Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 3e jaargang, nr. 9 - 8 mei 2019
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Op de voorgrond

Grond in zeedijk Perkpolder niet schadelijk voor milieu en gezondheid

PZC

De gereinigde industriegrond in de in 2014 aangelegde zeedijk bij Perkpolder is niet schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu. Ook heeft de grond geen invloed op de sterkte van het dijklichaam. Dat concludeert kennisinstituut Deltares in opdracht van Rijkswaterstaat. Lees verder.

Kennisproject UP Bodem en Ondergrond

Breed gedragen zoektocht naar ‘verrijkende landbouw’

‘Wat is er nodig om volhoudbare landbouw te creëren? Daar draait het om in het UP Kennis project “Verrijkende landbouw”’, lichten Liesbeth Schipper van RHDHV en Bart van der Mark van de gemeente Ede toe. ‘Alle bij de landbouw betrokken partijen zijn het erover eens; er ligt voor iedereen een nieuwe rol in het verschiet’. Lees verder.


Bart van der Mark (Gemeente Ede) en Liesbeth Schipper (RHDHV) – eigen foto

Actueel

Gezonde bodem basis voor kringlooplandbouw

Rijksoverheid

Een goed bodemgebruik is de basis van kringlooplandbouw. Een juist bodemgebruik draagt bij aan een hogere opbrengst, dient als buffer voor extreme weersomstandigheden, kan veel beter water opnemen en is beter bestand tegen droogte. Bovendien draagt een rijker bodemleven bij aan gezonde gewassen. In een brief die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd kondigt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het Nationaal Programma Landbouwbodems aan. Hierin staat dat alle landbouwbodems in 2030 duurzaam beheerd worden. Lees verder.


Foto: Pixabay

Start belangstellingsregistratie evaluatie kwaliteitssysteem archeologie

SIKB

Het CCvD Archeologie heeft bij aanvang van de implementatie van het nieuwe kwaliteitssysteem Archeologie besloten om dit na circa twee jaar te laten evalueren. Voor het uitvoeren van deze evaluatie start het Programmabureau van SIKB nu met een belangstellingsregistratie. Lees verder.


Foto: Pixabay

Waterbeheerders verwachten opnieuw droogteproblemen

Binnenlands Bestuur

Waterbeheerders nemen voorzorgsmaatregelen om de beschikbaarheid van zoetwater in de zomer zo groot mogelijk te houden. Dit jaar worden al vroeg droogteproblemen verwacht, omdat het jaar al droger dan ooit is begonnen en er in april ook een klein neerslagtekort is ontstaan. Lees verder.


Foto: Binnenlands Bestuur

Website Vereniging van Schemabeheerders

SIKB

De Vereniging van Schemabeheerders (VvS) heeft een nieuwe website, www.schemabeheerders.nl. De VvS bestaat uit onafhankelijke organisaties die schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken (conformiteitsbeoordeling) ontwikkelen en beheren. Onafhankelijk betekent in dit verband dat deze schemabeheerders niet zelf conformiteitsbeoordelingen uitvoeren of gelieerd zijn aan een conformiteitsbeoordelende instantie. Een van de leden is SIKB.

Uitgebreide (bodem)onderzoeken in de Beijenwaard voor aanleg overnachtingshaven Spijk

Rijkswaterstaat/Bodem+

Er was veel te doen in de Beijenwaard in de zomer van 2018. Voor de aanleg van de overnachtingshaven Spijk zijn archeologische en ecologische onderzoeken uitgevoerd en er is bodem- en explosievenonderzoek gedaan. Lees verder.


Foto: Pixabay

Milieukundige begeleiding waterbodem ‘nieuwe stijl’: Protocol 6003 volledig herzien

SIKB

Bij het uitvoeren van een ingreep in de waterbodem of een waterbodemsanering wordt in voorkomende gevallen milieukundige begeleiding toegepast. De milieukundige begeleiding bestaat uit activiteiten, monitoring en adviezen om bijvoorbeeld nieuwe verontreiniging van de waterbodem te voorkomen. Ook kan via de milieukundige begeleiding worden bepaald of de kwaliteitsdoelstelling van de ingreep of sanering gehaald is. Protocol 6003 beschrijft de eisen die aan de milieukundige begeleiding bij baggerwerken in de waterbodem gesteld worden. Lees verder.

Naar een landsdekkend bestand voor grondwaterdynamiek

Agri Holland

De komende jaren zal van Laag-Nederland een kaart over grondwaterdynamiek worden samengesteld en beschikbaar worden via de Basisregistratie Ondergrond van Nederland. In combinatie met gegevens van Hoog-Nederland zal dan een gedetailleerde, landdekkende kaart voor handen zijn. In 2018 is bestaande en nieuwe informatie over de provincie Flevoland bijeengebracht en verwerkt tot een kaart van de grondwaterdynamiek voor deze provincie. Lees verder.


Foto: WUR

Richtlijn Baggervolumebepalingen uitgebreid

SIKB

Het baggervolume is een belangrijke kostenbepalende factor van baggerwerken. Voor een soepel lopend project is het daarom essentieel dat opdrachtgever en aannemer van het baggerwerk het eens zijn over dat baggervolume. Juist omdat de werkelijke hoeveelheid bagger lastig te achterhalen is, zijn eenduidige afspraken over hoe te komen tot een baggervolumebepaling van belang. De SIKB-richtlijn beschrijft die eenduidige afspraken. Lees verder.


Foto: Pixabay

Goed grondwater nu: schoon drinkwater straks

Kennisimpuls waterkwaliteit

Grondwater is een belangrijke bron voor drinkwater, maar ook voor beregening. De toekomst van ons grondwater is ongewis. Gaat een langdurige lage verontreiniging uiteindelijk problemen geven voor de kwaliteit ervan? Waterbeheerders hebben kennis en instrumenten nodig om de grondwaterkwaliteit te bewaken. Die worden in dit project ontwikkeld. Lees verder.


Foto: Kennisimpuls Waterkwaliteit

Nieuw onderzoek naar bodemleven 'zombiebodems'

Nieuwe Oogst

Er komt vervolgonderzoek naar springstaarten en mijten in de toplaag van grasland en natuurland. Het onderzoek moet in beeld brengen hoe het gesteld is met het bodemleven en welke invloed landgebruik daarop heeft. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

1 - 12 mei 2019
Week van ons water
Diverse locaties
16 mei 2019
Symposium Bodembreed
Nijmegen
20 - 24 mei 2019
AquaConsoil
Antwerpen
3 - 7 juni 2019
Geoweek 2019
Nederland
6 juni 2019
Landelijk congres bodemtoezicht- en handhaving 2019
Apeldoorn
18 juni 2019
Platform Bodemheer bijeenkomst “Bodembeheer van de toekomst”
Den Bosch
25 juni 2019
Schakeldag
Den Bosch
27 juni 2019
Symposium Kaderrichtlijn Water Doelen 2027
Oud Zandbergen
28 juni 2019
Expeditie Bodemdaling
n.t.b.
 

Uitgelicht

Uitgelicht

Schakeldag Den Bosch

Op dinsdag 25 juni 2019 vindt in ’s-Hertogenbosch (1931 Congrescentrum) de jaarlijkse schakeldag plaats. De dag is speciaal gericht op de uitvoerend- en beleidsmedewerker in de fysieke leefomgeving en werkzaam bij de overheid, een kennisinstelling of in het bedrijfsleven. Thema van dit jaar is ‘Omgeving in transitie – Klaar voor de start!’. Na een plenair gedeelte dat grotendeels in het teken zal staan van het thema is er weer de mogelijkheid om uit een veelheid van workshops te kiezen. Daarnaast is er voldoende tijd en ruimte om bekende en nieuwe collega’s te ontmoeten. Naast kennisdeling blijft het netwerken een belangrijke activiteit op deze dag. Verbreed je horizon, leg nieuwe contacten en kom tot vernieuwende ideeën. Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

RIVM: meer informatie nodig over risico’s mijnbouw voor grondwater

VEWIN

Het RIVM heeft in een verkenning geïnventariseerd welke effecten mijnbouwactiviteiten kunnen hebben op het milieu, de natuur en voor mensen in de omgeving. De focus ligt op reguliere werkzaamheden, incidenten komen minder aanbod. Het onderzoek kan aanleiding zijn om de praktijk, de wet- en regelgeving of het beleid aan te passen. Vewin vindt dat risico’s van mijnbouwactiviteiten zo goed mogelijk uitgesloten moeten worden vanwege de kwetsbaarheid van grondwater als bron voor drinkwater. Lees verder.


Foto: Pixabay

Experimenten doen en leren over de zichtbare én onzichtbare waterwereld via Almere meet water

Deltares

Vanaf 17 april starten we in Almere met het werven van deelnemers voor een groot ‘citizen science’-project: Almere meet water. Inwoners van Almere kunnen meedoen aan een of meer van de drie projecten: Almere meet waterkwaliteit, Almere meet waterbeleving en Almere meet water op straat. Lees verder.


Foto: Deltares

Start 2e deel proefproject voor het tegengaan van rivierbodemdaling Boven-Rijn

Rijkswaterstaat/Bodem+

Van medio april tot eind juli 2019 gaat Rijkswaterstaat op de Boven-Rijn ter hoogte van Tolkamer voor de tweede keer grind toevoegen aan de rivier. Deze zogenaamde sedimentsuppletie is onderdeel van een proef om de daling van de rivierbodem te stoppen, waardoor de rivieren ook in de toekomst bevaarbaar blijven. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Meerssen ‘nationale pilot’ in bestrijding wateroverlast

Binnenlands Bestuur

Meerssen krijgt een rijksbijdrage van drie miljoen euro om de ernstige wateroverlast in de gemeente aan te pakken. Meerssen diende samen met waterschap Limburg een projectvoorstel in en dat is goedgekeurd. Meerssen dient daarmee als ‘nationale gebiedspilot’. Lees verder.


Foto: Pixabay

Noordzeebodemleven in kaart via geautomatiseerde DNA-herkenning

WUR

De monitoring van het marien ecosysteem in de Noordzee wordt de komende drie jaar accurater en efficiënter gemaakt door een Europees onderzoeksproject, het Interreg Noordzee-project GEANS. Wetenschappers uit alle Noordzeelanden nemen deel. Lees verder.


Foto: WUR

Scheurverbod blijft van kracht in Natura 2000-gebieden

Nieuwe Oogst

De Europese Commissie blokkeert het opheffen van het scheurverbod van blijvend grasland in Natura 2000-gebieden. De Commissie stelt dat de gevraagde flexibilisering niet verenigbaar is met de doelen van de Habitatrichtlijn, te meer omdat in Nederland sprake is van een afname van weidevogels. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Krimpende biodiversiteit bedreigt menselijk leven, waarschuwt onderzoek

NOS

Planten- en diersoorten op aarde nemen in zo'n rap tempo af, dat ook de menselijke samenleving wordt bedreigd. Dat komt naar voren uit een groot wetenschappelijk onderzoek naar de biodiversiteit op aarde van Ipbes, een aan de Verenigde Naties gelieerde organisatie. Een miljoen van de naar schatting acht miljoen soorten worden de komende decennia met uitsterven bedreigd. De wetenschappers van Ipbes bekeken voor hun onderzoek meer dan 15.000 studies. Hun eindrapport verschijnt vandaag in Frankrijk. Daaruit blijkt dat soorten nu tientallen tot honderden keren sneller uitsterven dan gemiddeld de afgelopen tien miljoen jaar. Lees verder.

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Hoe moet de bodem onder asbestdaken worden onderzocht?

In algemene zin is de bodem onder asbestdaken verdacht en dient onderzocht te worden conform NEN 5707. Vooral onder asbestdaken zonder goot of in de buurt van kapotte afvoerpunten mag ervan worden uitgegaan dat de toplaag is verontreinigd met niet-hechtgebonden asbest. Het onderzoek kan worden beperkt tot de bodemzone waar vezelmateriaal aanwezig kan zijn door uitspoeling vanuit verweerde asbestcementplaten. In de meeste gevallen is de directe verdachte bodemlaag ca. 1 m vanaf de dakrand tot 10 cm-mv. Deze bodemzone rondom het asbestdak dient als één (deel)locatie te worden beschouwd. Lees verder bij vraag 13 van de veelgestelde vragen en antwoorden op de website van NEN.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.