Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 2e jaargang, nr. 20 - 7 november 2018
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Beste lezer,

In de Kennisimpuls Waterkwaliteit werken het Rijk, provincies, waterschappen, waterleidingbedrijven, kennisinstituten en belanghebbende partijen aan het versnellen van het verbeteren van de waterkwaliteit in en rondom Nederland. Het einddoel is: de chemische en ecologische waterkwaliteit op orde in 2027. Deltares, een van de partners van het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond, onderzoekt daarvoor de ecologisch effecten van toxische stoffen. ‘Onze collega’s van het KWR, WUR en RIVM pakken tegelijkertijd weer andere vragen over diezelfde toxische stoffen op. De uitkomsten worden gecombineerd en samen met de gebruiker zoeken we naar de juiste toepasbare goede oplossingen’, vertelt Hilde Passier van Deltares. Lees verder.

Erratum
Anders dan in de vorige nieuwsbrief vermeld, is Subat (Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations) per 17 oktober 2018 ondergebracht bij Stichting Bodembeheer Nederland.

Op de voorgrond

'Minimum aan plastic in grond en baggerspecie'

NOS

Grond en bagger dat wordt gebruikt bij de aanleg van wegen en dijken mag vanaf 2019 nog maar 'sporadisch' plastic bevatten. Het kabinet maakt vandaag maatregelen bekend om het gevecht tegen plastic soep uit te breiden, meldt het AD. Bij het aanleggen van wegen worden nu grond en baggerspecie (slib dat is vermengd met stenen en afval) gebruikt, dat nog hooguit 20 procent 'bodemvreemd' materiaal mag bevatten. Daar hoort ook plastic bij. Nul procent plastic is niet haalbaar, omdat plastics maar heel langzaam vergaan. Vandaar dat de norm 'sporadisch' wordt gebruikt. De schonere grond en baggerspecie moeten ook worden gebruikt bij het minder diep maken van natuurwateren. Lees verder.


Foto: Pixabay

Actueel

Nomineer nu voor de RIVM Jan Kliestprijs

RIVM

Kent u iemand die zich vol overgave inspant voor een veilig, gezond en leefbaar Nederland? Iemand die samenwerken en de uitwisseling van kennis over veiligheid, gezondheid en milieu stimuleert? Nomineer deze persoon dan voor de RIVM Jan Kliestprijs. Het RIVM zet zich, in samenwerking met partners, in voor een veiliger Nederland. Samenwerken en kennis uitwisselen over veiligheid, milieu en gezondheid is hiervoor essentieel. Het RIVM wil dit stimuleren en heeft daarom ter nagedachtenis aan Jan Kliest, voormalig hoofd centrum Veiligheid, deze prijs ingesteld. U kunt uw nominatie doorgeven tot maandag 12 november 2018. Iedereen kan nomineren. Lees verder.

Nieuwe vereniging voor onafhankelijke schemabeheerders opgericht

SIKB

Een aantal onafhankelijke schemabeheerders heeft een vereniging opgericht die hun werkzaamheden met behulp van onafhankelijke deskundigen laat beoordelen. Deze kwaliteitsborging komt in de plaats van de beoordeling door de Raad voor Accreditatie. Bij de oprichting zijn 17 van de 38 onafhankelijke schemabeheerders in Nederland lid geworden, waaronder SIKB en KvINL. Lees verder.


Foto: Vereniging van Schemabeheerders

Gebrekkige monitoring IBC-werken

SIKB

SIKB heeft in het voorjaar van 2018 een beknopt onderzoek gedaan naar de werking van de normdocumenten (specifiek protocol 6902) ten aanzien van IBC-werken en de beschikbaarheid van monitoringrapportages. Lees verder.

Peter Glas wordt nieuwe Deltacommissaris

Binnenlands Bestuur

Peter Glas is vanaf 1 januari de nieuwe regeringscommissaris voor het Deltaprogramma. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft hem aangewezen als opvolger van Wim Kuijken, die eind dit jaar met pensioen gaat. Lees verder.


Foto: Binnenlands Bestuur

Animatiefilmpjes over certificeren en datastandaarden

SIKB

SIKB is gestart met de productie van korte, een minuut tellende animatiefilmpjes, waarin actuele onderwerpen op een heldere wijze worden uiteengezet. Zo is er een filmpje gemaakt over datastandaarden (wat zijn dat, waartoe dienen zij en wat is ermee te bereiken?) en over certificering (hoe werkt dat en wat heb ik als opdrachtgever of opdrachtnemer eraan?). De filmpjes zijn hier te zien.

Schoon en bruikbaar terrein in Krimpen aan den IJssel

Rijkswaterstaat/Bodem+

Vrijdag 5 oktober 2018 is een belangrijke stap gezet op weg naar de herontwikkeling van het terrein Stormpolderdijk in Krimpen aan den IJssel, voorheen bekend als het ‘EMK-terrein’. Die dag verstreek de wettelijke termijn voor het indienen van bezwaren en kon het werk definitief worden gegund aan de aannemer met de beste prijs-kwaliteitsverhouding: Dura Vermeer. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Microplastics zijn overal

Deltares

Het Europees Parlement heeft op 24 september in grote meerderheid voor een verbod op plastic wegwerpproducten gestemd. Zo moet een eind komen aan de eindeloze stroom plastic die in zee of op straat eindigt, waar het in kleine deeltjes opbreekt en tot microplastics verwordt. Er lijkt namelijk geen ontkomen meer aan: microplastics zijn overal! Lees verder.


Foto: Deltares

Het branchedossier Archeologie

SIKB

SIKB wil opdrachtgevers ondersteunen bij het aanbesteden van archeologisch onderzoek. Een daartoe op te stellen Branchedossier Archeologie wordt door een breed opgezette werkgroep, met onder andere aanbestedingspecialisten en het archeologische bedrijfsleven, begeleidt. Dit Branchedossier Archeologie wordt binnenkort beschikbaar gesteld op onder meer de website van PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Kijk hier voor de flyer 'Aanbesteden van archeologisch onderzoek: een uitleg voor opdrachtgevers'.


Foto: Pixabay

Huizen in Zevenaar verzakken door laag grondwater na droge zomer

NOS

In de gemeente Zevenaar zijn bij tientallen huizen verzakkingen of scheuren vastgesteld, die zijn ontstaan als gevolg van de droge zomer. Door die droogte is de grondwaterstand extreem laag, waardoor er volgens dagblad De Gelderlander veel huizen zijn met schade. De krant schrijft dat het gaat het om dertig woningen in Zevenaar. De gemeente zou geen acuut instortingsgevaar hebben vastgesteld. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

8 november 2018
Congres No-dig, tenzij ...
Rotterdam
8, 15 en 22 november 2018
TNO Webinars: Hoe maken we Nederland aardgasvrij
12 november 2018
Amsterdam Remediation Workshop
Amsterdam
13 november 2018
Symposium Bodem Breed
Amsterdam
27 november 2018
Baggernetdag ‘Verdieping van de Nieuwe Waterweg'
Rotterdam
29 november 2018
Themamiddag ‘Rol bodembiologie in bodemvruchtbaarheid en opbrengstverbetering’
Putten
 

Terugblik Noordelijke Netwerkdag

RUD Drenthe

Op 4 oktober jl. vond in Assen de Noordelijke Netwerkdag Bodem plaats met als doel: ontmoeten, uitwisselen en leren. Tweehonderd deelnemers bezochten een afwisselende dag. Deze dag werd georganiseerd door de noordelijke omgevingsdiensten, de drie noordelijke provincies, de gemeenten Groningen, Emmen en Leeuwarden, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Bodem+. De circa 200 deelnemers afkomstig van omgevingsdiensten, Prolander, Rijkswaterstaat, politie, gemeenten, provincies, waterschappen, adviesbureaus en aannemers kregen een afwisselend programma voorgeschoteld. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Gemeente Emmen maakt tonnen vrij voor vervuilde bodem

RTV Drenthe

De gemeente Emmen trekt 300.000 euro uit voor de aanpak van de vervuilde bodem in Schoonebeek. Eerder stelde de provincie Drenthe hetzelfde bedrag beschikbaar. De Stichting Bodembeheer Schoonebeek heeft 600.000 euro extra nodig om de verontreinigde bodem schoon te maken. Lees verder.

Onderzoek mogelijkheden Ultradiepe aardwarmte in Nederland gaat van start

TNO

Consortia Green Deal Ultradiepe Geothermie tekenen overeenkomst voor het exploratie werkprogramma. De volgende fase in de verkenning van ultradiepe aardwarmte (geothermie) is bereikt. Zes consortia hebben hiertoe een samenwerkings-overeenkomst ondertekend met betrekking tot de uitvoering van het zogeheten Exploratie Werkprogramma voor Ultradiepe Geothermie. Binnen het Green Deal UDG onderzoeksprogramma werken overheid en private partijen samen om de kansen en mogelijkheden voor ultradiepe aardwarmte in Nederland te onderzoeken. Lees verder.


Foto: TNO

Brabant en Oss zetten strijd over mestfabriek voort

Binnenlands Bestuur

De provincie Noord-Brabant grijpt met een reactieve aanwijzing in om de bouw van de grootste mestverwerker van Nederland mogelijk te maken op een bedrijfsterrein in Oss. Maar de gemeente overweegt volgens wethouder Johan van der Schoot (Omgevingswet, CDA) alle juridische middelen om dat besluit weer ongedaan te maken. Lees verder.


Foto: Binnenlands Bestuur

Synthetische microvezels: Een onzichtbare ecologische ramp

De Groene Amsterdammer

Synthetische textielproducten als kleding, gordijnen, meubels en vloerkleden verspreiden via de lucht of het waswater ontelbare minuscule plastic deeltjes. Hoe slecht dit is voor gezondheid en milieu wordt nog nauwelijks onderzocht. Lees verder.

'Zoutwinning is onverantwoord, onbeheersbaar, oncontroleerbaar en daarom onacceptabel'

Dagblad van het Noorden

Stichting Stop Zoutwinning haalt ongewoon fel uit naar Nedmag. De Veendammer mijnbouw-onderneming stelt juist maatregelen voor om zoutwinning veiliger te maken. Lees verder.


Foto: Archief Harry Tielman

Bodem en water Helmond vervuild

NRC

In de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater in de gemeente Helmond zijn verhoogde concentraties van de schadelijke stoffen GenX en PFOA aangetroffen. Dat heeft de gemeente Helmond donderdag laten weten op basis van onderzoek. Lees verder.

Achtergrond en opinie

CO2-opslag zorgt voor verdeeldheid klimaattafel

NRC

Klimaatakkoord Onderzeese opslag van broeikasgas? De industrie vindt die noodzakelijk. De milieubeweging ziet er een vertragingstruc in. Het overleg verkeert in een impasse. De grootste splijtzwam bij de onderhandelingen over een nieuw Nederlands klimaatakkoord wil maar niet kleiner worden. Voor- en tegenstanders van de ondergrondse opslag van CO2 zijn na ruim een half jaar praten geen stap dichterbij gekomen. Lees verder.


Foto: PixabayUit het netwerk

‘We moeten leren ook zelf adaptief te werken’

Hugo Gastkemper

‘Gaat het om waterbeheer, dan is onze kracht ook onze zwakte. We hebben door de eeuwen geleerd hoe, met veel rekenen en meten, we kunnen inspelen op de bekende, vaste fysieke omstandigheden. We analyseren een probleem, en beredeneren en berekenen hoe we het moeten oplossen. Wanneer we echter niet alle wetmatigheden kennen, alle natuurwetten meer als vaste gegevens kunnen nemen, moeten we gaan denken in mogelijke onzekerheden, waarbij we niet, zoals te doen gebruikelijk, zoveel mogelijk risico’s kunnen afschermen. Adaptatie geldt dus niet alleen de burger en het bedrijf, maar ook voor de wijze van werken van de professional, de stedelijk waterbeheerder’, zegt Hugo Gastkemper, directeur van Stichting RIONED. Lees verder.


Hugo Gastkemper: ‘De klimaatadaptatie is een grote, en nieuwe opgave voor waterbeherend Nederland’ – eigen foto

Dossier bodemdaling

Instrument 5: Instrument voor systeemverkenning

Om besluitvormingsprocessen transparanter en gegronder te maken, wordt er vaak gebruik gemaakt van instrumenten. Zo ook voor de verschillende problematieken rondom bodemdaling. Door Rijkswaterstaat/Bodem+ is de zoekmachine Bodemvizier in het leven geroepen. Hierin is niet alleen een breed scala aan instrumenten verzameld, maar ook gegroepeerd op basis van bijvoorbeeld een bepaalde type opgave. Veel van deze instrumenten zijn door allerlei betrokken partijen op verschillende momenten gebruikt, met veelal positieve resultaten. In een reeks besteden we maandelijks kort aandacht aan het gebruik van instrumenten. In deze vijfde editie is Thuy Do, Senior Adviseur Klimaatadaptatie en Bodemdaling bij de gemeente Rotterdam aan het woord over de meerwaarde van het Business Model Canvas. Lees verder.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.