Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 4e jaargang, nr. 7 - 9 april 2020
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

SIKB-directeur Henk Koster: ‘Nieuwe, complexe uitdagingen vragen om antwoord’

‘Naast grote maatschappelijke uitdagingen als de klimaatverandering en de noodzakelijke circulaire economie vragen ook andere, culturele en technologische veranderingen om een bijdrage van SIKB’. Aldus SIKB-directeur Henk Koster over de opgaven die dit jaar aan de organisatie worden gesteld. Lees verder.


Henk Koster – eigen foto

Op de voorgrond

Uitstel Omgevingswet

Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd

De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Dat schrijft minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen aan de Eerste en Tweede Kamer. In de brief gaat de minister in op de haalbaarheid van de inwerkingtreding per 1 januari 2021. De combinatie van een stevige implementatieopgave en de maatregelen rond het coronavirus heeft grote impact op alle partijen die werken aan de Omgevingswet. Lees verder.


Foto: Pixabay

Kennisproject UP Bodem en Ondergrond

Gezond bodem- en watersysteem legt basis voor duurzamere landbouw

Het werkt goed om vanuit de zes fundamentele functies van het bodem en watersysteem een gebiedsproces naar een nieuw volhoudbaar en levensvatbaar landbouwsysteem te starten! Een belangrijke eerste stap voor de ontwikkeling van een gebiedsbenadering op basis van nieuwe perspectieven op ‘Land, ‘Waarde’ en ‘Mens’. Dat concludeert Liesbeth Schipper na de eerste workshop over het gebied ‘De Valk’ bij Ede, voor het UP -project ‘Verrijkende Landbouw’. Lees verder.


Gebied 'De Valk' - eigen foto

Actueel

Wegwijzer en praatplaat voor Vrijwillig Programma beschikbaar

Rijkswaterstaat / Bodem+

Aan de slag met de Omgevingswet heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat Bodem+ en het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond een wegwijzer en praatplaat gemaakt om overheden te ondersteunen helpt bij het procesontwerp en de vormgeving van een vrijwillig (onverplicht) programma. Lees verder.


Foto: Pixabay

Kamerbrief schriftelijke vragen over granuliet

Rijkswaterstaat / Bodem+

Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) stuurde op 31 maart 2020 mede namens Minister van Nieuwenhoven (Infrastructuur en Waterstaat) een brief naar de Tweede Kamer over granuliet. In deze brief gaat zij nader in op een aantal onderwerpen dat aan de orde kwam tijdens het Rondetafelgesprek over granuliet in de Tweede Kamer op 9 maart jl. en tijdens het VAO Leefomgeving op 10 maart jl. Lees verder.


Minister Stientje van Veldhoven - foto Rijksoverheid

Nieuw: kaart Meetlocaties PFAS voor tijdelijke achtergrondwaarden

Atlas Leefomgeving

Een nieuwe kaart toont de gebruikte meetlocaties voor de afleiding van de tijdelijke achtergrondwaarden PFAS in landbodem. Een achtergrondwaarde geeft aan hoeveel PFAS er al in de bodem zit op plekken waar geen duidelijke vervuilingsbron is (onverdachte locaties). Lees verder.


Foto: Pixabay

Nieuwe uitdagingen en aandacht voor kennisinfrastructuur

Rijkswaterstaat /Bodem+

Momenteel werkt het Dutch Soil Platform (DSP) aan een herijking van deze Kennisagenda. Daarbij vraagt het DSP nadrukkelijk om aandacht voor het opzetten van een noodzakelijke kennisinfrastructuur, zodat de kennisagenda tot uitvoering kan komen. Een gesprek met Piet Otte, secretaris van het DSP, over deze actualisatie van de agenda. Lees verder.


Foto: Pixabay

Vitale bodem essentieel voor klimaatadaptatie

Provincie Noord-Brabant

Nederland expert is in het afvoeren van overtollig water, maar periodes van grote droogte vragen om een andere aanpak. Regenwater infiltreren en opslaan, is zowel bij droogte als bij wateroverlast een slimme maatregel. Daarvoor is het belangrijk dat de bodem gezond is. Een vitale bodem is daarom heel belangrijk voor klimaatadaptatie en dient daarnaast nog veel meer functies. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aardse helden: Bodem is een spil bij vrijwel alle duurzaamheidsdoelen

Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

‛Waarom krijgen wij als bodemmensen niet voor elkaar wat klimaatwetenschappers wel lukt? Kassamedewerkers bij JUMBO weten dat CO2 belangrijk is – terwijl het veel ongrijpbaarder is dan bodem. Maar bodem zit gewoon niet tussen de oren. Terwijl die aan de basis ligt van ons bestaan.’ Saskia Keesstra wil de bodem de plaats geven die hem toekomt in de ecologische, sociale en economische context waarvan hij deel uitmaakt. Lees verder.


Foto: Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

Aardse helden: We moeten ons land structureel anders inrichten

Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

Tanja Klip-Martin, dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe, is naar eigen zeggen, niet iemand van tweede grasspriet links, derde dotterbloem rechts. ‘Als bestuurder kijk ik naar het grote geheel. Die Waterschappen, dat is zo’n leuke wereld! Ze zitten in het oog van – niet de storm, maar van alles wat op ons afkomt: klimaatverandering, energietransitie, landbouwtransitie, circulaire economie. Bodem is daarin niet weg te denken.’ Lees verder.


Foto: Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

Rekentool interferentietoets in BUM en HUM bodemenergie gemeentelijke taken

SIKB

Het CCvD Bodembeheer heeft op 26 maart 2020 de nieuwe versie van de BUM en HUM Bodemenergie voor gemeentelijke taken vastgesteld. Deze treedt per 15 april 2020 in werking. Aanleiding voor de nieuwe versie (2.4) is de tool voor het berekenen van de interferentie bij kleine gesloten bodemenergiesystemen, die sinds eind 2019 beschikbaar is. Lees verder.


Illustratie: SIKB

Rapport Archeologie van modern oorlogserfgoed

SIKB

Sinds 2012 heeft het CCvD Archeologie vindplaatsen uit de Tweede Wereldoorlog / modern oorlogserfgoed expliciet op de agenda gezet. Dit onderzoek is niet regulier, zoals onderzoek naar oudere archeologische resten dat wel is. Een en ander heeft geleid tot het formuleren van een aantal concrete vragen bij deze en andere knelpunten, zoals de samenloop explosievenopsporing en archeologisch onderzoek. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

24 september 2020
SIKB Jaarcongres 'Schatten van de bodem'
Ede
1 oktober 2020
Welke kennis levert dendrochronologie op over het cultureel erfgoed?
Amersfoort
27 oktober 2020
Praktijkfestival Ondergrond
Amersfoort
29 oktober 2020
Noordelijke netwerkdag bodem
Assen
24 november 2020
Symposium Bodembreed
Zeist
25 november 2020
Festival Follow UP
Utrecht
 

Uitgelicht

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Evaluatie kwaliteits-systeem archeologie

SIKB

Het systeem werkt, maar bereikt niet alle gestelde doelen. Dat is samenvattend de uitkomst van de evaluatie van het nieuwe kwaliteitssysteem archeologie. Het Centraal College van Deskundigen Archeologie vindt de evaluatie in grote lijnen herkenbaar en gaat een vervolg geven aan de getrokken conclusies. Lees verder.


Foto: Pixabay

Audits in tijden van Corona

SIKB

Voor de bestrijding van de corona-crisis heeft de overheid een aantal strikte maatregelen getroffen. Met inachtneming hiervan gaan de werkzaamheden binnen bodembeheer, bodembescherming en archeologie zoveel mogelijk gewoon door. Dat geldt uiteraard ook voor de audits op de kwaliteitsborging en uitvoering, zowel op kantoor als op locatie. Lees verder.


Foto: Pixabay

Wijziging Regeling bodemkwaliteit

Rijkswaterstaat/Bodem+

In het nieuwsbericht Internetconsultatie wijziging Regeling bodemkwaliteit van 15 oktober vorig jaar is de internetconsultatie van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit aangekondigd. Lees verder.

Nieuwe versie Richtlijn Baggervolumebepalingen gepubliceerd

SIKB

Het baggervolume is een belangrijke kostenbepalende factor van baggerwerken. Voor een soepel lopend project is het daarom essentieel dat opdrachtgever en aannemer van het baggerwerk het eens zijn over dat baggervolume. De SIKB-richtlijn Baggervolumebepalingen beschrijft eenduidige afspraken daarvoor. Kijk hier voor de nieuwe versie van deze Richtlijn.


Foto: SIKB

Start internetconsultatie Basisregistratie ondergrond, tranche 3

Rijkswaterstaat /Bodem+

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereidt het Besluit basisregistratie ondergrond (BRO) voor dat betrekking heeft op de derde tranche van deze basisregistratie. Deze derde tranche voorziet in de volgende serie van 6 registratieobjecten. Lees verder.


Illustratie: Rijkswaterstaat/Bodem+

Waterschap subsidieert verbeteren waterkwaliteit en verminderen bodemdaling

Waterforum.net

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt 2 april de subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap voor water en bodem’ open. Agrariërs kunnen dan een aanvraag indienen bij het waterschap voor het verbeteren van waterkwaliteit en/of het verminderen van bodemdaling. Lees verder.


Illustratie: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Nieuwe aanpak voor keuzes bij complexe puzzel beheer vitale infrastructuur

Deltares

Vierjarig onderzoek leverde een nieuwe aanpak op basis van risicoanalyse en systeemkennis om vitale infrastructuur in de GWW-sector te beheren, zo blijkt tijdens het eindsymposium van ROBAMCI. Lees verder.


Foto: Pixabay

Nitraatuitspoeling verlagen met zeoliet

WUR

Dit groeiseizoen onderzoeken Wageningen Livestock Research en Onderzoekcentrum B-WARE of het toepassen van zeoliet de nitraatuitspoeling uit bemest grasland kan verlagen. Daardoor zou ook meer stikstof in de kringloop moeten blijven. Lees verder.


Foto: Pixabay

Heel Bronhoudend Nederland aangemeld bij de BRO

Rijkswaterstaat /Bodem+

Alle gemeenten, waterschappen, provincies en landelijke overheidsorganisaties zijn aangemeld bij de BasisRegistratie Ondergrond (BRO). Ook levert bijna 60% van de bronhouders gegevens aan bij de BRO. En meer dan 50% leverde gegevens van grondwatermonitoringputten aan. Dit zijn belangrijke mijlpalen in de implementatie van de wet BRO, die op 1 januari 2018 inwerking is getreden. Lees verder.


Illustratie: Rijkswaterstaat/Bodem+

Houdgreep PFAS gaat nog even duren

Technisch Weekblad

Baggerbedrijven hadden tot een jaar geleden geen idee wat PFAS was. Inmiddels ondervindt vrijwel iedereen de gevolgen van deze hardnekkige chemicaliën. En ook al zijn de normen recent versoepeld, er wordt nog steeds weinig werk aanbesteed. ‘Er is opeens aan de noodrem getrokken voor een stof die al veertig jaar in het milieu zit.’ Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Amsterdamse bodem eeuwenlang opgehoogd met klei, riet, mest en afval

Het Parool

De veengrond onder Amsterdam zakt en zakt en daarom is de bodem eeuwenlang opgehoogd met kleizoden, rietmatten, mest en afval. Vaak heel systematisch, blijkt uit archeologisch onderzoek. Lees verder.


Foto: Pixabay

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Afval of niet?

Als een stof of voorwerp een afvalstof is, gelden er bepaalde administratieve en financiële verplichtingen. Als het geen afvalstof is, dan gelden andere verplichtingen. Voor het verwerken, toepassen en vervoeren van afvalstoffen zijn er specifieke regels en vergunningprocedures. Lees verder.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.