Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 4e jaargang, nr. 6 - 26 maart 2020
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Gilbert Boerekamp: 'Bodemkennis hard nodig voor realiseren van maatschappelijke opgaven'

Een 'kanteljaar' noemt Gilbert Boerekamp 2020. 'We staan voor de afronding van een aantal grote projecten, zoals de ombouw van de huidige bodemwet- en regelgeving in de Omgevingswet en de afronding van het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond. Tegelijk leggen we nieuwe vormen van verbinding tussen professionals in netwerken en maatschappelijke programma’s, moet er bodembeleid komen voor nieuwe opkomende stoffen en vraagt het huidige stelsel van kwaliteitsborging verbetering. En dat zijn dan nog maar een paar van onze aandachtsvelden'. Lees verder.


Gilbert Boerekamp – eigen foto

Op de voorgrond

Nieuwe ambassadeurs voor KOBO-HO regio Oost

KOBO-HO

Het KOBO-HO is het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond voor het Hoger Onderwijs. Hierin willen wij binnen hogescholen en universiteiten de aandacht voor onderwijs en vakmanschap op het gebied van bodem en ondergrond versterken. Dit doen we vooral door de koppeling te zoeken tussen onderwijs en werkveld. De inzet van ambassadeurs blijkt daarbij onontbeerlijk. Lees verder.


Arvid de Rijck en Joris Rooiman – eigen foto's

Actueel

Jaarrapportage 2019 Bodem+

Rijkswaterstaat / Bodem+

In de jaarrapportage van Rijkswaterstaat Bodem+ over 2019 vindt u onze resultaten en leest u hoe we onze taken het afgelopen jaar in nauwe samenwerking met andere partijen hebben uitgevoerd. Ook verantwoorden we onze financiën en kunt u lezen welke activiteiten en projecten zijn afgerond. Lees verder.


Illustratie: Rijkswaterstaat/Bodem+

Afvalverwerking in Nederland: composteren stabiel, verbranden afgenomen, storten toegenomen

Rijkswaterstaat / Bodem+

De gegevens over 2018 laten zien dat de hoeveelheid gecomposteerd gft-afval gelijk is gebleven, de hoeveelheid verbrand afval met 2 procent is afgenomen en de hoeveelheid gestort afval met 10 procent is toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Er is minder geïmporteerd afval verbrand en er zijn meer bedrijfsafval, grond- en reinigingsresiduen gestort. Lees verder.


Illustratie: Rijkswaterstaat/Bodem+

Omgaan met zeer zorgwekkende stoffen in een circulaire economie

RIVM

De Nederlandse overheid streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Hierin is er zo min mogelijk afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. In een veilige circulaire economie zijn de risico's van schadelijke stoffen in (hergebruikte) materialen verwaarloosbaar voor mens en milieu. Lees verder.

Advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ uitgebracht

Rli

Het beleid voor gevaarlijke stoffen is niet toereikend om risico’s in de leefomgeving voor mens en milieu voldoende te beheersen. Daarom is nieuw beleid noodzakelijk concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’. Lees verder.


Foto: Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Verspreiding historische verontreiniging: zorgplicht van toepassing?

Omgevingsweb

In de Wet bodembescherming is in artikel 13 de zorgplicht neergelegd. In een uitspraak van 4 maart jl. deed zich de vraag voor of sprake was van een nieuw geval van bodemverontreiniging waarop de zorgplicht wel, of een historische bodemverontreiniging waarop de zorgplicht niet van toepassing is. Lees verder.


Foto: Pixabay

Europees Parlement wijst op noodzaak aanpak medicijnresten in water

Vewin

Op 5 maart heeft de milieucommissie van het Europees Parlement (EP) een resolutie aangenomen over Geneesmiddelen in het Milieu. Deze resolutie is een reactie op de Strategische Aanpak die de Europese Commissie presenteerde in maart 2019. Nederland wordt als een van de voorbeeldlanden aangehaald die de impact van medicijnresten op water al aanpakt. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

24 november 2020
Symposium Bodembreed
Zeist
 

Uitgelicht

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Jaarbericht UP 2019 gepubliceerd

Rijkswaterstaat/Bodem+

Het jaarbericht Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond is gepubliceerd. In dit jaarbericht geeft het Uitvoeringsprogramma een beeld van de activiteiten van 2019; de successen, de uitdagingen en de leermomenten. In de diverse kaders worden concrete voorbeelden en mijlpalen geschetst. Lees verder.

(Micro)plastics in compost?

WUR

Nederland is in Europa koploper in het recyclen en hergebruik van grondstoffen. Dat is in lijn met de ambities van de overheid die wil dat Nederland in 2050 circulair is. Maar er zijn zorgen over de aanwezigheid van (micro)plastics bij de verwerking van huishoudelijk groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT) tot compost. Lees verder.


Foto: Pixabay

De waarde van bodem en ondergrond in je organisatie?

Rijkswaterstaat/Bodem+

Bodem en ondergrond staan niet bij iedereen op het netvlies. Eenmaal benut zijn andere functies vaak niet meer mogelijk. Hoe zorg je dat binnen je organisatie de waarden ge- en onderkend zijn? Kijk naar de handvatten die de Community of Practice Asset Management van de Ondergrond heeft verzameld. Lees verder.


Illustratie: CoP Asset Management van de ondergrond

Soil Navigator helpt bij optimaal gebruik bodem

Naturetoday

In het LANDMARK-EU project werkten wetenschappers uit verschillende Europese landen aan een ‘Soil Navigator’. Met dit gereedschap kunnen boeren beoordelen welke maatregelen het meest geschikt zijn om hun bodem te verbeteren voor bijvoorbeeld voedselproductie, de productie van schoon (drink)water en behoud van biodiversiteit. Lees verder.


Foto: Pixabay

Wageningen World: Water zuiveren met een moerasbos

WUR

Verzilting en droogte zorgen in kustgebieden steeds vaker voor gebrek aan zoet water. In Zeeuws-Vlaanderen wordt een Wageningse oplossing beproefd: zuivering van riool- en proceswater in moerasbossen. Dat moet een buffervoorraad opleveren waar de hele streek ’s zomers uit kan putten. Lees verder.


Foto: Pixabay

Verruiming gunning Aanvullende kennisprojecten UP Bodemconvenant

Rijkswaterstaat/Bodem+

De Werkgroep Kennis heeft besloten om binnen het kennisprogramma ruimte te maken, zodat er meer projecten kunnen doorgaan. Lees verder.


Foto: Pixabay

Start kustonderhoud Den Helder

Rijkswaterstaat/Bodem+

Rijkswaterstaat is op 16 maart 2020 gestart met kustonderhoud bij Den Helder. Tussen Huisduinen en de Donkere Duinen wordt een diepe geul vlak voor de kust gedeeltelijk opgevuld met zand. Lees verder.

Achtergrond en opinie

Monitoringsverslag UP 2019 gepubliceerd

Rijkswaterstaat/Bodem+

In het convenant Bodem en ondergrond zijn afspraken gemaakt om de risico’s van alle verontreinigde locaties met onaanvaardbare risico’s voor mens, ecologie en verspreiding uiterlijk in 2020 te beheersen. Waar dat om financiële redenen niet lukt moeten de onaanvaardbare risico’s in beeld zijn en de uitvoering van de aanpak daarvan zijn gepland. In het jaarlijks, via deze site, gepubliceerde verslag wordt de voortgang van die afspraken gevolgd. Lees verder.


Illustratie: Uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Gaat het Symposium Bodem Breed nog gewoon door?

De oorspronkelijke datum van het Symposium Bodem Breed hadden we onlangs verzet van 9 april naar 2 juni a.s. Door de zeer recente maatregelen van de regering is deze datum onhaalbaar en ook ongewenst gebleken. Daarom verplaatsen we het Symposium Bodem Breed opnieuw en nu naar dinsdag 24 november 2020 te Figi in Zeist. Lees verder.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.