Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 3e jaargang, nr. 2 - 30 januari 2019
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

‘Scheidingen tussen datastandaarden gaan verdwijnen’

Noud Hooyman, voorzitter CCvD Datastandaarden

‘Zeker nu de Tweede Kamer recent de wens heeft uitgesproken om in de Basisregistratie Ondergrond (BRO) de bodemverontreiniging op te nemen, is het noodzaak de verschillende bestaande datastandaarden op het gebied van bodem en ondergrond beter op elkaar te gaan aansluiten’. Dat zegt – ‘heel voorzichtig’ – Noud Hooyman, sinds 1 januari 2019 de nieuwe voorzitter van het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden. Lees verder.


Foto: Noud Hooyman

Op de voorgrond

Stimuleringsprogramma klimaatadaptatie

Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft extra geld ter beschikking gesteld voor klimaatadaptatie; in totaal € 20 miljoen voor 2019 en 2020. Daarvan is € 4 miljoen bedoeld voor kennisontwikkeling en kennisdeling. In 2019 is € 10 miljoen beschikbaar voor het ondersteunen van lokale en regionale overheden, in de vorm van drie (financiële) instrumenten. Voor twee instrumenten is de inschrijving geopend! Lees verder.

Kennisproject UP Bodem en Ondergrond

Het DNA van stad en omgeving

‘Kennis van bodem en ondergrond is essentieel voor effectieve klimaatadaptatie in bebouwd gebied. Er is heel veel informatie en kennis beschikbaar, maar die is vaak niet handig ontsloten en vaak ook domweg onbekend,’ vertelt Wim Timmermans, projectleider van het onderzoeksproject ‘Het DNA van stad en omgeving’. ‘De bodem en ondergrond van Apeldoorn lijkt niet op die van Amsterdam, dus een op een kun je niet dezelfde maatregelen nemen gericht op de klimaatveranderingen’. Lees verder.


Foto: Wim Timmermans

Actueel

BRO wint Innovatieprijs InfraTech

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

De Basisregistratie Ondergrond is de winnaar van de InfraTech Innovatieprijs 2019 met de procesinnovatie ‘Geo-kennis-op-maat’. Erik Jan van Kempen, programma Directeur-Generaal Omgevingswet en basisregistraties bij BZK, ontving 16 januari jl. de prijs uit handen van minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W). Lees verder.


Foto: Basisregistratie Ondergrond

Onderzoek wijst op lekkagegevaar verlaten olie- en gasputten

ScienceDirect

Een onderzoeksconsortium onderzocht 29 verlaten olie- en gasputten in Nederland. Er bleek er één te lekken. Lees verder.

'Investeer vooral in je bodem, want dat is je kapitaal'

Nieuwe Oogst

Accountantskantoor Accon avm roept akkerbouwers op keuzes te maken voor maatregelen tegen weersextremen. Volgens bedrijfsadviseur Bert Knollema is het daarbij beter om te investeren in een duurzame bodem dan in nieuwe machines. Lees verder.


Foto: Nieuwe Oogst

Kwaliteit put én locatie van belang voor volgende stap in geothermie

Staatstoezicht op de Mijnen

Geothermie gaat met het Klimaatakkoord een grote vlucht nemen. SodM vindt het belangrijk dat dit veilig gebeurt. In het Klimaatakkoord wordt bijna een vertienvoudiging voorspeld in de komende 12 jaar. Geothermieputten hebben last van corrosie, wat kan leiden tot lekkages naar de omgeving. SodM gaat daarom scherper toezien op de veiligheid van geothermieputten en zal bovendien strengere eisen formuleren waaraan putten moeten voldoen om ervoor te zorgen dat het veilig blijft. Lees verder.

Kamerbrief met antwoorden op vragen over met PFOS en PFOA verontreinigde grond

Rijkswaterstaat/Bodem+

Staatssecretaris Van Veldhoven (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) stuurde de Tweede Kamer op 18 januari 2019 de antwoorden op vragen over met perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) en perfluoroctaanzuur (PFOA) verontreinigde grond bij Schiphol. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Grootschalig onderzoek naar gedrag van slib in Eems-estuarium

Rijkswaterstaat/Bodem+

In de Eems-Dollard bevinden zich grote hoeveelheden slib die te troebel water veroorzaken. Dit belemmert de groei van algen die aan de basis van de voedselketen staan. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Kamerbrief met antwoord op vragen over bodemdaling in relatie tot droogte

Rijkswaterstaat/Bodem+

Minister van Nieuwenhoven (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) stuurde de Tweede Kamer op 14 januari 2019 de antwoorden op vragen naar aanleiding van het artikel ‘Bodem zakt meer dan verwacht door droogte’. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Verbod op het boren naar aardwarmte in en rond drinkwaterwingebieden

Trouw

Drinkwaterbedrijven vrezen vervuiling van waterbronnen omdat de veiligheid van ‘geothermie’– boren naar aardwarmte – niet is gewaarborgd. De sector doet een beroep op rijk en provincies om een verbod in te stellen. Lees verder.


Foto: Vewin

NAM gaat zuiveren afvalwater onderzoeken

Tubantia

De NAM gaat onderzoeken of er een zuiveringstechniek is, die voorkomt dat nog langer vervuild afvalwater in de Twentse bodem geïnjecteerd moet worden. Lees verder.

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

14 februari 2019
Innovatieve technieken in grondwater
Amsterdam
14 februari 2019
BIS symposium
Wageningen
7 maart 2019
Workshop ‘Saneren met de natuur’
Utrecht
12 – 14 maart 2019
Cursus risicobeoordeling van blootstelling van gewasbeschermingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater
Wageningen
19 maart – 20 maart
Dordrecht
Nationaal Buisleidingen Platform 2019
28 maart 2019
Themabijeenkomst 'Onderzoek van residuen op aardewerk in de archeologische praktijk'
Gouda
28 maart 2019
Drink Water of Niet – Grondwater bedreigd of beschermd?
Enschede
3 - 5 april 2019
11th SedNet conference
Dubrovnik
 

Uitgelicht

Uitgelicht

Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek

Aan veldwerkers die waterbodemonderzoek uitvoeren worden hoge eisen gesteld. Terecht. Veldwerkers zijn de ogen en oren van de opdrachtgever in het veld. Goed veldwerk is dus essentieel. Dat heeft te maken met achtergrondkennis, met vaardigheden in het veldwerk zelf, én met de communicatie met de projectleiders en opdrachtgevers op kantoor. De SIKB Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek biedt hiervoor een solide en brede basis en helpt daarmee de kwaliteit in de uitvoering op een nog hoger plan te tillen. De eerstvolgende opleidingsronde vindt plaats op dinsdag 7, dinsdag 14 en dinsdag 21 mei 2019 in Gouda. U kunt zich hier aanmelden.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Doelen Urgenda-zaak en Energieakkoord voor 2020 niet in zicht

Planbureau voor de Leefomgeving

Drie Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 zijn niet in zicht. In 2020 komt de reductie van de uitstoot van broeikasgassen naar verwachting uit op 21% ten opzichte van 1990, met een bandbreedte van 17 tot 24%. Lees verder.


Foto: Pixabay

Droogte vormt bedreiging voor komend voorjaar

Nieuwe Oogst

Waterschappen in Oost-Nederland zijn er niet gerust op dat de grondwaterstanden in april hersteld zijn. Met name in de hogere zandgronden zijn nog steeds flinke tekorten. Lees verder.


Foto: Pixabay

Meeste gemeenten saneren al asbestdaken

Binnenlands Bestuur

De meerderheid (52 procent) van de gemeenten is al gestart met de aanpak van de sanering van asbestdaken. Maar bijna 60 procent heeft daarover nog niet gecommuniceerd met de eigen bewoners. Dat blijkt uit een enquête van de VNG. Lees verder.


Foto: Binnenlands Bestuur

Kwart toegelaten middelen was in 2018 groen

Nieuwe Oogst

Het Ctgb heeft vorig jaar 29 groene middelen toegelaten, op een totaal van 120 nieuwe gewasbeschermingsmiddelen. In vergelijking met zo'n tien jaar geleden is dit een 'substantiële toename', aldus het Ctgb. Lees verder.


Foto: Nieuwe Oogst

Afvalverwerking in Nederland stabiel

Rijkswaterstaat/Bodem+

Het rapport ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2017’ is gepubliceerd. Er zijn kleine schommelingen te zien in de verwerking van afval in 2017. Lees verder.


Illustratie: Rijkswaterstaat/Bodem+

Factsheet Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen

Helpdesk Water

Deltares heeft in 2013 in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met de waterschappen het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen Land- en Tuinbouw opgezet. Over het meetnet is een nieuwe factsheet beschikbaar. Lees verder.


Illustratie: Ruimtelijke weergave van de geselecteerde meetpunten

Achtergrond en opinie

Archeologie bij gemeenten ondergeschoven kindje

Binnenlands Bestuur

Het archeologisch beleid van gemeenten is weinig actueel, en vaak is niet duidelijk of vondsten wel worden doorgegeven aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ook heeft een derde van de gemeenten te weinig archeologisch personeel. Lees verder.


Foto: Binnenlands Bestuur

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Kun je EED (Earth Energy Designer) gebruiken om te berekenen of er negatieve interferentie plaatsvindt tussen gesloten bodemenergiesystemen?

Nee, dat kan niet.
EED is een ontwerpprogramma voor bodemenergiesystemen, waarbij alle individuele bodemlussen onderdeel zijn van één hydraulisch circuit (collectief systeem). EED berekent voor een nieuw te plaatsen gesloten bodemenergiesysteem – op basis van de energievraag van het gebouw, gewenste brontemperaturen, de bodemparameters en de toe te passen materialen – het volgende:

  • de minimaal benodigde totale luslengte;
  • de optimale plaats (configuratie) van de bodemlussen van het systeem ten opzichte van elkaar;
  • de temperatuur van de circulatievloeistof over de ontwerp-periode (5-100 jaar).

Lees hier het volledige antwoord.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.