Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond nr. 9 - 27 oktober 2017
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Beste lezer,

Bodeminformatiebeheer is hot, zegt Linda Maring (Deltares, Platform Bodembeheer) in onze rubriek Uit het netwerk. Of het nu gaat om de Basisregistratie Ondergrond (BRO), de Omgevingswet of andere bodemgerelateerde ontwikkelingen: bodemdata en -informatie staan centraal. Wat betekent dit voor iedereen die bodeminformatie inwint, opslaat en gebruikt? Daarover gaat de Platform Bodembeheer bijeenkomst op 15 november in Eindhoven. Ook op andere plekken in deze editie komt het belang van vraaggestuurde bodeminformatie terug. Vanuit diverse initiatieven wordt aan de weg getimmerd om bodemprofessionals te voorzien van bruikbare gegevens. Neem bijvoorbeeld de nieuwe kaartlaag in ArcGIS, deze geeft een compleet overzicht van alle ruimtelijke plannen in Nederland. En in de Grondwateratlas is nu voor duizenden locaties in Nederland te vinden wat er achterblijft aan gewasbeschermingsmiddelen in het grondwater.

Op de voorgrond

Giflandschap Revisited

ENBO

‘Je beseft weer wat voor groot aandachtsveld dit nog is, nu en in de toekomst’, vertelt bodemdeskundige Willem Hendriks na een rondgang langs een aantal voormalige zwaar verontreinigde plekken, dwars door Nederland. Een project dat hij uitvoerde samen met onder andere collega expert Theo Edelman en fotograaf Wout Berger. Lees meer.


Foto's: Wout Berger

Actueel

BodemVizier 3.0

Rijkswaterstaat Bodem+

De zoekmachine BodemVizier is aangepast: als (maatschappelijke) opgaven worden nu die van de kennisagenda gehanteerd: Bodemkwaliteitszorg, Energievoorziening, Gezonde slimme stad, Grondstoffen, Klimaatverandering, Landbouw en voedsel, Landelijk gebied, Mobiliteit en transport, Water. Lees meer.


Afbeelding: BodemVizier

Landbouw en waterkwaliteit prominent in regeerakkoord

Waterforum

Het beleid voor landbouw en waterkwaliteit heeft de vier kabinetspartijen, waaronder de pro-landbouw partij CDA, tijdens de onderhandelingen blijkbaar flink beziggehouden. Lees meer.


Foto: Pixabay

Automatische melding van notificatie op richtlijnen

SIKB

SIKB maakt het mogelijk om automatisch te worden geïnformeerd wanneer zich een wijziging voordoet op richtlijnen protocollen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via deze link. Wie zich eerder al hiervoor heeft aangemeld wordt verzocht dit opnieuw te doen. Met het vernieuwen van de website zijn de oude gegevens niet meer beschikbaar.


Beeld: Pixabay

Fonds voor funderingsherstel woningen van start

Nu.nl

Woningeigenaren kunnen vanaf nu een lening afsluiten om noodzakelijk funderingsherstel aan hun woning te financieren. De verwachting is dat binnen vijftien jaar 35.000 woningen kampen met een funderingsprobleem door bodemdaling, klimaatverandering en grondwaterstanden. Lees meer.


Foto: Pixabay

Trintelzand: een gebied vol leven

Rijkswaterstaat

In het Markermeer komt een nieuw natuurgebied: Trintelzand. Het gebied krijgt een omvang van 270 ha. Met Trintelzand willen we variatie aanbrengen in het onderwaterlandschap. Hierdoor komen er straks meer verschillende plant- en diersoorten voor in het Markermeer en verbetert de waterkwaliteit. Lees meer.


Foto: Rijkswaterstaat

BAM ritst hoogspanningskabels soepel de bodem in

Cobouw

Door met een soort ploeg de bodem open te ritsen en direct weer te sluiten brengt BAM Infra, met minimale impact hoogspanningsleidingen ondergronds. Een kilometer ondergronds brengen kost niet langer zes weken, maar slechts één week, bewijst de aannemer bij Leiderdorp. Lees meer.


Foto: Pixabay

30 jaar monitoring van bodemdaling op Ameland

WUR

Er is de laatste jaren steeds duidelijker sprake van bodemdaling met effecten op de natuur als gevolg van de gaswinning op Ameland. Dichtbij het centrum van de bodemdalingsschotel is sprake van vernatting van duinvalleien. Lees meer.


Foto: WUR

Verdieping Nieuwe Waterweg begint voorjaar van 2018

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam gaan de Nieuwe Waterweg en de Botlek verdiepen. Hiervoor is een tender uitgeschreven. Het gaat om een verdieping van 1,5 meter over een afstand van 25 kilometer tussen Hoek van Holland en de Beneluxtunnel en de aansluitende Botlekhaven. Lees meer.


Foto: Pixabay

Waar liggen de vruchtbaarste percelen voor uw gewas?

Nature today

Meer dan 65 procent van het Nederlandse bodemgebruik bestaat uit landbouw. Om inzichtelijk te maken hoe geschikt een bodem is voor bepaalde gewassen, zijn er nu voedsel- en veevoerproductiekaarten beschikbaar op de Atlas Natuurlijk Kapitaal. Met daarin tevens een grove indicatie van de geldelijke opbrengst. Lees meer.


Foto: Pixabay

Prijsvragen Convenant Bodem en ondergrond op Tenderned

Rijkswaterstaat Bodem+

Op 5 september jl. is er een informatiesessie gehouden over de aanstaande trajecten vanuit het Kennisbudget van het Convenant Bodem en Ondergrond. Een prijsvraag is een van de gekozen aanbestedingsvormen. De eerste Prijsvraag 'Kennis en Innovatieontwikkeling' richt zich op de volgende thema’s:
1. Bodem en leefbaarheid landelijk gebied en natuur
2. Bodem en mobiliteit en transport (o.a. ondergrondse infrastructuur, kabels en leidingen, ondergronds bouwen)
3. Bodem en klimaatverandering, mitigatie en adaptatie
4. Bodem en energievoorziening

Praktijk en onderzoek hebben vaak een verschillende visie op kennis en verschillende belangen. Ook innovatie heeft belang bij effectieve kennisdoorwerking, omdat het effectieve vraagarticulatie bevorderd. Er is al veel kennis over bodem en bodemmaatregelen beschikbaar en er wordt veel nieuwe (wetenschappelijke) kennis ontwikkeld, maar hier wordt bij tijd en wijle te weinig mee gedaan. Met een tweede Prijsvraag Kennisdoorwerking wordt specifiek gezocht naar innovatieve methodes voor het faciliteren van kennisdoorwerking bij overheden en initiatiefnemers binnen het thema bodem en ondergrond. De prijsvragen 'Kennis en innovatieontwikkeling' en 'Kennisdoorwerking zijn inmiddels op TenderNed geplaatst. Lees meer.


Beeld: Rijkswaterstaat

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

November 2017
Maand van de Onderwereld
Rotterdam
2 november 2017
Achtste nationaal Deltacongres
Leeuwarden
8 november 2017
Symposium Bodem Breed
Den Bosch
9 november 2017
Heel Holland Zakt II - Nationaal congres over veenbodemdaling
Rotterdam
9 november 2017
IHW-netwerkdag 2017
Amersfoort
14 en 16 en 21 november
Informatiebijeenkomsten wijzigingen BRL 9335 en protocollen
Zwolle - Eindhoven - Gouda
15 november 2017
Bijeenkomst Platform Bodembeheer
Eindhoven
16 november 2017
Masterclass: Portfoliomanagement
Locatie volgt nog
16 en 17 november 2017
Reuvensdagen
Leiden
23 november 2017
Seminar Omgevingsgericht aan de slag
Amersfoort
23 november 2017
Nationaal Symposium Gebruikersplatform Bodemenergie
Utrecht
28 november 2017
Bijeenkomst Platform Toezicht Bodembeheer
Ede
30 november 2017
Themabijeenkomst Waterbeheer en Erfgoed
Lelystad
30 november 2017
Themabijeenkomst Waterbeheer en Erfgoed
Lelystad
 

14, 16 en 21 november 2017

Informatiebijeenkomsten BRL 9335

Begin 2018 wijzigen de BRL 9335 en de vier bijbehorende protocollen. Voor hen die hiermee te maken hebben, bijvoorbeeld omdat zij werkzaam zijn bij Grondbanken, Omgevingsdiensten, Certificerende Instellingen en bij gecertificeerde bedrijven, verzorgt SIKB drie informatiebijeenkomsten verspreid over het land. Ingegaan wordt op vragen als ‘Wat is de achtergrond van de wijzigingen in de BRL?’, ‘Hoe wijzigt mijn werk?’, ‘Wat betekenen de aanpassingen in de praktijk?’, ‘Wie ziet waarop toe?’ en ‘Hoe kunnen we gezamenlijk verder werken aan kwaliteitsverbetering?’ Lees meer.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Veel glyfosaat in landbouwgronden: ‘Verlenging toelating niet verstandig’

WUR

Er is veel discussie over het gebruik en de verlenging van de toelating van glyfosaat als gewasbeschermingsmiddel. Het is het meest toegepaste herbicide in Europa. In 2016 liep de goedkeuring van de Europese Commissie voor het gebruik van dit middel af. Op dit moment wordt gesproken over verlenging van deze toelating. Lees meer.


Foto: WUR

Inspiratiedocument ‘best practices’ kabels en leidingen

Rijkswaterstaat Bodem+

De herontwikkeling van het Stationsplein Zuid te Eindhoven staat op de planning. Gebleken is dat de kabels en leidingen in Eindhoven een steeds terugkomend en belangrijk knelpunt vormen. De vernieuwing van het stationsgebied wordt aangegrepen om ook vernieuwend te zijn op het gebied van de ondergrondse infrastructuur. Lees meer.

Zandsuppleties Waddeneilanden deels stilgelegd

Rijkswaterstaat

De suppletiewerkzaamheden in het kader van het project Kustlijnzorg op Texel, Ameland en Vlieland liggen voorlopig deels stil. Rijkswaterstaat vindt dat de voortgang van de werkzaamheden niet overeenkomt met wat er in het contract is afgesproken. Lees meer.


Foto: Rijkswaterstaat

Saneringsplan wordt uitsluitend getoetst aan de Wbb

KroondeKeijzer advocatuur

Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 oktober 2017 (ECLI: NL:RVS:2017:2745) blijkt dat de Afdeling een saneringsplan toetst aan de Wbb en niet aan andere wet- of regelgeving, zoals het bestemmingsplan, natuurbeschermingsregels of regels ter bescherming van archeologisch erfgoed. Lees meer.

Bewust Bodemgebruik ambassadeur Volkert Engelsman op nummer 1 in De Duurzame 100

Bewust Bodemgebruik

Bewust Bodemgebruik ambassadeur Volkert Engelsman voert in 2017 als nummer 1 De Duurzame 100 van Trouw aan. De pionier uit de voedingssector krijgt grote bewondering van de jury voor zijn vasthoudendheid om de kosten en baten van duurzaam voedsel in beeld te krijgen. Lees meer.

Grondwateratlas gepresenteerd

Ctgb

Wat er achterblijft aan gewasbeschermingsmiddelen in het grondwater is nu voor duizenden locaties in Nederland te vinden in de Grondwateratlas. De Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen is een database met meetgegevens. Lees meer.

Ruimtelijke plannen – Nieuwe kaartlaag in ArcGIS

GiS Magazine

De nieuwste toevoeging is de ruimtelijke plannen-kaartlaag. Deze kaartlaag wordt dagelijks geactualiseerd en geeft een compleet overzicht van alle ruimtelijke plannen in Nederland. Lees meer.


Beeld: GiS magazine

Rekenkamers onderzoeken Omgevingswet

Binnenlands Bestuur

De rekenkamers van Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch en Oss doen gezamenlijk onderzoek naar de invoering van de Omgevingswet in de vijf gemeenten. Daarbij nemen ze vooral de rol van de raad onder de loep. Lees meer.

Achtergrond en opinie

Gemeenten gaan circulair

Binnenlands Bestuur

Steeds meer gemeenten brengen in kaart hoeveel grondstoffen de stad in gaan, en hoeveel er als afval weer vrijkomen. Beide stromen in balans brengen, is werken aan een circulaire economie. In Amsterdam liet wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho (D66) het Amsterdamse adviesbureau Circular economy in 2014 meteen uitzoeken welke grondstoffen de stad in gaan en welke er als afval weer uitgaan. ’Bouwstoffen en voedsel bleken de grote stromen. Ik wilde geen enorm plan voor de toekomst opstellen, maar in een serie concrete projecten ervaring opdoen en leren.’ Lees meer.


Beeld: Binnenlands BestuurUit het netwerk

Bouw mee aan de vraaggestuurde bodeminformatie van de toekomst

15 november: bijeenkomst Platform Bodembeheer

‘Bodeminformatiebeheer is hot’, zegt Linda Maring (Deltares, Platform Bodembeheer). ‘Aan de ene kant is er de Basisregistratie Ondergrond (BRO); daar krijgt nagenoeg iedereen die bodeminformatie inwint, opslaat en gebruikt mee te maken. Aan de andere kant komt de Omgevingswet op ons af, waarin bodemdata van groot belang zijn om wet en bijbehorende instrumenten goed vorm te geven. Welke data en informatie zijn hiervoor nodig? En hoe vertalen we die naar tools en instrumenten die de gebruiksdoelen goed dienen? En hoe zit het met andere initiatieven waarin bodemdata en -informatie een belangrijke rol spelen? Die onderwerpen staan centraal in deze interactieve Platform Bodembijeenkomst voor bodemprofessionals van overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten.’ Lees meer.

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Mag een erkende bodemintermediair medewerkers opleiden voor de uitvoering van het veldwerk?

Ja, uit artikel 15 lid 3 Besluit bodemkwaliteit volgt dat een erkende bodemintermediair medewerkers mag opleiden met als doel de registratie op de erkenning van de organisatie. In de verschillende protocollen zijn voorwaarden gesteld aan de wijze waarop de uitvoering van het veldwerk in geval van opleiding moet plaatsvinden. Een belangrijke voorwaarde is dat de “veldmedewerker in opleiding” wordt begeleidt door een geregistreerde “ervaren veldwerker”. Als de uitvoering plaatsvindt in overeenstemming met de beoordelingsrichtlijnen dan kunnen de resultaten van het veldwerk worden gebruikt ter voldoening van enig wettelijk voorschrift zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Lees meer.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.