Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 3e jaargang, nr. 23 - 18 december 2019
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Op de voorgrond

Openbare reactieronde ontwerp-SIKB-documenten in Omgevingswet

SIKB

Ter voorbereiding op de Omgevingswet zal SIKB haar normatieve documenten aanpassen. Hiertoe is op 17 december 2019 een openbare reactieronde gestart. Het betreft de domeinen Bodembeheer (o.a. monsterneming, veldwerk, analyses, mechanisch boren, ondergrondse energieopslag, reinigen, bewerken & kwalificeren van grond en graven in en saneren van verontreinigde bodem) en Bodembescherming (o.a. aanleg, herstel en inspectie bodembeschermende voorzieningen en IBC-voorzieningen en ondergrondse tanks). De wijzigingen zijn vervat in verschillende ontwerp-wijzigingsbladen, nieuwe ontwerp-protocollen alsmede aangepaste versies (ook in ontwerp) van bestaande documenten. Alle belanghebbenden worden opgeroepen hun reactie op de voorgestelde wijzigingen in te brengen. De openbare reactieronde loopt tot 31 januari 2020. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal door te klikken op het hierboven genoemde domein.

Kennisproject UP Bodem en Ondergrond

Klimaatadaptatie meets bodem

Er wordt onvoldoende kennis en ervaringen uitgewisseld tussen bodemdenkers en -doeners. En datzelfde geldt tussen bodemwerkers en hen die zich met het klimaat bezighouden. Dat leidt tot risico’s en het missen van kansen voor wateroverlast, droogte, hitte en (gevolgbeperking) van overstromingen. Robert van Cleef en Dolf Kern lichten het project “Klimaatadaptatie meets bodem” toe. ‘De kennisopgave behoeft verbetering op twee fronten: bodem en ondergrond maken onvoldoende deel uit van klimaatadaptatie, en de aanwezige praktijkkennis kan veel beter worden benut’. Lees verder.


Dolf Kern en Robert van Kleef - eigen foto's

Actueel

Bodem is de sleutel in het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen

Rijkswaterstaat/Bodem+

Samen met Saskia Visser, Saskia Keesstra en Gilbert Maas van de WUR hebben Margot de Cleen en Co Molenaar van Rijkswaterstaat een artikel gepubliceerd in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Sustainability. In dit artikel beschrijven zij niet alleen hoe de bodem kan bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen maar ook hoe inzicht in de transitieleer helpt om de maatschappelijke processen te begrijpen. Met dit inzicht is het vervolgens mogelijk om de juiste kennis op het juiste moment in te brengen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Jaarrapportage certificatieschema Archeologie 2018 (BRL SIKB 4000)

SIKB

Jaarlijks evalueert het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie het functioneren van het certificatieschema BRL SIKB 4000. Dit gebeurt in de zogenoemde Jaarrapportage op basis van door de certificatie-instellingen gerapporteerde geanonimiseerde gegevens. Op 9 december 2019 is de Jaarrapportage over 2018 vastgesteld. De volledige titel van dit rapport is ‘Functioneren privaat deel stelsel kwaliteitsborging certificatieschema archeologie - Jaarrapportage 2018’. Lees verder.


Foto: Pixabay

Beantwoording Kamervragen over PFAS-waarden in strooizout en kunstgrasvelden

Rijkswaterstaat/Bodem+

Minister van Wonen en Milieu Van Veldhoven beantwoordde op 4 december 2019 Kamervragen over mogelijk te hoge PFAS-waarden in strooizout en kunstgrasvelden. Lees de beantwoording van de Kamervragen van de leden De Pater-Postma en Von Martels (beiden CDA) over mogelijk te hoge PFAS-waarden in strooizout en van lid Kröger over PFAS in kunstgras. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Inzicht in dynamiek zandige stranden

Deltares

Zand is wereldwijd de tweede meest gebruikte grondstof na water en de vraag zal sterk blijven toenemen in de komende decennia. Een van de redenen hiervoor is dat zand op wereldschaal in toenemende mate wordt toegepast voor het tegengaan van erosie van zandige stranden. Op woensdagmiddag 4 december verdedigde kustexpert Arjen Luijendijk (Deltares / TU Delft) zijn proefschrift, waarin hij inging op nieuwe technieken in aardobservatie en numerieke rekenmodellen om de wereld in staat te stellen de dynamiek van zandige stranden beter te begrijpen en nauwkeuriger te voorspellen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Ervaringen met nieuw kwaliteitssysteem kritisch doorgelicht

SIKB

‘Binnen het nieuwe kwaliteitssysteem archeologie gaat er veel goed, maar er kan best ook nog het een en ander beter, en doseer de veranderingen’. Het in 2016 ingevoerde kwaliteitssysteem, dat is gebaseerd op certificering en registratie van actoren, wordt geëvalueerd. Na een eerder gehouden web-enquête en een lange reeks interviews werd maandag 9 december jl. onder de bezielende leiding van Renée Magendans in het Huis van Hilde een veldraadpleging gehouden, waaraan zo’n 80 archeologen deelnamen. Lees verder.


De veldraadpleging in volle gang – foto SIKB

Normen voor medicijnresten in water niet altijd nodig

RIVM

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in kaart gebracht of wettelijke normen voor geneesmiddelen nodig zijn om de waterkwaliteit te garanderen. Wettelijke normen blijken niet altijd nodig te zijn om beleid voor de waterkwaliteit vorm te geven. Hiervoor kan een wetenschappelijk onderbouwde schatting van de concentratie die veilig is voor organismen (een risicogrens) voldoende informatie geven. Wettelijke normen zijn ook niet nodig om de waterkwaliteit door de jaren heen te volgen of om de waterkwaliteit van locaties te kunnen vergelijken. Lees verder.


Foto: Pixabay

Kennisspecial: Convenant in uitvoering

Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

Deze nieuwsbrief staat in het teken van de kennisprojecten binnen het Uitvoeringsprogramma Bodem en ondergrond. Er is onder meer aandacht voor het toekennen van een voedselbosproject. De RUD Drenthe vertelt over de invoering van de Omgevingswet in de provincie. De laatste tijd is het onderwerp PFAS veel in het nieuws geweest; een artikel over PFAS en andere opkomende stoffen gaat daar verder op in. Als laatste kunt u een verslag lezen over de platformbijeenkomst Rotterdam. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

23 januari 2020
Bijeenkomst Platform Bronbemalen:
Voorkomen van visuele verontreiniging bij bemalingen
Nieuwegein
23 januari 2020
Themamiddag Klimaat, bodem en ondergrond
Utrecht
6 februari 2020
Remediation Day 2020
Eindhoven
 

Uitgelicht

'Bagger als grondstof' i.c.m. slotsymposium Interreg-project 'Using Sediment As a Resource'

Bagger is een waardevolle grondstof, waar we veel slimmer en duurzamer gebruik van kunnen maken. Deze boodschap staat centraal op de eerstvolgende Baggernetdag, op donderdag 19 maart 2020 in Rotterdam. Met slim hergebruik van baggerspecie wordt volop geëxperimenteerd, in Nederland en daarbuiten. 2,5 jaar na onze vorige themadag hierover, delen we de resultaten van deze (inter)nationale experimenten. Zo staat op deze dag het internationale samenwerkings-verband ‘Using Sediment As a Resource’ centraal. Reserveert u de datum alvast in uw agenda? Het programma en de aanmeldmogelijkheid volgen z.s.m.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Voortgang PFAS beleid decentrale overheden

Rijkswaterstaat/Bodem+

Het Expertisecentrum PFAS heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Viewer PFAS-beleid overheden ontwikkeld. De viewer is gebaseerd op door de overheden aangeleverde informatie en geeft in een paar kaarten het beleid van gemeenten, provincies en waterschappen weer. Lees verder.


Illustratie: Expertisecentrum PFAS

Miljoenensubsidie voor onderzoek naar duurzame landbouwproductie

WUR

Peter Groot Koerkamp, hoogleraar Agro-technologie bij Wageningen University & Research (WUR), ontvangt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Cross-over-subsidie van 7 miljoen euro. De subsidie is toegekend aan het SYNERGIA-programma, waar onderzoek wordt gedaan naar productiesystemen voor de landbouw. Lees verder.


Foto: Pixabay

Partijen in warmteketen gaan samenwerken voor betaalbare, duurzame warmte

Deltares

Als onderdeel van het Klimaatakkoord wordt de gebouwde omgeving aardgasvrij gemaakt. Warmtenetten zijn daarbij één van de oplossingen. Uitdaging daarbij is om in de bestaande bouw op een kosteneffectieve manier, duurzame warmte te leveren. Verder is een versnelling van het realisatietempo nodig, gezien de grote opgave waar Nederland voor staat. Een consortium van partijen die actief zijn in de hele keten, van warmtebron tot klant, is hiervoor een samenwerking aangegaan. Lees verder.


Foto: Deltares

Lumineuze boeren gidsen collega’s richting duurzaamheid

WUR

Om de wereld in 2050 te kunnen voeden moet de landbouw snel verduurzamen. Dat zegt Rogier Schulte bij zijn inauguratie Redesigning Sustainable Foodscapes aan Wageningen University & Research op donderdag 12 december. De traditionele manier van wetenschappelijk onderzoek (namelijk stapje voor stapje verbeteren) gaat daarvoor te traag, zo betoogt hij. Lees verder.


Foto: Pixabay

NRB wordt vervangen door een nieuw BBT document voor bodembescherming

Rijkswaterstaat/Bodem+

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is een informatiedocument met best beschikbare technieken (BBT) voor bodembescherming. Het Activiteitenbesluit milieubeheer verwijst naar de NRB onder andere voor voorzieningen en maatregelen die getroffen moeten worden bij bodem-bedreigende activiteiten. De NRB heeft zo de status van (pseudo-)regelgeving. Dat past niet in de systematiek van de Omgevingswet en daarom heeft de overheid besloten om deze bodembeschermende maatregelen uit te schrijven in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL). Lees verder.


Foto: Pixabay

Stakeholdersmeeting Van Stortplaats naar Goudmijn

Rijkswaterstaat/Bodem+

Europa kent meer dan 500.000 stortplaatsen. Het huidig beleid heeft geresulteerd in stortplaatsen als eindbestemming voor afval. Zijn de gestorte grondstoffen en het gebied daarmee afgeschreven voor de toekomst of liggen hier juist de grondstoffen voor de toekomst opgeslagen? In de bijeenkomst van 4-11-2019 zochten we oplossingen om een dynamisch stortplaats-management in Nederland mogelijk te maken. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Ondergrond niet berekend op vollere treinen

De Telegraaf

Zo’n 80% van de fundering op het Nederlandse spoor dateert nog van het ’stoomtijdperk’. Verzakkingen worden door het intensievere treinverkeer een steeds groter probleem. Dat zegt hoogleraar Rolf Dollevoet van de TU Delft. Spoorbeheerder ProRail bevestigt de toenemende problemen om de enorme groei van treinreizigers op te kunnen vangen. Meer dan de helft van de Nederlandse spoorbodem bestaat uit ’slappe ondergrond’ zoals klei en veen. Door de steeds zwaardere belasting van het drukke treinverkeer verzakt de grond veel sneller dan verwacht. Verzakkingen nemen in onrustbarend tempo toe. Omdat het aantal reizigers jaarlijks met vijf procent groeit, moeten er meer, snellere, langere en zwaardere treinen rijden. Dat kan de slappe ondergrond op drukke trajecten vaak niet aan. Lees verder.


Foto: Pixabay

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Zeven vragen over PFAS

Het einde van 2019 stond in het teken van de PFAS-crisis. De overheid kwam met een strenge norm voor het verplaatsen van dit schadelijke goedje, maar verruimde deze alweer snel. NEMO Kennislink zocht uit waarom, vroeg zich af hoe het nu verder moet, en stuitte en passant ook nog op een bacterie die PFAS eet. Lees verder.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.