Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 3e jaargang, nr. 11 - 5 juni 2019
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

JongSTRONG geeft jonge professionals stem in bodemwereld

Joris Rooiman en Arvid de Rijck

JongSTRONG timmert weer flink aan de weg. De vereniging (officieel een vereniging sinds 2017) van jonge professionals werkt hard aan haar zichtbaarheid, structuur en professionaliteit. ‘We willen nog meer een serieuze gesprekspartner worden voor bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, SIKB en ENBO’, lichten bestuursleden Arvid de Rijck en Joris Rooiman toe. Lees verder.


JongSTRONG bestuursleden Joris Rooiman (l) en Arvid de Rijck (r) - eigen foto

Op de voorgrond

‘Bij bodem en ondergrond draait alles om nieuwe technologie en regie’

Saxion

‘Aardbevingen in Groningen, CO2-opslag en bodemdaling: als de bodem in het nieuws is, dan gaat het vaak over omstreden dossiers,’ vertelt Geert Roovers, verbonden aan het lectoraat Bodem en Ondergrond. Wat betekent duurzaam bodembeheer in de toekomst? Wat is de rol die onderwijs en onderzoek daar samen met het werkveld in kunnen spelen? Nieuwe technologie en regie zijn daarbij sleutelwoorden, aldus de Saxion-lector. Lees verder.

Actueel

Nieuwe Utrechtse bodemenergie agenda draagt bij aan ambitieuze doelen energietransitie

Provincie Utrecht

De provincie en de gemeente Utrecht hebben ambitieuze doelstellingen op het gebied van het verduurzamen van de energievoorziening. Op het gebied van warmte en koude kan ondiepe bodemenergie (warmte-/koudeopslag (WKO) en gesloten bodemenergiesystemen) hier een belangrijke bijdrage aan leveren. De samenwerking op dit vlak krijgt vorm in een Utrechtse Bodemenergie Agenda 2019-2021. Lees verder.

Op expeditie met aardrijkskunde tijdens de GeoWeek

Stadsblad NL

Voor meer dan 5000 leerlingen verspreid over het hele land staat de week van 3-7 juni in het teken van aardrijkskunde in praktijk. Het is dan namelijk de dertiende editie van de GeoWeek, een initiatief vanuit het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). Voor deze week zijn er door ruim 90 verschillende bedrijven, instellingen en overheden uit de geo-sector expedities voorbereid voor leerlingen van 10-15 jaar. Lees verder.

Minor Bodem en ondergrond levert mooi onderzoek op

KOBO-HO

Met een afsluitende kennisbijeenkomst en het opleveren van hun eindrapporten hebben drie studentengroepen dit voorjaar hun KOBO-minor Bodem en ondergrond afgesloten. In hun opdrachten hebben studenten gekeken naar de energietransitie en ondergronds infrastructuur in Haaksbergen, de ontwikkeling van het West-Friese landschap en de kansen van het ondergronds brengen van het spoor in centrum van Eindhoven. Lees verder.


Foto: Pixabay

Bodemdalingsmodellen

TNO

Recent is in het Journal of Geophysical Research: Earth Surface een publicatie verschenen over een methode voor een verbeterde schatting van parameters in bodemdalingsmodellen. Het gaat in dit geval om bodemdaling in Flevoland sinds de inpoldering. De methode is ook bruikbaar in andere gebieden, met name daar waar een bodemdaling/maaiveld-ligging is gemeten op een aantal tijdstippen in het verleden. Lees verder.


Illustratie: Journal of Geophysical Research: Earth Surface

Is Nederland voorbereid op nog een warme en droge zomer?

Deltares

De droogte van 2018 heeft en het gebrek aan neerslag gedurende de seizoenen nadien heeft als gevolg dat de grondwaterstanden nog steeds niet zijn hersteld. Het waterbeheer in Nederland staat voor de uitdaging; wat is het nut en de noodzaak van het voorspellen van de grondwatervoorraad voor mens en natuur. Deze vraag stond centraal tijdens de Deltares workshop op het NKWK congres 14 mei 2019. Lees verder.


Foto: Pixabay

Grote meerderheid Senaat stemt in met Klimaatwet

Nieuwe Oogst

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Klimaatwet, waarin doelstellingen voor de terugdringing van de CO2-uitstoot voor de komende decennia zijn vastgelegd. Het voorstel, gedragen door de vier coalitiepartijen en de meeste linkse oppositiepartijen, kon net als eerder in de Tweede Kamer rekenen op een ruime meerderheid. Lees verder.


Foto: Pixabay

Natuur en groen in de stad draagt bij aan welzijn Amsterdammers

RIVM

De gemeente Amsterdam wil werken aan de vergroening van de stad. Om meer zicht te krijgen op de voordelen van groene infrastructuur zijn in opdracht van de gemeente vier verschillende scenario’s ontwikkeld. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft voor deze scenario’s en de huidige situatie doorgerekend wat de waarde voor de leefomgeving in de stad is. Lees verder.

Wat gebeurde er de afgelopen negenduizend jaar met de zeespiegel in Nederland?

Deltares

Onderzoekers van Deltares en de Universiteit Utrecht hebben zeespiegeldata in het zuidwestelijk deel van Nederland tot 9000 jaar terug geanalyseerd met een nieuwe methode. De analyse laat zien dat de zeespiegel tussen 9000 en 3000 jaar geleden steeg van 22 naar 2 meter onder het huidige zeeniveau. De resultaten van hun onderzoek werden deze maand gepubliceerd in Quaternary Science Reviews. Lees verder.


Foto: Pixabay

Grasland scheuren tot 1 september

Nieuwe Oogst

Met ingang van dit jaar mag van 1 juni tot 1 september grasland worden gescheurd op zand- en lössgrond. Een ondernemer moet dit wel vooraf melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

14 juni 2019
GNSS voor nieuwe precisietoepassingen
Delft
18 juni 2019
Platform Bodembeheer bijeenkomst 'Bodembeheer van de Toekomst'
Den Bosch
20 juni 2019
Lancering Ontwerp Nationale Omgevingsvisie
Vijfhuizen
25 juni 2019
Schakeldag
Den Bosch
27 juni 2019
Symposium Kaderrichtlijn Water Doelen 2027
Oud Zandbergen
5 Juli 2019
2e Ronde Symposium “Aardwarmte in de regionale energiestrategie”
Utrecht
 

Uitgelicht

Uitgelicht

Lancering Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Op donderdag 20 juni wordt de lancering van de Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gevierd. Een moment om even stil te staan bij wat er gezamenlijk is bereikt. Tegelijkertijd met volop inspiratie voor de volgende fase: het in praktijk brengen van de NOVI. Het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie wordt begin juni door de ministerraad vastgesteld. Dat is het moment om de visie ook publiek te lanceren en de NOVI online toegankelijk te maken. Minister Ollongren geeft hiervoor het officiële startsein en vervolgens neemt zij u mee in haar verhaal over hoe de NOVI invulling geeft aan een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving. Kijk hier voor meer informatie.


Foto: Rijkswaterstaat

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Herstel

In de vorige uitgave stond in de rubriek Achtergrond en Opinie een bijdrage over de aandacht van het BodemBreed Symposium 2019 voor duurzame ontwikkelings-doelen. Daarin stond onder meer: ‘Tot 2024 moeten zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen worden gerealiseerd.’ Dat moet zijn ‘In 2030 moeten zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen zijn gerealiseerd.’

Summer of soil

Bewust bodemgebruik

De Summer of Soil is een zomerprogramma over onze levende bodem dat plaatsvindt tussen 31 mei en 31 oktober 2019 bij de Fruittuin van West in Amsterdam. Lees verder.

Mammoetresten gevonden bij werkzaamheden Doesburg

Rijkswaterstaat

Tijdens het baggeren van de zwaaikom in het Zwarte Schaar in Doesburg heeft de aannemer een bijzondere vondst gedaan. Er zijn 2 botten van een volwassen mammoet opgegraven. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat

Standaard test helpt om risico’s van hitte in kaart te brengen

RIVM

Gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland moeten vóór 2020 knelpunten van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen in beeld brengen. Om hen hierbij te helpen heeft een consortium onder leiding van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een standaardmethode ontwikkeld om de risico’s van hitte in kaart te brengen. Lees verder.


Foto: RIVM

Raad van State zet bijl in natuurvergunningen

Binnenlands Bestuur

Overheden mogen geen vergunningen verlenen voor stikstofverhogende agrarische of bouwactiviteiten bij natuurgebieden als de waarde van de compensatiemaatregelen niet vastligt. Deze uitspraak van de Raad van State heeft gevolgen voor zo’n 180 zaken die natuurorganisaties hebben aangespannen tegen verleende vergunningen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Sportvelden voorlopig niet vrij van chemische bestrijdingsmiddelen

NOS

Het lukt sportverenigingen niet om het gebruik chemische bestrijdingsmiddelen vanaf volgend jaar drastisch terug te brengen. Dat bevestigen de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en sportkoepel NOC*NSF na berichtgeving van de Volkskrant. De organisaties willen nieuwe afspraken maken met de overheid. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Waarom zaaien onderzoekers zeekraal op pionierkwelder

Deltares

Kwelders zijn waardevol natuurgebied en aantrekkelijk leefgebied voor planten en dieren. Ze beperken de effecten van bodemdaling en zeespiegelstijging. Bovendien leggen ze CO2 vast. Kwelders verbeteren de waterkwaliteit, vergroten de kustveiligheid door hun golfremmende werking en verhogen de aantrekkelijkheid van de kust. Lees verder.


Foto: Deltares

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Wat zijn de risicogrenzen PFOA, PFOS en GenX voor grond en bagger?

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat risicogrenzen berekend voor PFOS perfluoroctaansulfonaten , PFOA perfluoro octanoic acid en GenX in grond en bagger. Bij concentraties onder de risicogrenzen voor de bodemgebruiksfuncties landbouw/natuur, wonen en industrie zijn de risico’s voor de mens en het ecosysteem aanvaardbaar. PFOS, PFOA en GenX behoren tot de zogenaamde Per- en PolyFluorAlkylStoffen (PFAS). Lees verder voor antwoorden op diverse vragen.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.