Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 3e jaargang, nr. 13 - 3 juli 2019
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

‘De bottom-up aanpak draagt bij aan het succes’

‘Wat ik voor mij zie is een open netwerk van bodemprofessionals die, los van hun eigen werkvloer, elkaar inspireren, informeren en stimuleren. Een kennisnetwerk waarbinnen de schuttingen zijn geslecht, die nu nog vaak het delen van professionele kennis hinderen’. Ron Nap is de netwerkcoördinator van het Gelders Ondergrond Overleg (GOO), dat net het programma 2019 – 2022 heeft vastgesteld. De ‘bodemhub’ heeft daarin een belangrijke plek. Lees verder


Ron Nap (GOO): ‘De “Bodemhub” is een ontmoetings-, werk- en inspiratieplek' - eigen foto

Op de voorgrond

Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet aangeboden aan Tweede Kamer

Rijkswaterstaat/Bodem+

Op 2 juli 2019 heeft Staatssecretaris Van Veldhoven met een kamerbrief het ontwerp Aanvullingsbesluit Bodem Omgevingswet aangeboden aan de Tweede Kamer. Het ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet is een uitwerking van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet en regelt het herziene bodembeleid in de besluiten die onder de Omgevingswet hangen. Lees verder.

Kennisproject UP Bodem en Ondergrond

Het is vol onder het maaiveld

Vooral binnen de bebouwde omgeving zit de bodem vol. Met kabels, met leidingen, met boomwortels, met rioleringsbuizen, met afvalcontainers. Tjokvol. En er komt steeds meer bij. Zoals WKO-installaties en te verzwaren elektriciteitsnetten. De stedelijke ondergrond dreigt uit zijn jasje te knappen. Op initiatief van de gemeente Amsterdam, samen met de Bouwcampus en het COB (Centrum voor Ondergronds Bouwen) mede financieel gesteund door de werkgroep Kennis van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond, start het project ‘Vol onder maaiveld’. Lees verder.


Edith Boonsma (COB): 'We zijn toe aan wat we een "systeemsprong" noemen' - eigen foto

Actueel

Betrouwbare data van de ondergrond is goud waard

TNO

Nederland is het eerste land ter wereld waar het in kaart brengen van de ondergrond wettelijk geregeld is. Dat gebeurt via de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, ontwikkelt en voert het beheer van deze basisregistratie en brengt de bodem driedimensionaal in beeld. Ondertussen speelt die ondergrond een steeds belangrijkere rol bij enkele grote maatschappelijke vraagstukken. Steeds meer partijen vragen de GDN dan ook om advies voor ze op een locatie aan de slag gaan. Lees verder.

Nationale omgevingsvisie: samen de inrichting van ons land bepalen

Rijksoverheid

Verstedelijking, bereikbaarheid, duurzaamheid, natuurbehoud zijn grote, vaak met elkaar verweven vraagstukken die vragen om goede keuzes. Hoe we die keuzes maken bepaalt hoe Nederland er in toekomst uitziet. Minister Ollongren geeft hiervoor een voorzet met het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De ontwerp-NOVI is op 20 juni in het bijzijn van de minister gepresenteerd in de Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen. Lees verder.

Unieke bodemdalingsmeetsite in Nederland operationeel

Deltares

In het Overijsselse veenrijke gebied rondom Rouveen is de eerste echte bodemdalingsmeetsite in Nederland ingericht waar bodemdaling in ruimte en tijd wordt gemeten. Gilles Erkens, bodemdalingsexpert bij Deltares presenteerde de nieuwe meetsite tijdens de Kennisexpeditie Bodemdaling van het Nationale Kennisprogramma Bodemdaling. Lees verder.


Foto: Deltares

Klimaatakkoord leidt tot flinke ingrepen in het landschap

NOS

Het nieuwe Klimaatakkoord zal leiden tot verdergaande ingrepen in het landschap. Er zullen nog meer zonnepanelen en windmolens moeten komen, en geothermie, restwarmte en biomassa. Om te bepalen hoe en waar dit gaat gebeuren, is Nederland verdeeld in 30 energieregio's. Lees verder.


Foto: Pixabay

Waarderen en Selecteren van Modern Oorlogserfgoed

SIKB

SIKB en het CCvD Archeologie nodigen partijen voorstellen te doen voor de waardering en (de)selectie van modern oorlogserfgoed (militair, civiel, sociaal-maatschappelijk) binnen het kader van de KNA waarderingssystematie. Dit door middel van een ‘letter of interest’ voor het uitbrengen van een offerte voor fase 2 van het project ‘Modern oorlogserfgoed in relatie tot de archeologische uitvoering’. Lees verder.


Arnhem-Schuytgraaf: Helmen en wapens verzameld op de rand van de werkput - Foto: Gemeente Arnhem

Onderwaterdrainage veenweidegebieden helpt, maar vraagt extra water

Deltares

Onderwaterdrainage is één van de mogelijkheden om de maaivelddaling in het Nederlandse veenweidegebied te verminderen. De keerzijde is dat onderwaterdrainage juist in droge perioden extra water vraagt. Ongeacht de gekozen maatregel om maaivelddaling te beperken zal de toekomstige zoetwatervraag waarschijnlijk per definitie toenemen. Bijvoorbeeld natte teelten in combinatie met slootpeilverhogingen leiden ook tot een extra watervraag. Lees verder.


Foto: Deltares

Versterking cross-sectorale aanpak bodemdaling

Rijkswaterstaat/Bodem+

Met de kamerbrief 'Rijksbrede inzet op bodemdaling' en de kabinetsreactie op initiatiefnota ‘Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland’ en de kabinetsreactie op initiatiefnota 'Veen red je niet alleen' heeft het Kabinet op 20 juni 2019 de Kamer geïnformeerd over de rijksbrede aanpak van bodemdaling als cross-sectoraal thema voor een reeks aan maatschappelijke opgaven. Op 1 juli 2019 vond in de Tweede Kamer het Nota Overleg plaats met betrokken bewindspersonen. Lees verder.

De Activiteitenregeling is op 1 juli 2019 gewijzigd

Rijkswaterstaat/Bodem+

Op 20 mei 2019 is een regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling en de Regeling omgevingsrecht in verband met technische normen en de actualisatie van bijlagen gepubliceerd in de Staatscourant 2019 nr. 23546. De wijzigingsregelingen zijn per 1 juli 2019 in werking getreden. Over bodembescherming worden een aantal wijzigingen in de Activiteitenregeling doorgevoerd. Lees verder.


Foto: SIKB

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

5 juli 2019
2e Ronde Symposium “Aardwarmte in de regionale energiestrategie”
Utrecht
9 juli 2019
Regiobijeenkomst Platform bodembeheer De energietransitie
Heerenveen
27 augustus 2019
Wageningen Soil Conference
Wageningen
26 september 2019
SIKB jaarcongres: +31 - ‘Even Nederland bellen’
's-Hertogenbosch
9 en 10 oktober 2019
NSTT No-Dig Event 2019
Nijkerk
30 november 2019
Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek
Gouda
 

Uitgelicht

Uitgelicht

NSTT No-Dig Event

Op 9 en 10 oktober 2019 verzorgt het NSTT alweer de zesde editie van het No-Dig Event. Een kennisplatform voor iedereen die raakvlakken heeft met ondergrondse infrastructuur. In twee dagen van beurs, lezingen en livedemonstraties bent u weer helemaal bij op het gebied van sleufloos (zonder graven) aanleggen of renoveren van ondergrondse kabels en leidingen. Want No-dig is nodig: minder hinder, kostenefficiënt en duurzaam. Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Hoe de vervuilde grond in de dijk bij Perkpolder minimaal gevaar oplevert

Omroep Zeeland

Ook al zit er in de grond die voor de dijk bij Perkpolder is gebruikt nog steeds vervuiling, de kans dat er gevaar is voor mens en dier is erg klein. Rijkswaterstaat en kenniscentrum Deltares zeggen er bovenop te zitten, maar de omwonenden blijven twijfels houden. Lees verder.

Symposium Bodem Breed en de SDGs

Symposium Bodem Breed

Dit jaar, op 16 mei in Nijmegen, stond Symposium Bodem Breed in het teken van de bodemgerelateerde SDGs. Een aantal van de sprekers en sessieleiders legt in dit nummer van Bodem in diverse artikelen vanuit het eigen onderwerp een verband met de SDGs. Lees verder.

De toekomst van geothermie

Omgevingsweb

Nederland staat voor een belangrijke opgave. De CO2-emissies dienen volgens het regeerakkoord voor 2030 met 49% te worden gereduceerd en voor 2050 met 95%. Ongeveer 40% van de Nederlandse emissies worden veroorzaakt door het gebruik van warmte. Om de doelstellingen te behalen, moeten alternatieve warmtebronnen worden gezocht. Geothermie is één van de alternatieven. Lees verder.

Rekenkamer: overheid te optimistisch over mestvervuiling

NOS

De overheid heeft met nieuwe wetgeving de vervuiling van het milieu door mest eerder vergroot dan verkleind. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer na onderzoek naar de intensieve veehouderij in Nederland. Tussen 2013 en 2017 is de uitstoot van zowel ammoniak, stikstof als fosfaat toegenomen. De Rekenkamer verwijt de overheid te optimistisch te zijn geweest, toen in 2013 nieuw beleid werd ingezet. Lees verder.


Foto: Pixabay

Minister houdt vast aan doelen Kaderrichtlijn Water

H2O

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat houdt vast aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Na 2027, het jaar waarin de KRW-doelen gerealiseerd moeten zijn, wil ze verder gaan met verbetering van de waterkwaliteit. Lees verder.


Foto: H2O

'Ondergronds opslaan energie kan in 2030 kostendekkend zijn'

Duurzaam Bedrijfsleven

Het ondergronds opslaan van duurzame energie in Zuid-Limburg kan nagenoeg kostendekkend zijn in 2030. Die conclusie trekt onderzoeksbureau Berenschot in een haalbaarheidsstudie. Het opslaan van de energie moet volgens het Limburgse projectbureau Sogecom gebeuren in een steenlaag onder Zuid-Limburg. De ondergrondse pomp accumulatie centrale (o-pac) bestaat uit een hoger gelegen bovenreservoir en een lager gelegen onderreservoir. Lees verder.


Foto: Duurzaam bedrijfsleven

Provincie Gelderland draagt elf verontreinigingslocaties over aan Bodembeheer Nederland

Bodembeheer Nederland

De Provincie Gelderland wil haar langdurige monitoringsverplichtingen afronden voordat de Omgevingswet in werking treedt. In dit kader zijn resterende verplichtingen en eventuele (financiële) risico’s van elf gesaneerde locaties overgedragen aan Bodembeheer Nederland. Lees verder.

Achtergrond en opinie

Hoe wordt Nederland koploper Kringlooplandbouw?

Omgevingsweb

Onlangs zijn twee rapporten verschenen over kringlooplandbouw. De Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) adviseert de minister van LNV om de komende jaren het Europese landbouwgeld in te zetten voor de transitie naar kringlooplandbouw.
Het is de bedoeling dat Nederland in 2030 koploper kringlooplandbouw is. Deze doelstelling is ambitieus en zal van boeren veel vragen. Daarom adviseert de Rli een aanpak waarmee stapsgewijs voortgang wordt geboekt. Zie ook de infographic over kringlooplandbouw. Lees verder.


Foto: Groen Kennisnet

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Het Klimaatakkoord in (meer dan) 70 vragen

De Nederlandse overheid wil klimaatverandering tegengaan en stelt daarom het doel dat Nederland in 2030 49% minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990. Om deze doelstelling te realiseren, heeft het kabinet het pakket aan maatregelen voor het Klimaatakkoord vastgesteld. Deze “klimaatregelen” hebben impact op alle Nederlanders. Wil je weten wat er verandert voor jou en wil je niet het hele Klimaatakkoord lezen? Lees verder.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.