Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 2e jaargang, nr. 9 - 9 mei 2018
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Beste lezer,

De Zuid-Koreaanse stad Pohang werd op 15 november 2017 getroffen door een aardbeving. Mogelijke oorzaak volgens aardwetenschappers is een proefproject om aardwarmte te winnen. Ook in ons land groeit de belangstelling voor aardwarmte: ultradiep boren zou een alternatief kunnen zijn voor de winning van aardgas in Groningen. Maar op nieuwe aardbevingen zit natuurlijk niemand te wachten. In het kader van verantwoorde toepassing van geothermie is er dan ook interessant nieuws. In opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen gaat een multidisciplinair team van deskundigen van bedrijven en kennisinstituten de risico’s ervan onderzoeken. Intussen wordt ook elders in ons land niet stilgezeten op dit vlak. Zo verkent de Universiteit Utrecht momenteel met diverse partijen de mogelijkheden om de eerste aardwarmtecentrale van Utrecht te bouwen. Eén ding is zeker: geothermie is hot.

Op de voorgrond

Schakeldag 2018: ‘Durf te doen, pak de kansen’

Rijkswaterstaat/Bodem+

Tijdens de Schakeldag 2018 op 26 juni zijn de ontwikkelingen binnen de Omgevingswet een belangrijk onderwerp. De workshops geven u de laatste inzichten en kennis om zelf aan de slag te gaan. De onderwerpen zijn gericht op de nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe manier van werken, maatschappelijke onderwerpen, digitalisering en pilots. Lees meer.


Foto: Rijkswaterstaat

Actueel

Evaluatie wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen aangeboden aan Tweede Kamer

Rijkswaterstaat/Bodem+

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat bood 26 april jl. de evaluatie van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen (WBBE) aan de Tweede Kamer aan. De evaluatie richtte zich op de vraag of de regelgeving in de praktijk heeft bijgedragen aan de vooraf gestelde doelen. Lees meer.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

'Achteruitgang insecten in Nederland is zorgelijk'

WUR

In november 2017 sprak minister Carola Schouten haar zorg uit over de forse afname van de biomassa van vliegende insecten in Duitse natuurgebieden. Zij vroeg Wageningen Environmental Research (WENR) haar nader te informeren. Inmiddels hebben David Kleijn en collega’s hun bevinden aan de minister gerapporteerd. Lees meer.


Foto: WUR

Noord-Holland wil bodemdaling bestrijden

Provincie Noord-Holland

In veenweidegebieden worden de slootpeilen laag gehouden voor de landbouw. De veehouders hebben dit nodig om het land te kunnen bewerken, voldoende grasgroei te verkrijgen en het land niet te laten vertrappen door het vee. Lees meer.


Foto: Pixabay

Provincies plaatsen geografische data voortaan in Nationaal GeoRegister

BIJ12

Het Nationaal GeoRegister (NGR) is sinds 1 maart 2018 dé plek waar provincies hun geografische data aanleveren en waar gebruikers gegevens kunnen raadplegen. Het Provinciaal GeoRegister (PGR) is met de komst van het NGR overbodig geworden en daarom opgeheven. Lees meer.


Foto: Pixabay

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap: nationaal masterplan voor zonneparken nodig

Solar Magazine

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap roept minister Wiebes (Economische Zaken) en Schouten (Landbouw) op een groot masterplan te vormen voor de energietransitie. Lees meer.


Foto: Pixabay

Ultradiep boren veroorzaakt mogelijk ook aardbevingen

Cobouw

Ultradiepe boringen – meer dan 4 kilometer – naar aardwarmte veroorzaken mogelijk ook aardbevingen. In opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen brengt Witteveen + Bos de risico’s nu in kaart. Lees meer.


Foto: Pixabay

Eerste aardwarmtecentrale van Utrecht

UtrechtNieuws.nl

De Universiteit Utrecht onderzoekt met diverse partijen de mogelijkheden om de eerste aardwarmtecentrale van Utrecht te bouwen. Als het onderzoek naar geothermie rendabel en veilig blijkt, gaat in 2020 de eerste aardwarmtecentrale van Utrecht een kleine drieduizend huizen verwarmen. Lees meer.


Foto: Pixabay

Biologische landbouw toch minder productief dan gangbare landbouw bij onderzoek in Vredepeel

WUR

In februari van dit jaar publiceerden onderzoekers van onder andere Wageningen University & Research over meerjarig onderzoek dat in Vredepeel is uitgevoerd. Ze stelden dat hun resultaten aangeven dat biologische landbouw na 13 jaar biologische teelt vrijwel even productief werd als gangbare landbouw, met minder uitspoeling van nitraat naar het grondwater. Lees meer.


Foto: WUR

Bodem niet meer chemisch te corrigeren

Boerderij

Betrokkenen informeren over bodemvruchtbaarheid en hoe die steeds minder is te sturen en corrigeren met behulp van chemie. Daar is Gera van Os van Aeres Hogeschool Dronten fulltime mee bezig. Zij ziet bodemverdichting als hét grootste pijnpunt. Lees meer.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

14 mei 2018
Visualisatie ondergrond voor omgevingsvisie en -plan
Utrecht
15 mei 2018
BRO Roadshow: Groningen, Drenthe en Overijssel
Assen
18 mei 2018
Kennisdag over Bodemverzilting en circulair watergebruik
Dronten
18 mei 2018
Bodem: een robuuste basis onder de Sustainable Development Goals
Utrecht
23 mei 2018
Kennisarena: Groen en blauw in de stad
Rotterdam
24 mei 2018
Themamiddag Bodemonderzoek van de Toekomst
Culemborg
24 mei 2018
Bijeenkomst Kennisagenda Aardwarmte
Zoetermeer
28 mei t/m 1 juni 2018
GeoWeek 2018
Nederland
29 mei 2018
Themadag Toezicht bodem, georganiseerd door het PTB en VKB
Utrecht
29 mei 2018
BRO Roadshow: Friesland & Noord-Holland
Haarlem
30 mei 2018
Minisymposium onderzoek relatie puin en asbest in de bodem
Utrecht
5 juni 2018
Thematic COCOON Event: Interim Landfill Use
Utrecht
7 juni 2018
Platform Bronbemalen: 'een leven lang leren'
IJmuiden
14 juni
BRO Roadshow: Gelderland & Flevoland
Apeldoorn
 

24 mei 2018

Bodemonderzoek van de toekomst: nieuwe onderzoekstechnieken voor gebiedsgericht bodemonderzoek

De Omgevingswetgeving gaat decentrale overheden volop ruimte bieden hun beleid voor het bodembeheer te verbreden en te integreren met andere beleidsthema’s. Hiermee groeit de behoefte aan inzicht in de kwaliteiten van de bodem voor specifieke gebieden. SIKB ontwikkelt voor diverse maatschappelijke opgaven handreikingen voor opdrachtgevers voor het opzetten en uitbesteden van grootschalig bodemonderzoek. De handreikingen zijn in concept gereed. Tijdens de themamiddag horen we graag uw mening over deze handreikingen. Locatie: Culemborg, tijd: 13.00-16.45 uur. Lees meer.

29 mei 2018

Themadag toezicht Bodem

Op deze dag (georganiseerd door het PTB en VKB) staan verschillende beelden van en visies op het toezicht in het bodembeheer centraal. Vanuit de uitvoering wordt belicht welke verschuivingen er in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in de aard en de context van het bodemwerk. Mogelijke denklijnen worden gepresenteerd voor de toekomstige invulling van bodemtoezicht en de uitvoering van het bodembeheer onder het regime van de Omgevingswet. Tijdens het middagprogramma kunt u meedenken over de toekomstige inrichting van het toezicht op de uitvoering het bodembeheer. Locatie: Utrecht. Lees meer.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

PGS 31 beschikbaar: nieuwe richtlijn voor gevaarlijke vloeistoffen in tanks

Rijkswaterstaat/Infomil

In PGS 31 zijn regels opgenomen voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties. De definitieve versie van de PGS 31 ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ is nu te downloaden op de PGS-website. Lees meer.

Stranden dijen wereldwijd uit

Deltares

Hoe kustgebieden zich in de loop der jaren wereldwijd ontwikkeld hebben, was tot nu toe nauwelijks in beeld. Delftse wetenschappers brengen hier nu verandering in. Onderzoekers van Deltares, TU Delft en IHE hebben 50.000 stranden over een periode van 35 jaar geanalyseerd. Hun bevindingen presenteren zij in Nature Scientific Report. Lees meer.


Foto: Pixabay

Nieuwe bestemmingen voor waardevolle biomassa

Rijkswaterstaat

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker, ook voor Rijkswaterstaat. De Business Unit Natuurlijk Kapitaal (BUN-K) heeft als opdracht een actieve bijdrage te leveren aan het aanjagen van de duurzaamheidsambities binnen Rijkswaterstaat. Lees meer.


Hernieuwbare beschermer om lichtmast
Foto: Rijkswaterstaat

Meer droogte in Europa door klimaatverandering

Universiteit Utrecht

Door opwarming van de aarde krijgen we te maken met langere periodes van droogte in Europa, die een groter oppervlak bestrijken en meer impact hebben op de mens dan voorheen. Dit schrijft een internationaal team van onderzoekers, waaronder onderzoekers van de Universiteit Utrecht, in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Climate Change. Lees meer.

Achtergrond en opinie

Oppompen heet water laat aarde in Zuid-Korea beven

NRC

Een proefproject om aardwarmte te winnen, is mogelijk de oorzaak van de aardbeving vorig jaar in de Zuid-Koreaanse stad Pohang. Bij dat project werd water onder hoge druk vier kilometer diep de grond in gepompt. Apart van elkaar wijzen een Europese en een Zuid-Koreaanse groep aardwetenschappers die activiteit aan als mogelijke oorzaak van de beving. De twee artikelen verschenen donderdag in het tijdschrift Science. Pohang werd op 15 november 2017 getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Hij behoort tot de zwaarste bevingen in Zuid-Korea sinds het begin van de instrumentele seismische metingen in dat land, begin vorige eeuw. Lees meer.


Foto: PixabayUit het netwerk

‘Het waarderen van ecosysteemdiensten’

Ton Breure, namens RIVM lid Regieteam ENBO

‘Hoe gaan wij zo duurzaam mogelijk om met onze leefomgeving? Hoe maken wij enerzijds optimaal gebruik van ons bodem- en watersysteem en borgen we anderzijds een gezonde nalatenschap daarvan voor onze volgende generaties? Met dat soort vragen houd ik mij bezig’, vertelt Ton Breure, topexpert ‘duurzame inrichting van de leefomgeving’ bij RIVM. Lees meer.

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Mag bodemenergie overal worden toegepast?

In beginsel leent de bodemopbouw van de Nederlandse ondergrond zich voor het gebruik van bodemenergiesystemen. Echter in bijvoorbeeld grondwaterbeschermingsgebieden is toepassing van deze systemen vaak niet toegestaan. Met de komst van het wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen kunnen ook interferentiegebieden worden aangewezen waar regels aan zijn verbonden, die bepalend zijn voor het wel of niet kunnen toepassen van bodemenergie. Wilt u meer weten over uw locatie en de mogelijkheden voor warmte-/koudeopslag (WKO), raadpleeg dan de WKO tool.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.