Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 5e jaargang, nr. 13 - 6 juli 2021
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

‘Kennis ontsluiten en delen is belangrijk voor SIKB’

‘Naast de belangrijke rol die SIKB vervult in het verbinden van de regelgeving met de praktijk, is het ontsluiten en delen van kennis evenzeer essentieel’. Jan Willem Strebus is onlangs toegetreden tot het bestuur van SIKB. Naast zijn dagelijkse werk als directeur van de Omgevingsdienst Twente en bestuurslid van Omgevingsdienst NL. Lees verder.


Jan Willem Strebus – eigen foto

KOBO project

OndergrondLAB verwelkomt T-shaped professionals

Ze noemen de studenten de aanstormende T-shaped professionals. Nanda Sweres en Martine Coevert verwelkomen bij de gemeente Rotterdam de in opleiding zijnde specialisten met brede vaardigheden en kennis. Hun OndergrondLAB heeft weer zes nieuwe kandidaten daarvoor opgeleverd. Lees verder.


Nanda Sweres en Martine Coevert – eigen foto's

Op de voorgrond

Naar een programma voor afbouw en nieuwe waarden IBC-locaties

IBC-locaties vragen om eeuwigdurend beheer van de bodemverontreiniging en leggen een last op toekomstige generaties. De verontreiniging belemmert soms een reeks maatschappelijke ontwikkelingen, zoals gebiedsontwikkeling, gezonde verstedelijking, klimaatadaptatie, drinkwaterwinning, energietransitie, e.d. Afbouw van deze verontreinigingen vermindert de beheerlast en maakt maatschappelijke ontwikkelingen makkelijker. Het slim gebundeld afbouwen van locaties kan daarbij tot synergie-effecten en efficiency leiden. Ook kunnen dan alternatieve, collectieve, financieringsvormen aantrekkelijk worden. Lees verder.


Inspectie van een IBC werk – foto SIKB

Actueel

Veelbelovende resultaten Zandmotor bij Kijkduin

Deltares

De evaluatie van tien jaar Zandmotor wijst uit dat deze innovatie een succes is. Het schiereiland van 21,5 miljoen kuub zand werd in 2011 aangelegd voor de kust van Kijkduin volgens het Bouwen met de Natuurprincipe. Lees verder.


Foto Deltares

Bodem is unieke kans voor klimaatadaptatie

Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling

Laat je inspireren door de leermodule ‘Klimaatadaptatie en bodem’. De leermodule is in beeld gebracht en gekoppeld aan de klimaatadaptatieprojecten in het Leidse Noorderkwartier. De gemeente Leiden wil in 2050 klimaatadaptief zijn en bestand zijn tegen overstromingen, wateroverlast, verdroging, bodemdaling en hittestress. Via deze link kom je bij de leermodule.

Aanpak milieucriminaliteit is tasten in het duister

Algemene Rekenkamer

Een kleine groep van de circa 500 bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen overtreedt veelvuldig de milieuwetgeving. De Algemene Rekenkamer heeft deze groep veelplegers voor het eerst in het vizier gebracht. Lees verder.


Beeld: Algemene Rekenkamer

Webinar-reeks ‘Verduurzaming in de baggersector’

Het kabinet wil jaarlijks 300 miljoen euro vrijmaken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Zandwinnen en baggeren zorgen samen voor één van de grotere materiaalstromen die in dit kader worden beschouwd. Hoe pakken we deze processen zo efficiënt mogelijk aan en hoe zorgen we voor duurzame keuzes in de bagger- en zandwinsector? Lees verder.

Droogtemonitor van LCW in nieuw online jasje

H2O Actueel

De droogtemonitor van de Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) heeft een gedaantewisseling ondergaan. De pdf-vorm is na jaren afgedankt en vervangen door een digitale versie. Lees verder.


Foto LCW

Symposium Bodem Breed terugkijken

Symposium Bodem Breed

Eindelijk is het symposium Bodem Breed weer georganiseerd! Niet fysiek maar met een 'Digitaal Platform' waar je alle sessies hebt kunnen volgen. Niet alles kunnen zien? De sessies die in het voorjaar zijn georganiseerd zijn op YouTube terug te zien. Het symposium van juni is per 1 september via dit kanaal terug te kijken.

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

2 september 2021
Werken in verontreinigde (water-)bodem en tijdelijke uitname onder de omgevingswet
9 september 2021
BRO-tje
4-8 oktober 2021
Geoweek 2021
18 november 2021
Nationaal Congres Bodemdaling
 

Uitgelicht

Werken in verontreinigde (water-)bodem

Op donderdag 2 september 2021 verzorgt BodemBreed Forum een themabijeenkomst over ‘werken in verontreinigde (water-)bodem en tijdelijke uitname onder de omgevingswet; wat verandert er in de praktijk t.a.v. de BRL’s?’ De exacte invulling van deze bijeenkomst wordt de komende tijd verder vormgegeven. Fysiek/ hybride/ online… we laten het voor nu nog in het midden, maar dat we elkaar treffen op deze dag is een feit! Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Lekdijk veilig volgens Deltares

Waterschap Rivierenland

Deltares concludeert dat de dijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer veilig is. Dit staat in een onafhankelijk onderzoek dat op 2 juli is aangeboden aan het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland. Lees verder.


Foto: Waterschap Rivierenland

Naar een uitweg uit de stikstofcrisis

PBL

De aanpak van de stikstofcrisis en het klimaatvraagstuk zijn hoofdkwesties in de formatie van het nieuwe kabinet. De uitwerking van doelen en de daarbij behorende aanpak moet nog grotendeels plaatsvinden. Lees verder.


Foto: PBL

Haalt Nederland doelen Kaderrichtlijn Water?

Unie van Waterschappen

Minister Van Nieuwenhuizen dient scenario’s te gaan maken voor de gevolgen als Nederland de doelen van de Kaderrichtlijn Water niet haalt. De Tweede Kamer nam hierover op 29 juni een motie aan. Lees verder.

WUR gebruikt grondwater voor WKO

WUR

Afgelopen jaar heeft Wageningen University & Research fors geïnvesteerd in een systeem van Warmte Koude Opslag (WKO) op Wageningen Campus. Daarvoor zijn nieuwe bronnen geboord en zijn alle warmte en koude bronnen onderling verbonden met twee ringleidingen. Lees verder.


Foto: WUR

Naar sterkere VTH in milieu

Rijksoverheid

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft het eindrapport 'Om de leefomgeving' van de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) naar de Tweede Kamer gestuurd. In de begeleidende brief bespreekt zij de belangrijkste punten. Lees verder.


Foto: ILT

Vewin en Unie bepleiten totaalverbod op PFAS

UvW

Een totaalverbod op PFAS is de enige manier om te voorkomen dat deze zeer zorgwekkende stof in het milieu, en in het drinkwater, terechtkomt. Dat benadrukken de Unie van Waterschappen en Vewin. Lees verder.

Achtergrond en opinie

'Onze bodem is geen vuilnisbak'

Trends

Frank De Palmenaer, de CEO van het Gentse bodemonderzoeksbedrijf ABO, waarschuwde eind vorig jaar al voor de PFAS-vervuiling. 'In Vlaanderen zijn er vermoedelijk 200 tot 300 hotspots.'
‘Het PFAS-probleem zal leiden tot nieuwe regelgeving en strengere normen. Dat zal niet stilvallen’, weet Frank De Palmenaer van ABO-Group nu al. Hij vergelijkt het PFOS-probleem rond 3M in Zwijndrecht met het milieuschandaal in het Nederlandse Lekkerkerk. Daar bleek in 1980 dat de 300 woningen van de nieuwbouwwijk Lekkerkerk West gebouwd waren op sterk verontreinigde grond. Het leidde tot de eerste bodemwetgeving bij onze noorderburen en tot het eerste Afvalstoffendecreet bij ons. Lees verder.


De fabriek van 3M in Zwijndrecht © belga

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.