Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond nr. 11 - 23 november 2017
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Beste lezer,

Het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek in de landbodem, onderzoek op onder water gelegen vindplaatsen, bronbemalingen, het samenvoegen van partijen grond. Wat hebben deze activiteiten gemeen? Alle vier zijn ze gelinkt aan bodem. En voor alle vier geldt: zorgvuldigheid is geboden om de kwaliteit van het werk te waarborgen. Welke kwaliteitseisen gelden er, hoe dient de uitvoering te gebeuren, wat komt erbij kijken? Met richtlijnen, regels en/of leidraden worden uitvoerende partijen wegwijs gemaakt in de bijbehorende processen. Deze kwaliteitssystemen worden van tijd tot tijd geactualiseerd aan de stand der techniek en ontwikkelingen in de regelgeving. In deze editie bijvoorbeeld aandacht voor de gemoderniseerde BRL 9335. Ook zoomen we in op de nieuwe KNA leidraad Archeologie en Waterbodems die inzicht geeft in het algemene proces van waterbodemonderzoek. Daarnaast is er de geactualiseerde versie van NEN 5725 ‘Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek’. En als laatste maar zeker niet minste: de nieuwe versie van BRL 12000 Tijdelijke Grondwaterbemaling. Die wordt op 1 januari 2018 van kracht.

Op de voorgrond

Enthousiaste discussies tijdens bijeenkomst
‘Nut en Noodzaak Bodeminformatiebeheer’

Platform Bodembeheer

Dat bodeminformatiebeheer leeft, bleek uit de goede opkomst en enthousiaste discussies tijdens de Platform Bodembeheer bijeenkomst ‘Nut en Noodzaak Bodeminformatiebeheer’ op 15 november bij de gemeente Eindhoven. Van de circa 80 aanwezigen was meer dan de helft afkomstig vanuit de overheid, vooral gemeenten. Daarnaast waren de adviesbureaus goed vertegenwoordigd. Lees meer.


Foto: Platform Bodembeheer

De volgende bijeenkomst van het Platform Bodembeheer vindt plaats op 11 december bij het provinciehuis Overijssel en gaat over Duurzaam Bodemgebruik in het landelijk gebied. Voor meer informatie over deze bijeenkomst en aanmelden klik hier.

Actueel

BIDON voorlopig niet van start

Rijkswaterstaat Bodem+

BIDON, het programma voor de bouw van een beoogde gemeenschappelijke voorziening voor het delen en hergebruiken van milieuhygiënische bodemgegevens, gaat voorlopig niet van start. Lees meer.


Foto: BIDON

Nieuwe KNA leidraad Archeologie en
Waterbodems gepubliceerd

SIKB

De nieuwe KNA leidraad sluit aan op de KNA Waterbodems (voor nu beperkt tot het vooronderzoek) en heeft als doel om naast archeologisch experts ook opdrachtgevers en beleidsmakers inzicht te geven in wat er nodig kan zijn voor onderzoek op onderwater gelegen vindplaatsen. Met de leidraad hebben zij een middel om inzicht te krijgen in het algemene proces van waterbodemonderzoek, hoe dit zou kunnen worden uitgevoerd, met welke technieken en wat dat oplevert. Lees meer.


Foto: SIKB

NEN 5725 Vooronderzoek landbodem vastgesteld

Rijkswaterstaat Bodem+

NEN stelde in oktober 2017 de geactualiseerde versie van NEN 5725 ‘Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek’ vast. De norm beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het vooronderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van verontreinigingen in en de verwachte milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem. Lees meer.


Foto: NEN

Blijvend werken aan kwaliteit bij bronbemalingen?
Nieuwe BRL 12000 nu online

SIKB

Wanneer onder de grondwaterspiegel werkzaamheden plaatsvinden, bijvoorbeeld de aanleg van een ondergrondse parkeergarage, zijn maatregelen nodig om de bouwplaats droog te houden. Vaak worden daar tijdelijke ontwateringstechnieken bij gebruikt. Lees meer.


Foto: SIKB

Drukbezochte informatiebijeenkomsten over modernisering BRL 9335

ENBO

SIKB verzorgde de afgelopen twee weken drie drukbezochte regionale informatiebijeenkomsten over de gemoderniseerde BRL 9335. Deze nieuwe versie wordt, samen met de bijbehorende vier protocollen, begin volgend jaar van kracht. Lees meer.

Verlenging termijn voor aanleveren database relatie puin en verdenking op asbest

Rijkswaterstaat Bodem+

Organisaties die meewerken aan een onafhankelijk onderzoek naar de relatie tussen het voorkomen van asbest in de bodem en de verdenking op asbest krijgen meer tijd. De datum voor het aanleveren van de spreadsheet door deelnemers is verlengd naar 12 januari 2018. Lees meer.


Foto: SIKB

Viering hoogwaterveiligheid Grensmaas

Rijkswaterstaat

Op 9 november werd het halen van de hoogwaterdoelstelling in de Grensmaas gevierd. Dankzij het werk van project Grensmaas zijn de inwoners van Zuid-Limburg vijf keer veiliger tegen hoogwater dan in de jaren 90 van de vorige eeuw. Ook kunnen ze op diverse plekken al genieten van nieuwe natuur. Lees meer.


Foto: Rijkswaterstaat

Radiogolven interessante techniek bij
ondergrondse drinkwaterleidingen

H2o

Voor het op afstand vinden van afsluiters van ondergrondse drinkwaterleidingen kan de HF-techniek met lange radiogolven een goede oplossing zijn, blijkt uit een project in de drinkwatersector. Lees meer.


Foto: Daniel Levelt/Royal HaskoningDHV

Festival Omgevingswet; merendeel gemeenten aan de slag

VNG

Het merendeel van de gemeenten is volop aan de slag met de Omgevingswet. Twee-derde van de gemeenten heeft hiervoor geld gereserveerd in de meerjarenbegroting. Dat zei Edward Stigter, directeur beleid leefomgeving VNG bij de opening van het VNG-festival Invoering Omgevingswet. Lees meer


Foto: VNG

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

27 november 2017
Symposium Waterdreigingen en oplossingen
Amsterdam
28 november 2017
Bijeenkomst Platform Toezicht Bodembeheer
Ede
30 november 2017
Themabijeenkomst Waterbeheer en Erfgoed
Lelystad
30 november 2017
Bodemenergie, de kracht van combinatie
Houten
5 december 2017
Wereldbodemdag
8 december 2017
Bijeenkomst Kennisagenda Aardwarmte
Zoetermeer
11 december 2017
Bijeenkomst Platform Bodembeheer
Zwolle
12 december 2017
Platform Bronbemalen: themabijeenkomst Basisregistratie Ondergrond
Houten
18 december 2017
Ondergrond in de omgevingsvisie: kennis en ervaring uit de projecten in de regio
Amersfoort
19 december 2017
Themamiddag Sanering bronzone Klokhuisplein e.o. Haarlem
Haarlem
19 december 2017
Themamiddag Sanering bronzone Klokhuisplein e.o. Haarlem
Haarlem
 

18 december 2017

Ondergrond in de omgevingsvisie: kennis en ervaring uit de projecten in de regio

In 2017 is een aantal trajecten vanuit het UitvoeringsProgramma Bodem en Ondergrond, in samenwerking met VNG en Deltares, bij verschillende gemeenten en regio’s in Nederland gevolgd. Aanleiding was de ambtelijke en bestuurlijke ambitie van de VNG dat in 2021 elke gemeente in haar omgevingsvisie heeft beschreven wat de bijdrage van bodem en ondergrond aan maatschappelijke opgaven kan zijn. Het moment daarvoor is om dat te doen bij het opstellen van de omgevingsvisie in het kader van de invoering en implementatie van de Omgevingswet. De ontwikkelde methoden, ervaringen en leerpunten uit dit traject en uit uw ervaring, worden tijdens deze bijeenkomst uitgewisseld. Lees meer.


Foto: Pixabay

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Veengronden stoten wel CO2 uit, bossen niet

WUR

‘Nederlandse vegetatie stoot meer CO2 uit dan ze vastlegt,’ stond in diverse media. Dat is echter onjuist, of leidt in ieder geval tot misverstanden. Lees meer.


Foto: WUR

Nieuwe bodemdalingskaarten maken klimaateffect inzichtelijk

Waterforum

De klimaateffectatlas van Stichting Climate Adaptation Services geeft een indruk van de (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. De atlas bevat bodemdalingskaarten die zijn gemaakt door Deltares, TNO-GDN en Wageningen Environmental Research. Lees meer.


Foto: Creative Commons

Bijna overal gaat het beter met de natuur

Binnenlands Bestuur

Na jarenlange achteruitgang gaat het structureel beter met de natuur. Dat blijkt uit de Derde Voortgangsrapportage Natuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) over het jaar 2016. Wel blijven duin- en heidegebieden zorgenkindjes. Lees meer.

Zuurgraad van natuurbodems in heel Nederland op de kaart

Nature Today

Door allerlei ruimtelijke informatie slim te combineren is er nu voor het eerst een landelijke pH-kaart voor alle natuur op het land. Lees meer.


Foto: Wieger Wamelink

Input gevraagd voor ontwikkeling stresstest regenwater

Stichting RIONED

Stichting RIONED vraagt ieders input om tot een goede standaardstresstest voor regenwater te komen, zodat een procedure met werkbare inhoudelijke eisen ontstaat. Lees meer.

A2-tunnel Maastricht wint Schreudersprijs voor ondergronds bouwen

Cobouw

De A2 Maastricht wint de Schreudersprijs voor ondergronds bouwen. Volgens de jury is de dubbele tunnel ‘een technische hoogstandje dat een groot probleem in de stad Maastricht oplost.’ Lees meer.

Nieuwe Alliantie rond Geothermie in Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland, DAGO (Dutch Association Geothermal Operators), EBN B.V., Eneco, HVC, Hydreco GeoMEC B.V. en Gemeente Westland gaan samen onder de naam Geothermie Alliantie Zuid-Holland werken aan het verduurzamen van de warmtevoorziening door de winning van aardwarmte in Zuid-Holland. Lees meer.

Achtergrond en opinie

Documentaire ‘Het zinkende land’ toont problematiek bodemdaling

Provincie Noord-Holland

De bodem in het veenweidegebied van grote delen van West- en Noord-Nederland daalt in rap tempo. Stad en land op veengrond zakken langzaam weg, sneller dan de zeespiegel stijgt. De bodemdaling heeft gevolgen voor de inwoners en gebruikers en voor de overheden die hiermee te maken hebben. Diverse waterschappen, provincies en gemeenten financierden samen de documentaire ‘Het zinkende land’, waarin die gevolgen worden belicht. Lees meer.


Foto: Provincie Noord-HollandUit het netwerk

Nieuwe opleiding: Veldwerk voor waterbodemonderzoek

Karsten Hopman, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

‘Goed veldwerk is cruciaal. De hoeveelheid en de kwaliteit van bijvoorbeeld baggerspecie moet op een eenduidige wijze zijn bepaald, anders heb je appels en peren. Daarnaast moet een veldwerker die zowel de baggerkwantiteit als kwaliteit meet, voldoende verstand hebben van diverse zaken. En dan denk ik aan zaken als bodemkunde, geodesie en waterhuishouding’. Dat vertelt Karsten Hopman, werkzaam bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Hij is samen met Guido Ritskes van Durable Blue en Hans Tijhuis van Tijhuis Ingenieurs de initiatiefnemer voor de nieuwe opleiding Veldwerk voor waterbodemonderzoek, die onder auspiciën van SIKB in 2018 van start gaat. Lees meer.

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Wanneer is een sanering afgerond?

Zodra het bevoegd gezag het evaluatieverslag (art. 39 lid c) van de saneerder ontvangt, is de sanering feitelijk afgerond. Met het indienen van het verslag geeft de saneerder aan dat de sanering naar behoren is uitgevoerd. Aansluitend volgt de beoordeling van het bevoegd gezag. Als deze instemt met het evaluatieverslag is de sanering definitief afgerond. De saneerder heeft aan zijn verplichtingen voldaan. De Wbb schrijft voor dat het saneringsplan een einddatum bevat. Als de sanering de einddatum dreigt te overschrijden kan het bevoegd gezag de saneerder hierop aanspreken en verlangen dat er ofwel een aangepast saneringsplan komt, ofwel een afronding van de sanering plaats vindt (door indienen van het evaluatieverslag). Op deze wijze wordt voorkomen dat een sanering blijft voortduren. Lees meer.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.