Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond nr. 1 - 29 juni 2017
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Beste lezer,

Gisteren is deze nieuwsbrief niet bij alle abonnees technisch correct binnengekomen. Vandaar dat wij u hierbij deze ‘nieuwe’ versie toesturen.

Excuses voor het ongemak,
het Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond
_________________________________________________________________

Zoals u ziet is de nieuwsbrief van Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond vernieuwd. Met trots presenteren we onze nieuwsbrief in een geheel nieuw vormgegeven en fris jasje. Met betere navigatiefuncties én een nieuwe naam: Tussen bodem en ondergrond. Ook gaat de frequentie van verschijnen omhoog, van eenmaal per maand naar eenmaal per twee weken. Hiermee houden we u nog beter op de hoogte van actualiteiten, bijeenkomsten en opleidingen/trainingen over bodem en ondergrond. Alles onder ons motto: ‘Laat de kennis over bodem en ondergrond stromen.’

Op de voorgrond

Mogelijk 30 procent van industriële warmtevraag door Ultra Diepe Geothermie

Rijksoverheid

30 procent van de warmte die de industrie nodig heeft, zou in de toekomst door Ultra Diepe Geothermie geleverd kunnen worden. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, EBN, TNO en 7 consortia van bedrijven hebben de zogeheten Green Deal Ultra Diepe Geothermie (UDG) ondertekend. Lees meer


Foto: EZ

Actueel

Start veldonderzoek naar effect zandsuppleties op natuur

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat laat veldonderzoek doen naar de gevolgen van het opspuiten van zand op en vlak voor de kust. Deze zogeheten zandsuppleties worden uitgevoerd om Nederland te beschermen tegen de zee. Lees meer

RIONED treedt toe tot College Datastandaarden

SIKB

Alle standaarden voor data-uitwisseling op het gebied van bodem, archeologie, water en riolering zitten nu onder één dak. Dit bevordert de digitale samenwerking, onderzoek en beleidsonderbouwing van bedrijfsleven en overheden. Stichting RIONED treedt toe tot het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D) waarin SIKB en het Informatiehuis Water al samenwerken. Lees meer


V.l.n.r. Edwin Wisse en Hugo Gastkemper (resp. projectleider en directeur RIONED), Roeland Heuff en Kees Keuzenkamp (resp. secretaris en voorzitter CCvD-Datastandaarden) en Walter de Koning (directeur SIKB)

Red de bodem

Bewust Bodemgebruik

People4Soil wil druk op de Europese instellingen uitoefenen om specifieke wetgeving over bodembescherming aan te nemen, voor de vaststelling van beginselen en regels die moeten worden nageleefd door de lidstaten. Lees meer


Foto: BewustBodemgebruik

JongSTRONG en Rijkswaterstaat tijdens het nieuwe (net)werken in gesprek over veranderingen in het werkveld

Bodem+

Veel jonge professionals vinden het belangrijk om te netwerken en kennis uit te wisselen. Maar vaak is er weinig tijd om dat te realiseren. Verschillende organisaties geven tegelijkertijd aan dat de jonge professional niet zichtbaar is en dat kennisoverdracht in het werkveld bodem en ondergrond belangrijk is. Lees meer


Foto: Bodem+

Nieuwe CROW richtlijn 400 voor werken in en met verontreinigde bodem

Bodem+

CROW heeft de nieuwe richtlijn 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ gepubliceerd. Deze richtlijn presenteert een systematiek voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorende beschermende maatregelen die beter past bij de huidige praktijk van grondroerende activiteiten. Lees meer


Foto: CROW

Wat bronbemalen van de luchtvaart kan leren

SIKB

Het Platform Bronbemalen hield dinsdag 13 juni 2017 een bijeenkomst voor de leden onder de uitdagende titel Kwaliteit van bronbemalingen op grote hoogte! ‘Wat kan de bemalingsketen van elkaar én van de luchtvaart leren’, legde dagvoorzitter Sonja Kooiman aan de ruim vijftig deelnemers voor. Lees meer


Foto: SIKB

Digitaal wordt de standaard, ook voor archeologie

SIKB

Digitaal werken tussen bedrijven en overheden en grote hoeveelheden archeologische gegevens met digitale tools efficiënt analyseren. Dat is het (nabije) toekomstperspectief voor de archeologie. De Omgevingswet versnelt deze ontwikkeling. Lees meer


Foto: SIKB

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

7 juli 2017
Netwerk Historisch Cultuurlandschap: landschap als aardkundig archief
Amersfoort
27-31 augustus 2017
Soil Science in a Changing World
Wageningen
30 augustus - 3 september 2017
Internationaal congres van de European Association of Archaeologists (EEA 2017)
Maastricht
19 september 2017
Bijeenkomst Platform Informatiebeheer
21 september 2017
Jaarcongres SIKB
Ede
26 september 2017
Ontwikkelingen in de ondergrond/EPI Centrum
Locatie volgt
28 september 2017
Masterclass omgevingsvisie
Locatie volgt
 

7 juli 2017

Netwerk Historisch Cultuurlandschap: landschap als aardkundig archief


Ons landschap is voor een groot deel door de mens vormgegeven. Het wordt echter nog wel eens vergeten dat het landschap er al wel was. Deze middag gaat over de krachten die het landschap vorm hebben gegeven en wat we er nog van kunnen zien. Aanleiding voor deze middag is het pingo-project van Landschapsbeheer Drenthe en de vondst van oud bos bij werkzaamheden op Landgoed Den Treek-Henschoten in Leusden.
Lees meer

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Adviesraad pleit voor modernisering grondbeleid

RLI

Het kabinet werkt aan harmonisatie van de regelgeving voor grondbeleid in de Aanvullingswet grondeigendom. Deze wet is cruciaal voor een adequate aanpak van belangrijke maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, de aanpassing aan klimaatverandering en de transformatie van stedelijke regio’s en krimpgebieden.
Lees meer

Boren in het verdronken land onder de Noordzee

Deltares

Aan het begin van het Holoceen, circa 12.000 jaar geleden, stond de zeespiegel 60 m lager dan nu en lag de Noordzee grotendeels droog. Slechts 4.000 jaar later was de zee ongeveer 50 m gestegen waardoor een weids rivierenlandschap veranderde in de huidige Noordzee.
Lees meer

Studenten integrale gebiedsontwikkeling bieden zich aan!

Uitvoering milieu- en waterplan Noord-Brabant

De HBO minor is vooral gericht op integrale gebiedsontwikkelings-opgaven. Studenten werken in multidisciplinaire teams bijvoorbeeld aan cases over bodemdalingsontwikkelingen en bouwen in de ondergrond. Gijsbert Schuur van de Anteagroep is sinds enkele maanden ambassadeur voor het KOBO-HO. In september start de minor Bodem en Ondergrond en hiervoor zijn nog een aantal projecten nodig.
Lees meer

Terugblik themabijeenkomst 'Wetenschap en Bodem'

Bodembreed Forum

Welke wetenschappelijke innovaties kunnen in de komende decennia worden ingezet bij bodembeheer en -sanering? En ook: welke maatschappelijke ontwikkelingen hebben zodanige implicaties voor de bodem dat de wetenschap te hulp moet worden geroepen?
Lees meer

Achtergrond en opinie

Tweede ronde Kennisbudget Uitvoeringsprogramma

Tussen bodem en ondergrond

De partners in het Convenant Bodem en Ondergrond schrijven een tweede ronde uit voor kennis en innovatieprojecten. Voor 2017 en 2018 is een budget van maximaal 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Naast zeven gerichte kennisvragen worden drie concurrentiegerichte dialogen uitgeschreven en tenminste één prijsvraag. Lees meerUit het netwerk


Foto: SIKB

Nieuws van het CCvD Bodembescherming

Op 8 mei kwam het CCvD bijeen en sprak onder andere over de reactie van de Raad voor Accreditatie (RvA) die de BRL heeft beoordeeld. Dit is een eerste reactie aan de hand waarvan de BRL bijgesteld kan worden alvorens het definitief wordt ingediend bij de RvA voor acceptatie. De meeste opmerkingen betreffen vragen om verdere uitleg of aanscherping. Het SIKB doet een voorstel voor tekstwijzigingen die in de volgende vergadering besproken zullen worden. De belangrijkste conclusie van de RvA is dat deze manier van certificeren ‘ultra-light’ is in verhouding tot de wijze waarop dit is opgetuigd in andere sectoren. Zij vinden het acceptabel maar ‘lichter maken’ wordt dus zeker niet geadviseerd.
Lees meer

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Wie is het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning?

Als u een omgevingsvergunning nodig hebt, wie beslist dan over uw aanvraag? De Omgevingswet hanteert als hoofdregel: de gemeente. Het Omgevingsbesluit regelt de uitzonderingen op deze regel. In een nieuwe serie infographics laten we voor vier praktijksituaties zien wie bevoegd gezag is voor vergunningen voor de uitbreiding van een bedrijf en hoe de aanvraag verloopt. Lees meer

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.