Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 3e jaargang, nr. 15 - 28 augustus 2019
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Archeologe Ann Degraeve: 'Overheidsfinanciering is een garantie is voor kwaliteit'

‘Een belangrijk kenmerk van onze wetgeving is dat archeologisch onderzoek inclusief de rapportering volledig wordt gefinancierd door de overheid, dus een landeigenaar hoeft niet zelf te betalen. Ik denk dat er in de toekomst politieke discussies zullen ontstaan over wie de rekening betaald. Archeologie is nu slechts een klein deel van de begroting, maar de kosten van archeologie gaan langzaam maar zeker omhoog. Ik ben van mening dat de overheidsfinanciering een garantie is voor kwaliteit, omdat we zelf de wetenschappelijke controle behouden. Als de bouwheer in charge zou zijn, dan moet het meestal op de goedkoopste manier. De financiering verleggen bij de bouwheer en toch controle houden over de kwaliteit zou een grote uitdaging zijn.’ Ann Degraeve is een van de spreeksters op het SIKB Jaarcongres, zie de SIKB website voor meer informatie.


Ann Degraeve, hoofd Departement Archeologisch erfgoed, Brussels Hoofdstedelijk Gewest - eigen foto

Op de voorgrond

Nederland versteent; landbouwgrond wijkt voor bouw

CBS

In twintig jaar tijd is er in Nederland bijna 60.000 hectare aan woonwijken, werkterreinen en infrastructuur bij gekomen. Dat is omgerekend iets minder dan de helft van de provincie Utrecht. Vooral landbouwgrond heeft voor de bouw moeten wijken, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Lees verder.

Actueel

Branchedossier Archeologie: wegwijzer aanbesteden archeologisch onderzoek

SIKB

Wat komt er kijken bij het aanbesteden van een archeologisch onderzoek op land of onder het wateroppervlak, welke eisen zijn aan een dergelijk onderzoek te stellen en hoe verloopt zo’n onderzoek nu eigenlijk? Op deze en andere vragen geeft het Branchedossier Archeologie antwoord. De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en PIANOo, het Expertisecentrum aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, hebben het initiatief genomen tot het maken van dit dossier. Het is met name bestemd voor inkopers en aanbestedende diensten of afdelingen binnen overheden, waterschappen, maar is ook heel informatief voor marktpartijen als ontwikkelaars en ontgronders. Lees verder.


Foto: Pixabay

Onverwoestbaar stofje gaat bouwprojecten lamleggen

De Stentor

Een tot nu toe ‘onverslaanbaar’ vervuilend stofje, PFOS genaamd, gaat de bouw- en baggerwereld lamleggen. Per 1 oktober moet ieder schepje grond dat wordt verplaatst onderzocht zijn, maar er zijn veel te weinig laboratoria die PFOS-analyses kunnen doen. Brancheverenigingen, bedrijven en gemeenten voelen zich overvallen. ,,Dit heeft catastrofale gevolgen.” Lees verder.

Joost van Oostrum nieuwe voorzitter Stichting RIONED

Rioned

Per 1 september is Joost van Oostrum, burgemeester van Berkelland, onafhankelijk voorzitter van Stichting RIONED. Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer. Hij volgt Hans Gaillard, burgemeester van Son en Breugel, op die aftreedt vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn. Lees verder.


Joost van Oostrum, voorzitter Stichting RIONED - foto: Gemeente Berkelland

In 2018 2,4 miljoen ton grond gereinigd

Rijkswaterstaat/ Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

In 2018 is ongeveer 2,4 miljoen ton grond gereinigd, een afname in vergelijking met de voorgaande vier jaren. De afname betrof met name thermisch gereinigde grond en de biologisch gereinigde grond. De hoeveelheid nat gereinigde grond is vrijwel gelijk gebleven. De hoeveelheid grond die is geïmmobiliseerd is fors toegenomen. Lees verder.


Illustratie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Afvalberg dreigt door problemen AEB

Binnenlands Bestuur

De Nederlandse afvalmarkt zal stagneren als de problemen bij het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam niet snel worden verholpen. Op veel plekken in Nederland zal het afval niet meer ingezameld kunnen worden. Dat schrijft de Vereniging Afvalbedrijven in een brandbrief aan het Amsterdams stadsbestuur. Lees verder.


Foto: Pixabay

Advies ‘Vitale Bodem’

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur is gestart met zijn advies over duurzaam bodembeheer. De kwaliteit van de bodem is van groot maatschappelijk belang. De vitaliteit van de bodem heeft immers effect op onze voedselproductie, waterkwaliteit, waterbuffering, klimaatadaptatie, biodiversiteit, koolstofvastlegging en klimaatmitigatie. Lees verder.


Foto: Pixabay

Extra steun voor streek- en regioproducten

Rijksoverheid

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse streek- en regioproducten vergroten en de afzet ervan bevorderen. Het plan is om – in samenwerking met de provincies – een speciale handelsmissie in eigen land te organiseren om streekproducten bekender te maken en korte (voedsel)ketens te stimuleren. Knellende wet- en regelgeving voor streekproducenten wordt aangepakt. Lees verder.


Foto: Pixabay

‘Met slimme aanpassingen kan landbouwgrond juist veel CO2 opnemen'

Groene Ruimte

Met slim bodembeheer kunnen landbouwgronden veel broeikasgassen opnemen. Dat zegt Gerlinde De Deyn, hoogleraar bodemecologie van Wageningen University & Research. Zij doet veel onderzoek naar de wisselwerking tussen de plantengroei, het bodemleven en de broeikasgasuitstoot. Lees verder.

Risicogrenzen bodem voor het gebruik van PFAS-houdende grond en bagger voor akkerbouw en veeteelt

RIVM

PFOS en PFOA zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Deze stoffen zijn in veel producten toegepast. Daardoor, en door fabrieksemissies en incidenten, zijn PFAS in het milieu terechtgekomen en zitten nu onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater. Bagger komt vrij als watergangen worden onderhouden om bijvoorbeeld de bevaarbaarheid en de waterafvoer zeker te stellen. Deze bagger wordt vaak op het aangrenzend perceel gelegd. Op deze manier kunnen PFAS op agrarisch land terecht komen. Lees verder.

EmConSoil en 'emerging contaminants'

Rijkswaterstaat/Bodem+

Het Vlaamse OVAM heeft een internationaal netwerk opgericht om samen nieuwe verontreinigingen te lijf te gaan met kennisontwikkeling en het uitwisselen van expertise en ervaringen. Lees verder.

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

11 september 2019
Nationale Bodemtop
Rotterdam
19 en 20 september 2019
Europees Netwerk Bodem Bewustzijn
Amsterdam
20 september 2019
COB-congres 2019
Gaasperdammertunnel Amsterdam
24 september 2019
Co-creëren voor ‘Vol onder maaiveld‘
Delft
26 september 2019
SIKB jaarcongres: +31 - ‘Even Nederland bellen’
's-Hertogenbosch
3 oktober 2019
Workshop ‘De rol van bodemenergie bij de energietransitie’
Zwolle
4 oktober 2019
Afbouw nazorg IBC-locaties
Dordrecht
9 en 10 oktober 2019
NSTT No-Dig Event 2019
Nijkerk
29 oktober 2019
Platform Baggernet: ‘PFAS in waterbodem en baggerspecie – het Tijdelijk Handelingskader in de praktijk’
Papendrecht
30 november 2019
Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek
Gouda
 

Uitgelicht

Uitgelicht

Cursus omgaan met PFAS in grond, grondwater en bagger

De cursus 'Omgaan met PFAS in grond, grondwater en bagger' van het Expertisecentrum PFAS is opgezet om ambtenaren, aannemers, adviseurs, verwerkers en bedrijven effectief om te leren gaan met de PFAS problematiek in het algemeen, en met het tijdelijk handelingskader in het bijzonder. De cursus vindt plaats op 10, 17 en 19 september in resp. Zwolle, Utecht en Den Bosch. Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Droogte: verruilen we straks aardappels voor quinoa?

WUR

Het Nederlandse klimaat verandert, net als in de rest van de wereld. Dat leidt tot droge perioden, gevolgd door heftige regenval. ‘We moeten ons daartegen wapenen. We kunnen bijvoorbeeld de huidige gewassen droogtetoleranter maken. Ook kunnen we meer droogtetolerante gewassen, zoals quinoa, verbouwen’, zegt Gerard van der Linden, onderzoeker bij Plant Breeding. Lees verder.


Foto: Pixabay

Rijk en regio investeren 20 miljoen euro in bodemdaling Groene Hart

Provincie Utrecht

Bodemdaling in het Groene Hart is een probleem voor zowel stad als platteland. Om deze regio toekomstbestendig te maken investeren Rijk en regio gezamenlijk 20 miljoen euro in de Regio Deal bodemdaling Groene Hart. Lees verder.


Foto: Pixabay

Een levende bodem onder zonneparken, dat kan!

Omgevingsdienst Overijssel

De aanleg van zonneparken kan samengaan met behoud en ontwikkeling van bodemkwaliteit, zeker als zij in noord-zuid richting staan. Dat is de conclusie van een literatuuronderzoek dat Omgevingsdienst Veluwe IJssel heeft laten uitvoeren door kennis- en adviesbureau CLM. Lees verder.


Foto: Pixabay

Door klimaatverandering ontkomt Nederland niet aan harde ingrepen

Trouw

Ruimtelijk leek Nederland af. Maar door klimaatverandering en woningtekort ontkomt ons paradijs niet aan harde ingrepen. We moeten durven terugkomen van eerdere keuzes, betoogt Co Verdaas, hoogleraar gebieds¬ontwikkeling TU Delft en dijkgraaf Rivierenland. Lees verder.


Foto: Pixabay

Herziening handboek 'Bemaling van Bouwputten'

SIKB

De publicatie uit 2003 krijgt een volledige update door samenwerking CROW, SIKB, opdrachtgevers, Bouwend Nederland, bedrijfsleven en bevoegd gezag. Het handboek 'Bemaling van Bouwputten' is sinds lange tijd een begrip in het onderwijs en de sector. Het boek bevat de basiskennis over bemalen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Historie onder het maaiveld in kaart

Nieuwe Oogst

Grafheuvels, urnenvelden en fundamenten van een Romeinse villa. Het zijn voorbeelden van archeologische rijksmonumenten. Nederland telt er meer dan 1.450, waarvan honderden in agrarisch gebied. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaat de staat ervan in kaart brengen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Om de aarde leefbaar te houden, moeten we anders gaan eten

Trouw

We moeten anders eten, anders leven, alles moet anders als we de aarde leefbaar willen houden. Verspilling van voedsel is een groeiend probleem. Een kwart tot een derde van alle voedsel wereldwijd wordt verspild of gaat verloren. Dat staat in het nieuwste klimaatrapport van het VN-klimaatpanel IPCC dat onlangs in Geneve openbaar werd. Lees verder.


In Mali, twee keer zo groot als Frankrijk, neemt de verwoestijning enorm toe. Beeld: EPA

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Kan ik kleine partijen grond, waaronder RKGV en grond afkomstig van een calamiteit zonder PFAS-analyse accepteren op een grondbank die overeenkomstig BRL9335 is gecertificeerd?

In de BRL 9335 bestaat de mogelijkheid om kleine partijen grond te accepteren die zijn ontstaan door inzameling van particulier en zeer kleinschalig professioneel grondverzet, bijvoorbeeld grond afkomstig van kleinschalige inzameling op milieustraten van gemeenten. De erkenningsplicht voor samenvoegen geldt niet ingeval de samenvoeging zich beperkt tot 25 m3. Milieustraten en andere aanbieders leveren regelmatig hoeveelheden onder de 25 m3 aan bij grondbanken voor verdere samenvoeging en kwalificatie overeenkomstig BRL 9335. Ook RKGV wordt regelmatig in kleine hoeveelheden aangeboden. Lees verder.

Meer veel gestelde vragen (FAQ’s) over PFAS in grond en baggerspecie vindt u hier.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.