Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 3e jaargang, nr. 10 - 23 mei 2019
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

‘Ik hoef alleen maar het raam uit te kijken’

Ruud Splitthoff, directeur Leefomgeving bij Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat voert samen met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu het beheer van de Atlas Leefomgeving uit. Ruud Splitthoff werd in mei 2018 benoemd tot directeur Leefomgeving bij Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving. Waar ziet Ruud kansen voor de Atlas Leefomgeving? Lees verder.


Foto: Atlas Leefomgeving

Op de voorgrond

Is Nederland op weg naar een Zuid-Europees klimaat? Een jaar droogte

NOS

De droogte van vorig jaar heeft nog steeds effect op de natuur, dieren en de mens. Een jaar later is er nog van alles te merken van één van de warmste en droogste jaren ooit gemeten. Wat voor effect heeft de droogte van toen, op het voorjaar van nu? Om te beginnen zijn honderden huizen die met hun fundering rechtstreeks op een kleilaag staan, verzakt. De grond waarop ze met hun fundering rusten klinkt in. In de huizen ontstaan daardoor scheuren en kieren, en in sommige gevallen komt het plafond los van draagmuren. Herstel kost vaak tienduizenden euro's. Lees verder.

Kennisproject UP Bodem en Ondergrond

Aan de slag met opkomende stoffen

Het ontbreekt aan een curatief handelingskader voor nieuwe en opkomende stoffen in ons bodem- en (grond)watersysteem. Pyrazool in het oppervlaktewater en PFAS in de bodem zijn bijvoorbeeld in ons milieu aanwezig, maar worden nog niet standaard gemeten of worden nog niet als zorgwekkend beschouwd. UP Kennis heeft een verkenning opgezet naar mogelijke handelingsperspectieven voor deze bedreigingen. Projectleider Martijn van Houten en Manja Holst-Touber, lid van de Begeleidingscommissie, lichten de stand van zaken toe. Lees verder.


Manja Holst-Touber (Provincie Noord-Holland) en Martijn van Houten (Witteveen+Bos) – eigen foto

Actueel

Jaarverslag Informatiepunt WVL over 2018

Rijkswaterstaat/Bodem+

Binnen het Informatiepunt WVL werken verschillende helpdesks samen en geven uitleg over milieuregelgeving en daarbij horende instrumenten zoals meldapplicaties. In 2018 zijn 27.286 vragen gesteld en zijn de verschillende websites meer dan 5,3 miljoen maal bezocht. Onze klanten waarderen ons met een 7,1 als gemiddeld cijfer. Dat en nog veel meer staat vermeld in het jaarverslag van het Informatiepunt WVL over 2018. Lees verder.


Illustratie: Rijkswaterstaat/Bodem+

Kennis van grondwatersysteem voor slimmer beekbeheer

Deltares

Het grondwatersysteem in Nederland is in de afgelopen eeuwen sterk veranderd. Grondwater wordt opgepompt voor de productie van drinkwater, voor de industrie en als irrigatiewater. Daarnaast wordt grondwater op grote schaal gedraineerd in de stedelijke omgeving en in landbouwgebieden. Hierdoor verslechtert het grondwatersysteem en drogen sommige Nederlandse beken op, vooral tijdens een warme zomer zoals in 2018. Ruim 4 jaar voerde Vince Kaandorp van Deltares een promotieonderzoek uit naar het belang van grondwater voor beken. Lees verder.

SIKB Jaarcongres 2019: '+31, even Nederland bellen'

SIKB

Pernille (Nila) Nielsen, Directeur van MediTerra Environmental Consultants (Catalonië, Spanje): ‘Alle wet- en regelgeving wordt gemaakt, gecontroleerd en beheerd door de overheden. De recente accreditatieregeling in de Catalaanse bodemwet was volledig uitgewerkt door de regionale overheid. Er zaten dus duidelijk wat hiaten en onpraktische zaken in de eerste versie. Ik had gewild dat ze ons eerder bij het proces hadden betrokken, zoals bijvoorbeeld in Nederland.’
Wat kan het buitenland van Nederland leren, en omgekeerd? Daarover gaat het SIKB Jaarcongres op 26 september.


Pernilla (Nila) Nielsen - eigen foto

Meting van gammastralingen met drones is efficiënte methode voor bodemtextuurkartering

WUR

Informatie over bodemtextuur is van belang om de Bodemkaart van Nederland te actualiseren. Gamma-stralingsmetingen vanuit de lucht en vanaf de grond om bodemtextuur te karteren, blijken een efficiënte methode te zijn om bijvoorbeeld toe te passen voor precisielandbouw en lokale ruimtelijke planning. Lees verder.


Foto: WUR

Overheden aan de slag met aquathermie

Binnenlands Bestuur

Waterschappen en andere decentrale overheden gaan samen met ministeries en kennisinstituten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het winnen van warmte en energie uit water. Daarvoor ondertekenden 20 partijen deze week de Green Deal Aquathermie. Lees verder.


Foto: Binnenlands Bestuur

Steun voor verbetering van Brabantse bodem

Nieuwe Oogst

Provincie Noord-Brabant gaat boeren die de bodemkwaliteit van hun landbouwgrond structureel willen verbeteren, financieel en praktisch ondersteunen. Lees verder.

Wetenschappers werken samen aan big data voor ecosysteemmonitoring

WUR

Veranderingen in klimaat en landgebruik kunnen onomkeerbare gevolgen hebben voor de biodiversiteit van ecosystemen. We weten steeds meer over de mogelijke consequenties, maar lang nog niet alles. De afgelopen vier jaar hebben wetenschappers uit zeven Europese landen intensief samengewerkt om te kijken hoe big data gebruikt kan worden om afwijkingen in ecosystemen te monitoren. Lees verder.


Foto: WUR

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

3 - 7 juni 2019
Geoweek 2019
Nederland
6 juni 2019
Landelijk congres bodemtoezicht- en handhaving 2019
Apeldoorn
25 juni 2019
Schakeldag
Den Bosch
27 juni 2019
Symposium Kaderrichtlijn Water Doelen 2027
Oud Zandbergen
 

Uitgelicht

Uitgelicht

Bijeenkomst Platform Bodembeheer: 'Bodembeheer van de toekomst'

Op 18 juni 2019 organiseert het Platform Bodembeheer in het provinciehuis van Noord-Brabant een bijeenkomst over de toekomstige inrichting van Nederland. Grote maatschappelijke opgaven en de komst van de Omgevingswet vragen om een ander bodembeheer. Een beheer dat meer is gestoeld op duurzaam bodem- en landgebruik waardoor we op lange termijn veilig en gezond kunnen wonen, werken, voedsel produceren en ruimte bieden voor water, natuur en biodiversiteit. Hoe gaat u hier invulling aan geven, in de periode na 2020? Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Aanvullend bodemonderzoek kan efficiënter

WUR

Basisgegevens over de Nederlandse bodem worden sinds 1 januari 2018 beschikbaar gesteld via de wettelijke Basisregistratie Ondergrond (BRO). Wageningen Environmental Research heeft een literatuurstudie verricht om de actuele nauwkeurigheid van die basisgegevens te beoordelen en om aanbevelingen te doen voor efficiënte aanvullende karteermethoden. Lees verder.


Foto: WUR

Gemeenten willen uitstel energiestrategieën

Binnenlands Bestuur

De VNG wil dat gemeenten meer tijd krijgen om de eerste versie van hun regionale energiestrategie op te stellen. Die hoeft dan pas anderhalf jaar (in plaats van een jaar) na inwerkingtreding van het Klimaatakkoord te zijn afgerond. Daarnaast moet er extra geld op tafel komen. Lees verder.


Foto: Binnenlands Bestuur

Zuidelijk Flevoland moet aan de slag met bodembehoud

Nieuwe Oogst

LTO Noord en het FAJK willen samen met andere partijen werken aan bodembehoud in Flevoland. De stappen die al zijn gezet in de Noordoostpolder kunnen ook in Zuidelijk Flevoland worden toegepast. Lees verder.

Onderzoekers brengen wereldwijd in kaart hoe bomen, schimmels en bacteriën samenwerken

WUR

Tussen de wirwar aan wortels in de bosbodem, leven schimmels en bacteriën in symbiose met bomen. Ze werken samen aan de uitwisseling van nutriënten voor koolstof. Een nieuwe studie waarin meer dan 1,1 miljoen locaties en 28.000 boomsoorten onderzocht zijn, laat zien hoe factoren als klimaat, bodem en decompositie bepalen welk type symbiose op welke plek floreert. Lees verder.


Foto: WUR

Storten 5 miljoen m3 zand in Amelander Zeegat gereed

Helpdeks Water

Tussen maart 2018 en februari 2019 heeft Rijkswaterstaat bij wijze van pilot 5 miljoen m3 zand neergelegd op de zeebodem bij Ameland. Met deze pilot onderzoekt Rijkswaterstaat hoe de kust op een duurzame manier kan meegroeien met de zeespiegelstijging. Lees verder.

Natuurorganisaties vragen om meer maatregelen tegen verdroging natuur

Helpdesk Water

Natuurmonumenten, Wereld Natuurfonds en LandschappenNL maken zich grote zorgen over de droogte en de gevolgen daarvan voor de natuur. Daarom roepen zij waterschappen en provincies op om snel maatregelen te treffen die ook op langere termijn werken. Lees verder.

Achtergrond en opinie

Aandacht BodemBreed Symposium 2019 voor duurzame ontwikkelingsdoelen

SIKB

Slechts weinig deelnemers aan het BodemBreed Symposium 2019 waren bekend met het ‘Internationale decennium van de bodem 2015-2024’. Dat bleek toen Saskia Keesstra, onderzoeker bij Wageningen Environmental Research, bodemexpert en key-note-spreker, het aantal opgestoken handen telden van hen die hiervan wel op de hoogte waren. De International Union of Soil Sciences (IUSS) heeft in december 2015 als afsluiting van het Internationaal Jaar van de Bodem, in de Weense Bodemverklaring dit ‘decennium’ uitgeroepen. Daarmee sloot de IUSS aan bij de in datzelfde jaar door de Verenigde Naties aangenomen Sustainable Development Goals (SDG’s). Tot 2024 moeten zeventien duurzame doelen worden gerealiseerd. En waarin de bodem een cruciale rol speelt. Lees verder.


Saskia Keesstra - eigen foto

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Mag bodemenergie overal worden toegepast?

In beginsel leent de bodemopbouw van de Nederlandse ondergrond zich voor het gebruik van bodemenergiesystemen. Echter in bijvoorbeeld grondwaterbeschermingsgebieden is toepassing van deze systemen vaak niet toegestaan. Met de komst van het wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen kunnen ook interferentiegebieden worden aangewezen waar regels aan zijn verbonden, die bepalend zijn voor net wel of niet kunnen toepassen van bodemenergie. Wilt u meer weten over uw locatie en de mogelijkheden voor WKO, raadpleeg dan de WKO tool.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.