Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 2e jaargang, nr. 13 - 4 juli 2018
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Beste lezer,

Een jaar geleden verscheen de nieuwsbrief van het Expertisenetwerk bodem en ondergrond (ENBO) in een nieuwe, inhoudelijk bredere opzet, in een nieuwe vormgeving en in een hogere (tweewekelijkse) frequentie. We zijn natuurlijk zeer benieuwd naar uw bevindingen en vragen u om een korte enquête hierover in te vullen. Dit vragenlijstje vindt u op de nu ook vernieuwde ENBO-website. Ook deze is opnieuw vormgegeven en biedt u met een eenvoudiger structuur snel(ler) toegang tot bijvoorbeeld de platforms Bodembeheer, Toezicht Bodem en het Symposium Bodembreed. Daarnaast presenteren de partners van ENBO zich nadrukkelijker met hun werkzaamheden.
Met deze website kunt u met één (zoek)opdracht aan zoekmachine Bodemsearch de websites van Bodem+, SIKB en de Bodemrichtlijn tegelijk doorzoeken. Een makkelijke stap om de beschikbare kennis bij SIKB en Bodem+ gestructureerd aangeboden te krijgen. Het Expertisenetwerk bemenst voorts één centrale deskundige helpdesk, waar de bodemsector haar vragen kan stellen. Waar nodig, wordt u wegwijs gemaakt in het netwerk van kennisaanbieders en het ruime aanbod aan (bodem)kennis. Via dit ene nummer wordt u over de volle breedte bediend. Ook staan er diverse FAQ’s vermeld waardoor een telefoontje misschien niet eens nodig is. U vindt het lezersonderzoek op onze website. Alvast veel dank voor uw reactie!

Op de voorgrond

Klimaatwet komt er, maar niet alle doelen afdwingbaar

NOS

Zeven politieke partijen hebben de Klimaatwet gepresenteerd. De Tweede Kamer legt daarmee vast dat Nederland in 2050 nagenoeg klimaatneutraal moet zijn. Alle elektriciteit moet dan duurzaam worden opgewekt. Maar hoe en in welk tempo dat doel bereikt moet worden, is niet vastgelegd. Lees meer.


Foto: Pixabay

Actueel

Handelingskader voor PFAS gepresenteerd

Rijkswaterstaat/Bodem+

Op 25 juni is het handelingskader voor PFAS gepubliceerd. Dit handelingskader PFAS is tijdens een symposium in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht, overhandigd aan de gemeente Dordrecht. Lees meer.


Foto: RWS/Bodem+

Waarde van groen en water in de stad in beeld

RIVM

Bij stedelijke ontwikkeling moet er meer aandacht komen voor de maatschappelijke voordelen van groen en water. Groen en water dragen bij aan verbetering van de leefomgevingskwaliteit en de gezondheid. Het RIVM presenteert verschillende modellen die de maatschappelijke voordelen van groen en water, het natuurlijk kapitaal, in de stad in beeld brengen. Lees meer.


Foto: RIVM

Blockchain vergroot vertrouwen in de bodemdalingsdata Gouda

Deltares

Betrouwbare data is een must om de juiste beleidsbeslissingen te nemen en te zorgen dat bodemdaling beheersbaar wordt voor Gouda. Deltares maakt in samenwerking met Xurux en Wareco een blockchain van de beschikbare data van het living lab Bodemdaling. Lees meer.


Foto: Deltares

Bodemonderzoeken bij de Noordervaart in Nederweert

Rijkswaterstaat/Bodem+

Ingenieursbureau Witteveen+Bos verricht in opdracht van Rijkswaterstaat bodemonderzoeken bij de Noordervaart in Nederweert. De bodemonderzoeken vonden plaats tussen 18 en 29 juni 2018. Lees meer.


Foto: RWS/Bodem+

Woningbouwer laat wko links liggen

Cobouw

Bodemenergiesystemen raken uit de gratie bij woningbouwers. Vooral door de opmars van luchtwaterwarmtepompen. Doodzonde, zeggen deskundigen met het oog op aardgasvrij bouwen. Lees meer.


Foto: Pixabay

Kamerbrief over planning stelselherziening Omgevingsrecht

Rijksoverheid

Minister Ollongren (BZK) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de planning van de stelselherziening Omgevingsrecht en een reactie op de motie van de Kamerleden Ronnes en Van Tongeren. Deze motie vraagt de Invoeringswet Omgevingswet als sluitstuk van het wetgevingstraject aan de Tweede Kamer voor te leggen. Lees meer.


Foto: Rijksoverheid

GenX kwam via afvalstromen in de lucht, grond en water terecht

AD

De mogelijk kankerverwekkende stoffen die het omstreden chemiebedrijf Chemours in Dordrecht gebruikt bij zijn GenX-technologie, komen via afvalstromen in de lucht, grond en water terecht. Afvalverwerkers weten dat niet en halen de stoffen er dus niet uit. Lees meer.


Foto: Pixabay

Drinkwaterlaboratoria werken met SIKB0101

SIKB

De drinkwaterlaboratoria hebben gekozen voor uitwisseling van data met behulp van SIKB0101/Metingen. Dat geldt in eerste instantie voor de onderlinge uitwisseling van resultaten bij de onderlinge uitbesteding van analyses, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten. Lees meer.


Foto: Pixabay

Milieuschade kost samenleving jaarlijks 31 miljard euro

Planbureau voor de Leefomgeving

De milieuschade die Nederland oploopt door de uitstoot van schadelijke stoffen naar bodem, water en lucht bedraagt jaarlijks € 31 miljard. Dit welvaartsverlies voor de Nederlandse samenleving staat gelijk aan 4,5% van het bruto binnenlands product (bbp). Lees meer.


Foto: PBB

Rubbergranulaat op kunstgrasvelden milieubelastend

RIVM

Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden kan schadelijk zijn voor het milieu in de directe omgeving van de velden. Uit de rubberkorrels kunnen stoffen lekken die terecht komen in de grond om de velden heen (de bermgrond) en in de bagger in sloten. Dat is slecht voor het ecosysteem omdat het de biodiversiteit aantast. Lees meer.

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

5 juli 2018
Bodem in een veranderende omgeving - warme overdracht: hoe doen we dat?
Arnhem
12 juli 2018
Themabijeenkomst IBC - 'Diemerzeedijk Revisited'
Amsterdam
4 september 2018
Platform Baggernet: Omgevingsrisico’s bij baggeren; wat kan wèl?
Tiel
20 september 2018
SIKB-jaarcongres
Den Bosch
 

20 september 2018

SIKB Jaarcongres: DE VERBINDENDE KRACHT VAN DATA

Het SIKB-congres op 20 september 2018 in 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch staat in het teken van de verbindende kracht van data. Bodemprofessionals werken steeds meer met digitale data. Onderzoeksgegevens worden niet langer meer analoog vastgelegd. Locaties worden nu met GPS bepaald, in plaats van met een papieren kaart. De bevindingen worden digitaal verwerkt en aangeboden. Dat verhoogt de efficiency en de effectiviteit, voor bijvoorbeeld de archeoloog of de veldwerker, en ook voor de opdrachtgever en toezichthouder. Het werken met digitale data vereenvoudigt daarnaast de samenwerking tussen verschillende disciplines. Goede, uniform vastgelegde data krijgen enorme meerwaarde wanneer zij kunnen worden gedeeld. Dat leidt tot nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld in kaartmateriaal, 3D-modellen, syntheses in onderzoek, in beleidsonderbouwing en in (keten)toezicht.
Uiteraard komen tijdens het congres ook de actualiteiten bij bodem, water en archeologie ruimschoots aan bod. Met veel gelegenheid om bij te praten binnen uw netwerk.
Kijk hier voor het programmaboekje met informatie over het congres en de sessies, en om aan te melden.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Herziening Beoordelingsrichtlijn Tankinstallaties

SIKB

De openbare reactieronde op de nieuwe BRL SIKB 7800 Tankinstallaties heeft tot veel input geleid. In totaal zijn van zestien partijen voorstellen tot verbetering ingebracht, tezamen meer dan duizend opmerkingen omvattend. Lees meer.

Detailmonitoring nodig voor gebiedsgerichte aanpak nutriëntenoverschot

Deltares

De waterkwaliteit in landbouwgebieden is de afgelopen dertig jaar verbeterd, maar nog onvoldoende om de doelen voor de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water te halen. De overheid pleit voor regionaal maatwerk voor het oplossen van het nutriëntenprobleem, het teveel aan fosfaat en nitraat in bodem en water. Dit vraagt ook om maatwerk in monitoring. Lees meer.


Foto: Deltares

'Stedelijke ontwikkeling is niet meer los te zien van energie, data en innovatie'

Duurzaam bedrijfsleven

De stad van de toekomst wordt niet alleen drukker maar ook mooier. “Fraaie openbare ruimten en meer groen de in de stad”, noemt Annemarie Hatzman, plaatsvervangend hoofd bureau Verkenning en Monitoring, Ruimte, Wonen & Bodem bij de Provincie Zuid-Holland als voorbeeld. Lees meer.

Hoeksche Waard wil proeftuinen circulaire landbouw

Nieuwe Oogst

Onder de naam 'De Hoeksche Waard Rond' willen Delphy, Topsurf Nederland, Mts Kooyman en Cirkellab dertig proeftuinen opzetten waarbij met inzet van reststromen de bodemkwaliteit wordt verbeterd. Lees meer.


Foto: Pixabay

Nieuwe tool signaleert kansen en bedreigingen van de ondergrond

Provincie Zuid-Holland

Signaleringskaarten maken de bodem en ondergrond van Zuid-Holland inzichtelijk. Dit helpt gemeenten en partners slimme keuzes te maken bij ruimtelijke planvorming. Lees meer.

Concept roadmap invoering Omgevingswet gemeenten beschikbaar

VNG

Dit voorjaar is een start gemaakt met de roadmap Invoering Omgevingswet voor gemeenten. Deze roadmap geeft de samenhang weer tussen de hoofdsporen wetgeving, kerninstrumenten, digitalisering en anders werken. Lees meer.

Ervaringen praktijkgemeenschap CoP Gelders Ondergrond Overleg (GOO)

Rijkswaterstaat/Bodem+

Vanuit het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond is een bijdrage geleverd aan het opzetten van deze praktijkgemeenschap om een slimme samenwerking tussen ondergrond en ruimte te stimuleren en te anticiperen op de Omgevingswet. De leerervaringen van de deelnemers zijn terug te lezen in een digitaal magazine. Lees meer.


Foto: RWS/Bodem+

Grofzandbarrière op grote schaal onderzocht

Deltares

De afgelopen maanden heeft Deltares, in opdracht van Waterschap Rivierenland en met advies van het Hoogwater-beschermingsprogramma, in haar Deltagoot onderzoek uitgevoerd naar een nieuwe dijkversterkingstechniek: de zogenoemde grofzandbarrière. Lees meer.

Achtergrond en opinie

Excursie naar de Slufter op de
Maasvlakte 2

SIKB

Aansluitend op de vergadering van het CCvD Bodembeheer, 21 juni jl., werd een excursie ondernomen naar de Slufter op de Maasvlakte 2. De Slufter is een 250-hectare groot depot voor verontreinigd baggerspecie uit havenbekkens en de vaargeul in het zuidwestelijk deel van de Maasvlakte. Het depot is vanaf 1987 in gebruik en wordt sinds 2011 beheerd door Boskalis Beheer Slufter, in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat. Het heeft ruimte voor 150 miljoen m3 baggerspecie, waarvan op dit moment zo’n 55 procent is gevuld. De Slufter, vertelde Marco Wensveen van het Rotterdamse Havenbedrijf, bestaat uit een ringdijk van zand, aangelegd rondom een in de zeebodem gegraven put met een diepte van NAP -28 m. Lees meer.


Foto: SIKBUit het netwerk

‘Ik sprak altijd weer zeer gepassioneerde bodemprofessionals’

Manon Snelder, redacteur

‘De passie, de kennis en de voortdurende behoefte aan innovatie, dat is wat mij altijd lang heeft gefascineerd in de sector bodem en ondergrond’. Manon Snelder, redacteur van deze nieuwsbrief en de website van het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond, gooit het roer om. ‘Ik vind het tijd geworden om – hopelijk – eenzelfde passie in een geheel andere maatschappelijke sector te vinden en daarover te kunnen schrijven’. Lees meer.

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Hoe pas ik de NTA 5755 toe in relatie met de erkenningsregels van het Besluit bodemkwaliteit?

In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 staat de uitwerking van het saneringscriterium centraal waarmee wordt vastgesteld of een spoedige sanering noodzakelijk is. Bij een vermoeden van bodemverontreiniging worden locaties op enig moment onderzocht om vast te stellen of er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. In de circulaire is een stappenplan beschreven hoe te werk te gaan bij een dergelijk vermoeden. Er dient een nader onderzoek te worden uitgevoerd in overeenstemming met de NTA 5755. De NTA 5755 beschrijft het te volgen proces. Er wordt een conceptueel model opgesteld om ruimtelijk inzicht te krijgen in aard en omvang van de verontreiniging. De onderzoeker maakt de keuze welke combinatie van onderzoekstechnieken worden gebruikt. De website www.bodemrichtlijn.nl biedt hiertoe alle benodigde informatie, inclusief de voor- en nadelen van de verschillende onderzoekstechnieken. Lees meer.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.