Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 6e jaargang, nr. 19 - 9 november 2022
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

‘De ondergrond is van ons allemaal!’

Marcel Rietberg, portefeuillemanager Milieu en Bodem (Vergunningen, Toezicht, Handhaving) bij de Omgevingsdienst West-Holland is nu bijna een jaar voorzitter van het gemeentelijk netwerk Bodem & Ondergrond (WEB). Tijd voor een terugblik op het afgelopen jaar. Zijn belangrijkste conclusie: ‘De ondergrond is van ons allemaal en om de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd succesvol op te pakken moeten we met zijn allen aan de bak. Daarbij is samenwerking tussen de diverse actoren cruciaal. Dus, doe mee!’ Lees verder.


Marcel Rietberg - eigen foto

Op de voorgrond

Bodemonderzoek: Graven naar kennis

VNG Magazine

De bodem speelt een grote rol bij maatschappelijke vraagstukken als klimaat, woningnood en energie. De kennis over de ondergrond ontbreekt echter. De VNG werkt met zeven pilotregio’s aan het opbouwen van die knowhow. Lees verder.


Foto: Pixabay

Actueel

Onze ‘commons’ onder druk

romagazine.nl

De kwaliteiten van het fysiek-ruimtelijke systeem, zoals bodem, water en landschap, moeten volgens het regeerakkoord van Rutte IV meer centraal komen te staan in de ruimtelijke ontwikkeling. Bodem, water en landschap zijn een ‘common’; een hulpbron waar iedereen als het ware naar believen gebruik van kan maken. Lees verder.


Foto: Pixabay

Verzamelbesluit Omgevingswet 2023 in consultatie

Rijkswaterstaat/Bodem+

Op 20 oktober is de internetconsultatie gestart van het Verzamelbesluit Omgevingswet 2023. Iedereen die dat wil, kan tot en met 17 november 2022 reageren op het concept van dit verzamelbesluit. Lees verder.


Illustratie: Pixabay

OVAM keurt eerste fase van bodemsaneringsproject 3M goed

VRT

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij heeft de eerste fase van het saneringsplan goedgekeurd dat 3M had ingediend. Dat saneringsplan slaat op de omgeving die het dichtst bij de fabriek in Zwijndrecht ligt. Daardoor kan 3M beginnen met het saneren van tuinen en landbouwvelden in de nabijheid van de fabriek. Lees verder.


Foto: Pixabay

Grondwater steeds dieper en met steeds meer stoffen vervuild

NPO Radio1

Waterzuiveraars lopen tegen steeds meer verontreinigingen aan. Die beperken zich niet alleen tot het oppervlaktewater, maar dringen inmiddels door tot de bron die we tot nu toe als veilig beschouwde: het grondwater. Lees verder.


Foto: Pixabay

Natuurgebaseerde bodemsaneringsmethoden

OVAM

In RESANAT (Interreg Vlaanderen-Nederland) werken Vlaanderen en Nederland samen om natuurgebaseerde bodemsaneringsmethoden te verbeteren en te promoten. Het project richt zich specifiek op met organische PAK's en andere olie-derivaten verontreinigde sites voor een natuurgebaseerde oplossing van de sanering. Lees verder.


Foto: Pixabay

Reactie op EU-consultatie bodemgezondheidswet

VNG

Met de nieuwe wetgeving voor bodemgezondheid worden bodems in de toekomst beter beschermd. Ook zien de nieuwe regels erop toe dat bodems op duurzame wijze worden gebruikt. De VNG reageerde op de openbare raadpleging van de Commissie, omdat de wetgeving ook gevolgen heeft voor gemeenten. Lees verder.


Foto: Pixabay

Gebruik rubbergranulaat bij kunstgrasvelden toegestaan met adequate maatregelen

Raad van State

Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden is toegestaan als de gemeente adequate maatregelen neemt om bodemverontreiniging te voorkomen. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onlangs bepaald. Lees verder.


Foto Pixabay

Waterleiding van 900 meter onder Twentekanaal doorgetrokken

RTV Oost

Hij is 900 meter lang, heeft een doorsnede van 60 centimeter en wordt zo'n tien meter onder de bodem van het Twentekanaal doorgetrokken. We hebben het over de waterleiding van waterbedrijf Vitens. In Wierden zit de monsterklus er inmiddels op. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

10 november 2022, Assen
Noord-Nederlandse Bodemdag
10 november 2022, Haarlem
Deltacongres
17 november 2022, webinar
BRO-tje over het WKO-model in Barneveld
21 november 2022, webinar
Terravisie 2.0: met een blik vanuit de ruimte milieucriminaliteit bestrijden
22 november 2022, Schiedam
Jaarcongres KCAF
22 november 2022, Bunnik
Bijeenkomst Platform Toezicht Bodem
5 december 2022
Wereldbodemdag
 

Uitgelicht

Kennisbijeenkomst Platform Toezicht Bodem

Op dinsdag 22 november 2022 is er een bijeenkomst van het Platform Toezicht Bodem in het BOVAG-huis in Bunnik. Op de platformdag (een gezamenlijke bijeenkomst met adviesbureaus en voorbereid met de Vereniging Kwaliteitsborging Bodem) kunt u ervaringen uitwisselen met collega’s en adviseurs actief in het bodembeheer, en informatie opdoen over de actuele (beleids-)ontwikkelingen in ons vakgebied van toezicht en handhaving op bodem, grond, bagger en bouwstoffen. Lees verder.


Illustratie: Pixabay

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Strategisch onderzoek activiteitenplan 2023 gepubliceerd

Deltares

Deltares heeft het Activiteitenplan Missiegedreven onderzoek 2023 gepubliceerd. Het Activiteitenplan missiegedreven onderzoek schetst de hoofdlijnen van het Strategisch Onderzoek dat Deltares in 2023 gaat uitvoeren. Het Strategisch Onderzoek is essentieel voor het in stand houden en ontwikkelen van de kennis van Deltares en van Nederland op het gebied van water en ondergrond. Lees verder.


Beeld: Deltares

SKB cahiers op Bodembreed Academie

Bodembreed Academie

Iedereen die al langer werkt aan bodem en ondergrond kent de cahiers met praktijkkennis van SKB. De cahiers zijn nu bewerkt voor prettiger digitaal gebruik op Bodembreed Academie. Zo zijn de inhoudsopgave en verwijzingen in de cahiers interactief, waardoor je makkelijker en sneller naar relevante informatie zoekt. Lees verder.


Beeld: Bodembreed Academie

Integrale grondwaterstudie

Deltares

In opdracht van het Ministerie van I&W maakt Deltares samen met collega kennisinstituten een nationaal overzicht van de kwaliteit en kwantiteit van het Nederlandse grondwater. Dit nationale beeld kan vervolgens gebruikt worden bij belangrijke keuzes over water- en landgebruik die de komende tijd gemaakt moeten worden. Een dergelijk integraal beeld bestaat nog niet. Lees verder.


Foto: Deltares

Monitoring stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden 2022

WUR

Per 1 juli 2021 is de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering (Wsn) ingevoerd. In deze wet zijn onder meer doelen voor de reductie van stikstofdepositie voor 2025, 2030 en 2035 vastgelegd. In dit eerste monitoringsrapport beschrijft het RIVM de ontwikkeling van het oppervlak stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden tussen 2005 en 2030. Lees verder.


Foto: Pixabay

Kabinet vergoedt deels opruimen drugsafval gemeenten

Binnenlands Bestuur

De eerste 50.000 euro aan kosten moeten gemeenten zelf betalen, daarboven vergoedt het rijk de kosten, tot 2 ton. Lees verder.


Foto: Pixabay

Het effect van bufferzones om afspoeling tegen te gaan

WUR

Onbemeste bufferstroken langs perceelsloten zijn een maatregel om de belasting van oppervlaktewater met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te verlagen. Een aantal ‘Koeien & Kansen’-deelnemers heeft geëxperimenteerd met deze stroken. De ervaringen waren over het algemeen positief. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Meer meldingen van schade aan funderingen door hete zomer

EenVandaag

Bodemexperts, woningcorporaties en huizenbezitters slaan alarm: door de hete zomer van 2022 nemen de meldingen van funderingsschade aan Nederlandse huizen opnieuw toe. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.