Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 2e jaargang, nr. 6 - 28 maart 2018
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Beste lezer,

Organisaties zijn vaak huiverig om hun vakkennis te delen. Het is immers niet de bedoeling dat concurrenten er hun voordeel mee doen. Toch is interdisciplinaire kennisdeling essentieel om oplossingen te vinden voor urgente maatschappelijke uitdagingen. Zoals de aanpak van verontreinigde bedrijfsterreinen. Internationaal kennisnetwerk NICOLE, een van oorsprong Nederlands-Engels initiatief dat inmiddels door zo’n 20 Europese landen wordt gedeeld, bewijst dat het kan. ‘Ook al zitten er concurrenten aan tafel, iedereen deelt het belang van expertise-uitwisselen, om gezamenlijk te komen tot zo goed mogelijke oplossingen voor vervuilde terreinen’, zegt Arthur de Groof, vicevoorzitter NICOLE in een interview in onze rubriek Uit het Netwerk. In juni staat het eerstvolgende congres van NICOLE gepland, bij Hoechst in Frankfurt. We houden u uiteraard op de hoogte.

Op de voorgrond

'Kinderen hebben verrassend leuke ideeën!'

Geografie.nl

Het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) is hoofdpartner van de GeoWeek, een week waarbij in het basisonderwijs volop aandacht is voor geo in de praktijk. Leerlingen kunnen op excursie bij allerlei geo-organisaties die hun deuren speciaal daarvoor openen, om te zien wat je allemaal kunt met aardrijkskunde. Gilbert Boerekamp (afdelingshoofd Bodem en Ondergrond bij Rijkswaterstaat) legt uit waarom vanuit Rijkswaterstaat (RWS) en ENBO interesse is in de GeoWeek en waarom het zo belangrijk is dat onderwijs en de praktijk beter op elkaar aansluiten. Lees meer.


Foto: Geoweek.nl

Actueel

Inschrijving geopend voor SIKB Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek

SIKB

Aan veldwerkers die waterbodemonderzoek uitvoeren worden hoge eisen gesteld. Terecht. Veldwerkers zijn de ogen en oren van de opdrachtgever in het veld. De SIKB Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek biedt een solide en brede basis en helpt daarmee de kwaliteit in de uitvoering op een nog hoger plan te tillen. Lees verder en meld aan.


Foto: SIKB

Onderzoek: effecten gestabiliseerd veen op grondwater en omgeving

Land&water

Onderzoek naar uitloging van stoffen bij het gebruik van het Allu Stabilisatie-systeem toont aan dat de chemische reactie een uitloging van stoffen uit het gestabiliseerde veen naar het grondwater veroorzaakt. De concentraties nemen na verloop van tijd echter af en hebben geen gevolgen voor het grondwater in de omgeving. Lees verder.


Foto: Land&water

Eemdijkproef: dijk met damwanden is bezweken

Deltares

De proefdijk met damwanden is op 17 maart rond 16.00 uur bezweken. De resultaten van deze proef gaan nog jarenlang gebruikt worden door alle dijkwerkers in Nederland. Lees meer.


Foto: Deltares

Miljoenen voor bescherming archeologische vindplaatsen op werelderfgoed Schokland

Rijksoverheid

Minister Van Engelshoven (OCW) trekt 12 miljoen euro uit om archeologische vindplaatsen rond Schokland, een voormalig eiland in de vroegere Zuiderzee, in stand te houden. Deze archeologische resten worden bedreigd door daling van de bodem en agrarische activiteiten. Lees meer.


Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, via Wikimedia Commons

Jaarrapportage Bodem+ 2017 gepubliceerd

Rijkswaterstaat/Bodem+

De jaarrapportage van Rijkswaterstaat/Bodem+ presenteert de resultaten over 2017. Ook wordt hierin toegelicht hoe Bodem+ haar taken het afgelopen jaar in nauwe samenwerking met andere partijen heeft uitgevoerd. Verder omvat de jaarrapportage een verantwoording van de financiën en is te lezen welke activiteiten en projecten zijn afgerond. Lees meer.


Beeld: RWS/Bodem+

Veiligstelling drinkwater taak van overheden en drinkwaterbedrijven

RIVM

Krijgt een chemische fabriek wel of geen vergunning om afvalwater te lozen en welke voorwaarden gelden daarbij? Waar kunnen woningen gebouwd worden of mag een nieuw bedrijventerrein komen? Gemeenten, provincies en regionale uitvoeringsdiensten wegen verschillende belangen af wanneer ze hierover beslissen, en drinkwater moet daarbij hoog op de agenda staan. Lees meer.


Foto: RIVM

Rijkswaterstaat stimuleert gezamenlijke aanpak schone rivieren

Rijkswaterstaat

Met de landelijke Zwerfafvalophaalregeling (ZOR) wil Rijkswaterstaat stimuleren dat er meer samenwerkingsverbanden en lokale initiatieven komen die zwerfafval in rivieren en langs oevers verzamelen. De regeling maakt het mogelijk dat Rijkswaterstaat het door derden ingezamelde zwerfafval kosteloos afvoert en verwerkt. Lees meer.


Foto: Rijkswaterstaat

Gelderland gaat voor gezonde grond

Binnenlands Bestuur

De provincie Gelderland ruimt dertien hectare van haar grondgebied uit voor experimenten met nieuwe landbouwtechnieken. Die moeten de bodem minder belasten, waardoor de grond ook minder snel uitgeput raakt. Lees meer.


Foto: Pixabay

AgroDataCube Sprint: Samen landbouwapplicaties ontwikkelen op basis van big en open data

WUR

Voor besluitprocessen in de landbouw komen meer en meer data beschikbaar ter ondersteuning van boeren, loonwerkers, bedrijven, beleidsdirecties, en andere stakeholders. Deze data stellen app-ontwikkelaars en agro-ict-bedrijven ook in staat om interessante nieuwe applicaties te bouwen. Lees meer.


Foto: WUR

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

10 april 2018
Tweede kennisarena Klimaat en Landbouw & voedsel
Utrecht
12 april 2018
Actualiteiten bodembescherming en tankinstallaties
Culemborg
17 april 2018
NKWK- Conferentie 2018 'Van papier naar praktijk'
Wageningen
17 april 2018
Seminar ‘een goede bodem leggen’
Venlo
19 april 2018
Gelders Ondergrond Overleg: Soils2Meet
Zutphen
19 april 2018
PBL: De toekomst van water en klimaat in beeld
Den Haag
20 en 21 april 2018
Masterclass Joel Salatin
Kamerik
 

12 april 2018

Actualiteiten bodembescherming en tankinstallaties

Voor de installatiebedrijven, inspectie-instellingen, omgevingsdiensten en opdrachtgevende bedrijven verzorgt SIKB op 12 april aanstaande een themabijeenkomst over tankinstallaties. Tijdens deze middag worden actuele ontwikkelingen in de bodembescherming besproken. Ook komen recente en komende wijzigingen in de regelgeving aan de orde. Datum: 12 april, tijd: 12.15 – 16.30 uur, plaats: UniePlaza in Culemborg. Lees meer.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Nieuwe afspraken over inwinnen van geodata

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft nieuwe afspraken gemaakt voor het inwinnen van geodata. Op 5 maart 2018 ondertekenden Rijkswaterstaat, Arcadis, Advin, Antea en Kragten-SWECO de nieuwe raamovereenkomst Geo-Informatie. Lees meer.


Foto: Rijkswaterstaat

Ontwerp-BRL SIKB 7800 'Tankinstallaties' (voorheen BRL-K903) ter kritiek

SIKB

De ontwerp-BRL SIKB 7800 Tankinstallaties bevat een groot aantal inhoudelijke aanpassingen en verduidelijkingen van de eisen aan tankinstallaties. U kunt reageren tot en met 10 mei 2018. Lees meer.

Nationale proeftuin moet precisielandbouw boost geven

Duurzaam Bedrijfsleven

In het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) gaan zes boeren aankomend jaar nieuwe precisielandbouwtechnieken toepassen in hun bedrijf. Deze technieken moeten zorgen voor hogere opbrengsten, minder milieubelasting en lagere kosten. Lees meer.


Foto: Pixabay

IJzer- en mangaanverwijdering bij bereiding van drinkwater uit grondwater: praktijk en modellering

H2O

Bij de productie van drinkwater uit grondwater is vrijwel altijd verwijdering van ijzer en mangaan nodig. Vaak worden hiervoor zandfilters gebruikt, maar ook ondergrondse ontijzering rond de winput is mogelijk. Lees meer.

Natuurcompensatie Ring Utrecht krijgt stap voor stap vorm

Rijkswaterstaat

Een nieuw stukje bos ten zuiden van Amelisweerd? Of liever het open karakter en dus uitzicht behouden? Dilemma’s waren er de afgelopen jaren genoeg bij de uitwerking van natuurcompensatie voor de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht. Maar stap voor stap, tekening voor tekening, krijgen de ontwerpen vorm. Lees meer.


Foto: Rijkswaterstaat

Wandelen door bouw langste landtunnel van Nederland

Bouwend Nederland

In 2020 moet het verkeer er doorheen razen, maar op 14 maart kregen de leden van het Infraplatform Randstad Noord de unieke kans om te voet de drie kilometer lange tunnel te verkennen die tussen Gaasperdam en Bijlmer wordt aangelegd. Lees meer.

Eindevaluaties Zandmaas/Grensmaas en Ruimte voor de Rivier aangeboden aan Tweede Kamer

Rijkswaterstaat

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft op 22 maart 2018 de eindevaluaties Zandmaas/Grensmaas en Ruimte voor de Rivier aangeboden aan de Tweede Kamer. De minister concludeert uit de eindevaluaties dat Zandmaas/Grensmaas en Ruimte voor de Rivier succesvol verlopen programma's zijn. Lees meer.


Foto: J. van Houdt / Rijkswaterstaat

Met bacteriën, schimmels, planten en bomen medicijnresten verwijderen

H2O

Bioclear Earth ontwikkelt natuurlijke methoden om opkomende stoffen uit het grond- en oppervlaktewater te verwijderen. Marlea Wagelmans, senior-consultant bij dit bedrijf, gaf hiervan een overzicht tijdens een seminar in het kader van de Nationale Watertechnologie Week 2018 op de Aqua Vakbeurs Nederland. Lees meer.

Achtergrond en opinie

Oost-Europese hittegolf nagespeeld voor 2100

KNMI

In de zomer van 2010 werd het westen van Rusland getroffen door recordhoge temperaturen en intense droogte. Maar hoe ziet zo'n extreme hittegolf eruit aan het eind van deze eeuw? KNMI-onderzoekers publiceren deze week een studie in het tijdschrift Nature Climate Change waarin deze hittegolf wordt ‘nagespeeld’ voor een warmer klimaat. De resultaten zijn verrassend. Lees meer.


Foto: PixabayUit het netwerk

Internationaal kennisnetwerk NICOLE

Arthur de Groof, vicevoorzitter NICOLE

‘De bereidheid om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en gezamenlijk expertise te ontwikkelen in het omgaan met verontreinigde bedrijfsterreinen is opmerkelijk groot’, vertelt Arthur de Groof, vicevoorzitter van de Europese netwerkorganisatie NICOLE. Dit acroniem staat voor ‘Network for Industrially Co-ordinated Sustainable Land management in Europe’. Een in 1996 opgericht platform van industrieën, adviesbureaus en wetenschappers met ruim 100 leden, waaronder Philips, Shell, Akzo Nobel en Sweco, van waaruit De Groof participeert. Lees verder.

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Vallen bodemenergiesystemen met heipalen of warmtekorven binnen het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen?

Ja, dit volgt uit de definitie van een gesloten bodemenergiesysteem. Voor bodemenergiesystemen met heipalen (energiepalen) of warmtekorven gelden dus ook meldings- en erkenningsverplichtingen.
Een gesloten bodemenergiesysteem is een installatie waarmee, zonder grondwater te onttrekken en na gebruik in de bodem terug te brengen, gebruik wordt gemaakt van de bodem voor de levering van warmte of koude voor de verwarming of koeling van ruimten in bouwwerken, door middel van een gesloten circuit van leidingen, met inbegrip van een bijbehorende warmtepomp, circulatiepomp en regeneratievoorziening, voor zover aanwezig. Lees meer.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.