Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 4e jaargang, nr. 2 - 30 januari 2020
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Bewustwording en samenwerking!

Het optreden van ongewenste gebeurtenissen (risico’s) tijdens het uitvoeren van grondverzet vormt vaak een probleem bij de uitvoering van GWW-projecten. De speciaal ontwikkelde website www.mindergrondrisico.nl bevat de nodige hulpmiddelen en suggesties voor het beheerst laten verlopen van grondverzet Wim Sterk, senior adviseur bodem en grondstromen bij Rijkswaterstaat, vertelt over de achtergrond en meerwaarde van de website. Lees verder.


Wim Sterk – eigen foto

Op de voorgrond

Aanmelding expedities GeoWeek 2020: Doe het nu!

Rijkswaterstaat / Bodem+

Het duurt nog even, maar achter de schermen wordt hard gewerkt aan de organisatie van de GeoWeek 2020. Komend jaar organiseert het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) voor de 14e keer deze fantastische en vooral ook leerzame week. Van 25 t/m 29 mei 2020 gaan leerlingen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar op expeditie in het veld, bij een GeoBedrijf of ontvangen zij een GeoProf in de klas. Zo maken ze kennis met de leuke en technische kanten van het vak aardrijkskunde. Ook een activiteit aanbieden om de interesse van jongeren voor Geo aan te wakkeren? Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/bodem+

KOBO project

Paul Oude Boerrigter: 'Jonge mensen interesseren voor ons vakgebied'

Het is van groot belang het vakgebied interessant te maken voor jonge mensen. Zij zijn de bodem en ondergrondexperts van de toekomst, zonder hen verdwijnt de aandacht, en de kennis die nodig is voor de realisatie van veel maatschappelijke opgaven. Paul Oude Boerrigter, in het dagelijks leven werkzaam bij Sweco, is via NLingenieurs nauw betrokken bij het Kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond voor het hoger onderwijs (KOBO). Lees verder.


Paul Oude Boerrigter – eigen foto

Actueel

Handreiking grondwaterkwaliteitsbeheer onder de Omgevingswet beschikbaar

Rijkswaterstaat / Bodem+

Deze handreiking is een hulpmiddel voor alle overheden bij het begrijpen van de inhoud en de bedoeling van het nieuwe stelsel van de Omgevingswet in relatie tot het beheer van de grondwaterkwaliteit. De focus ligt daarbij met name op de omgang met historische (grondwater)verontreinigingen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Om mensen te beschermen tegen chemische vervuiling, is een nieuwe aanpak noodzakelijk

Universiteit Utrecht

Per jaar sterven er maar liefst negen miljoen mensen (16 procent van alle sterfgevallen wereldwijd) door lucht-, water- en bodemverontreiniging. Ondanks dat er voldoende bewijs is dat blootstelling aan specifieke chemicaliën tot ziektes kan leiden, geeft de huidige onderzoeks-benadering onvoldoende inzichten om in te grijpen. In een artikel in Science roepen de Utrechtse hoogleraar Roel Vermeulen en zijn internationale collega’s daarom op tot een grootschalige en systematische aanpak, vergelijkbaar met het humane genoom project. Lees verder.

'Negatieve invloed zonneparken op bodem en bodemleven'

Nature today

Grondgebonden zonneparken dekken grote stukken bodem af, waardoor licht wordt weggehouden en de bodem lokaal droger wordt. De verwachting is dat hierdoor de vegetatiegroei en het ontstaan van organische stof afnemen, waardoor er minder voedsel beschikbaar komt voor het bodemleven. De metingen van studenten van Wageningen Universiteit bij vier zonneparken bevestigen deze hypothese. Lees verder.


Foto: Pixabay

Tranche 2 van Basisregistratie Ondergrond in werking

Rijkswaterstaat / Bodem+

Op 1 januari 2020 trad Tranche 2 van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) in werking. Dat betekent dat bronhouders gegevens van de nieuwe registratieobjecten moeten aanleveren aan de BRO. Na een overgangstermijn van een half jaar moeten zij deze gegevens ook verplicht gebruiken. Lees verder.


Illustratie: Rijkswaterstaat/Bodem+

Risicoanalyse geeft inzicht in schadekosten aan funderingen

Deltares

De droogte van de afgelopen zomers zorgde voor extra aandacht voor bodemdaling en schade aan funderingen. Voor sommige gemeenten was dit een bekend probleem, maar voor anderen een verrassing. Voor veel gemeenten geldt dat ze geen inzicht hebben in het risico op funderingsproblematiek. Deltares ontwikkelde een systematische methode voor risicoanalyse van paalrot en verschilzetting van panden op staal. Lees verder.


Foto: Deltares

Kamerbrief voortgang BRO

Basisregistratie Ondergrond

Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat de ontwikkeling van de BRO volgens planning verloopt. Ook laat de minister weten dat zij positief staat ten opzichte van het opnemen van gegevens over bodemverontreiniging, inclusief PFAS in de BRO. Zij laat onderzoeken hoe deze uitbreiding van de BRO na afloop van het huidige programma in 2022 gestalte zou moeten krijgen en hoe de organisatie en de financiering daarvan kunnen worden ingericht. Lees verder.


Illustratie: Tweede Kamer der Staten Generaal

‘Samen de diepte in’ voor bodem onder de Omgevingswet

Samen de diepte in

Het project ‘Samen de diepte in’ wordt uitgevoerd in het kader van het kennisprogramma van het uitvoeringsconvenant Bodem & Ondergrond. In het project wordt gezocht naar hernieuwde rollen van het werkveld bodem en ondergrond onder de omgevingswet. Op de website staan handige tips, handreikingen en tools voor lokale overheden. Lees verder.


Illustratie: www.samendedieptein.nl

Weer onrust om kunstgraskorrel

Telegraaf

Het rommelt weer in kunstgraskorrelland. Met een rechterlijke uitspraak in de hand roepen milieuclubs alsnog op tot een ban van de ’vervuilende’ rubberkorrel. ‘Een groepje activisten wil het debat beïnvloeden’, signaleert de bandenbranche. Die vreest dat de recycling van banden in het geding komt als zij hun zin krijgen. Lees verder.

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

6 februari 2020
Remediation Day 2020
Eindhoven
13 februari 2020
Platform Bodembeheer: bijeenkomst Bodem, Water en Klimaat
Middelburg
13 februari 2020
Werkgroep Stedelijk Grondwater 'Opbarstrisico's en welvorming in stedelijk gebied'
Utrecht
17 maart 2020
Praktijkfestival Ondergrond
Amersfoort
19 maart 2020
Een nieuwe lente, een nieuw dendrochronologisch geluid
Amersfoort
19 maart 2020
Baggernetdag ‘Bagger als grondstof’
Rotterdam
9 april 2020
Symposium Bodembreed
Zeist
25 t/m 29 mei 2020
Geoweek
Diverse locaties
 

Uitgelicht

Platform Bodembeheer regiobijeenkomst Bodem, water en klimaat - 13 februari 2020

Zowel op dit moment, als in de afgelopen jaren is er veel kennis ontwikkeld in de projecten van het kennisprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond. Deze projecten bestrijken heel Nederland en een breed scala aan maatschappelijke opgaven. De derde regiobijeenkomst in een reeks van vier gaat over bodem, water en klimaat en vindt plaats in het Provinciehuis van de provincie Zeeland (Middelburg). Lees verder en aanmelden.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

BROloket live!

Basisregistratie Ondergrond

Het nieuwe BROloket staat live. Het loket ontsluit alle gegevens en modellen uit de Basisregistratie Ondergrond. Het loket is hier te vinden.

Vergunning voor onderzoek geothermie

Mainport

Shell Geothermal en het Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken samen de mogelijkheden voor geothermie (aardwarmte) in het westelijk deel van de Rotterdamse haven. De twee bedrijven hebben hiervoor een opsporingsvergunning gekregen van het ministerie van EZK. Lees verder.


Foto: Pixabay

Snelgroeiende aquacultuur; wat betekent dit voor het watermilieu

Deltares

Aquacultuur is de snelst groeiende voedselproducerende sector. Ze levert nu al 50 procent van de vis die wereldwijd wordt gebruikt om ons te voeden. Door de groei van de wereldbevolking zal het belang van aquacultuur als leverancier van eiwitten nog verder toenemen. Twee belangrijke duurzame ontwikkelingsdoelen: SDG 2 (Zero Hunger) en SDG 14 (Life under water) komen hier met elkaar in conflict. Lees verder.


Foto: Deltares

Bodem Krimpenerwaard zakt trager dan gedacht

Nieuwe Oogst

De bodem in de Krimpenerwaard zakt weliswaar, maar dit gaat minder hard dan voorheen werd aangenomen. 'Dat biedt perspectief voor de toekomst', zegt wethouder Jan Vente van gemeente Krimpenerwaard. Lees verder.


Foto: Pixabay

Het geheugen van zand

WUR/Resource

Voor de kust van de Waddeneilanden wordt steeds nieuw zand aangevoerd om erosie tegen te gaan. Door golven en stroming zou dat zich vervolgens over het Waddengebied moeten verspreiden. Om de wegen van deze aangevoerde korrels in kaart te brengen maakt onderzoeker Jakob Wallinga gebruik van een nieuwe methode die licht schijnt op 'het geheugen van zand'. Lees verder.


Foto: Pixabay

Wiebes: 'Lokaal schaarste aan ruimte in ondergrond voor elektriciteitskabels'

Solar magazine

Minister Wiebes bevestigt aan de Tweede Kamer dat er afhankelijk van de lokale situatie schaarste is aan ruimte in de ondergrond voor extra elektriciteitskabels voor het aansluiten van wind- en zonneparken. Lees verder.


Foto: Pixabay

Drukte in de ondergrond

Samen de diepte in

De drinkwatervoorziening en de energietransitie zijn opgaven die beide de ondergrond nodig hebben. Om drinkwaterwinning in de toekomst mogelijk te houden hebben provincies in samenspraak met het Rijk afspraken gemaakt over de wijze waarop ze aanvullende strategische voorraden (ASV) aanwijzen en beschermen. Hiervoor leggen ze dus beslag op ondergrondse ruimte. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Klimaatverandering bedreigt het voortbestaan van ons land

Rutger Beregman

'Afgelopen zomer interviewde ik zeven wetenschappers over de stijgende zeespiegel. En laat ik eerlijk zijn: ik schrok me rot. De dreiging van klimaatverandering is veel groter voor Nederland dan de meeste mensen zich realiseren'. Een brief aan alle Nederlanders: Klimaatverandering bedreigt het voortbestaan van ons land.


Geograaf Kim Cohen schetste een kaart van ons land in 2300, als we de strijd tegen het water zouden hebben verloren.

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Hoe zit het met afronden na berekeningen voor PFAS?

Het omgaan met afronden van meetgehalten na berekeningen moet worden uitgevoerd in lijn met de wijze waarop dit ook gangbaar is bij het standaardiseren en toetsen van meetgehalten van andere parameters.
De laboratoria rapporteren de meetwaarden volgens de voorgeschreven analysenormen en protocollen afgerond op basis van hierin voorgeschreven significantie. In lijn met de toetsregels uit de applicatie Botova moet tussentijds, dat wil zeggen na sommatie, na correctie van de meetwaarden naar standaard bodem (bodemtypecorrectie) en na middelen, niet nogmaals afgerond. Lees verder.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.