Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond nr. 2 - 13 juli 2017
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Beste lezer,

Ook met de vakantieperiode voor de deur wordt niet stilgezeten in onze sector. Zo werd afgelopen week de ‘Bodemkaart van Nederland’ vrij beschikbaar gemaakt. Iedereen kan nu rondstruinen in een schat aan gedetailleerde informatie over de Nederlandse bodem. Opvallend aanwezig in het nieuws is daarnaast het thema grondwater. Onderzoekers van diverse instituten doen verslag van hun uiteenlopende onderzoeksprojecten én onlangs is de Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen gepubliceerd. Genoeg te lezen en te bekijken dus tijdens de vrije dagen! Wij wensen iedereen die er even tussenuit gaat een hele fijne, ontspannen vakantie!

Op de voorgrond

Van Dam maakt ‘Bodemkaart van Nederland’ vrij beschikbaar

Rijksoverheid

Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) maakt de 'Bodemkaart van Nederland' - een omvangrijke database over de Nederlandse bodem - vrij toegankelijk voor iedereen. Dit schrijft de bewindspersoon in een brief aan de Tweede Kamer. De Bodemkaart van Nederland biedt een schat aan gedetailleerde informatie over de Nederlandse bodem. Lees meer.


Foto: Bodem+

Actueel

Optimalisering Bedrijvenregeling

Bodem+

Ruim 10.000 bedrijven hebben zich voor 2008 aangemeld voor de Bedrijvenregeling. Bent u er daar één van? Lees dan hier over de veranderingen in de regeling, die wellicht ook voor u interessant zijn. Lees meer.


Foto: Bodem+

Oplossingsgericht denken over milieuproblemen maakt keuzes duurzamer

RIVM

Duurzaamheidsanalyses zoals die nu worden gemaakt, hebben te weinig effect, vooral omdat het draagvlak voor maatregelen onvoldoende wordt meegenomen. Milieukundige Michiel Zijp doet voorstellen die het draagvlak vergroten. Lees meer.


Beeld: RIVM

Overstap naar certificering in de archeologie een feit

Erfgoedinspectie

Vanaf 1 juli 2017 moeten organisaties die archeologisch veldonderzoek willen verrichten in het bezit te zijn van een certificaat voor opgravingen of voor inventariserend veldonderzoek. Ook voor onderwaterarcheologie moeten organisaties een certificaat hebben. Dit is geregeld in de Erfgoedwet. Lees meer.


Beeld: Infographic

Antibiotica in grondwater tot 25 meter diepte

TNO

In gebieden met intensieve veehouderij komt antibiotica voor in het grondwater tot circa 25 meter diepte. Dat concluderen onderzoekers van de TNO Geologische Dienst Nederland en het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht na metingen. Lees meer.


Foto: TNO

Onderzoek naar zoet en zout grondwater in Vlaams kust- en poldergebied

Deltares

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) karteert het zoutgehalte van het grondwater in het kust- en poldergebied. Voor de metingen wordt in de zomer van 2017 een helikopter met een elektromagnetische, hoepelvormige sonde ingezet. Lees meer.


Foto: Deltares

Nieuwe leidraad voor anorganisch vondstmateriaal

SIKB

Het Centraal College van Deskundigen Archeologie heeft de nieuwe KNA-leidraad voor anorganisch materiaal vastgesteld. Daarmee is deze vrijgegeven voor gebruik. De leidraad anorganisch vondstmateriaal is een handreiking voor een inhoudelijk verantwoorde en efficiënte wijze van onderzoek. Lees meer. De leidraad is hier te downloaden.


Foto: SIKB

COASTAR: onderzoek naar grootschalige, ondergrondse opslag van zoetwater

Deltares

Deltares onderzoekt samen met KWR en Arcadis de haalbaarheid van grootschalige ondergrondse opslag van zoet water in de regio Den Haag-Westland-Rotterdam. Dit onderzoek, in opdracht van onder meer de provincie Zuid-Holland en Dunea, biedt inzicht in een aanvullende of alternatieve manier van waterbeheer op grote schaal. Lees meer.


Figuur: KWR

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

27-31 augustus 2017
Soil Science in a Changing World
Wageningen
30 augustus - 3 september 2017
Internationaal congres van de European Association of Archaeologists (EEA 2017)
Maastricht
19 september 2017
Bijeenkomst Platform Informatiebeheer
Utrecht
21 september 2017
Jaarcongres SIKB
Ede
26 september 2017
Ontwikkelingen in de ondergrond/EPI Centrum
Locatie volgt
28 september 2017
Masterclass omgevingsvisie
Locatie volgt
 

21 september 2017

SIKB jaarcongres


Kennis van bodem, water en archeologie speelt een belangrijke rol bij het opstellen en uitvoeren van integraal omgevingsbeleid. Een krachtige alliantie tussen professionals stimuleert en verbindt de visie- en planvorming op terreinen als ruimtelijke inrichting, water, milieu, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, infrastructuur en archeologie.
Lees meer

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Terugblik Noordelijke Netwerkdag Bodem

Bodem+

Op 18 mei 2017 vond de Noordelijke Netwerkdag Bodem plaats in Assen. De bijeenkomst stond vooral in het teken van de Omgevingswet. De dag had tot doel ontmoeten, uitwisselen en leren. Lees meer.


Foto: RUD Drenthe

Bouwers: warmtenet nodig voor nul-op-de-meterwoningen

Cobouw

De energieprestatievergoeding moet ook gelden voor woningen die aangesloten worden op een duurzaam, fossielvrij warmtenet. Een groep bouwers, corporaties en energiebedrijven pleit daarvoor. Lees meer.

Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen verschenen

WUR

Onlangs is de Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen gepubliceerd. De Grondwateratlas geeft een beeld van waar en wanneer bestrijdingsmiddelen in het grondwater aangetroffen zijn. Lees meer.


Foto: WUR

Schakeldag 2017 trekt ruim 1.100 bezoekers

Omgevingswetportaal

Het druilerige weer hield medewerkers van overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven niet tegen om zich op donderdag 29 juni al vroeg te melden in 1931 Congrescentrum in ’s-Hertogenbosch. Lees meer.

Provincie acht meeste gebieden in Overijssel ongeschikt voor ondergrondse opslag

Provincie Overijssel

Provinciale Staten hebben vandaag een aantal beleidskeuzes vastgesteld over de prioritering in het gebruik van de diepe ondergrond. Met de methode kijkt de provincie zowel naar bovengrondse als ondergrondse ontwikkelingen in de advisering over activiteiten in de diepe de ondergrond. Lees meer.

Achtergrond en opinie

Gezonde bodem helpt klimaat

Nieuwe oogst

Boeren hebben oplossingen voor het klimaatprobleem, bijvoorbeeld door opslag van koolstof in de bodem. Maar koerst het beleid wel op die oplossingen aan? Lees meer.


Foto: PixabayUit het netwerk

Nieuws van het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden

Al ontbrak de taart, de bijeenkomst van het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D) 23 juni jl. kende een feestelijke start. Dit dankzij de toetreding van Stichting RIONED tot het College, waarin SIKB en het Informatiehuis Water sinds begin 2014 samenwerken. Met de aansluiting van Stichting RIONED zijn alle standaarden voor data-uitwisseling op het gebied van bodem, archeologie, water en riolering nu onder één dak gebracht.

Daarna besteedde het College eerst aandacht aan een aantal kleine wijzigingen in de datastandaard SIKB0101, om vervolgens wat uitgebreider stil te staan bij verschillende aanpassingen in het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). Het GWSW is een digitale verzameling van definities van alle objecten die onderdeel uitmaken van het stedelijk waterbeheer en de riolering. Het gaat daarbij niet alleen om hun eigenschappen, maar ook om hun onderlinge relaties. Lees meer

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Zijn bodemenergiesystemen vergunningplichtig?

Open systemen zijn vergunningplichtig op grond van de Waterwet. De provincies (Gedeputeerde Staten) zijn bevoegd gezag voor de vergunningverlening en de handhaving van open systemen. Voor gesloten bodemenergiesystemen (bodemwarmtewisselaar) geldt vanaf 1 juli 2013 het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen waarvoor de gemeente/omgevingsdienst in beginsel bevoegd gezag is. Of er een melding en/of een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) is vereist is afhankelijk van:
• bodemzijdig vermogen van het systeem (kleiner of groter dan 70kW);
• locatie binnen of buiten een inrichting Wet milieubeheer;
• locatie binnen of buiten een interferentiegebied.
Zie hiervoor het stroomschema besluiten over bodemenergiesystemen (pdf, 84 kB). Lees meer.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.