Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 2e jaargang, nr. 11 - 6 juni 2018
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Beste lezer,

‘Wij hebben de plicht de bodem van ons bestaan niet uit te putten, maar zo goed mogelijk te benutten en te beschermen’, zegt Meike Breedveld van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) in onze rubriek Uit het netwerk. Binnen ODMH wordt regelmatig in sessies op integrale wijze gekeken naar maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie. Met de opgedane kennis en inzichten kan beleidsmakers en bestuurders een handelingskader worden geboden. Met Yvonne Schavemaker, programmamanager GeoERA, zoomen we uit naar pan-Europees niveau (rubriek Achtergrond en opinie). Onder het GeoERA-programma wordt ook samengewerkt aan kennis, als basis voor de vorming van Europees beleid. Hiertoe gaan nationale en regionale geologische diensten gezamenlijk internationaal onderzoek doen op uitdagende geologische topics. De 15 gehonoreerde projecten, gericht op een duurzaam gebruik van onze ondergrondse voorraden, zijn inmiddels bekend!

Op de voorgrond

Grote belangstelling voor handreikingen Bodemonderzoek van de Toekomst

SIKB

‘Deze themamiddag heeft niet alleen veel bijgedragen aan het afronden van de handreikingen zelf, maar ook voor de wijze waarop zij later gebruikt kunnen worden, namelijk door er een virtuele plek omheen te creëren waar ervaringen gedeeld kunnen worden’. Dat was een van de slotopmerkingen waarmee de SIKB-kennisbijeenkomst over de handreikingen Bodemonderzoek van de toekomst werd afgesloten. Een kleine zeventig betrokkenen, mooi gelijk verdeeld over overheden en adviserende bedrijven, spraken 24 mei 2018 over de wijze waarop nieuwe technieken een volwaardige en algemeen geaccepteerde plek kunnen krijgen bij bodemonderzoek. Lees meer.


Foto: SIKB

Actueel

7000 leerlingen in Nederland stappen in de wereld van geo

Geoweek

Tijdens de afgelopen GeoWeek gingen ruim 7.000 leerlingen op expedities, onder begeleiding van 80 verschillende bedrijven en organisaties in het hele land. Dit zijn ruim 2.300 leerlingen meer dan vorig jaar. Lees meer.


Beeld: Geoweek

Tussenresultaten onderzoek relatie aanwezigheid van puin en asbest in de bodem

Rijkswaterstaat/Bodem+

Dat er een verband is tussen de aanwezigheid van puin en de daadwerkelijke aanwezigheid van asbest in de bodem is min of meer bekend. De vraag is alleen bij welke soorten puin en in welke mate van bijmenging? TNO heeft in opdracht van Rijkswaterstaat Bodem+ een statistisch onderzoek uitgevoerd om deze relatie nader te onderzoeken. Lees meer.


Foto: SIKB

Veldonderzoek A27 Houten - Hooipolder start in de zomer

Rijkswaterstaat/Bodem+

In opdracht van Rijkswaterstaat start ingenieursbureau Arcadis in de zomer met veldonderzoek in het kader van de verbreding van de snelweg A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. De onderzoeken zijn nodig om de aannemer die de verbredingswerkzaamheden gaat uitvoeren zo goed mogelijk voor te bereiden op die werkzaamheden. Lees meer.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Publicatie nieuwe versie van de BRL SIKB 4000 en KNA protocollen

SIKB

Recent is een nieuwe versie van de BRL SIKB 4000 Archeologie gepubliceerd, samen met een nieuwe versie van de protocollen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) land- en waterbodems, versie 4.1. Lees meer.

Staatstoezicht: meer aandacht nodig voor risico’s zoutwinning

NOS

Zoutwinningsbedrijven hebben te weinig aandacht voor de risico's op de lange termijn voor de omgeving. Dat concludeert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een rapportage over de zoutsector in Nederland. Lees meer.


Foto: Pixabay

Leerzame bijeenkomst KOBO-netwerk

KOBO

Met het thema nieuwe technieken – in de bodemwereld en onderwijs – kwam op 17 mei jl. het KOBO-netwerk weer bijeen, ditmaal op de Hogeschool Utrecht. Op de bijeenkomst bleek dat het vaak niet gaat om nieuwe technieken sec; juist de toepassing van die technieken in nieuwe situaties of in combinatie met andere technieken blijkt een sleutel voor succes. Lees meer.


Beeld: KOBO

Visualisatie ondergrond voor omgevingsvisie en -plan

Rijkswaterstaat/Bodem+

Hoe vertaal je data naar voor andere beleidsvelden begrijpelijke informatie (met name via visualisatie in kaartmateriaal) voor het maken van een omgevingsvisie en -plan? Met 60 deelnemers vanuit overheid en bedrijfsleven is op 14 mei besproken wat onze zoektocht naar antwoorden heeft opgeleverd. Lees meer.


Beeld: Rijkswaterstaat/Bodem+

Ministerie van LNV definitief uit de startblokken

Rijksoverheid

De invulling en financiering van het nieuwe ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is rond. De opbouw van de nieuwe organisatie is in volle gang en op Prinsjesdag ligt er een zelfstandige LNV-begroting. Bovendien krijgt LNV een tweede Directoraat-Generaal (Natuur, Visserij en Landelijk gebied) en er wordt extra personeel geworven. Lees meer.


Foto: Pixabay

Leer van de oude waterstromen

Gebiedsontwikkeling.nu

Tot voor kort waren wateroverlast en bodemdaling in het veengebied te bestrijden met een lager grondwaterpeil. Door de grote verschillen in funderingen en het groeiende probleem van paalrot moeten gemeenten en waterschappen op zoek naar andere oplossingen. Het verleden kan daarbij een belangrijke inspiratiebron zijn. Lees meer.


Foto: Pixabay

Doel 2030: alle Nederlandse landbouwgronden duurzaam bewerkt

Rijkswaterstaat/Bodem+

Behoud en verbetering van de kwaliteit van de bodem is nodig om hoogwaardige productie te behouden. Ook voor het klimaat is het essentieel dat de bodem niet wordt uitgeput. Daarom wil minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat in 2030 alle landbouwgronden duurzaam worden beheerd. Lees meer.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

7 juni 2018
Platform Bronbemalen: 'een leven lang leren'
IJmuiden
8 juni 2018
What about soil?-college HAS Hogeschool
Den Bosch
14 juni
BRO Roadshow: Gelderland & Flevoland
Apeldoorn
19 juni 2018
BRO Roadshow: Flevoland
Volgt nog
21 juni 2018
Themabijeenkomst CoP Bodemsanering: Saneren nu of later?!
Rotterdam
20 t/m 22 juni 2018
NICOLE Workshop Spring 2018 - Nature Based Remediation
Hoechst Industry Park, Frankfurt -Germany
25 juni 2018
Symposium 'Handelingskader PFAS'
Dordrecht
26 juni 2018
Workshop evaluatie NEN 5744 'Bodem - Monsterneming van grondwater'
Den Bosch
26 juni 2018
Schakeldag 2018
Den Bosch
12 juli 2018
Themabijeenkomst IBC - 'Diemerzeedijk Revisited'
Amsterdam
 

20 september 2018

Save the date: SIKB-jaarcongres

Bodemprofessionals gaan steeds meer werken met digitale data. Onderzoeksgegevens worden niet langer meer analoog vastgelegd. Locaties worden nu met GPS op mobiele telefoon of ipad bepaald, in plaats van met een papieren kaart. De bevindingen worden digitaal verwerkt en aangeboden. Dat verhoogt de efficiency en de effectiviteit, voor bijvoorbeeld de archeoloog of de veldwerker, maar ook voor de opdrachtgever en toezichthouder. Het werken met digitale data vereenvoudigt daarnaast de samenwerking tussen verschillende disciplines. Goede, uniform vastgelegde data krijgen enorme meerwaarde wanneer zij kunnen worden gedeeld. Dat leidt tot nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld in kaartmateriaal, 3D-modellen, syntheses in onderzoek en in (keten)toezicht. Die verbindende kracht van data is het thema van het SIKB Jaarcongres 2018, dit jaar in het monumentale complex 1931 in ‘s-Hertogenbosch. Lees meer.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

SIKB gremia bezoeken Dak van Drenthe

SIKB

De Centrale Colleges van Deskundigen Tanks, Tankinstallaties en Appendages en Bodembescherming en de Programmaraad Bodembescherming vergaderden donderdag 31 mei jl. samen bij afvalverwerker Attero. Door een gezamenlijk werkbezoek leren de leden van de verschillende SIKB-gremia elkaar beter kennen, wat de samenwerking bevordert. Lees meer.


Foto: SIKB

'Modern wereldwonder – Geschiedenis van de Deltawerken'!

ENBO

Op 7 juni verschijnt Modern wereldwonder, geschiedenis van de Deltawerken. De Deltawerken spreken nog steeds nationaal en internationaal tot de verbeelding. Zo’n zestig jaar na het begin heeft dit legendarische mammoetproject een status verworven die veel groter is dan die van andere grote twintigste-eeuwse ingenieurswerken in ons land. Lees meer.


Gesloten Maeslantkering
Foto: Rijkswaterstaat

Omgevingswet kan door volgens plan

Rijksoverheid

Er is 90 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het digitaal stelsel. Dit staat in de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De planning blijft daarmee op schema lopen; alles blijft gericht op de inwerkingtreding en implementatie per 1 januari 2021. Lees meer.

Dubbel aantal monteurs in ondergrond nodig

Bouwend Nederland

Wil de energietransitie geen vertraging oplopen en de klimaatdoelen worden gehaald, dan moet het aantal monteurs in de ondergrondse infrasector de komende jaren verdubbelen. Dat stelt voorzitter Harold Lever van de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer (ONG). Lees meer.


Foto: Pixabay

De verborgen wereld onder onze voeten

WUR

Kijken we wel goed naar de bodem? Naar wat er zich onder ons bevindt? En wat is de relatie tussen die bodem en de wateroverlast waar we de afgelopen dagen weer zo veel mee te maken hebben gekregen? Wageningen Environmental Research legt het uit in een filmpje. Lees meer.

Bedrijven nemen onaanvaardbare risico's bij aanleg gesloten bodemenergiesystemen

ILT

Elf van de dertien geïnspecteerde boorbedrijven die gesloten bodemenergiesystemen aanleggen, hebben dat niet volgens de milieuregels gedaan. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die deze controles uitvoerde, vindt dit onaanvaardbaar. Lees meer.

Grootschalige zoetwatervoorziening in laag-Nederland door slim gebruik van de ondergrond

Coastar

Waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten, Arcadis, Provincie Zuid-Holland en de glastuinbouw hebben zich vandaag voor drie jaar gecommitteerd aan het verder ontwikkelen van COASTAR, een innovatie in zoetwatermanagement. Lees meer.

Achtergrond en opinie

Uitslag Europese GeoERA call bekend: 15 projecten over duurzaam gebruik van onze ondergrondse voorraden

Yvonne Schavemaker, programmamanager GeoERA

‘In april zijn de 15 onderzoeksprojecten goedgekeurd die gaan lopen onder het Europese GeoERA-programma, een samenwerking tussen nationale en regionale geologische diensten van Europa’, aldus Yvonne Schavemaker. Zij is aardwetenschapper bij TNO en tevens programmamanager van GeoERA. ‘Het idee achter die Europese samenwerking is dat je alle nationale onderzoeksagenda’s op het gebied van de ondergrond naast elkaar legt, en met je partners van andere landen kijkt welk onderzoek je samen kunt oppakken. Door onze krachten te bundelen kunnen we met een veel grotere groep wetenschappers werken aan goede objectieve data en informatie als basis voor de vorming van Europees beleid.’ Lees meer.Uit het netwerk

‘Bodemdeskundigen denken steeds meer mee boven het maaiveld’

Meike Breedveld, Omgevingsdienst Midden-Holland

‘Bodemdeskundigen denken steeds meer mee boven het maaiveld, en dat is noodzakelijk om te komen tot een duurzaam gebruik van onze leefomgeving’, vertelt Meike Breedveld, werkzaam bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. ‘Wij maken maar even gebruik van onze aarde, we zijn hier tijdelijk. Dat betekent dat wij de plicht hebben de bodem van ons bestaan niet uit te putten, maar zo goed mogelijk te benutten en te beschermen’. Lees meer.

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Zijn wij wettelijk verplicht een archeologisch vooronderzoek en onderzoek naar niet-gesprongen explosieven uit te voeren voorafgaand aan een grote onderhoudsbeurt van onze jachthaven?

1. Er is geen wetstekst die u verplicht om de genoemde onderzoeken uit te voeren.
2. De gemeente kan in het kader van de omgevingsvergunning wel van u eisen dat u de genoemde onderzoeken uitvoert.
3. Aannemers willen in sommige gevallen het werk alleen uitvoeren als een onderzoek naar niet-gesprongen-explosieven heeft plaatsgevonden. Dit in het kader van de bescherming van hun medewerkers (Arbo-wetgeving).

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.