Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond nr. 3 - 27 juli 2017
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Beste lezer,

Het is de tijd van het zomerreces, maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt of niet wordt nagedacht over al datgene dat met bodem en ondergrond te maken heeft. Zoals over de Omgevingsvisie, en hoe deze ruimtelijk adaptief is in te vullen. Voor die opgave staat het Rijk met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en provincies en gemeenten voor hun eigen variant. Tegelijk werkt de Deltacommissaris aan het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, dat op Prinsjesdag verschijnt. En behalve over beleidsvorming gaat het in deze editie ook over beleidsuitvoering; hoe ziet in de toekomst het toezicht eruit? Dit met een link naar het SIKB Jaarcongres, waar onder meer wordt ingegaan op de wijze hoe binnen vergelijkbare domeinen wordt gediscussieerd over bestuurlijke redenen en verwachte effecten van verschillende vormen van regelgeving.

Op de voorgrond

Nationale Omgevingsvisie legt strategische beleidskeuzes vast

Rijksoverheid

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) legt de kwaliteiten vast voor het behoud van de huidige hoogwaardige leefomgeving. De Nationale Omgevingsvisie is één van de instrumenten die onderdeel uitmaken van de Omgevingswet. Later dit jaar worden twee bijeenkomsten voor de NOVI georganiseerd: op 12 oktober 2017 (tijdens de jaarlijkse OIM werkconferentie) over de concept-tussenrapportage van de verdiepingsgroepen. En in november/december 2017 over de eindrapporten van de verdiepingsgroepen en/of het concept-optiedocument. Lees meer. En download hier het projectplan Nationale Omgevingsvisie (NOVI) Fase 2: verdieping.

Actueel

Robot-inspecties bij niet-gecoate tanks ontoereikend

SIKB

Robot-inspecties bij ondergrondse niet-gecoate stalen tanks leiden nog niet tot een betrouwbaar inspectieresultaat. Het blijkt niet goed mogelijk om de corrosieplekken in de tank te vinden, optimaal te bereiken en betrouwbaar te meten.
In opdracht van SIKB is een praktijkonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om met een robot ondergrondse tanks te inspecteren op eventuele aantastingen, met kans op lekkage als gevolg. Leer meer.


Foto: SIKB

Rivierenland brengt ruimtelijke adaptatie volop in praktijk

Deltacommissaris

In 2050 moet heel Nederland ‘klimaatproof’ zijn ingericht. De beleidsplannen hiervoor moeten in 2020 klaarliggen. Enkele overheden lopen voorop en nemen nu al maatregelen. In het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal werken zeven gemeenten, de provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland samen om zich voor te bereiden op hoosbuien, droogte en hitte. Op uitnodiging van het waterschap en de provincie bracht de deltacommissaris onlangs een bezoek aan Beneden-Leeuwen, een dorpskern in de gemeente West Maas en Waal. Hij liet zich informeren over de regionale samenwerking en bekeek samen met de betrokken bestuurders, ambtenaren en maatschappelijke organisaties een aantal uitgevoerde maatregelen. Het werkbezoek aan Beneden-Leeuwen gaat vooraf aan het verschijnen van het eerste Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, dat als onderdeel van het Deltaprogramma 2018 op Prinsjesdag verschijnt.


Foto: Deltacommissaris

Opheffing Adviescommissie Water

Helpdeskwater

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft besloten de Adviescommissie Water op 1 januari 2018 op te heffen.
Minister Schultz van Haegen heeft haar besluit op 19 juni jl. aan de leden van de commissie toegelicht. De belangrijkste reden ligt in het feit dat het kabinet de lijn heeft ingezet het aantal adviesraden te verminderen. Bovendien is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het vormgeven van nieuw omgevingsbeleid, waaronder de Omgevingswet, waar de integrale benadering van omgevingsvraagstukken meer centraal is komen te staan. De rol om te adviseren over het waterbeleid kunnen andere adviesorganen, en met name de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur die nu ook al advisering over water tot haar takenpakket heeft, in de nabije toekomst goed overnemen. Het besluit van de minister is op 30 juni 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. De Adviescommissie Water is voornemens later dit jaar nog een advies over grondwater uit te brengen.


Foto: Adviescommissie Water

Studie brengt werelderfgoedstatus Romeinse Limes Nederland dichterbij

RCE

Het UNESCO Werelderfgoedcomité heeft een voorgestelde strategie onderschreven om de oude Romeinse Rijksgrens te nomineren voor werelderfgoed. Het comité deed dat tijdens de 41ste vergadering van het comité in Krakau. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar de werelderfgoedstatus van de Romeinse Limes in Nederland in 2021. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Zoeterwoude gaan in samenwerking met de Nederlandse Limessamenwerking en provincie Zuid-Holland onderzoek doen naar de Romeinse Limesweg. Het is belangrijk om te weten of de weg aanwezig is, hoe diep deze ligt en hoe goed hij bewaard is gebleven. Om dit te bepalen is het nodig dat een archeologisch booronderzoek wordt uitgevoerd. In totaal zullen ongeveer vijfhonderd boringen gezet worden verdeeld over drie tracés. Lees meer.


Foto: RCE

Full scale damwandproef in Eemdijk: theorie en praktijk dichter bij elkaar Deltares

Deltares

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) heeft als doel om tot 2028 meer dan 1.100 kilometer aan dijken en 256 sluizen en gemalen versterken. Om deze dijkversterking beter, sneller en goedkoper te maken is een aantal project-overstijgende verkenningen (POV’s) opgezet. De POV|Macrostabiliteit richt zich op dijktrajecten waarin de weerstand tegen macrostabiliteit onvoldoende is. Het aanbrengen van stalen damwanden is één van de oplossingen om deze weerstand te verhogen, als alternatief voor de traditionele versterking met grondbermen. Lees meer.


Foto: Deltares

Zaanstad pakt loodverontreiniging in bodem proactief aan

Bodem+

Door de industriële geschiedenis is de bodem in Zaanstad op verschillende plekken vervuild met onder meer lood. Als een van de eerste gemeenten – vooruitlopend op landelijk vastgestelde aanpak – is Zaanstad proactief met een eigen aanpak aan de slag gegaan. Specifiek op de problematiek toegesneden subsidieregelingen zijn daar onderdeel van, net als een uitgewerkt toetsings- en normeringskader uitgewerkt. Last but not least speelt communicatie met de inwoners van de gemeente een cruciale rol. Lees meer.


Foto: Gemeente Zaanstad

Gezamenlijk initiatief van start: onderzoek relatie puin en verdenking op asbest

Bodem+

Tijdens een bijeenkomst op 21 juni 2017 hebben een groot aantal organisaties toegezegd om een bijdrage te leveren aan een gezamenlijk onderzoek naar de relatie tussen het voorkomen van puin in de bodem en de daadwerkelijk aanwezigheid van asbest. Door middel van het opbouwen en analyseren van een database, verwachten we meer inzicht te krijgen in deze relatie op nationaal niveau. De resultaten van het onderzoek kunnen op termijn wellicht aanleiding zijn om de eisen aan vooronderzoek (uit de NEN normen) bij bodemonderzoek en partijkeuringen te herzien. Lees meer.

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

27-31 augustus 2017
Soil Science in a Changing World
Wageningen
30 augustus - 3 september 2017
Internationaal congres European Association of Archaeologists
Maastricht
19 september 2017
Bijeenkomst Platform Informatiebeheer
Utrecht
21 september 2017
Jaarcongres SIKB
Ede
26 september 2017
Ontwikkelingen in de ondergrond/EPI Centrum
Locatie volgt
28 september 2017
Congres Grip op de Omgevingswet
Amsterdam
28 september 2017
Masterclass omgevingsvisie
Locatie volgt
 

21 september 2017

Toezicht in de toekomst


De manier waarop publiek en privaat met elkaar omgaan is in veel sectoren in de Nederlandse samenleving een gevoelig thema. Dat geldt ook in de bodemsector en de archeologie. Aan de orde is steeds: wat verwacht je van kwaliteitsborging door een private partij en wat verwacht je van overheidstoezicht?
Tijdens het SIKB-congres op 21 september 2017 wordt In deze sessie ‘Toezicht in de toekomst’ ingegaan op de wijze waarop binnen vergelijkbare domeinen gediscussieerd wordt over de bestuurlijke redenen en (verwachte) effecten van verschillende vormen van regelgeving. De extremen zijn: alles overlaten aan de markt, of juist de verantwoordelijkheid bij de overheid leggen. Lees meer

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Kleirijperij als belangrijke schakel in Programma Eems-Dollard 2050

Rijksoverheid

Langs de Eems-Dollard komt een Kleirijperij. Rijkswaterstaat, de provincie Groningen, Groningen Seaports, waterschap Hunze en Aa’s, Het Groninger Landschap en het kennisconsortium Ecoshape ondertekenen daarvoor een samenwerkingsovereenkomst. Lees meer.

Zuivering afvalwater glastuinbouw vanaf 1 januari 2018 verplicht

Rijksoverheid

Met ingang van 1 januari 2018 zijn glastuinbouwbedrijven bij wet verplicht hun gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater te zuiveren. De regel wordt ingevoerd om ervoor te zorgen dat er geen milieuschade meer ontstaat door de afvoer van gewasbeschermingsmiddelen naar het riool en oppervlaktewater. Leer meer.


Foto: Rijksoverheid

Omgevingsloket online niet beschikbaar op vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus

Infomil

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus 2017 wordt een nieuwe versie van Omgevingsloket online geplaatst (release 2.13.0). Deze release is eerder uitgesteld. Door de omvang van de database duurt dit helaas twee dagen. Release 2.13.0 is een technische release. In de nieuwe versie wordt de huidige karakterset Latin1 in de database vervangen door karakterset utf-8. Deze wijziging lost problemen op die ontstaan met de invoer van bijzondere tekens, bijvoorbeeld bij de achternaam van een persoon.
Lees meer.

Warmte-koudeopslag doet het in kas beter dan op kantoor

Akker- & Tuinbouw

Installaties voor warmte-koudeopslag in de glastuinbouw functioneren gemiddeld beter dan die in kantoren. Dat blijkt uit een onderzoek van Omgevingsdienst Haaglanden. De dienst heeft 42 klimaatinstallaties met een open warmte koude-opslag (WKO) doorgelicht, 33 installaties bij kantoren en negen bij glastuinbouwbedrijven in het Westland. Duidelijk blijkt dat de installaties in de glastuinbouw gemiddeld beter functioneren dan die in kantoren. De Omgevingsdienst Haaglanden stelt vast dat in de tuinbouw de specifieke kennis en interesse bij de gebruiker aanwezig is om het bespaarpotentieel volledig te verzilveren. Lees meer.


Foto: Nieuwe Oogst

Beter watermanagement in de landbouw nodig om duurzaamheidsdoelstelling VN te halen

Alterra

Watergebruik voor voedselproductie gaat vaak ten koste van ecosystemen. Nieuw onderzoek laat zien dat 40% van het huidige irrigatiewater niet duurzaam is, maar dat het gebruik ervan ten koste gaat van de ecologische waarden van het gebied. Als dit water niet voor de landbouw gebruikt zou worden, maar voor het functioneren van de ecosystemen, dan zou dat de opbrengst van gewassen in veel geïrrigeerde gebieden flink verlagen. Lees meer.

Achtergrond en opinie

Drie misverstanden over de Omgevingswet

Nieuwe oogst

Het zingt in de wandelgangen, het zoemt op conferenties: de Omgevingswet maakt alles anders. Van centraal naar decentraal, de regio aan zet en warme overdracht. Er gaat ongetwijfeld veel veranderen, maar wat precies is in veel gevallen nog niet duidelijk. En dat leidt ook tot misverstanden. Zelfstandig jurist Lian van Poortvliet zet er graag een aantal recht. Lees meer.


Illustratie: Bodem+Uit het netwerk

Realiseren van Europese waterbeleidsdoelen

Op woensdag 14 juni jl. is in Genua, tijdens de 10e conferentie van het Europese Sediment Netwerk SedNet (www.sednet.org), de SedNet beleidsbrief (policy brief) Effective river basin management needs to include sediment gepresenteerd. De doelgroep van deze beleidsbrief is eenieder begaan met het realiseren van de Europese waterbeleidsdoelen zoals die van de Kaderrichtlijn Water. Lees meer.
Klik hier voor de beleidsbrief.

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Hoe kan worden aangetoond dat een milieu-hygiënische verklaring bij een partij hoort?

Bij het toepassen van een partij grond, bagger of bouwstof onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) is de aanwezigheid en representativiteit van een milieu-hygiënische verklaring van belang. Hierbij is een belangrijk aandachtspunt of de toegepaste partij en de milieu-hygiënische verklaring ook daadwerkelijk bij elkaar horen. Zeker indien de partij één of meerdere keren verhandeld, getransporteerd en/of gesplitst is.

Afleverbon
Voor bouwstoffen is in artikel 28 van het Bbk aangegeven dat bij de betreffende partij naast een milieu-hygiënische verklaring ook een afleverbon aanwezig moet zijn. In artikel 3.7.2 van de Rbk is aangegeven welke gegevens de afleverbon moet bevatten en in welke situaties geen aflverbon noodzakelijk is (bijv. bij een partijkeuring). Voor grond en bagger stelt het Bbk de afleverbon niet verplicht. Wel worden er zowel voor bouwstoffen als voor grond en bagger eisen gesteld aan de verschillende milieu-hygiënische verklaringen (§ 3.4 t/m 3.7 en 4.3 van de Rbk). Verder bevatten de meeste erkende kwaliteitsverklaringen (BRL’s) verplichtingen aan de producenten om leveringsbonnen of grondbewijzen af te geven bij geleverde partijen. Lees meer.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.