Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 2e jaargang nr. 1 - 17 januari 2018
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Beste lezer,

2018 belooft een boeiend jaar te worden voor iedereen die zich professioneel of als belangstellende bezighoudt met bodem en ondergrond. De sluiting van alle vijf de stormvloedkeringen op de eerste woensdag van dit jaar leidde tot veel media-aandacht over de vraag hoe we de ter zake doende delen van onze bodem droog kunnen houden. En tegelijk zijn diverse initiatieven van start gegaan betreffende ondergronds ruimtegebruik. Welke functies kunnen ondergronds worden gebracht om bovengronds ruimte te creëren? En hoeveel ruimte biedt dan die ondergrond, bijvoorbeeld ten dienste van de energietransitie? In de eerste editie van de tweede jaargang besteedt deze nieuwsbrief van het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond daar uiteraard veel aandacht aan, en blijft dat doen. De redactie wenst u een inspirerend nieuw jaar toe, en houdt zich aanbevolen voor tips en redactionele suggesties: info@expertisebodemenondergrond.nl!

Op de voorgrond

Wet op de Basisregistratie Ondergrond (BRO) van kracht

Rijkswaterstaat/Bodem+

Vanaf 1 januari 2018 geldt de Wet op de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Om dat mogelijk te maken, is op 22 december 2017 het besluit BRO gepubliceerd in de Staatscourant. De BRO gaat het onder andere mogelijk maken om digitale ruimtelijke GeoInformatiemodellen in te zetten bij beleidsafwegingen. Lees meer.


Beeld: RWS/Bodem+

Actueel

In 2016 minder afwijkingen bij milieuhygiënisch bodembeheer

SIKB

Het CCvD Bodembeheer heeft op 14 december 2017 het rapport 'Functioneren certificatieschema’s milieuhygiënisch bodembeheer SIKB - Jaarrapportage 2016' vastgesteld. Meest opvallende trend: het aantal geconstateerde afwijkingen van de eisen uit de documenten neemt af.Lees meer.


Foto: SIKB

Adviescommissie Water: grote zorgen over kwaliteit grondwater

H20 nieuws

De Adviescommissie Water is in een advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen uiterst kritisch over de manier waarop het grondwater wordt beheerd. Ze heeft grote zorgen over de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater. Lees meer.


Foto: Pixabay

Aanbevelingen voor verbeterde beoordeling van de kwaliteit van grondwater

RIVM

Het RIVM presenteert een aantal mogelijkheden voor de aanpassing van de beoordeling van grondwaterkwaliteit. Deze aanpassing is nodig om de beoordeling van grondwater goed te laten aansluiten bij de nieuwe Omgevingswet. Lees meer.


Foto: RIVM

Afname winning van primaire bouwgrondstoffen

Rijkstwaterstaat/Bodem+

De winning van primaire bouwstoffen is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) aangemerkt als nationaal belang. De uitvoering heeft het rijk gedecentraliseerd naar de provincies en RWS. Wel monitort het rijk jaarlijks de ontwikkelingen en bepaalt op basis hiervan, in overleg met de provincies en marktpartijen, of een ruimtelijke interventie via het instrumentarium van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) nodig is. Uit het monitoringsonderzoek naar de winning, het verbruik, de import en de export van primaire bouwgrondstoffen in de periode 2015-2016, blijkt dat de winning van primaire bouwgrondstoffen in deze periode is afgenomen. Lees meer.


Foto: RWS/Bodem+

Nu lezen: Jaarwerkplan Rijkswaterstaat Bodem+ 2018

Rijkswaterstaat/Bodem+

Voor de vierde keer presenteert Rijkswaterstaat Bodem+ het Jaarwerkplan Bodem+ in de vorm van een online magazine. Bodem+ streeft naar een duurzaam gebruik van het bodem- en grondwatersysteem. Lees meer.


Foto: RWS/Bodem+

Tijdelijke regeling voor materiaalspecialisten archeologie zonder MA-diploma

SIKB

Het CCvD Archeologie heeft besloten tot het in het leven roepen van een regeling voor materiaalspecialisten in de archeologie. Deze regeling is er voor materiaalspecialisten zonder Ma-diploma Archeologie en die al jarenlang professioneel werkzaam zijn in het vakgebied. Lees meer.


Foto: SIKB

Bodembescherming: praktijkproef nodig voor luchttest

SIKB

Het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming heeft eind december ingestemd met een rapport van de Advieskamer Stortbesluit over de theoretische kaders van het luchttestsysteem voor de beoordeling van vloeistofdichtheid van betonnen vloeren die direct op folie zijn gestort. Lees meer.


Beeld: SIKB

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

24 januari 2018
Themamiddag Lozing van Spuiwater bij WKO-systemen
Amsterdam
25 januari 2018
Symposium Waterkwaliteit op de Kaart
Utrecht
25 januari 2018
Bijeenkomst Werkgroep Stedelijk Grondwater
Utrecht
25 januari 2018
Fexival
Delft
25 januari 2018
Kick-off meeting Water in de Circulaire Economie
Nieuwegein
26 januari 2018
Kennisarena Samen kennis maken, Doe Mee!
Utrecht
30 januari 2018
Themamiddag Duurzaam omgaan met verontreinigingen
Utrecht
2 februari 2018
Jaarlijkse Scholingsdag Ondergrondse Infra
Harderwijk
22 februari 2018
Bodemdag Midden-Nederland
Flevoland
 

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

26 januari 2018

Kennisarena Samen kennis maken, Doe Mee!

Het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond (UP) 2016-2020 bereidt verschillende kennisuitvragen voor. Er zijn vier thema’s benoemd waarop het UP zich richt bij de kennisuitvraag 2017 met doorkijk 2018. In de arena’s die op 26 januari gehouden worden staan twee van deze thema’s centraal: het thema Klimaat en het thema Landbouw & Voedsel. Iedereen die wil meedenken is van harte welkom, over het aanscherpen van de kennisvragen en over de wijze waarop we samen de uitdagingen per kennisvraag kunnen aanpakken. Lees meer.

De sociale impact van de ondergrond

VNG

Zonnepanelen en windmolens domineren de discussie over de energietransitie. Zij vormen echter maar een piepklein deel van het vraagstuk van de duurzame toekomst. Misschien wel het grootste probleem is onzichtbaar, dat zit onder de grond. Lees meer.

Boormonsterprofielen naar de BRO

WUR

De Bodemkaart en Geomorfologische kaart zijn reeds via www.pdok.nl
www.pdok.nl beschikbaar. Momenteel wordt onder de werknaam BHR-p gewerkt aan het verhuizen van 340.000 profielbeschrijvingen van BIS Nederland naar de Basisregistratie Ondergrond Lees meer.


Beeld: WUR

Rapport 'Aardwarmte Contract Management' taaie kost, maar belangrijk

Kas als energiebron

Wie mag en wie móet wat doen bij de uitvoering van een aardwarmteproject? Wat is de rol van de vergunninghouder, de vergunningsuitvoerder en de betreffende aandeelhoudershouders? Deze, en nog veel meer vragen, worden beantwoord in het rapport ‘Aardwarmte Contract Management’. Lees meer.

Bodem en ondergrond: wat gaat er veranderen?

VNG

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van gemeenten op het beleidsterrein bodem en ondergrond gaan veranderen. Dit heeft te maken met de invoering van de Omgevingswet, de Rijksstructuurvisie Ondergrond en het adviesrecht van gemeenten in de Mijnbouwwet. In de ledenbrief leest u er meer over. Lees meer.

Verhoging afvalstoffenbelasting per 1 januari 2018

Rijkswaterstaat/Bodem+

In het Belastingplan 2018 is voorgesteld om de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2018 te verhogen naar € 13,21 per 1000 kg afval. Dit tarief geldt voor bedrijven die afval storten of verbranden. Een bedrijf betaalt geen afvalstoffenbelasting als het afval recyclet. Lees meer.


Foto: RWS/Bodem+

Nieuw rapport over sensortechnieken

WUR

Om te kunnen bepalen welke nieuwe technieken inmiddels beschikbaar zijn die wetenschappelijk hebben bewezen de bodemfysische en hydrologische eigenschappen van de bodem in kaart te kunnen brengen, is een literatuurstudie uitgevoerd. Lees meer.

Achtergrond en opinie

Gras vervangt in Nijmegen het riool

Binnenlands Bestuur

Zeg 'klimaat' en binnen de kortste keren gaat het over reductie van CO2-uitstoot. Het is het nummer-één-thema waarvoor overheden beleid maken en waarmee ze zich profileren. En ja, natuurlijk is het verstandig de oorzaak van klimaatverandering weg te nemen, maar intussen warmt de aarde op en krijgen steden steeds vaker te maken met extreme neerslag, warmte en droogte. Wat valt daaraan te doen? Lees meer.


Foto: PixabayUit het netwerk

Verslag bijeenkomst Ondergrond in de omgevingsvisie

Rijkswaterstaat/Bodem+

In de context van de Omgevingswet gebeurt er ook voor bodem en ondergrond veel rond de energietransitie. Dit betekent een heel nieuw spel waarmee gemeenten moeten oefenen en de rol van bodem en ondergrond moeten laten zien. Ruim 60 deelnemers discussieerden hierover op 18 december in Amersfoort. Lees meer.


Beeld: Uit verslag bjeenkomst Ondergrond in de omgevingsvisie

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Mag een Belgisch boorbedrijf een bronbemaling uitvoeren op Nederlands grondgebied?

Aangezien de betreffende activiteit op Nederlands grondgebied gaat plaatsvinden, geldt ook de Nederlandse wetgeving. De wet- en regelgeving omtrent mechanische boringen en bronbemalingen in Nederland geldt als volgt.
Mechanische boringen: In Nederland mogen mechanische boringen alleen worden uitgevoerd door bedrijven die over een erkenning en certificaat voor BRL SIKB 2100 ‘Mechanisch Boren’ beschikken. Dit is opgenomen in de Regeling Bodemkwaliteit.

In het bovenliggende Besluit Bodemkwaliteit is een ‘gelijkwaardigheidsregel’ opgenomen voor certificaten uit andere EU-landen. De besluitvorming over de vraag of een buitenlandse regeling inderdaad gelijkwaardig is, ligt bij Rijkswaterstaat/Bodem+. De beoordeling van de buitenlandse regeling op gelijkwaardigheid wordt uitgevoerd door de Raad voor Accreditatie. lees meer.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.