Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 2e jaargang, nr. 10 - 23 mei 2018
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Beste lezer,

Het programma Basis Registratie Ondergrond (BRO) heeft veel gevolgen voor werkprocessen, informatiesystemen en financiën bij gemeenten, provincies, en bijvoorbeeld ook de waterschappen. Deze overheden en organisaties vervullen een zogenoemde bronhoudende rol; zij leveren voor enkele tientallen registratieobjecten de informatie die nodig is voor dit laatste onderdeel van het stelsel van basisregistratie. Tjaart Vos vertelt in Uit het netwerk over de roadshow die momenteel door het land trekt. De belangstelling ervoor is groot, zoals op de meest recente bijeenkomst in het noordoosten van het land. Daar, niet geheel toevallig natuurlijk, waren meer dan zeventig partijen aanwezig die met grote gedrevenheid de kansen bespraken die de BRO biedt om tot veel betere afwegingen te komen bij het maken van keuzes betreffende de inrichting van de onder- en bovengrond.

Op de voorgrond

Europees project COCOON: een Snapshot van het Nederlands stortbeleid

Rijkswaterstaat

Hoofddoel van COCOON is het ontwikkelen van beleidsinstrumenten voor duurzaam stortbeheer. Hoe zijn we tot ons huidig stortbeleid gekomen? Welke keuzes zijn gemaakt en waarom? Voor het ontwikkelen van nieuw beleid is het goed om te kijken welke keuzes in het verleden gemaakt zijn. Om dit overzicht te krijgen is er een deskstudie uitgevoerd en zijn beleidsmakers en medewerkers uit de stortbranche geïnterviewd. Lees meer.


Foto: Pixabay

Actueel

Programma-activiteiten SIKB 2018

SIKB

Het SIKB-bestuur heeft voor de verschillende aandachtsvelden binnen SIKB een Jaarprogramma 2018 vastgesteld. Dit is gebeurd aan de hand van zogenoemde programmalijnen die de accenten van het Jaarplan aangeven. Een overzicht van de verschillende programmalijnen binnen archeologie, bodembeheer, bodembescherming en datastandaarden is te vinden via deze pagina.


Foto: SIKB

Webappplicatie Landgebruik in lagen

RCE

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft de webapplicatie Landgebruik in Lagen gepresenteerd. Deze applicatie toont het landgebruik in Nederland door de millennia heen. Met behulp van deze informatie kan een archeologische verwachting voor een gebied worden gemaakt. Lees meer.


Beeld: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Staatssecretaris stelt antwoorden op Kamervragen over Westdijk uit

AD

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft de beantwoording van de Kamervragen over de vervuiling in de Westdijk in Bunschoten uitgesteld. 'Vanwege de benodigde in- en externe afstemming is er geen gelegenheid de beantwoording binnen de daartoe gestelde termijn te realiseren', schrijft de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer. Lees meer.

Onderzoekstechnieken volledig geactualiseerd

Rijkswaterstaat / Bodem+

In opdracht van Bodem+ heeft Sweco het onderdeel onderzoekstechnieken op www.bodemrichtlijn.nl geactualiseerd. Er zijn nu 146 technieken beschreven, waarvan 59 gedetailleerd in een technieksheet. Lees meer.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

SIKB biedt onderzoeksprogramma KIBO onderdak

SIKB

SIKB zal het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond (KIBO) administratief en secretarieel faciliteren. Daarmee kan het KIBO haar activiteiten als zelfstandig werkend onderzoeksprogramma continueren. Lees meer.


Beeld: KIBO

Code Oranje blijft van kracht voor graafsector

Bouwend Nederland

Code Oranje blijft van kracht voor de graafsector. Schade door graafwerkzaamheden komt nog te vaak voor; de gewenste daling gaat niet snel genoeg. Dat constateert Agentschap Telecom op basis van cijfers van het Kadaster. Lees meer.


Foto: Pixabay

Utrechtse gemeenten onderzoeken samen klimaatkwetsbaarheden

H2O

In de veertien gemeenten in de regio Utrecht worden deze en komende maand klimaatstresstesten uitgevoerd. Daarbij is oog voor aspecten als bodemdaling en waterkwaliteit. De gemeenten pakken dit samen aan binnen de projectorganisatie Winnet. Lees meer.


Foto: Pixabay

De Staat van het Nederlandse waterbeleid

Rijksoverheid

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft woensdag de Staat van Ons Water naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze rapportage beoordeelt dat het waterbeleid ook in 2017 in de pas liep met de gestelde doelen om de waterkwaliteit te verbeteren en Nederland te beschermen tegen hoogwater. Lees meer.


Foto: Pixabay

Methoden voor betere planning bodemenergiesystemen in steden

KWR

Op 16 mei 2018 verdedigde KWR-onderzoeker Martin Bloemendal zijn proefschrift The hidden side of cities over bodemenergie-opslagsystemen bij de TU Delft. Hij presenteert methoden voor governance, ontwerp en planning van bodemenergiesystemen die in gebieden met veel gebouwen kunnen bijdragen aan een betere planning, zodat meer bodemenergiesystemen kunnen worden geplaatst dan in de huidige praktijk is toegestaan en een grotere energiebesparing ontstaat. Lees meer.


Foto: KWR

5th Symposium Sustainable Remediation deadline abstracts 3 juni

Arcadis

Op 30 en 31 oktober vindt parallel aan EKOS 2018 in Sao Paulo het 5e internationale symposium Duurzaam Saneren plaats. Na eerdere bijeenkomsten in Kopenhagen, Wenen, Ferrara en Montreal besteed dit symposium nadrukkelijk aandacht aan de overgang naar een circulaire economie in het duurzaam beheer en saneren van bodems. SuRF-NL en het Europese industrie netwerk NICOLE assisteren bij de programmering. 3 juni sluit de call for abstracts. Lees meer.


Beeld: Arcadis

Stortbuien nabootsen in de strijd tegen wateroverlast

NOS

Plotseling breekt er een tropische regenbui los in Delft. Het water klatert op de klinkers van het terrein van de Technische Universiteit. Vergeleken met deze wolkbreuk was de regen in het weekend van 12 mei in Drenthe maar een miezerbuitje. Het grote verschil: deze regenbui is zo plaatselijk als een partytent. Lees meer.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

24 mei 2018
Themamiddag Bodemonderzoek van de Toekomst
Culemborg
24 mei 2018
Bijeenkomst Kennisagenda Aardwarmte
Zoetermeer
28 mei t/m 1 juni 2018
GeoWeek 2018
Nederland
29 mei 2018
Themadag Toezicht bodem, georganiseerd door het PTB en VKB
Utrecht
29 mei 2018
BRO Roadshow: Friesland & Noord-Holland
Haarlem
30 mei 2018
Minisymposium onderzoek relatie puin en asbest in de bodem
Utrecht
5 juni 2018
Thematic COCOON Event: Interim Landfill Use
Utrecht
7 juni 2018
Platform Bronbemalen: 'een leven lang leren'
IJmuiden
8 juni 2018
What about soil?-college HAS Hogeschool
Den Bosch
14 juni
BRO Roadshow: Gelderland & Flevoland
Apeldoorn
21 juni 2018
Themabijeenkomst CoP Bodemsanering: Saneren nu of later?!
Rotterdam
20 t/m 22 juni 2018
NICOLE Workshop Spring 2018 - Nature Based Remediation
Hoechst Industry Park, Frankfurt -Germany
26 juni 2018
Schakeldag 2018
Den Bosch
26 juni 2018
Workshop evaluatie NEN 5744 'Bodem - Monsterneming van grondwater'
Den Bosch
 

21 juni 2018

Themabijeenkomst CoP Bodemsanering: Saneren nu of later?!

Donderdag 21 juni 2018 verzorgt de themagroep CoP Bodemsanering van BodemBreed Forum een themabijeenkomst: Saneren nu of later?! De bijeenkomst wordt bij het Jeugdcentrum C.J.V. Feijenoord in Rotterdam georganiseerd. Tijdens de themabijeenkomst wil de CoP Bodemsanering stilstaan bij de vraag of saneringen nu of beter later kunnen worden uitgevoerd. Met andere woorden is het actief ter hand nemen van een sanering te prefereren boven een “stand still” situatie? Kijk hier voor meer informatie en aanmelden

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

A27/A12 Ring Utrecht: grondboringen brengen bodemopbouw in kaart

Rijkswaterstaat

Voordat een groot wegproject van start kan gaan, is het belangrijk dat de bodem goed in kaart is gebracht. De toekomstige aannemer weet dan precies uit welke lagen de grond is opgebouwd. Ter voorbereiding op de aanpassingen van de Ring Utrecht (start werkzaamheden gepland in 2020), voert Rijkswaterstaat verschillende grondonderzoeken zoals grondboringen uit. Lees meer.


Onderzoeker van Royal Haskoning/DHV voert bodemonderzoek uit

Privacyverklaring

ENBO

Het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Een en ander conform de op 25 mei van kracht geworden Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU. Voor meer informatie over het privacybeleid van SIKB als programmabureau van het Expertisenetwerk, kunt u hier terecht

Jaarverslag 2017: Omgevingswet vraagt om nieuwe aanpak m.e.r.

Commissie m.e.r.

Samen met gemeenten en provincies ontwikkelde de Commissie m.e.r. een nieuwe aanpak van milieueffectrapportage voor omgevingsplannen en omgevingsvisies. Lees meer.

Citizen science zorgt voor meer betrokkenheid bij natuur

WUR

Wageningen Economic Research is nagegaan hoe ecologische vormen van citizen science kunnen bijdragen aan betrokkenheid bij natuur. Het blijkt dat de relatie tussen citizen science en natuurbetrokkenheid wederkerig is. Lees meer.


Foto: WUR

Duurzaamheid 2017 van ministerie van IenW in beeld

Rijksoverheid

Met de aanschaf van 100 elektrische auto’s en de verhuizing naar een duurzaam kantoor, dat is verbouwd met 99,7% hergebruik van materialen, zijn zichtbare stappen gezet in de verduurzaming van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er is verder een aanbesteding gedaan van circulair kantoormeubilair voor 100.000 werkplekken. Lees meer.

Animatie over werking stedelijk watersysteem

STOWA

STOWA en stichting RIONED hebben een korte animatie laten maken over de werking van de stedelijke afvalwaterketen. De animatie laat ook zien hoe gemeenten en waterschappen dit systeem op een doelmatige manier kunnen verbeteren, zodat wateroverlast wordt gereduceerd. Lees meer.


Foto: Pixabay

Nederlandse bodem is óók zaak van bedrijfsleven

VNO-NCW

Bedrijven moeten ondergronds gaan. Zij moeten zich intensief bemoeien met de invulling die provincies momenteel geven aan ‘hun’ bodemgebied. De aanleiding daarvoor is de Structuurvisie Ondergrond van het Rijk. Lees meer.

Achtergrond en opinie

Beter inzicht in bodemdaling Kanis, Kamerik en Kockengen

Deltares

Bodemdaling in Kanis, Kamerik en Kockengen zorgt jaarlijks voor veel schade in deze op veen gebouwde dorpen. Veenoxidatie (afbraak) door blootstelling aan lucht en veensamendrukking door belasting zijn twee belangrijke oorzaken daarvan, maar tot nu toe was onbekend hoeveel bodemdaling aan oxidatie toegeschreven kon worden en hoeveel aan samendrukking. Een interdisciplinair team onderzoekers van de Universiteit Utrecht en Deltares namen de drie dorpen onder de loep tot 1000 jaar terug. Ze publiceerden hun resultaten in Science of the Total Environment. Aan de hand van de resultaten kunnen effectieve maatregelen genomen om bodemdaling te remmen en het veenrijke gebied duurzamer in te richten. Lees meer.


Onderzoekers zetten een handboring in Kockengen om de opbouw van de ondergrond te ontrafelen (foto: S. van Asselen)Uit het netwerk

‘Het is nu zaak om met z’n allen de database te vullen’

Tjaart Vos, Ministerie BZK programmateam wet BasisRegistratie Ondergrond

‘De architectuur ligt er, de standaarden voor de eerste registratieobjecten zijn beschikbaar, het is nu zaak om met z’n allen de database te vullen’, stelt Tjaart Vos vast. Hij is senior-adviseur GeoRisicoManagement binnen het programmateam BRO en daar bezig met de actielijn ‘Gebruik en Baten’. Het programmateam, onder leiding van Martin Peersmann, valt sinds kort onder het Ministerie van BZK, ‘een mooie plek, want we vormen een brug tussen BZK, I en W en EZ’. Lees meer.

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Wie draagt de last van archeologisch bodemonderzoek?

Moet een eigenaar van een stuk grond die dat wil bebouwen of bewerken aantonen dat daardoor geen archeologische waarden in het gedrang komen? Kortom: betaalt de mogelijke verstoorder van die waarden de kosten van archeologisch bodemonderzoek? Of moet de overheid het bestaan van dergelijke waarden eerst aantonen, alvorens een eigenaar gedwongen kan worden daar rekening mee te houden? Lees meer.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.