Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 2e jaargang, nr. 5 - 14 maart 2018
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Beste lezer,

In Nederland bestaan ongeveer 2.000 IBC-locaties waarvan het grootste gedeelte oude stortlocaties zijn. De jaarlijkse kosten per IBC-locatie liggen globaal tussen de 10.000 en 300.000 euro, wat jaarlijks in totaal zo’n 120 miljoen euro betekent. Er zijn veel uiteenlopende knelpunten die ervoor kunnen zorgen dat een IBC-locatie niet tot herontwikkeling komt. Om een beeld van de knelpunten te krijgen, kan gebruik worden gemaakt van een knelpuntenanalyse. De ‘Schijf van vijf’ is een goed voorbeeld van een knelpuntenanalyse. Dit blijkt uit een van de vier studies door derde- en vierdejaarsstudenten in het kader van de KOBO-minor Bodem en ondergrond. Tijdens het project zijn twee IBC-locaties geanalyseerd met gebruik van de ‘Schijf van vijf’ en de positioneringsmatrix. Bij beide casussen bleek deze manier van handelen goed te werken. Deze vier studieopdrachten zijn een mooie stap in het versterken van de positie van bodem en ondergrond in het hoger beroepsonderwijs en dragen bij aan de inzichten van de verschillende opdrachtgevers.

Op de voorgrond

Studenten ronden onderzoeken minor Bodem en ondergrond af

KOBO-HO

Met een afsluitende kennisbijeenkomst en het opleveren van hun eindrapporten hebben vier studentengroepen eind januari 2018 hun opdrachten in het kader van de KOBO-minor Bodem en ondergrond afgesloten. In hun opdrachten hebben studenten gekeken naar gebiedsgericht grondwaterbeheer, afbouw van verontreinigde locaties, herontwikkeling van brownfields en burgerparticipatie bij ondergrondissues. Voor de gemeente Emmen heeft een groep studenten zich gebogen over de kansen van gebiedsgericht grondwaterbeheer voor energietransitie en klimaat. Een andere groep heeft gekeken op welke wijze burgers in de Twente-regio meer betrokken kunnen raken bij issues als zoutwinning en geothermie. Een derde groep boog zich over de wijze waarop brownfields tot herontwikkeling kunnen komen, een vierde groep richtte zich op de afbouw van nazorg op verontreinigde gebieden (zogeheten IBC-locaties). Beide laatste opdrachten volgden uit kennisvragen van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond. Lees meer.


Foto: Pixabay

Actueel

Afronding van het onderzoek naar de relatie tussen puin en asbest in de bodem

Rijkswaterstaat/Bodem+

In 2017 is de aftrap gegeven voor een grootschalig landelijk onderzoek naar de relatie tussen het voorkomen van puin in de bodem en de verdenking op asbest. Omdat door sommige partijen ter discussie werd gesteld dat de aanwezigheid van puin een goede voorspeller is voor de aanwezigheid van asbest, is dit landelijke onderzoek gestart. Lees meer.

Koolstofboer Niesten ziet zijn werk als een kapitaalinjectie op zijn aardse spaarrekening

Volkskrant

Boer Raymond Niesten wil niet interen op zijn grootste kapitaal, het bodemleven. En dus kiest hij voor een radicaal andere aanpak: groenbemesting. Lees meer.


Foto: Pixabay

Eerste inzichten kennis- en innovatieprogramma Marker Wadden

Deltares

De Marker Wadden is een van de grootste natuurprojecten in West-Europa. Met zand, slib en klei leggen worden nieuwe eilanden aangelegd en dat biedt kansen voor kennisontwikkeling en innovatie. Op 7 maart organiseerde het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) zijn eerste congres. Lees meer.


Foto: Deltares

GEF Converter beschikbaar voor Basisregistratie Ondergrond

SIKB

De resultaten van geotechnisch sondeeronderzoek dienen, sinds de inwerkingtreding van de Wet Bro, in het formaat IMBRO xml aangeleverd te worden aan het Bronhouderportaal. Omdat in de praktijk veel geotechnische bedrijven en aannemers met GEF-format werken, hebben Fugro en Wiertsema gezamenlijk software ontwikkeld om GEF 1.1.3 bestanden te converteren naar IMBRO xml. Lees meer.

Europees project COCOON over stortplaatsbeheer gaat nieuwe fase in

Rijkswaterstaat/Bodem+

We hebben er ruim 500.000 van in Europa en circa 6.000 in Nederland: afvalstortplaatsen. Plaatsen die je wil mijden. Of juist niet? Want zijn afvalstoffen niet ook grondstoffen voor de toekomst die bijdragen aan een circulaire economie? Lees meer.


Foto: RWS/Bodem+

Europese strategische onderzoekagenda voor bodem (en een beetje sediment)

Deltares

Het Europese Horizon 2020 Coördination and Support Action project INSPIRATION (www.inspiration-h2020.eu) had van eind 2017 haar finale conferentie in Brussel. In deze conferentie is het eindproduct van INSPIRATION gepresenteerd: de Europese strategische onderzoekagenda (Strategic Research Agenda: SRA) voor integrale ruimtelijke ordening, landgebruik en bodembeheer. Lees meer.


Foto: Deltares

Groene chemische industrie is de toekomst

TNO

De chemie kan een grote bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van Parijs, maar dan moet er wel flink geïnvesteerd worden in innovatie en implementatie van groene technologie. Lees meer.


Foto: Pixabay

Regionale Bodemdag Midden-Nederland

Rijkswaterstaat/Bodem+

Op 22 februari vond weer de regionale Bodemdag Midden-Nederland plaats. Ruim 80 medewerkers van verschillende overheden, samenwerkingsverbanden en handhavingsinstanties, werkzaam op het gebied van bodem, grond en bouwstoffen, civiele werken, vergunningverlening en toezicht & handhaving in Midden-Nederland bezochten de bijeenkomst in het provinciehuis in Lelystad. Lees meer.

Blootstelling GenX en PFOA via moestuingewassen overschrijdt grenswaarden niet

RIVM

In principe is het veilig om gewassen te eten uit moestuinen in Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht. Toch adviseert het RIVM om gewassen uit moestuinen binnen een straal van een kilometer rondom de fabriek met mate te consumeren (niet te vaak of te veel). Lees meer.


Foto: RIVM

Zijn de milieurisico’s van neonicotinoïden klimaatgevoelig?

WUR

Het insecticide imidacloprid (een neonicotinoïde) wordt in de tropen veelvuldig gebruikt als bestrijdingsmiddel om de oogsten te beschermen. Zo ook in Bangladesh. Promovendus Kizar Sumon van de leerstoelgroep Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer van Wageningen Universiteit, zelf afkomstig uit Bangladesh, onderzocht de effecten van imidacloprid op het subtropische zoetwater-ecosysteem ter plaatse. Lees meer.


Foto: WUR

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

20 maart 2018
Platform Informatiebeheer
Utrecht
20 en 21 maart 2018
Cursus Bronbemalingen bij bouwprojecten
Delft
20 en 21 maart 2018
Nationale Buisleidingen Platform
Spijkenisse
27 maart 2018
GLOBE dag 2018
Wageningen
12 april 2018
Actualiteiten bodembescherming en tankinstallaties
Culemborg
17 april 2018
Bodembeheer: voorlichtingsbijeenkomst wijziging BRL-en
n.t.b.
17 april 2018
NKWK- Conferentie 2018 'Van papier naar praktijk'
Wageningen
20 en 21 april 2018
Masterclass Joel Salatin
Kamerik
 

12 april 2018

Actualiteiten bodembescherming en tankinstallaties

Voor de installatiebedrijven, inspectie-instellingen, omgevingsdiensten en opdrachtgevende bedrijven verzorgt SIKB op 12 april aanstaande een themabijeenkomst over tankinstallaties. Tijdens deze middag worden actuele ontwikkelingen in de bodembescherming besproken. Ook komen recente en komende wijzigingen in de regelgeving aan de orde. Datum: 12 april, 12.15 – 16.30 uur, plaats: UniePlaza in Culemborg. Lees meer.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Meer helderheid in archeologische waarde

Nieuwe Oogst

Boeren en tuinders krijgen in de toekomst wellicht minder vaak te maken met beperkingen door een archeologische bestemming op hun grond. Gemeenten moeten nauwkeuriger aan de slag met het vastleggen ervan. Een goede handleiding wordt in de loop van de komende zomer opgeleverd. Lees meer.


Foto: Pixabay

Kabinet pompt 275 miljoen euro in gezonde natuur en water

Rijksoverheid

Enkele grote wateren in Nederland kampen met een gebrek aan zuurstof of een overdaad aan slib. Omdat dit ten koste gaat van de waterkwaliteit, het onderwaterleven en de natuur steken minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) extra geld in grote projecten om de knelpunten aan te pakken. Lees meer.


Foto: Pixabay

Groen gas maak je van zeewier

NewScientist

Zeewier is een prima grondstof voor de productie van biogas. Groot voordeel boven gewassen als mais en suikerbiet is dat zeewier op zee geteeld kan worden en het dus geen beslag legt schaarse landbouwgrond. Lees meer.

Internetconsultatie wijziging Vrijstellingsregeling plantenresten

Rijkswaterstaat/Bodem+

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een regeling tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Plantenresten voor. De categorie land- en bosbouwmateriaal wordt opgenomen in de Vrijstellingsregeling. Lees meer.


Foto: RWS/Bodem+

Jaarbericht 2017 Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

Rijkswaterstaat/Bodem+

In het Jaarbericht 2017 worden de highlights van 2017 weergegeven. Wat 2017 typeert is het toenemende besef over de samenhang tussen bovengrondse en ondergrondse activiteiten. Zowel in de vergaderzaal als in de uitvoering wint de 3D-benadering terrein. Lees meer.

Presentatie (concept-)agenda IJsselmeergebied 2050

Helpdesk Water

Op 22 februari 2018 is tijdens de zesde gebiedsbrede bijeenkomst in het WTC Almere de (concept-)agenda IJsselmeergebied 2050 gepresenteerd. Aan de hand van discussie en opmerkingen van de aanwezigen zal de (concept-)agenda worden aangepast. Lees meer.


Foto: Pixabay

‘Groene Loper’ uit voor de koning bij project A2 Maastricht

Rijkswaterstaat

Op 22 februari 2018 is bekend gemaakt dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander op donderdagochtend 29 maart 2018 een bezoek brengt aan het project A2 Maastricht. Samen met de koning vieren Rijkswaterstaat en alle partners dat de snelweg A2 vanaf knooppunt Kruisdonk tot knooppunt Europaplein totaal vernieuwd is. Lees meer.

Achtergrond en opinie

Onder de grond gaat het vaak mis

Advalvas

Waarom komen ze er bij grote bouwprojecten vaak pas in een heel laat stadium achter dat ze bestaande leidingen of afvoerbuizen over het hoofd hebben gezien? In de bouw gaan nogal eens dingen mis omdat er niemand verantwoordelijk is voor het geheel. Of zoals hoogleraar bedrijfsantropologie Alfons van Marrewijk, het stelt: ‘Niemand geeft de ondergrond een stem.’ Lees meer.


Foto: PixabayUit het netwerk

'Stroomlijnen van kennisuitwisseling'

Hilde Passier, lid van het Regieteam

Mijn belangrijkste focus binnen het Regieteam van het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond, afgekort tot ENBO, is het nog meer stroomlijnen van de kennisuitwisseling. Niet alleen het kennis delen tussen de partners onderling, maar ook tussen dit netwerk en de vele andere die er zijn. ENBO wordt gevormd door Rijkwaterstaat Bodem+, SIKB, TNO, RIVM en Deltares waar ikzelf werkzaam ben. Lees meer.

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Hoe werkt de procedure van aanvraag/afgifte erkenning onder het Besluit bodemkwaliteit?

Bij ontvangst van uw aanvraag wordt deze door Bodem+ gecontroleerd op volledigheid. Bij een eerste aanvraag voor erkenning stuurt Bodem+ een ontvangstbevestiging naar de aanvrager. Bij een wijzigingsaanvraag is dit niet het geval.

Uw aanvraag wordt inhoudelijk getoetst en Bodem+ vraagt advies op bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Advies wordt opgevraagd met betrekking tot de integriteit van de aanvrager en getoetst wordt op een bestuurs- en/of strafrechtelijk verleden. De inspecties verzamelen onder andere informatie over geconstateerde onregelmatigheden bij bodemintermediairs. Bij de producenten wordt tevens advies opgevraagd bij de Stichting Bouwkwaliteit (SBK). SBK controleert de certificaten van de producenten vanuit het Bouwbesluit. Goedkeuring door SBK is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een erkenning onder het Besluit bodemkwaliteit. Lees meer.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.