Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 2e jaargang, nr. 4 - 28 februari 2018
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Beste lezer,

Nieuwe uitdagingen in de bodemsector stellen andere eisen aan toekomstige bodemprofessionals. Denk alleen al aan de specifieke kennis die zij nodig zullen hebben om goed in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte. In dit nummer onder meer aandacht voor de Werkveldkaart klimaatadaptatie, waarin de kennisbehoefte vanuit het werkveld op het vlak van klimaatadaptatie is samengebracht. Eens te meer blijkt dat de toekomstige generatie volop aan de slag kan met boeiende uitdagingen, in de volle breedte van het vakgebied. En lees vooral ook het interview met Geert Roovers, aanjager en coördinator van het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond (KOBO). Enthousiast vertelt hij over de studenten die via KOBO aan de slag zijn gegaan met twee door het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond gestelde kennisvragen: ‘Hoe kan het gebruik van Brownfields worden gestimuleerd?’ en ‘Hoe komen we tot afbouw van IBC-locaties in het nieuwe bodembeleid?’. Een prachtig voorbeeld van de inspirerende en complementaire samenwerking die kan ontstaan wanneer studenten, bedrijven en overheden hun kennis delen.

Op de voorgrond

De aarde als onuitputtelijke schone energiebron

Trouw

Europa kan scoren met aardwarmte, zegt geoloog Jon Limberger. Hij promoveerde in Utrecht op een studie hierover. Mooi nieuws: Nederland lijkt bij uitstek geschikt. Kunnen we gas inruilen voor geothermie? Lees meer.


Foto: Pixabay

Actueel

Conferentieverslag TERRAenVISION

Rijkswaterstaat/Bodem+

TERRAenVISION was een nieuwe conferentie en verfrissende ervaring. Centraal stonden de maatschappelijke opgaven: de duurzame ontwikkelingsdoelen, de CoP 21 doelen en het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de bijdrage van het natuurlijk systeem aan deze maatschappelijke opgaven. Lees meer.


Foto: uit verslag Conferentie TERRAenVISION

Minister Schouten en staatssecretaris Van Veldhoven op werkbezoek in het Groene Hart

Gemeente Gouda

Het Groene Hart kampt net als andere veengebieden in Nederland met de negatieve gevolgen van bodemdaling. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat brachten daarom een werkbezoek aan de regio. Lees meer.


Foto: Pixabay

Onderzoek grondwaterbemaling bij A27 Utrecht gestart

Rijkswaterstaat/Bodem+

Rijkswaterstaat is gestart met onderzoek naar de toepassing van grondwaterbemaling naast de A27 in Utrecht. Deze zogenoemde pompproef is onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreiding van de Ring Utrecht, die vanaf 2020 zal worden uitgevoerd. Lees meer.


Schematische weergave van de pompproef
Beeld: Rijkswaterstaat/Bodem+

Biodiesel en bodem: Tussenrapport onderzoek gereed

SIKB

In samenwerking met diverse partijen heeft SIKB een onderzoek gestart naar de vermoedelijk versnelde aantasting van ondergrondse stalen inwendig ongecoate biodiesel-opslagtanks en de mogelijke oorzaken hiervan. Reden hiervoor is de toenemende corrosie die wordt waargenomen tijdens reguliere tankinspecties van ongecoate tanks. Lees meer.


Foto: SIKB

Blijven genieten van de panorama’s langs de A27

Rijkswaterstaat

Bij de verbreding van de A27 Houten-Hooipolder geldt de insteek dat de snelweg ‘te gast’ is in het landschap. Het landschappelijke karakter van de omgeving moet zoveel mogelijk behouden blijven. In het Esthetisch Programma van Eisen (EPvE), een belangrijk vormgevingsdocument voor de aannemer straks, komt dit op alle fronten terug. Lees meer.


Foto: Rijkswaterstaat

Geen schaliegas voor Nederland

Flux Energie

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij geen toekomst ziet voor schaliegas in Nederland. Er zullen geen vergunningen meer worden afgegeven om daarnaar op zoek te gaan. Lees meer.


Foto: Pixabay

Interbestuurlijk programma: extra geld naar maatschappelijke opgaven

Rijksoverheid

Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben afgesproken om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Onder andere op het gebied van energie, klimaat, vitaal platteland en duurzame economische groei. Het Rijk heeft hiervoor een ruim accres beschikbaar gesteld aan gemeenten en provincies. Lees meer.


Foto: Pixabay

Tekort aan kennis over gewasbescherming met bacteriën, schimmels en virussen

RIVM

Bacteriën, virussen en schimmels kunnen worden ingezet als duurzame gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Om de mogelijkheden van deze zogenaamde microbiële gewasbeschermingsmiddelen beter te benutten, is onderzoek nodig. Daarnaast kan kennisontwikkeling bij telers en adviseurs helpen om het gebruik van de middelen te vergroten. Lees meer.


Foto: RIVM

Actieprogramma Klimaatadaptief bouwen van start

WUR

Steden zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering: wateroverlast, hitte, droogte en wind spelen daarbij een rol. Tegelijkertijd staan veel gemeentes voor grote bouwopgaven, variërend van renovatie tot nieuwbouw en herinrichting. Dit biedt grote kansen om, overal waar de schop de grond in gaat, tijdig in te spelen op de effecten van klimaatverandering door op een klimaatadaptieve manier te bouwen. Lees meer.


Foto: WUR

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

5 maart 2018
Tweede kennisarena's Bodemkwaliteitszorg en Omgevingswet
Utrecht
13 maart 2018
BIS Nederland Symposium (Bodemkundig Informatie Systeem)
Wageningen
20 maart 2018
Platform Informatiebeheer
Utrecht
20 en 21 maart 2018
Cursus Bronbemalingen bij bouwprojecten
Delft
20 en 21 maart 2018
Nationale Buisleidingen Platform
Spijkenisse
27 maart 2018
GLOBE dag 2018
Wageningen
20 en 21 april 2018
Masterclass Joel Salatin
Kamerik
 

13 maart 2018

BIS Nederland Symposium (Bodemkundig Informatie Systeem)

Deze middag is bedoeld voor alle huidige en potentiële gebruikers van het Bodemkundig Informatie Systeem (BIS Nederland) en dus ook van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Andere geïnteresseerden zijn natuurlijk ook welkom.
Zowel met de actualisatie van de gegevens als met de integratie van BIS in BRO worden flinke vorderingen gemaakt. In dit symposium komen onder andere de eerste resultaten van de actualisatie van de bodemkaart van de Noordoostpolder, de resultaten van het onderzoek naar de bruikbaarheid van een bodemsensor onder een drone, het gebruik van bodemkundige informatie bij grote infrastructurele werken en de nieuwe Nederlandse soil organic carbon kaart aan bod. Deelname aan het symposium is gratis. Lees meer.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Samenwerking gemeente en provincie Utrecht bij geothermie

Rijkswaterstaat/Bodem+

Eind november 2017 hielden provincie en gemeente Utrecht de Werkconferentie geothermie. Centraal stond het delen en bevorderen van kennis. Gemeente Utrecht en provincie Utrecht werken al jaren samen op het gebied van de transitie van fossiele naar duurzame energie. Lees meer.

Onderzoek naar invloed van verzanding en hoogwater op het dieet van wadvogels

Rijkswaterstaat

De afgelopen jaren heeft beperkte verzanding van de Waddenzee plaatsgevonden en dat kan effect hebben op het dieet van sommige vogels. Dat blijkt uit onderzoek dat het NIOZ in opdracht van Rijkswaterstaat heeft afgerond. Lees meer.


Foto: Rijkswaterstaat

Werkveldkaart droogteadaptatie

Rijkswaterstaat/Bodem+

Rijkswaterstaat ontwikkelde in 2017 de werkveldkaart droogteadaptatie. Deze kaart laat zien welke behoefte vanuit het werkveld er is op het gebied van ruimtelijke adaptatie. In het bijzonder het thema droogte. Lees meer.


Foto: uit Werkveldkaart droogteadaptatie

Gewijzigde NEN 5717 en NEN 5720 voor waterbodemonderzoek gepubliceerd

Rijkswaterstaat/Bodem+

NEN heeft de gewijzigde normen voor milieuhygiënisch waterbodemonderzoek geactualiseerd en gepubliceerd. Via een geplande wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) per 1 april 2018 komt een verwijzing naar de nieuwe NEN 5717 (vooronderzoek) en NEN 5720 (onderzoek). Lees meer.

Joel Salatin geeft masterclass

www.salatinnaarnederland.nl

Op zoek naar een andere manier van landbouw, die de bodem herstelt, kringlopen versterkt, koolstof vastlegt, de natuur inschakelt en netto-rendement oplevert? Twee volle dagen doet Joel Salatin uit de doeken hoe zijn familiebedrijf is ingericht en functioneert, en hoe anderen dezelfde principes op hun eigen plek, in hun eigen situatie kunnen toepassen. Lees meer.


Foto: www.salatinnaarnederland.nl

Organisaties tekenen overeenkomst voor beheer riviernatuur

Rijkswaterstaat

Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Limburgs Landschap en Rijkswaterstaat hebben een overeenkomst getekend voor het onderhoud van bijna 3.000 ha riviernatuur langs de uiterwaarden van de grote rivieren. Lees meer.

Big Data Challenge Klimaatadaptief Waterbeheer

Helpdesk Water

Initiatiefnemer Waterschap Rivierenland daagt met de waterschappen, STOWA en de Unie van Waterschappen iedere data-analist uit om innovatieve ideeën in te dienen op het gebied van datagebruik waarmee de gevolgen van wateroverlast beperkt of zelfs voorkomen kunnen worden. Lees meer.

App geeft goed beeld van water op straat bij hevige regenval

H2O

Wie meer wil weten over de kans op wateroverlast in zijn directe omgeving, kan terecht bij de gratis app Water op straat. De app is gebaseerd op nieuwe neerslagstatistieken waarin de gevolgen van de klimaatverandering zijn verwerkt. Lees meer.

Achtergrond en opinie

De paradox in de perceptie van het Nederlandse landschap: een landschap met drie zielen

WUR

Nergens in Europa verandert het traditionele cultuurlandschap zo snel als in Nederland. De verstedelijking rukt op, infrastructuur domineert en versnippert, het agrarische landschap industrialiseert met grootschalige erven, met loodsen, kassen en windturbines. Het verliest zijn natuurwaardes, nieuwe natuur wordt verontlandschapt en de cultuurhistorische dimensie lijkt irrelevant. Hoe moeten we dit duiden, verliest Nederland zijn identiteit? Die vraag beantwoordde prof.ir. Adriaan Geuze, buitengewoon hoogleraar Landschapsarchitectuur, in zijn inaugurele rede op 22 februari aan Wageningen University & Research. Lees meer.


Foto: WURUit het netwerk

Op het snijvlak van onderwijs, bedrijfsleven en overheden

Geert Roovers, KOBO

Het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond (KOBO) beweegt zich op het snijvlak van het hoger onderwijs, het bedrijfsleven en de verschillende overheden. Hoe scherp dat snijvlak is, weet Geert Roovers, aanjager en coördinator van het platform en daarnaast als lector Bodem en Ondergrond verbonden aan Saxion hogeschool en als adviseur werkzaam voor de Antea Group. ‘Via KOBO zijn studenten aan de slag gegaan met twee door het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond gestelde kennisvragen “Hoe kan het gebruik van Brownfields worden gestimuleerd?” en “Hoe komen we tot afbouw van IBC-locaties in het nieuwe bodembeleid?”.’ Lees verder.

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Wat is de Advieskamer Bodembescherming?

De Advieskamer Bodembescherming is een onafhankelijke deskundigencommissie op het gebied van werken waarin IBC-bouwstoffen worden toegepast en functioneert binnen SIKB. Sinds 1 januari 2014 heeft de advieskamer als taak het beoordelen van het ontwerp, het beheers- en controleplan (plan) of afwijkingen van het ontwerp tijdens de uitvoering.
Beoordeling wordt uitgevoerd volgens het werkvoorschrift Beoordelen ontwerp IBC-werk dd. 30 mei 2013 dat in bijlage D van de Regeling bodemkwaliteit als normdocument is opgenomen.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.