Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 2e jaargang, nr. 16 - 12 september 2018
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Beste lezer,

De zomer is bijna voorbij, en dat betekent dat u weer een keur aan congressen, workshops en andere bijeenkomsten krijgt aangeboden. Het Jaarcongres van SIKB staat als eerste voor de deur: volgende week donderdag 20 september. ‘Wat betekent de verbindende kracht van data?’ is de rode draad die ’s ochtends plenair en ’s middags in een reeks van parallelsessies wordt besproken. Dagvoorzitter Jeroen Haan neemt in deze nieuwsbrief alvast een voorschot.
Een week later staan twee bijeenkomsten gepland waarin boven- en ondergrond bijeenkomen. Donderdag 27 september worden de risico’s van bemalen in de nabije omgeving van monumenten besproken en een dag later gaat JongSTRONG samen met Arcadis een kijkje nemen op het bruisende Strijp-S in Eindhoven. Wat er ondergronds komt kijken om bovengronds een van de beroemdste paradepaardjes van herontwikkeling van een industriegebied in Nederland te bereiken, wordt op locatie getoond.

Op de voorgrond

‘Data krijgt vooral waarde in zijn context’

Jeroen Haan

‘Goede data kunnen belangwekkende informatie leveren, maar die informatie wordt pas echt belangrijk wanneer deze kan worden beschouwd in zijn context. Kan ik als bestuurder een besluit nemen op basis van data die niet alleen beschikbaar is, maar ook gelegenheid geeft tot interpretatie en tot relevante afwegingen?’
Jeroen Haan is in het dagelijkse leven bestuurder Hoogheemraadschap Rijnland en bestuurslid SIKB. Op 20 september is hij ook dagvoorzitter van het SIKB-Jaarcongres. Het thema is dit jaar ‘De verbindende kracht van data’. Voor Jeroen is die verbindende kracht onder andere belangrijk wanneer hij als bestuurder beleidsafwegingen moet maken. ‘Bijvoorbeeld in een discussie met gemeenten over een plek voor een WKO-installatie. Lees verder.


Foto: Jeroen Haan

Actueel

Ontwerp-protocol Geotechnisch grondonderzoek: minder hinder door sleufloze technieken

SIKB

Het CCvD Bodembeheer heeft een nieuw ontwerp-protocol 5201, Geotechnisch grondonderzoek bij sleufloze technieken, gepubliceerd. Reageren op dit ontwerp kan tot 26 oktober 2018. Bij sleufloze technieken worden kabels en leidingen aangelegd met een ondergrondse horizontale boring. Deze techniek wordt steeds vaker toegepast voor aanleg van kabels en leidingen die bijvoorbeeld dijken, spoorwegen en watergangen kruisen, en in stedelijk gebied. Het nieuwe protocol, op initiatief van SIKB en NSTT, beschrijft het traject van planfase tot realisatie, met daarin het bureau- en terreinonderzoek, met een focus op activiteiten die de risico’s van de boring significant kunnen verminderen. Aan het protocol is bijgedragen vanuit het kennisbudget van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 en door diverse overheden en bedrijven. Lees verder.

Kamerbrief over arseen in de bodem

Rijkswaterstaat/Bodem+

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeerde op 30 augustus 2018 de Tweede Kamer over de resultaten van het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van arseen in de bodem en het grondwater in Apeldoorn. Lees verder.


Foto: Rijksvoorlichtingsdienst

Grootse meetcampagne gestart verbeteren waterkwaliteit Eems-Dollard

Deltares

In de Eems-Dollard wordt het water vertroebeld door slib. Vanaf vandaag zijn acht schepen en 18 partners onder de regie van Rijkswaterstaat een grote veldmeting gestart in het Eems-Dollard gebied. De meetcampagne is een unieke samenwerking tussen Nederland en Duitsland. De waterbeheerders uit de grenslanden willen de hoeveelheid slib verminderen en zo de waterkwaliteit verbeteren. Deltares zorgt voor modellen die straks de effecten van maatregelen voorspellen. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat

AMvB’s van de Omgevingswet gepubliceerd

RWS/Bodem+

De vier AMvB’s van de Omgevingswet zijn op 31 augustus 2018 gepubliceerd in het Staatsblad. Overheden, bedrijven en burgers krijgen hiermee zekerheid over een belangrijk deel van de spelregels van het nieuwe omgevingsstelsel. Het gaat om het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. Lees verder.


Foto: Pixabay

Veel regen, maar droogte nog niet voorbij

Ministerie I&W

In de afgelopen week is met name in het westen van het land in korte tijd veel neerslag gevallen. Lokaal was er zelfs sprake van wateroverlast. De neerslag is gunstig voor de bovenste bodemlaag, maar is niet voldoende om het neerslagtekort te verhelpen. De droogtesituatie is hiermee iets verbeterd, maar nog niet voorbij. Met name de hoge gronden in het zuiden, midden en oosten van het land hebben hier last van. De droogte heeft nog steeds effect op de scheepvaart en verzilting. Daarnaast heeft het gevolgen voor de vistrek. Lees verder.


Foto: Pixabay

Bodemvocht uit satellietdata: wat kan de Nederlandse waterbeheerder ermee?

H2O

Satellietbeelden kunnen mogelijk een nuttige bijdrage leveren aan het waterbeheer. De satelliet Sentinel-1 geeft buiten het groeiseizoen om al een vrij goed beeld van het bodemvochtgehalte. Hiermee kan bijvoorbeeld de berijdbaarheid van landbouwpercelen in kaart gebracht kan worden. Ook is een data-assimilatietool ontwikkeld die ingezet kan worden om simulaties met het Landelijk Hydrologisch Model te verbeteren. Lees verder.


Beeld: Top 5-cm bodemvochtkaart verkregen uit een Sentinel-1-beeld van de regio Twente

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

20 september 2018
SIKB Jaarcongres - De verbindende kracht van data
Den Bosch
27 september 2018
Themabijeenkomst Bemalen en monumenten: voorkomen van schade
Amsterdam
28 september 2018
Kijk mee met Arcadis bij de sanering van Strijp-S
Eindhoven
4 oktober 2018
Noordelijke Netwerkdagen Bodem
Drenthe
5 oktober 2018
Tien jaar Deltares: relatiedag
Delft
6 oktober 2018
Tien jaar Deltares: open dag
Delft
10 oktober 2018
Nederlands warmtepomp congres op de Vakbeurs Energie
's-Hertogenbosch
13 november 2018
Symposium Bodem Breed
Amsterdam
 

Noordelijke Netwerkdag Bodem ‘Beschermen en benutten’

4 oktober 2018

De drie omgevingsdiensten van Noord-Nederland (FUMO, ODG en RUD Drenthe), de provincies Friesland, Groningen en Drenthe, en de gemeenten Leeuwarden, Groningen en Emmen, organiseren in samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport en Bodem+ (Rijkswaterstaat) deze netwerkdag. Het thema is 'beschermen en benutten'. Diverse presentaties en workshops gaan in op de rol van bodem in een veranderende omgeving en een veranderend wettelijk kader. De Netwerkdag is gericht op professionals die werkzaam zijn in het brede bodem- en omgevingsveld in de noordelijke provincies en vindt plaats in het Provinciehuis Drenthe, Westerbrink 1, Assen. Wilt u meer weten? Lees dan de uitnodiging (pdf, 1.3 MB) en het programma (pdf, 1.3 MB). Bij aanmelding maakt u een keuze uit de sessies.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Minister Van Nieuwenhuizen kondigt beleidstafel droogte aan

Ministerie I&W

Minister Cora van Nieuwenhuizen gaat een Beleidstafel Droogte instellen. Het doel van dit tijdelijke orgaan is om een goed beeld te krijgen van de effecten van droogte op de middellange en lange termijn, inclusief de gevolgen van de maatregelen die deze zomer zijn genomen. Lees verder.


Foto: Rijksvoorlichtingsdienst

Leids ontzet: waar lag Schans Lammen eigenlijk?

Archeologie on line

Schans Lammen speelt een roemruchte hoofdrol in de verhalen van het Leids Ontzet. Maar raar maar waar: er is nog nooit archeologisch onderzoek gedaan naar deze beroemde plaats. Maar daar komt eindelijk verandering in. Lees verder.


Beeld: TU Delft

Wat vindt u van onze digitale nieuwsbrief?

ENBO

Het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond verstuurt elke twee weken de nieuwsbrief 'Tussen bodem en ondergrond'. Deze gaat over actualiteiten, activiteiten en praktijkvoorbeelden op het gebied van bodem, ondergrond, archeologie, onderzoek en onderwijs. Wij zijn benieuwd wat u van onze nieuwsbrief vindt. Hiervoor vragen wij u een korte enquête in te vullen. Dit neemt ongeveer drie minuten in beslag. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! Uw feedback is belangrijk voor ons. Klik hier voor het lezersonderzoek.

BodemenergieNL mede ondertekenaar GreenDeal

BodemenergieNL

De bodemenergiebranche heeft samen met de warmtepompen-, de installatiebranche en overheid afgesproken de komende vijf jaar 6.000 monteurs op te leiden die (bodemgekoppelde) warmtepompen gaan plaatsen en onderhouden. Dat staat in de Green Deal “decentrale duurzame warmte- en koudetechnieken” die BodemenergieNL samen met collega branches en de overheid heeft afgesloten. Vandaag tekenden minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, BodemenergieNL-voorzitter Frank Agterberg, UNETO-VNI-voorzitter Doekle Terpstra en collega’s uit andere duurzame warmte- en koudebranches de Green Deal.

Achtergrond en opinie

Nog veel te winnen op milieugebied, vooral bij landbouw en klimaat

ANP

Er moet zoveel gebeuren om de klimaatdoelen te halen en de landbouw te hervormen dat er volgens het Planbureau voor de Leefomgeving maar één conclusie mogelijk is: Nederland moet op de schop.
In de tweejaarlijkse Balans voor de Leefomgeving constateert het Planbureau dat op veel gebieden de leefomgeving is verbeterd. Zo zijn de lucht en het water in Nederland steeds schoner geworden en zijn woningen energiezuiniger geworden.
Maar met name wat betreft landbouw en klimaat valt nog veel te winnen. Om de doelen uit het Parijse klimaatakkoord te kunnen halen, zal Nederland afscheid moeten nemen van aardgas, vindt de politiek. Lees verder.


Foto: PixabayUit het netwerk

‘Duurzame biobrandstoffen belangrijk onderdeel in energietransitie’

Wim Schouten, NOVE

‘Op dit moment kan de grootste reductie van uitstoot van schadelijke stoffen op het conto worden geschreven van de duurzame biobrandstoffen’, vertelt Wim Schouten. ‘De kosten van biobrandstoffen zijn relatief laag en’, voegt hij eraan toe, ‘dat heeft mede te maken met het feit dat biobrandstoffen in het huidige distributiesysteem kunnen worden toegepast’. Als veiligheidsadviseur binnen NOVE, en als lid van het CCvD Bodembescherming en van de commissie REIT is hij onder andere nauw betrokken bij de onderzoeken naar verduurzamingsmogelijkheden binnen de brandstoffenbranche. Lees meer.

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Hoe om te gaan met het toevoegen van materiaal aan de bodem om de fysische eigenschappen van de bodem tijdelijk te verbeteren?

Stabilisaten betreffen producten waarin grond is vermengd met onder andere cement om de constructieve eigenschappen van de grond te verbeteren. Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) is in generieke zin duidelijk over gestabiliseerde grond in relatie tot de definitie van grond. In de Nota van Toelichting van het Besluit bodemkwaliteit (Staatsblad 2007, Nr 469) staat aangegeven dat stabilisaten geen producten betreffen met een samenstelling in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen en dus (vormgegeven of niet-vormgegeven) bouwstoffen zijn. Voor stabilisaten geldt dus in principe het preventieve kader voor bouwstoffen. Lees verder.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.