Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 3e jaargang, nr. 16 - 11 september 2019
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Professor Ad van Wijk op het SIKB Jaarcongres: 'Heroverweeg in een veranderd klimaat keuzes voor de ondergrond'

SIKB

‘Bij energieprojecten blijft het vaak bij een haalbaarheidsstudie. Daar komt meestal uit dat het project niet haalbaar is. Ik kies ervoor om te focussen op hoe het wél kan. Dit doe ik door energiesystemen ook daadwerkelijk te realiseren en te testen. Dat lukt alleen door vanaf het begin met alle betrokken partijen in gesprek te gaan.’ Kijk hier voor het programma van het SIKB Jaarcongres en aanmelden.


Ad van Wijk - eigen foto

Op de voorgrond

Voortgangsbrief Staatssecretaris over duurzaam hergebruik van grond en AVI-bodemas

Rijkswaterstaat/Bodem+

In een brief informeert de Staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat de Tweede Kamer over de voortgang over diverse acties rond het thema duurzaam hergebruik van grond. De brief van 5 september 2019 gaat over de ketenanalyse (risico’s rond grondstromen), AVI-bodemas, diepe plassen, Thermisch gereinigde grond (TGG) en het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat

Kennisproject UP Bodem en Ondergrond

Wat gebeurt er met de ontwikkelde kennis?

‘Het probleem van kennisdoorwerking zit deels ingebakken in het begrip kennisdoorwerking’, zegt Roel Valkman van Twynstra Gudde. ‘Het suggereert dat er een plek is waar kennis ontwikkeld wordt en een andere plek waar kennis gebruik wordt. En dat je kennisproducenten hebt, die de ontwikkelde kennis aanbieden aan consumenten. Maar zo werkt het meestal niet’. Lees verder.


Roel Valkman - eigen foto

Actueel

ILT constateert veelvuldige overtreding regels overtreden bij bodemwerkzaamheden

Inspectie Leefomgeving en Transport

Bodemwerkzaamheden kunnen – bewust of onbewust – schadelijk zijn voor mens en milieu. Aanpak van schadelijke werkzaamheden behoort tot de belangrijkste aandachtspunten van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Om inzicht in de risico’s te krijgen, is aan het RIVM gevraagd een ranglijst met ongewenste gebeurtenissen op te stellen. Met deze risicoranglijst kunnen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en haar toezichtpartners beter prioriteiten stellen voor efficiënter en effectiever toezicht en is kennisdelen en samenwerken makkelijker. De ILT heeft het rapport aangeboden aan de staatssecretaris van Intrastructuur en Waterstaat die dit op 5 september aan de Kamer heeft doorgezonden. Lees verder.


De personen op de foto hebben geen relatie met de inhoud van dit artikel - foto SIKB

ILT signaleert verschillende risico’s bij gebruik bodemas

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) signaleert bij de toepassing van verbrand afval als bouwstof (bodemas) verschillende risico’s voor mens en milieu. Dat blijkt uit een (keten)analyse die de ILT heeft gepubliceerd over de risico’s van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen tijdens de productie, kwaliteitsverbetering, opslag, toepassing en monitoring van dit materiaal. Aanleiding zijn regelmatige signalen van omgevingsdiensten hierover. Lees verder.


Foto: ILT

Hoe het chemisch wondermiddeltje PFAS veranderde in een milieumonster

De Stentor

Onverwoestbaar en hittebestendig. Een wondermiddel voor de industrie. De chemische stoffen (PFAS) doken overal in ons leven op. In pannen, in regenkleding, in blusschuim. Maar langzaam dringt door dat de stoffen een risico vormen voor mens, dier en milieu. Een reconstructie, aan de vooravond van een belangrijk debat, hoe de industrie decennia geleden een Paard van Troje binnenhaalde dat talloze bouwprojecten in Oost-Nederland in gevaar brengt. Lees verder.


Foto: Bodem+

Nieuwe tool toont verband tussen waterkwaliteit en emissies

Deltares

Onderzoekers van de Radboud Universiteit hebben begin dit jaar onderzoek gedaan naar broeikasgassen uit sloten en plassen. Trouw kopte naar aanleiding daarvan dat buurtvijvers evenveel uitstoten als 200.000 auto’s. Witteveen+Bos en Deltares hebben op basis van parate kennis een prototype tool ontwikkeld waarmee emissies uit plassen en meren worden bepaald. Lees verder.


Foto: Deltares

Risicogestuurd toezicht en handhaving: ranking ongewenste gebeurtenissen in de bodemketen

RIVM

Bij werkzaamheden met grond, bijvoorbeeld om wegen en dijken aan te leggen, wordt de grond onder andere gekeurd, gesaneerd of verplaatst. Deze werkzaamheden kunnen negatieve effecten hebben op de gezondheid, het milieu, de economie en het welbevinden van mensen, zoals stress door geluidoverlast. Het RIVM heeft 258 van deze werkzaamheden met negatieve effecten vastgesteld. Een voorbeeld van deze ‘ongewenste gebeurtenissen’ is dat niet is gecontroleerd of een sanering goed is uitgevoerd. Of dat een partij vervuilde grond illegaal is vermengd met schone grond, zodat hij toch te gebruiken is. De grond kan ook door weersomstandigheden verwaaien. Lees verder.


Foto: SIKB

Geen negatieve effecten degoratie op waterkwaliteit

H2O Waternetwerk

De verhoogde stikstofgebruiksnormen bij derogatie in de landbouwsector hebben volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Wageningen Economic Research geen negatieve effecten op de waterkwaliteit. Zij trekken deze conclusie op basis van monitoringsresultaten in 2017 en de trend vanaf 2006. De impact van de extreem droge zomer van 2018 is hierin nog niet meegenomen. Lees verder.

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

19 en 20 september 2019
Europees Netwerk Bodem Bewustzijn
Amsterdam
20 september 2019
COB-congres 2019
Gaasperdammertunnel Amsterdam
24 september 2019
Co-creëren voor ‘Vol onder maaiveld‘
Delft
26 september 2019
SIKB jaarcongres: +31 - ‘Even Nederland bellen’
's-Hertogenbosch
26 september 2019
Erfgoedteam: Erfgoed binnen Regionale Energiestrategieën
Noord-Holland
3 oktober 2019
Regiobijeenkomst Stedelijk gebied: Kanteling, bodem/ondergrond als voorwaarde bij ontwerpen en ambities
Rotterdam
3 oktober 2019
Workshop ‘De rol van bodemenergie bij de energietransitie’
Zwolle
4 oktober 2019
Afbouw nazorg IBC-locaties
Dordrecht
9 en 10 oktober 2019
NSTT No-Dig Event 2019
Nijkerk
10 oktober 2019
Noordelijke Netwerkdag Bodem 2019
Assen
29 oktober 2019
Platform Baggernet: PFAS in waterbodem en baggerspecie
Papendrecht
30 november 2019
Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek
Gouda
 

Uitgelicht

Uitgelicht

Regiobijeenkomst Stedelijk gebied

3 oktober 2019

Op donderdag 3 oktober verzorgt het Platform Bodembeheer de bijeenkomst ‘Kanteling, bodem/ondergrond als voorwaarde bij ontwerpen en ambities in de stad’. De bijeenkomst gaat in op het stedelijk gebied, haar (ondergrondse) drukte en de noodzaak om fundamenteel anders met de stadsbodem om te gaan. Het Platform Bodembeheer organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 (UP) en de ondergrondregisseurs/stadsbodemmeesters van de vijf grootste steden van Nederland. Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Minister Wiebes trekt regie gaswinning Groningen naar zich toe

Ministerie IenW

Het is niet langer de NAM, maar de minister van EZK die de operationele strategie voor de winning van Groningengas vaststelt. Een wijziging van de Mijnbouwregeling bepaalt dit gelet op de gewijzigde Mijnbouwwet en Gaswet, die gericht is op het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld. Lees verder.


Foto: Rijksoverheid.nl

Geen gezondheidsrisico’s verontreiniging benzeen door kleine gaslekken

Blik op nieuws

In Nederland ligt een gasnet in de bodem dat vele tienduizenden kilometers lang is waarbij regelmatig kleine lekkages in de gasleidingen worden gevonden. Deze lekkages worden zo snel mogelijk gerepareerd om de veiligheid van de omwonenden en passanten te garanderen. Uit onderzoek blijkt dat rondom deze kleine gaslekken de bodem vervuild is met benzeen. Lees verder.

Verslag managers werkbijeenkomst 2 juli 2019

Rijkswaterstaat/Bodem+

Dinsdag 2 juli jongstleden vond de Managers Werkbijeenkomst plaats in het Oude Stadhuys van Gouda. De bijeenkomst stond in het teken van ‘Organisatie en financiering bodembeheer na 2020’. Een verslag van deze bijeenkomst is op de website van bodemconvenant te vinden. Lees verder.

Op weg naar nog duurzamer gebruik van landbouwgrond

Boerderij

In 2030 moet alle landbouwgrond duurzaam beheerd worden. Het Nationaal Programma Landbouwbodems is ingesteld om dat doel mogelijk te maken samen met boeren, bedrijfsleven en overheden. Lees verder.

Gemeenten met kleine gasvelden vrezen aardbevingen

Binnenlands bestuur

Op veel plaatsen in Nederland kunnen aardbevingen door gaswinning plaatsvinden. Enkele gemeenten, buiten de provincie Groningen, waar zich kleine gasvelden bevinden, waarschuwen daar vrijdag 6 september jongstleden voor in een brief aan minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). Lees verder.


Foto: Binnenlands Bestuur

RIWA-Rapport Rijn: ‘Lage afvoer verhoogt concentraties verontreinigingen’

Waterforum

Door de droogte in 2018 namen concentraties van verontreinigende stoffen op meerdere locaties in het Nederlandse deel van de Rijn toe. Maar het was vooral de verzilting die Nederlandse drinkwaterbedrijven parten speelde. Oplossingen worden nu gezocht in nauwkeuriger meten, aangepaste lozingsvergunningen en het uitbreiden van waterbronnen. Lees verder.

Rioolwaterzuiveringsslib Waternet/AGV mogelijk naar baggerdepots

Waterforum

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht/Waternet gaat het rioolwaterzuiveringsslib van elf zuiveringsinstallaties mogelijk storten in baggerdepots van Rijkswaterstaat. De betrokken partijen brengen momenteel de milieuaspecten plus de juridische en technische (on) mogelijkheden van een storting in kaart. Lees verder.

Achtergrond en opinie

Natuurmonumenten pleit voor verdringingsreeks grondwater

Net als voor oppervlaktewater zou er voor grondwater een verdringingsreeks moeten komen. Zodat in tijden van droogte het water eerlijker en beter wordt verdeeld en kwetsbare natuur overleeft. Dat stelt algemeen directeur Natuurmonumenten Marc van den Tweel woensdag 4 september in een opiniestuk in dagblad Trouw.


Foto: Pixabay

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Welke mogelijkheden zijn er voor het maken van lokaal beleid voor het hergebruiken van PFAS-houdende grond en baggerspecie?

Het Besluit bodemkwaliteit biedt de mogelijkheid om in het kader van gebiedsspecifiek beleid afwijkende lokale maximale waarden vast te stellen. Deze kunnen zowel strenger als minder streng zijn. Als de wens bestaat om in het kader van gebiedsspecifiek beleid een lokale maximale waarde vast te stellen, moet de gemeente (toepassen op de landbodem) of de waterbeheerder (toepassen in een oppervlaktewaterlichaam), een bodembeheergebied aanwijzen en een nota bodembeheer vaststellen die aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit voldoet. Lees verder.

Meer veel gestelde vragen (FAQ’s) over PFAS in grond en baggerspecie vindt u hier.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.