Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 2e jaargang, nr. 12 - 20 juni 2018
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Beste lezer,

Education Permanente – het lijkt een begrip uit voorbije decennia, maar is nog steeds essentieel. Het belang van continue aandacht voor persoonlijke ontwikkeling is groot, voor zowel individuele werknemers als voor het bedrijf of de organisatie. En ‘leren’ is meer dan alleen een opleiding of cursus volgen. Het gaat vooral om de nieuwsgierigheid, de leergierigheid en het alert zijn op kansen om je verder te blijven ontwikkelen - en zo duurzaam inzetbaar te blijven. Dat vertelt in de rubriek Uit het netwerk Erik van Os, die de opleiding Veldwerk voor waterbodemonderzoek met succes voltooide. De leden van het Platform Bronbemalen gingen op excursie naar de bouw van de nieuwe zeesluis IJmuiden. Daar kregen zij inzicht in het leertraject dat de bouwers doormaken. En tot slot, in het kader van het doorlopend leren, een nieuwe rubriek in deze nieuwsbrief: DOSSIER BODEMDALING: DE INSTRUMENTEN. Dit dossier wordt, afgewisseld met de rubriek Vraag en Antwoord, regelmatig aangevuld.

Op de voorgrond

Structuurvisie voor de ondergrond

Rijksoverheid

Het kabinet vindt het belangrijk dat gebruikers van de ondergrond mee denken over hoe de ondergrond eruit moet zien. Daarom kon iedereen reageren met een zienswijze op de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond. De uiteindelijke visie is door staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) mede namens minister Wiebes (EZK) naar de Tweede Kamer gestuurd. Nederland heeft met deze structuurvisie een primeur: de eerste ruimtelijke visie voor de ondergrond op nationale schaal. Lees meer.


Foto: Pixabay

Actueel

Risico’s van grond dijk Perkpolder voor mens en milieu zeer gering

Rijkswaterstaat/Bodem+

Rijkswaterstaat heeft kennisinstituten Deltares en RIVM uitgebreid onderzoek laten doen naar de kwaliteit en effecten van de thermisch gereinigde grond (TGG) in de dijk bij Perkpolder. De resultaten laten zien dat van een aantal stoffen hogere waardes worden gemeten ten opzichte van de normen. Lees meer.


Foto: RWS/Bodem+

Kabinet wil geen vervuilde buitenlandse grond in Nederlandse plassen

NOS

Staatssecretaris Van Veldhoven gaat kijken of zij de grootschalige dump van buitenlandse grond in Nederlandse plassen kan aanpakken. Ze laat uitzoeken of de huidige wetten en regels voldoen en wil die zo nodig aanscherpen. Lees meer.


Foto: Pixabay

Platform Bronbemalen leert van de zeesluis IJmuiden

SIKB

Een betere plek was eigenlijk niet denkbaar; om aandacht te vestigen op ‘een leven lang leren’ had het Platform Bronbemalen de bouw van de nieuwe zeesluis IJmuiden gekozen. Tijdens een zonovergoten middag kregen de deelnemers inzicht in het leertraject dat de bouwers doormaken. Hoe belangrijk het voortdurend ontwikkelen en professionaliseren is, werd ook voorafgaand aan de excursie al duidelijk. In een klaslokaal op de maritieme opleiding van het Nova College vonden de presentaties plaats. Lees meer.


Foto: SIKB

Lustrumjaar ‘100 jaar geologie in kaart’ van start

TNO

Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, opende op 24 mei 2018 officieel zijn lustrumjaar 100 jaar geologie in kaart. Een bijzondere mijlpaal: een eeuw geleden is gestart met het systematisch karteren van Nederland. Lees meer.


Foto: TNO

Maatregelen om microplastics in het milieu terug te dringen

RIVM

Microplastics zijn plastic deeltjes die kleiner zijn dan 5 millimeter; deze kunnen door het gebruik van producten van plastic of rubber in het milieu terechtkomen (oppervlaktewater, bodem en lucht). Er zijn nog veel onzekerheden over de effecten van microplastics voor mens en milieu. Lees meer.


Foto: Pixabay

Sorghumproeven op drie grondsoorten in Nederland

WUR

Sorghum is een milieuvriendelijk gewas, dat goed omgaat met droogte en weinig bemesting vraagt. Het gewas staat bekend om zijn efficiënte benutting van stikstof en water. Door de dichte en diepe beworteling heeft het bovendien een positief effect op de bodem en het grondwater. Lees meer.


Foto: WUR

Aangepaste risicogrenzen PFOA voor grond en grondwater

RIVM

Het RIVM heeft de eerder in opdracht van de gemeente Dordrecht afgeleide risicogrenzen voor perfluoroctaanzuur (PFOA) in grond en grondwater herzien. De hoogte van deze waarden is sterk afhankelijk van het gebruik van de grond. Lees meer.


Foto: RIVM

Paper over (kringloop)landbouw en klimaat voor LNV

WUR

Wageningen University & Research stelde op verzoek van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van de Tweede Kamer een paper op over (kringloop)landbouw en klimaat. WUR presenteerde deze paper op 13 juni aan de commissie. Deze vergadering is achteraf te bekijken. Lees meer.


Foto: WUR

Vooronderzoek naar overnachtingshaven voor binnenvaartschippers in Spijk

Rijkswaterstaat/Bodem+

Rijkswaterstaat realiseert in de Beijenwaard bij Spijk een nieuwe overnachtingshaven voor binnenvaartschippers. Hierdoor wordt een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer bevorderd omdat schippers zich beter aan de wettelijke vaar- en rusttijden kunnen houden. Lees meer.


Foto: RWS/Bodem+

Meerjarig effect van grondbewerkingsmethoden en groenbemesterstrategieën

WUR

Dit jaar is binnen de PPS Ruwvoer en bodem op proefbedrijf Kooijenburg te Marwijksoord voor het zevende jaar een meerjarige proef aangelegd met verschillende grondbewerkingen (spitten, niet-kerende grondbewerking en strokenteelt) en verschillende groenbemesters strategieën (nazaai en onderzaai in combinatie met vroeg vernietigen en eerst een snede oogsten). Lees meer.


Foto: WUR

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

21 juni 2018
Themabijeenkomst CoP Bodemsanering: Saneren nu of later?!
Rotterdam
20 t/m 22 juni 2018
NICOLE Workshop Spring 2018 - Nature Based Remediation
Hoechst Industry Park, Frankfurt -Germany
22 juni 2018
COB-congres 2018
Delft
25 juni 2018
Symposium 'Handelingskader PFAS'
Dordrecht
26 juni 2018
Workshop evaluatie NEN 5744 'Bodem - Monsterneming van grondwater'
Den Bosch
26 juni 2018
Schakeldag 2018
Den Bosch
28 juni 2018
Festival Gelderse Natuurmakers
Apeldoorn
29 juni 2018
Derde Nationaal Congres Bodemenergie
Utrecht
29 juni 2018
Nationale Milieudag 2018
Bilthoven
5 juli 2018
Bodem in een veranderende omgeving - warme overdracht: hoe doen we dat?
Arnhem
12 juli 2018
Themabijeenkomst IBC - 'Diemerzeedijk Revisited'
Amsterdam
 

5 juli 2018

Platform Bodembeheer bijeenkomst: Bodem in een veranderende omgeving - warme overdracht: hoe doen we dat?

In de Omgevingswet komen veel onderwerpen en opgaven samen. Gemeenten gaan straks eigen afwegingen maken over hoe ze grote maatschappelijke opgaven gaan uitwerken, onder meer in het beheer van watersystemen en bodemkwaliteit. De komst van de Omgevingswet betekent ook dat gemeenten een fors deel van de huidige provinciale taken ten aanzien van de chemische bodemkwaliteit zullen gaan uitvoeren. Om dit proces goed te begeleiden hebben de koepels van provincies en gemeenten een ‘warme overdracht’ afgesproken. Met als gezamenlijke constatering dat dit proces snel moet starten, want wachten totdat de Omgevingswet er is, is eigenlijk geen optie. Kijk hier voor de uitnodiging, het programma en aanmelden.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Wetenschappelijke modellen bevestigen zinvolheid geologische opslag CO2

Fluxenergie

Nieuwe wetenschappelijke modellen tonen dat het opslaan en gecontroleerd bewaren van CO2 in geologische lagen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de strijd tegen de opwarming van de aarde. Lees meer.

Kabinet kiest niet voor strikte scheiding drinkwaterwinning en mijnbouw

H2O

Het kabinet heeft in de definitieve versie van de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) geen strikte scheiding aangebracht tussen drinkwaterwinning en mijnbouw, zoals de drinkwatersector graag wil. Schuin boren onder grondwaterbeschermingsgebieden en mijnbouwboringen in intrekgebieden blijven toegestaan. Lees meer.

Geothermie veilig en kosteneffectief versnellen

TNO

De productie van duurzame aardwarmte in ons land kan groeien van 3 petajoule (PJ) nu naar 50 PJ per jaar in 2030 en zelfs 200 PJ in 2050. Om dit te bereiken is een nieuwe aanpak nodig die de ontwikkeling van geothermie versnelt. Die staat beschreven in het Masterplan Aardwarmte. Lees meer.


Foto: TNO

De grootste opgraving óóit: missie voltooid

Gemeente Amsterdam

De Noord/Zuidlijn. Het was een flinke klus, maar dan héb je ook wat: een gloednieuwe metroroute en zo’n 700.000 archeologische vondsten. Naast fijne ritjes valt er binnenkort ook te genieten van de Rokinvitrines, een documentaire en de nieuwe website belowthesurface.amsterdam. Lees meer.

Van Veldhoven: ‘Strenger regime hardleerse bedrijven gevaarlijke stoffen’

Rijksoverheid

Voor bedrijven die willens en wetens niet aan de regels voldoen en werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, zou in de toekomst apart toezicht en handhaving moeten gelden. Lees meer.

Eerste nieuwsbrief over Markerwadden uit

Deltares

KIMA, het kennis- en innovatieprogramma Markerwadden brengt een halfjaarlijkse nieuwsbrief uit over de onderzoeken die er plaatsvinden. In de eerste editie; een terugblik op het congres van 7 maart 2018, onderzoek naar slib in de geul, inventarisatie van diersoorten en broedvogels op een bouwplaats. Lees meer.


Foto: KIMA

Subsidieregeling voor water en bodem

Nieuwe Oogst

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stelt in 2018 350.000 euro beschikbaar aan agrariërs die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit of die helpen de bodemdaling tegen te gaan. De subsidieregeling waarmee dit geld beschikbaar wordt gesteld is sinds vrijdag 8 juni van kracht. Lees meer.

'Bodemlabel kan financieel voordeel opleveren'

Boerenbusiness

Vitens, ASR en Rabobank willen een bodemlabel ontwikkelen. Dit label zal de vorm krijgen van het bekende energielabel voor huizen. Boeren zouden hiermee een beter inzicht in de bodem moeten krijgen. Lees meer.

Achtergrond en opinie

Wat boeren beweegt in relatie tot natuurinclusieve landbouw

WUR

Om boeren te kunnen helpen natuurinclusiever te gaan boeren, is het nodig om te begrijpen wat een rol speelt bij hun keuzes. Het boerenbedrijf is immers complex, en geen boer is hetzelfde. Bovendien heeft de omgeving invloed. Voor een transitie richting natuurinclusieve landbouw is het daarom niet alleen nodig dat boeren gaan bewegen, maar ook hun omgeving. Een nieuwe brochure geeft tips. Lees meer.Uit het netwerk

‘Veel geleerd tijdens de opleiding veldwerk voor bodemonderzoek’

Erik van Os, veldwerker

‘Ik heb veel geleerd tijdens de opleiding veldwerk voor bodemonderzoek’, vertelt Erik van Os, technisch medewerker bij ATKB. ‘De aangereikte kennis en de mix van deelnemers maakte het tot drie boeiende dagen. Vooral ook dat je als veldwerker samen met opdrachtgevers en projectleiders aan tafel zit. Normaal spreek ik alleen de projectleider, nu heb ik ook een beeld gekregen van de wensen van opdrachtgevers. Het “waarom” van de opdracht tot waterbodemonderzoek werd heel duidelijk’. Lees meer.

Dossier bodemdaling

Instrument 1: Ervaringen Gouda met Quick scan MKBA

In de eerste aflevering van deze rubriek over instrumenten voor de aanpak van problematieken rondom bodemdaling is Arianne Fijan, Senior Beleidsadviseur Openbare Ruimte van de Gemeente Gouda aan het woord over het gebruik van het instrument: Quick Scan Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA).
Bodemdaling in Gouda is een complex probleem: verschillende actoren hebben er een verschillende kijk op en vaak is het niet duidelijk wie nou de eigenaar van het probleem is. De gemeente Gouda neemt dan ook graag het voortouw in deze opgave en probeert samen met andere overheden, bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en andere betrokkenen tot een oplossing te komen hoe om te gaan met de gevolgen van bodemdaling in de komende jaren. Lees meer.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.