Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 3e jaargang, nr. 8 - 24 april 2019
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

‘We maken de ondergrond overzichtelijk, transparant en toegankelijk’

Martin Peersmann

‘In een “stap voor stap benadering” onderzoeken we de wijze waarop gegevens over bodemverontreiniging opgenomen kunnen worden in de Basis Registratie Ondergrond (BRO). Met als mogelijke uitkomst dat de opname van gegevens over de bodemhygiëne prioriteit krijgen boven de andere beoogde 26 registratieobjecten’, reageert programmamanager Martin Peersmann op de onlangs door de Tweede Kamer aangenomen motie hierover. Lees verder.


Eigen foto

Op de voorgrond

Waterbouwers: ‘snel oplossing PFAS nodig, projecten in gevaar’

Cobouw

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven moet snel afrekenen met de onduidelijk omtrent het giftige PFAS. Dat vindt Edwin Lokkerbol, directeur van de Vereniging van Waterbouwers tegen Cobouw. “Baggerwerken worden stilgelegd, aanbestedingen opgeschort. En we vrezen voor stagnatie van nieuwe projecten.” Vorige week maakte de staatssecretaris bekend dat Rijkswaterstaat de aanbesteding van een groot baggerproject uitstelt, omdat er waarschijnlijk PFAS in de Maas zit. Waterschappen gingen Rijkswaterstaat al voor. Hoe groot is dit probleem met dit giftige stofje? Lees verder.

Actueel

Proces tot handelingsperspectief grond en baggerspecie met PFAS

Rijkswaterstaat/Bodem+

In een brief informeert de Staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat de Tweede Kamer over het proces om te komen tot een (tijdelijk) handelingsperspectief voor de omgang met grond en baggerspecie waarin PFAS-verbindingen zijn aangetoond. Met de brief is een rapport van het RIVM meegezonden over risicogrenzen voor de stoffen PFOS, PFOA en GenX in dit tijdelijke handelingskader. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Gezamenlijk de richtlijnen inhoud geven

SIKB

Vereenvoudiging en harmonisatie van de richtlijnen, versnelling in aanpassingen en vaststelling en kennisdoorwerking van de richtlijnen zijn belangrijke aandachtspunten van SIKB. In het afgelopen halfjaar hebben we daarin de nodige stappen kunnen zetten. Na de harmonisatie van hoofdstuk 4 in de BRL-en kijken we nu naar de overige hoofdstukken. Om dit zo efficiënt mogelijk te doen koppelen we dit aan andere acties, bijvoorbeeld die een relatie hebben met de aanstaande Omgevingswet. Lees de blog van SIKB-directeur Henk Koster.

Ollongren wil onderzoek naar funderingsproblemen

Binnenlands Bestuur

Minister Ollongren (BZK) wil gaan onderzoeken in welke gemeenten in Nederland funderingsproblemen kunnen optreden. Dat schrijft ze in een antwoord op kamervragen van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Lees verder.


Foto: Pixabay

Bodemdaling door grondwateronttrekking in het Westland en omgeving

Deltares

In de driehoek Den Haag - Rotterdam - Hoek van Holland, en met name in het Westland, wordt de afgelopen 30 jaar steeds meer grondwater onttrokken uit het eerste watervoerende pakket.
Voor beleidsontwikkeling is het voor de provincie Zuid-Holland en andere overheden belangrijk om inzicht te krijgen in de bodemdaling die door de toenemende grondwateronttrekking in het gebied is veroorzaakt, en mogelijk nog kan worden veroorzaakt in de toekomst. In deze studie is hier onderzoek naar gedaan. Lees verder.


Foto:Pixabay

Informatiebijeenkomst wijzigingen BRL-en en protocollen Bodembeheer

SIKB

Certificering, mits helder opgesteld en gebaseerd op de praktijk, is een goede zaak voor iedereen; voor opdrachtgevers, opdrachtnemers, toezichthouders en uiteraard het milieu. Deze gedachte stond centraal op de themabijeenkomsten die SIKB verzorgde op 1 en 8 april 2019 over haar Beoordelingsrichtlijnen en Protocollen Bodembeheer. De volledige verslagen zijn beschikbaar. Lees verder.

Convenant in uitvoering

Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

De eerste nieuwsbrief van het jaar is uit. Met talloze interessante wetenswaardigheden. Over onder meer aandacht het schoonmaken van de verontreinigde bodem van ’t Slijk bij Maarssen of over de visie van Leo Hamerlinck, projectleider kennis van het UP, over welke rol het Uitvoeringsprogramma heeft in de laatste jaren van het convenant Bodem en Ondergrond. En nog veel en veel meer! Lees verder.


Foto: Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

Handreiking sedimentbeheer voor Kaderrichtlijn Water

Deltares

Op 1 en 2 april j.l. heeft het Europese Sediment Netwerk (SedNet) een tweedaagse sedimentbeheer workshop mede-georganiseerd met en voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) werkgroep ECOSTAT (Ecological Status). Er waren 45 deelnemers uit zestien Europese landen en uit Turkije. Lees verder.


Foto: SedNet

Schouten wil radicaal andere kijk op landbouwgif

NOS

Minister Schouten van Landbouw pleit voor een radicaal andere kijk op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. "We hebben nu vooral discussie over welke middelen we wel of niet mogen gebruiken", zegt ze tegen Zembla. "Ik wil dat we het hebben over: wat is ervoor nodig om die plant heel weerbaar te maken?". Lees verder.


Foto: Pixabay

Boeren spuwen hun gal over onderzoek naar gif in grond

TROUW

Met de grond onder hun koeien is niks mis, betoogden de boeren die in het Gelderse provinciehuis in Arnhem protesteerden tegen onderzoek dat het verdwijnen van weidevogels wijt aan gebruik van bestrijdingsmiddelen. Lees verder.

Geen aanpak oude munitie Oosterschelde, wél onderzoek of er voldoende controles zijn

Omroep Zeeland

Staatssecretaris Barbara Visser vindt het niet nodig om op korte termijn de munitiestortplaats in de Oosterschelde aan te pakken. Wél vindt ze dat de situatie goed in de gaten gehouden moet worden. Lees verder.

Grootste dijkversterkingsoperatie sinds de deltawerken: 'Veel mensen gaan dit merken'

NOS

Om Nederland te beschermen tegen het hoge water worden de komende jaren dijken verhoogd, vergroot of verbreed. Volgens het Hoogwaterbeschermings-programma zal iedereen in de buurt van een dijk dat merken. "Het is de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de deltawerken", zegt Erik Wagener van dit programma. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

7, 14 & 21 mei 2019
Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek
Gouda
8 mei 2019
Schuilingcongres: De aard van de bodem bepaalt het landschap
Earnewald
16 mei 2019
Symposium Bodembreed
Nijmegen
20 - 24 mei 2019
AquaConsoil
Antwerpen
3 - 7 juni 2019
Geoweek 2019
Nederland
6 juni 2019
Landelijk congres bodemtoezicht- en handhaving 2019
Apeldoorn
28 juni 2019
Expeditie Bodemdaling
n.t.b.
 

Uitgelicht

Uitgelicht

Landelijk congres bodemtoezicht- en handhaving 2019

Op donderdag 6 juni 2019 vindt aan de Politieacademie in Apeldoorn het Landelijke Congres Bodemtoezicht- en handhaving 2019 plaats. Het thema van dit congres is: “Samenwerken, nu en in de toekomst”, met als motto: De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Er is de afgelopen jaren veel veranderd zowel op het organisatorische vlak, als ook wat betreft nieuwe regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de oprichting van de omgevingsdiensten, de reorganisaties bij zowel de ILT als bij de politie en de op stapel staande Omgevingswet. Adequaat toezicht en handhaving van bodemregelgeving kan niet zonder ketentoezicht, dus samenwerking! Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Pas op met gewasbeschermings-middelen in grondwater-beschermingsgebieden

De loonwerker

Telers mogen in grondwater-beschermingsgebieden alleen die middelen gebruiken die daar volgens het etiket zijn toegestaan. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) wijzen telers hier op omdat onderzoek heeft uitgewezen dat veel agrariërs zich in de praktijk hier onvoldoende bewust van zijn. Lees verder.


Foto: Beeldbank Rijkswaterstaat

Schoner water dankzij Toekomstvisie Gewasbescherming 2030

Unie van Waterschappen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een toekomstvisie voor gewasbescherming opgesteld die moet leiden tot duurzame teelt van land- en tuinbouwproducten in 2030. De Unie van Waterschappen heeft meegewerkt aan deze visie. Lees verder.


Foto: Unie van Waterschappen

LTO zet bodemdaling bij provincies op politieke agenda

Nieuwe Oogst

LTO Noord regio West heeft deze week bij de coalitieonderhandelingen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht een aanbod gedaan om de problematiek rondom bodemdaling aan te pakken. Aan deze propositie, getiteld 'Meters maken', ging een intensief intern bestuurlijk proces vooraf. Lees verder.

Vee en bodem spil in klimaatdebat

Boerderij

Moet de veestapel krimpen? Krijgen boeren straks betaald voor het vastleggen van koolstof? Hoe zit dat nou precies met methaan in de korte kringloop? Drie cruciale vragen over landbouw en klimaat nader belicht, terwijl het kabinet broedt op maatregelen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Waterschappen en Vitens bestrijden droogte

Nieuwe Oogst

Drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwt met een publiekscampagne voor het verder stijgen van het drinkwatergebruik. Waterschappen in Overijssel en Gelderland willen met aanvullende maatregelen watertekorten in de zomer voorkomen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Dagelijkse kost. Hoe overheden, bedrijven en consumenten kunnen bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem

Planbureau voor de Leefomgeving

Voedsel is een eerste levensbehoefte. De productie van ons voedsel heeft wel een keerzijde voor de leefomgeving, zoals verlies van biodiversiteit en klimaatverandering. Door consumenten en ketens centraal te stellen in voedselbeleid, komen er nieuwe mogelijkheden in beeld om ons dagelijks voedsel duurzamer te maken. Lees verder.


Foto: Pixabay

Start tweede deel proefproject voor het tegengaan van rivierbodemdaling Boven-Rijn

Rijkswaterstaat

Van medio april tot eind juli 2019 gaat Rijkswaterstaat op de Boven-Rijn ter hoogte van Tolkamer voor de tweede keer grind toevoegen aan de rivier. Deze zogenaamde sedimentsuppletie is onderdeel van een proef om de daling van de rivierbodem te stoppen, waardoor de rivieren ook in de toekomst bevaarbaar blijven. Lees verder.

Achtergrond en opinie

In het land van Maas en Waal worden miljoenen verdiend aan schimmige slibstort

Follow the Money

FTM en Spit trekken tips na over vervuilde grondstort in voormalige zandwinputten. Er waren veel meldingen over grote hoeveelheden vuil die na de grondstort in de plassen dreven, en over de gebrekkige controle op geïmporteerde vervuilde grond. De vuile grond wordt onvoldoende gecontroleerd, er wordt grond gestort van dubieuze komaf, én gemeenten blijken soms financiële belangen te hebben bij het storten van die vuile grond. Lees verder.

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Is de Afsluitdijk straks klaar voor een superstorm?

De komende jaren wordt de Afsluitdijk versterkt. De 32 km lange dijk, die eigenlijk een dam is, wordt onder meer voorzien van een nieuwe bekleding aan Waddenzeezijde. Maar voordat het zover is, wordt eerst getest of de nieuwe bekleding een superstorm van eens in de 10.000 jaar kan weerstaan. De testen vinden plaats in de Deltagoot, een langgerekte waterbak van 300 m lang en 5 m breed waarin grote golven kunnen worden opgewekt. Hoe dat in zijn werk gaat, is te zien in de film Bekleding nieuwe Afsluitdijk getest in de Deltagoot. Lees verder.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.