Bestuur kondigde minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aan dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld. Ze gaf in het interview aan de invoering van de wet definitief uit te stellen wegens de benodigde complexe juridische aanpassingen. Ook gaf ze aan dat het uitstel vooralsnog geen gevolgen heeft voor de uiteindelijke einddatum van de transitie in 2029. Lees meer.


Foto: Rijksoverheid

Actueel

Internetconsultatie wijziging Regeling bodemkwaliteit

Bodem+

Op 7 augustus is de internetconsultatie van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) en enkele andere ministeriële regelingen gestart. Deze consultatie is te benaderen via de website van internetconsultatie. Reageren is mogelijk tot 18 september 2017. Lees meer.


Foto: Bodem+

Exotisch en gevaarlijk, riviergebieden overgenomen door invasieve planten

Deltares

Rivieren zijn snelwegen voor de verspreiding van invasieve exotische planten. Deze planten verdringen steeds meer de oorspronkelijke planten en veroorzaken een verhoogd overstromingsrisico. Exoten zoals de Japanse Duizendknoop en de Reuzenbalsemien groeien sneller en vormen dichtere vegetaties in de Europese uiterwaarden dan de oorspronkelijke vegetatie. Lees meer.


Foto: Deltares

Kennisprogramma Klimaat, water en bodemdaling online

STOWA

Eind vorig jaar ging het kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ (KWB) van start. De financiers - de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, STOWA en het Platform Slappe Bodem - willen met het kennisprogramma oplossingen bieden om de veengebieden van Nederland leefbaar, veilig en betaalbaar te houden. Inmiddels is er ook een website met alle informatie over het programma. Lees meer.

Getijdenwerking houdt delta's stabiel totdat de mens zich ermee bemoeit

WUR

Door de bevolkingsdruk vindt er steeds meer menselijke inmenging plaats in de natuurlijke processen in rivierdelta’s. Ondanks de wereldwijde bezorgdheid hierover nemen deze activiteiten in de grootste rivierdelta's ter wereld toe. De winning van natuurlijke hulpbronnen, het vasthouden van sediment door reservoirs en de stijging van de zeespiegel zijn stuk voor stuk aantastingen van delta’s. Lees meer.


Beeld: Marieke Eleveld, Deltares

Zandsuppletie Roggenplaat jaar uitgesteld

Helpdesk Water

Het ophogen van de Roggenplaat in de Oosterschelde start in de winter van 2018/2019. Dit is een jaar later dan gepland. De samenwerkingspartners van de zandhonger Oosterschelde (Provincie Zeeland, ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, Nationaal Park Oosterschelde, Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat) hebben tot uitstel besloten omdat het vergunningstraject langer duurt dan gedacht. Lees meer


Foto: Helpdesk Water

Voordelen investeringen in dijken op wereldschaal bekend

Deltares

De economische voordelen van het bouwen en ophogen van dijken om overstromingsschade te verminderen, zijn wereldwijd veel hoger dan de kosten. In veel delen van de wereld is het zelfs mogelijk om de economische schade van rivieroverstromingen in de toekomst te verlagen tot onder het huidige niveau, ook als er rekening wordt gehouden met klimaatverandering, groeiende bevolkingen en verstedelijking.

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

27-31 augustus 2017
Soil Science in a Changing World
Wageningen
5 september 2017
Informatiesessie Uitvraag 2017-2018 Kennisbudget Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020
Utrecht
19 september 2017
Bijeenkomst Platform Informatiebeheer
Utrecht
21 september 2017
Jaarcongres SIKB
Ede
26 september 2017
Ontwikkelingen in de ondergrond/EPI kenniscentrum
Locatie volgt
28 september 2017
Congres Grip op de Omgevingswet
Amsterdam
28 september 2017
Symposium Innovatief bodemonderzoek voor maatschappelijke opgaven
Rotterdam
28 september 2017
Symposium Innovatief bodemonderzoek voor maatschappelijke opgaven
Rotterdam
 

28 september 2017

Masterclass: Omgevingsvisie

Afgelopen jaar zijn drie masterclasses aangeboden over nieuwe financieringsconcepten voor meervoudige projecten. Deze masterclasses werden goed bezocht, brachten interessante nieuwe inzichten én leidden tot verschillende vervolginitiatieven in de praktijk van een aantal deelnemers. Samen leren over nieuwe concepten voor meervoudige financiering spreekt aan. Daarom organiseren Deltaprogramma Ruimtelijk Adaptatie, TNO, AT Osborne en UP Convenant Bodem en Ondergrond in 2017 vier nieuwe masterclasses die voortbouwen op dit thema en de eerder opgedane inzichten. In deze (6e) masterclass staat de Omgevingsvisie centraal. Art. 4.2 van de Omgevingswet regelt de evenwichtige toedeling van functies aan locaties en zal de basis zijn voor meervoudige projecten. Lees meer.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Bodeminformatie: nieuwe versie SIKB0101

SIKB

Op 23 juni 2017 heeft het CCvD Datastandaarden versie 13.3.0 van de datastandaard SIKB0101 vastgesteld. In versie 13.3.0 zijn enkele kleine gebruikerswensen doorgevoerd. Diverse nieuwe domeinwaarden zijn toegevoegd. Wijzigingsvoorstellen ingediend vóór 22 september 2017 zullen worden besproken tijdens de Technische Werkgroep op 2 november 2017. Definitieve besluitvorming vindt plaats in het CCvD-Datastandaarden op 24 november 2017. De ter commentaar gelegde visie van de standaard vindt u hier.

Archeologen vinden waterpoort uit 1598 in Enkhuizen

Noord Hollands Dagblad

Archeologen hebben op het terrein van Renolit in Enkhuizen de restanten van een historische waterpoort gevonden. De Ketenboom werd in 1598 gebouwd en maakte deel uit van de vestingwal. De vondst werd dinsdag openbaar gemaakt. Lees meer.


Foto: RCE

Achtergrond en opinie

Opinie: Geef geothermie een eerlijke kans

Dagblad van het Noorden

Is geothermie veilig of niet? Staatstoezicht op de Mijnen is in een rapport uiterst kritisch. De reacties daarop zijn lauw en dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen. De conclusies van Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) in hun eerste rapport over de geothermie-sector logen er niet om: milieu- en veiligheidsrisico’s worden onvoldoende onderkend, wet- en regelgeving wordt niet goed nageleefd en dus zijn de veiligheid van mens en milieu onvoldoende gewaarborgd. Geen enkele geothermist beschikt over een goedgekeurd winningsplan en het aantal overtredingen en incidenten neemt toe. Lees meer.


Beeld: Staatstoezicht op de MijnenUit het netwerk

Laat de ideeën stromen!

Arie Deelen, voorzitter SIKB

Ik ben trots op het feit dat SIKB vanaf haar oprichting erin is geslaagd publieke en private partijen bijeen te brengen om samen te werken aan de kwaliteit van ons bodem en ondergrondbeheer. We worden daarbij vooral geassocieerd met kwaliteit in de vorm van ‘regels’. Hoezeer we ook veel investeren in communicatie, in opleidingen, in platforms. Die trots hoop ik over een jaar of drie ook te hebben wanneer SIKB alom wordt gezien als ook een ‘kennisplatform’. Lees meer.

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

In welke gevallen mag ik een afvalstof als grondstof gebruiken in een nieuwe bouwstof?

Het Besluit bodemkwaliteit stelt voor de bescherming van de bodem kwaliteitseisen aan onder meer toe te passen bouwstoffen, grond en baggerspecie. In de toelichting van het Besluit bodemkwaliteit wordt, onder verwijzing naar het afvalstoffenbeleid, aangegeven dat alleen partijen van vergelijkbare kwaliteit mogen worden samengevoegd, omdat anders sprake zou zijn van het wegmengen van verontreinigingen, wat onwenselijk is voor het milieu. Met het oog op het voorkomen van ongeclausuleerd wegmengen geldt, in aanvulling op de algemene uitgangspunten uit de vorige paragraaf én in aanvulling op hetgeen in het Besluit bodemkwaliteit is geregeld ten aanzien van de eindproducten, voor steenachtige materialen nog het onderstaande. Lees meer.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.