Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond nr. 6 - 14 september 2017
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Beste lezer,

Veel aandacht voor kennisontwikkeling en kennisverankering, deze week in Tussen bodem & ondergrond, en volgende week op het SIKB-Jaarcongres. Leo Hamerlinck, projectleider Kennis Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020, licht in de rubriek ‘Uit het netwerk’ de kennisvragen toe die voor dit jaar en begin volgend jaar zijn uitgezet. Bijvoorbeeld de vraag ‘Hoe kunnen we de bodemkwaliteit in beeld houden in de Omgevingswet?’ En op het SIKB-Jaarcongres komende donderdag 21 september wordt onder andere ingegaan op de verschillende onderzoeken die lopen onder de titel Bodemonderzoek van de toekomst. Bijvoorbeeld over het bepalen van baggervolume met behulp van de allernieuwste technieken.

Op de voorgrond

Betere resultaten met elektronische screening van baggervolume

SIKB

Elektronische (lijn- of vlakdekkende) screeningstechnieken kunnen een hogere meetintensiteit opleveren van waterbodemlagen, ter voorbereiding van baggerwerkzaamheden. Binnen het project Bodemonderzoek van de Toekomst wordt de Richtlijn Baggervolumebepalingen nu aangevuld met de nieuwste kennis op het gebied van elektronische meettechnieken. Lees meer.


Beeld: SIKB

Actueel

Geomorfologische Kaart van Nederland als open data beschikbaar

WUR

Na de Bodemkaart van Nederland stelt Wageningen Environmental Research (Alterra) nu ook de Geomorfologische Kaart van Nederland vanaf vandaag als open data beschikbaar. Dit betekent dat iedereen zonder kosten vrije toegang krijgt tot de kaart die tot in detail informatie geeft over het reliëf, de ontstaanswijze en de ouderdom van alle locaties in ons land. Lees meer.


Beeld: WUR

In getijdenparken komen natuur en stadsmensen samen

Rijkswaterstaat

Rotterdam. Nuchtere stad van zeehaven, industrie en woontorens. Maar nu ook van zachte, groene Maasoevers waar hardlopers rennen en stedelingen luieren. Lees meer.


Foto: Rijkswaterstaat

DCMR plaatst eerste bodemlocaties via IMSIKB0101 versie 12.1.0 op landelijke bodemloket

Roxit

DCMR Milieudienst Rijnmond heeft de primeur: zij heeft als eerste organisatie bodemlocaties vanuit haar regionale bodeminformatiesysteem Squit iBis geïmporteerd in het landelijk Bodemloket via het (compleet) vernieuwde uitwisselformaat IMSIKB0101 versie 12.1.0. Lees meer.


Foto: Roxit

Vitens uit zorgen over drinkwaterbelang onder de Omgevingswet

Stadszaken

Meer lokale afwegingsruimte. Het is één van de voordelen die de invoering van de Omgevingswet voor gemeenten biedt. Maar wat de één meer ruimte geeft, kan voor de ander juist bedreigend werken. Drinkwaterbedrijf Vitens maakt zich zorgen over het drinkwaterbelang, nu de Omgevingswet nadert. Lees meer.

Risicobeoordeling van nanodeeltjes in het milieu

RIVM

Nanodeeltjes zitten al in veel producten zoals medicijnen, deodorant, zonnebrand of sokken. De verspreiding van nanomaterialen in het milieu en de risico’s daarvan voor de gezondheid zijn echter lastig te bepalen. RIVM-onderzoeker Joris Meesters ontwikkelde het model SimpleBox4 nano waarmee concentraties van nanodeeltjes in water, bodem en lucht berekend kunnen worden. Lees meer.


Foto: RIVM

Verzilting te lijf met systeemgerichte drainage

Nieuwe Oogst

Met een systeemgerichte drainage kunnen agrariërs verzilting in de toekomst tegen gaan en zelfs de zoetwatervoorraad onder hun percelen vergroten. Lees meer.


Foto: Nieuwe Oogst

Gasunie en VolkerWessels ontwikkelen baanbrekende grondscanner

Gasunie

Gasunie en MapXact, onderdeel van VolkerWessels Telecom, hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de verdere ontwikkeling van een grondradartechnologie die duidelijk en real-time de ligging van ondergrondse kabels en leidingen zichtbaar maakt. Lees meer.


Foto: Pixabay

Nederlandse klimaatexperts slaan handen ineen

RIVM

Veertien Nederlandse kennisorganisaties hebben hun krachten gebundeld om overheden en bedrijven in binnen- en buitenland beter te kunnen adviseren over het opvangen van de enorme gevolgen van een warmer klimaat. Op 4 september ondertekenden ze in Utrecht de oprichting van het Netherlands Consortium on Climate Change Adaptation (CCCA). Lees meer.


Foto: RIVM

Samen werken aan een schone Waddenzee tijdens Olie Alert Waddenzee

Rijkswaterstaat

Tijdens de derde en laatste dag van Olie Alert Waddenzee dreigde harde wind roet in het eten te gooien. Maar door te improviseren én goed samen te werken maakten de 130 betrokken professionals en 70 vrijwilligers er samen alsnog een geslaagde oefening van. Lees meer.


Foto: Rijkswaterstaat

Oude normteksten voor asbestonderzoek vervallen

SIKB

Sinds eind augustus 2016 mocht onderzoek naar asbest in de bodem plaatsvinden volgens de oude of de nieuwe versie van protocol 2018 en NEN 5707 en 5897. De daaraan verbonden overgangstermijn is op 1 september jl. geëindigd. Dat betekent dat dit onderzoek nu alleen nog maar volgens de nieuwe versie van de documenten mag plaatsvinden. Lees meer.


Foto: SIKB

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

15 september 2017
Lezingenmiddag over ondergrondse fietsenstallingen
Utrecht
19 september 2017
Bijeenkomst Platform Informatiebeheer
Utrecht
21 september 2017
Jaarcongres SIKB
Ede
28 september 2017
Congres Grip op de Omgevingswet
Amsterdam
28 september 2017
Symposium Innovatief bodemonderzoek voor maatschappelijke opgaven
Rotterdam
28 september 2017
Masterclass: Omgevingsvisie
Locatie volgt
5 oktober 2017
Dag van de Omgevingswet 2017
Utrecht
5 oktober 2017
Bijeenkomst Werkgroep Stedelijk Grondwater
Amsterdam
10 oktober 2017
Baggernetdag: afvalstof blijkt prima grondstof
Enschede
11 en 12 oktober 2017
NSTT No-Dig Event 2017
Nijkerk
18 oktober 2017
JongStrong: Landbouw en Bodemkwaliteit
Utrecht
26 oktober 2017
BodemBreedForum: Inzet van ‘de schijf van vijf’ voor een hernieuwde benadering van IBC-locaties
Utrecht
26 oktober 2017
BodemBreedForum: Inzet van ‘de schijf van vijf’ voor een hernieuwde benadering van IBC-locaties
Utrecht
 

11 en 12 oktober 2017

NSTT NO-DIG EVENT 2017

Onze bodem ligt vol met kabels en leidingen voor gas, water, elektriciteit, data, enzovoort. Een groot deel van die kabels en leidingen ligt er al meer dan 30 jaar en zal de komende jaren moeten worden vernieuwd. Ook nieuwe aanleg blijft nodig. Hoe kunnen we al die activiteiten op een schone, duurzame manier uitvoeren met zo min mogelijk overlast voor de burger? Door inzet van sleufloze technieken: aanleg en vervanging zonder te graven. Het NSTT No-Dig Event 2017 staat helemaal in het teken van deze sleufloze technieken. Lees meer.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Lloyd’s stopt met certificatie SIKB

SIKB

Lloyd’s Register Nederland (LRQA) stopt met certificatie SIKB. De bestaande LRQA klanten / certificaathouders BRL SIKB 1000 – 2000 – 6000 en 7000 zijn onlangs geïnformeerd over dit besluit en de te nemen stappen voor continuïteit bij een andere Certificatie Instelling (CI). De overgangsperiode is ongeveer drie tot vier maanden, afhankelijk van de individuele certificaathouder en de overname door de andere CI. Uiterlijk loopt deze periode af op 31 december 2017.

Nederlandse boer is ecologisch wereldkampioen

Nieuwe Oogst

De Nederlandse agrarische sector heeft de laagste ecologische voetafdruk ter wereld. Dat concludeert ABN Amro in de dinsdag verschenen publicatie 'Agrarisch: circulair van huis uit'. Lees meer.


Foto: Pixabay

Advies: Onmisbare schakels - De toekomst van het toepassingsgericht onderzoek

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

Nederland verliest vermogen om praktische oplossingen voor economische en maatschappelijke uitdagingen te ontwikkelen. Een investering van € 200 miljoen per jaar is vereist om vijf tot tien missiegedreven onderzoeks- en innovatieconsortia op te richten. Lees meer.


Foto: AWTI

Verdubbeling duurzame energieprojecten, zonnestroom voor het eerst koploper

Rijksoverheid

Aan een recordaantal van 4.530 projecten is in het voorjaar 2017 ondersteuning vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) toegezegd. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de vorige ronde afgelopen najaar (2.197). Lees meer.


Beeld: Rijksoverheid

Tijdelijke database grondwaterkwaliteit krijgt vorm

Informatiehuis Water

De afgelopen periode is hard gewerkt aan de ontwikkeling van de tijdelijke database grondwaterkwaliteit. De ‘constructie’ staat inmiddels. Lees meer.

Serie nieuwe onderzoeken gestart in Kennisagenda Aardwarmte

Kas als energiebron

Zes nieuwe geothermie-onderzoeken zijn gestart als onderdeel van de Kennisagenda Aardwarmte. Een overzicht van de onderzoeken. Lees meer.


Foto: Kas als energiebron

Achtergrond en opinie

‘Bestuurders: omarm afwegingsruimte’

ROm

Meer afwegingruimte in de Omgevingswet staat zeker niet gelijk aan ‘meer milieuruimte’, stellen Sarah Ros en Peter Jasperse in de nieuwste editie van ROm. Maar afwegingsruimte is wel een onmisbare schakel in de decentralisatie, stellen de Omgevingswet-experts. ‘Veel bestuurders hebben dat nog niet door’. Lees meer.


Foto: PixabayUit het netwerk

Veel onderzoeksvragen uitgezet voor Kennisbudget

Leo Hamerlinck, projectleider Kennis Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020

‘Tijdens een drukbezochte bijeenkomst, 5 september jongstleden, hebben we zo’n 80 vertegenwoordigers van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden kunnen informeren over de besteding van het kennisbudget vanuit het convenant dit jaar en de eerste helft van volgend jaar’, vertelt projectleider Leo Hamerlinck. ‘Er zijn afgelopen zomer tien gerichte kennisvragen uitgezet, zoals “Hoe komen we tot afbouw van IBC-locaties in het nieuwe bodembeleid?” en “Welke handelingsperspectieven zijn te ontwikkelen en bruikbaar voor omgang met bodemdaling in stedelijk en landelijk gebied?” Inmiddels zijn vrijwel alle projectvoorstellen hiervoor gegund, tezamen voor een bedrag van ongeveer € 475.000’. Hamerlinck licht toe dat de aanbestedingsvormen en verdeling van budgetten wordt vastgesteld door het Programmateam dat vanuit alle convenantspartijen van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 de aansturing verzorgt van de besteding van het kennisbudget. Lees meer.

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Er is een onderzoek uitgevoerd na beëindiging van een bodembedreigende activiteit, maar er is in het verleden nooit een onderzoek uitgevoerd naar de bodemkwaliteit. Waaraan moet het onderzoek nu getoetst worden?

In artikel 2.11 onder 5b van het activiteitenbesluit is vastgelegd dat dan getoetst moet worden aan de in het Besluit bodemkwaliteit bedoelde achtergrondwaarden.

In het Besluit bodemkwaliteit zijn de achtergrondwaarden gedefinieerd als de bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingbronnen. In Bijlage B van de regeling bodemkwaliteit zijn deze waarden voor een standaard bodem vastgelegd. Lees meer.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.