Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond nr. 10 - 9 november 2017
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Beste lezer,

Tussen bodem en ondergrond – dat is aandacht voor bijvoorbeeld de digitalisering van het veldwerk, voor de verzakking van de (West-) Nederlandse bodem en voor de eigenschappen van geothermische reservoirs. Het is ook aandacht voor het gebouwde erfgoed dat zorg heeft gedragen, en vaak nog zorgt voor onze droge voeten. Die waterwerken hebben de topografie van Nederland bepaald. Het zijn de prothesen waarmee ons land, dat eigenlijk water wil zijn, toch land blijft. Nu veel van met name de grote, maar ook kleine waterwerken, het einde van hun technische levensduur bereiken, rijst de vraag hoe zij zijn te behouden. Met als volgende vraag vanuit welke perceptie – denk aan het klimaatdebat en de dreigende waterstijging – nieuwe ontwerpopgaven gaan worden opgesteld. Daarover gaat een kennisdag van SIKB, ERM en de Unie van Waterschappen waarover elders in deze nieuwsbrief wordt bericht. Daarnaast natuurlijk aandacht voor de geslaagde 29e editie van het Symposium Bodem Breed.

Op de voorgrond

Geslaagd Symposium Bodem Breed 2017

ENBO

Op 8 november jl. vond de 29e editie van Symposium Bodem Breed plaats bij de HAS Hogeschool en ZLTO te Den Bosch. De organisatie kan terugkijken op een prachtig en druk bezocht symposium. Circa 500 deelnemers uit verschillende organisaties en met diverse achtergronden bezochten hèt netwerkevent voor bodem- en ondergrondprofessionals. Lees meer.


Foto: ENBO

Actueel

Samenwerkingsovereenkomst getekend voor Atlas Bestrijdingsmiddelen Oppervlaktewater

Rijkswaterstaat

Schoon en gezond water is belangrijk voor mensen, planten, dieren. De kennis over de concentraties gewasbeschermingsmiddelen en biociden in ons water is daarbij cruciaal. Rijkswaterstaat en het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden werken hierin al jaren samen. Lees meer.


Foto: Rijkswaterstaat

Waterbeheer en cultureel erfgoed: ‘Verbinden van materieel en immaterieel erfgoed’

ENBO

‘Het waterbeheer en het cultureel erfgoed verbinden het materiële met het immateriële’, vertelt Jeroen Haan, bestuurder van het Hoogheemraadschap Rijnland. ‘Traditie is dat een nieuw benoemd bestuurslid uit de Rijnlandse hensbeker een slokje mag nemen. Van oudsher symboliseerde het drinken uit deze beker dat het bestuurscollege en het hoogheemraadschap van Rijnland als één belangengemeenschap werd gezien. Daarnaast werd hij ook gebruikt als teken van vriendschap en werden geschillen bijgelegd door het drinken uit de beker. Dat verhaal, daar gaat het mij om. Dat te blijven vertellen, is – naast de primaire taken te zorgen voor schoon drinkwater en droge voeten – een belangrijke opgave voor ons’. Lees meer.


Beeld: SIKB

Digitale gegevensuitwisseling veldwerk geborgd

SIKB

Vrijwel alle registraties van het veldwerk gebeuren tegenwoordig digitaal. Onderzoeksgegevens worden digitaal ingewonnen, verwerkt en opgeslagen. Om de digitale registratie en uitwisseling van veldregistraties (met name aan het begin van de keten) verder te stimuleren en de data-uitwisseling te borgen heeft het CCvD Bodembeheer enkele protocollen aangepast. Lees meer.

Einde ondersteuning SIKB0101 versie 10 nadert

Rijkswaterstaat Bodem+

Met het SIKB0101 protocol wordt bodeminformatie digitaal uitgewisseld. In 2012 heeft SIKB, gesteund door softwareleveranciers, -gebruikers en Bodem+, de SIKB0101 uitwisselstandaard grondig vernieuwd. Het protocol is zodanig aangepast dat er ondersteuning nodig was om de overgang tussen versies lager dan 10 (de pre 2012 versie) en versie 11 (en hoger) te ondersteunen. Vanaf 1-1-2018 zal deze ondersteuning stoppen. Lees meer.


Foto: Pixabay

Warme drukte in de ondergrond

KWR

De afgelopen jaren heeft KWR veel onderzoek gedaan binnen de thema’s klimaatverandering, waterkwaliteit en assetmanagement. Deze onderzoeken komen bij elkaar in oplossingen voor de actuele problematiek rondom energietransitie, klimaatverandering en (werken in) de drukke ondergrond. Lees meer.


Foto: Pixabay

Half Holland Zakt

NPO Radio 1

Het gebeurt sluipenderwijs, maar wel in een tempo dat verontrustend is, een groot deel van de bodem in West-Nederland zakt, op sommige plaatsen tot wel centimeters per jaar. Ter vergelijking, de zeespiegel stijgt door de klimaatverandering zo’n 0,35 tot 1,0 cm per jaar. Daar bereiden we ons op voor, maar op een zakkend Holland nog te weinig. Lees meer.


Foto: Pixabay

Omgevingswet en Chw naar Binnenlandse Zaken

Omgevingswetportaal

De Omgevingswet en de Crisis- en herstelwet vallen vanaf vandaag onder de verantwoordelijkheid van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het regeerakkoord wordt de voorzetting van de stelselherziening omgevingsrecht onderstreept en ondersteund. Lees meer.

Samenwerking in agrarisch natuurbeheer: niet alleen in Nederland

WUR

In diverse EU-lidstaten zijn oplossingen bedacht om agrarisch natuur- en landschapsbeheer door boeren ruimtelijk beter te coördineren en samenwerking tussen boeren te stimuleren. Een recent wetenschappelijk artikel vergelijkt vijf voorbeelden, waaronder het Nederlandse collectieve stelsel. Lees meer.


Foto: WUR

Slibmotor bouwt extra dijk van overtollig slib: Op het Deltacongres bloeien 1000 bloemen

Cobouw

De water-stresstest, de tegeltax, ruimte voor (zee)water en een innovatieve oplossing voor overtollig slib. Duizend bloemen bloeien tijdens het Deltacongres. Opvallende nieuwkomer is de Slibmotor, de variant van de Zandmotor voor een extra dijk in de Eemshaven. Lees meer.


Foto: Deltacongres

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

14 en 16 en 21 november
Informatiebijeenkomsten wijzigingen BRL 9335 en protocollen
Zwolle - Eindhoven - Gouda
15 november 2017
Bijeenkomst Platform Bodembeheer
Eindhoven
15 november 2017
The Remediation Workshop
Amsterdam
16 november 2017
Masterclass: Portfoliomanagement
Locatie volgt nog
16 en 17 november 2017
Reuvensdagen
Leiden
20 november 2017
Logistiek op en rond de bouwplaats
Amsterdam
23 november 2017
Seminar Omgevingsgericht aan de slag
Amersfoort
23 november 2017
Nationaal Symposium Gebruikersplatform Bodemenergie
Utrecht
28 november 2017
Bijeenkomst Platform Toezicht Bodembeheer
Ede
30 november 2017
Themabijeenkomst Waterbeheer en Erfgoed
Lelystad
30 november 2017
Bodemenergie, de kracht van combinatie
Houten
5 december 2017
Wereldbodemdag
11 december 2017
Bijeenkomst Platform Bodembeheer
Zwolle
19 december 2017
Themamiddag Sanering bronzone Klokhuisplein e.o. Haarlem
Haarlem
19 december 2017
Themamiddag Sanering bronzone Klokhuisplein e.o. Haarlem
Haarlem
 

28 november 2017

Bijeenkomst Platform Toezicht Bodem (PTB)

Deze PTB-bijeenkomst wordt samen met de Gelderse Omgevingsdiensten georganiseerd. De bijeenkomst vindt plaats in De Reehorst in Ede. In het plenaire programma in de ochtend wordt u geïnformeerd over verschillende actuele ontwikkelingen:
• De aanpak en resultaten van het ketentoezicht op grondstromen in Gelderland;
• De laatste ontwikkelingen rondom het Aanvullingsbesluit Bodem en de overgang van de bodemregeling naar de Omgevingswet;
• Het nieuwe Gelders beleid voor lood en asbest in bodem.
Tijdens het middagprogramma kunt u deelnemen aan interactieve workshops. Het volledige programma - inclusief workshops - vindt u hier. U kunt zich hier aanmelden voor deze PTB-bijeenkomst. Lees meer.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Hoe kunnen we beter gebruik maken van gegevens uit geothermieputten?

Kas als energiebron

Om injectie en productie van aardwarmteputten te verbeteren en om meer inzicht te krijgen in de eigenschappen van de geothermische reservoirs, is het van groot belang om zoveel mogelijk informatie te halen uit de gegevens die routinematig worden verzameld bij het boren van geothermische putten. Lees meer.


Foto: Pixabay

De onderste steen boven: archeologisch onderzoek voor de A16 Rotterdam

Rijkswaterstaat

Voordat Rijkswaterstaat de A16 Rotterdam kan aanleggen, is het nodig eerst archeologisch onderzoek te doen op de locatie van de nieuwe weg. Bijzondere vondsten worden waar mogelijk naar boven gehaald voordat de realisatie van start gaat. Lees meer.


Foto: Rijkswaterstaat

Aansluitingen nutsvoorzieningen gaan soms goed en soms goed mis

Bouwend Nederland

Gas, elektra, water en data zijn essentiële voorzieningen zowel tijdens het bouwproces als voor de oplevering van een bouwwerk. Makkelijk gezegd en opgeschreven! Maar er komen vele partijen aan te pas en de doorlooptijden passen niet altijd bij de wensen. Op het Afdelingscafé van Afdeling Duin- en Rijnstreek op 20 november wordt aandacht geschonken aan wanneer het goed, en wanneer het goed mis gaat. Lees meer.


Foto: Bouwend Nederland

Oud-AFM'er Theodor Kockelkoren nieuwe toezichthouder van de Nederlandse bodem

Fd

Theodor Kockelkoren (48) wordt weer toezichthouder. Per 1 januari 2018 is hij de nieuwe inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Kockelkoren volgt daar Harry van der Meijden op, die met pensioen gaat. Lees meer.

Anita Wouters verantwoordelijk voor Bovengrond Groningen

Rijksoverheid

Anita Wouters (1955) wordt per 26 oktober 2017 benoemd tot project-directeur-generaal Groningen Bovengronds bij het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK). Lees meer.


Foto: Rijksoverheid

Jonge talenten denken mee over voorkomen wateroverlast

Hoogheemraadschap van Delfland

Bedenk op welke innovatieve manieren inwoners en bedrijven geënthousiasmeerd kunnen worden om zelf bij te dragen aan het vasthouden van water in hun leefomgeving. Deze vraag werd gesteld aan studenten, starters en young professionals. Lees meer.

Achtergrond en opinie

'We telen op een dunne kwetsbare aardschil'

Nieuwe Oogst

De Europese Commissie heeft duurzaam bodembeheer op de politieke agenda gezet. Dat is mede het resultaat van het Europese burgerinitiatief People4Soil. Kartrekker in Nederland is agrarisch adviseur Bertus Buizer. U bent opgegroeid op een akkerbouwbedrijf in de Noordoostpolder? 'Mijn vader was een van de pioniers bij de ontginning van de polder. Hij was rietmaaier en werd daarna pachter van een nieuw melkvee- en akkerbouwbedrijf. Ik heb jarenlang elk weekend en in de vakanties op het bedrijf meegewerkt. Net als mijn vader heb ik pioniersbloed.' Lees meer.


Foto: Pixabay



Uit het netwerk

‘Voorbeeldfunctie behouden’

Jaap-Willem Hutter

‘Nergens ter wereld is het zo goed georganiseerd als in Nederland. Alleen hier ontwikkelen alle betrokkenen gezamenlijk een erkenningsregime voor onze bodembescherming en passen de daarvoor opgestelde normen en regels voortdurend aan de actualiteit aan. Mijn grootste zorg op dit moment is dat met de invoering van de Omgevingswet dit bouwwerk in elkaar stort. Dat gedurende dat proces geen aanpassingen in BRL-en en protocollen meer gedaan kunnen worden. En dat wellicht op langere termijn overlegplatforms en schemabeheerders als SIKB in hun bestaan worden bedreigd’. Lees meer.

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

De nieuwe versie van de BRL 12000 Tijdelijke grondwaterbemalingen, inclusief onderliggende protocollen, wordt per 1 januari 2018 van kracht. Is met de nieuwe versie dan ook sprake van een wettelijke verplichting tot certificatie?

De nieuwste versie van de BRL 12000 wordt inderdaad per 1 januari 2018 van kracht. Het gaat dan om versie 2. De richtlijn betreft onder meer de tijdelijke bemalingen die moeten voldoen aan de Waterwet (artikel 6), het Waterbesluit, de Waterregeling en de Keur of Grondwaterverordening van het betreffende waterschap. Voor zowel de nieuwe als de ‘oude’ versie geldt geen wettelijke verankering. Certificering is dus op vrijwillige basis en niet wettelijk verplicht. Er zijn ook geen plannen om hier op korte of middellange termijn verandering in te brengen. Goed om te weten is dat opdrachtgevers, los van de wettelijke status, eigen (kwaliteits)eisen kunnen verbinden aan hun projecten, bijvoorbeeld door alleen met BRL 12000 gecertificeerde bedrijven te werken. Ook heeft een aantal waterschappen het ‘werken conform’ BRL 12000 opgenomen in de Keur.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.