expertise bodem en ondergrond

Mei 2017

INHOUD

  • COLUMN
  • ACTUEEL
  • WIE WAT WAAR
  • NIET MISSEN
  • VRAAG VAN DE MAAND

COLUMN

Op struinexpeditie door de uiterwaarden
Emma Douven, Projectmedewerker GeoWeek bij het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG).

Woensdag 17 mei was het tijd om samen met K3Delta, ARK Natuurontwikkeling en basisschool Op de Berg op struinexpeditie te gaan in de Leeuwense-Waard. De dag begon al goed met een zonnetje dat haar best deed om door de wolken heen te breken en de getrakteerde ijsjes van de jarige uit groep 8. Toen de ijsjes op waren en de kinderen hun schoenen hadden verruild voor regenlaarzen kon de expeditie beginnen. We trokken de uiterwaarden in op zoek naar het planten- en dierenleven dat zich hier schuilhield. Lees hier de volledige column.

ACTUEEL

Scholieren helpen Rijkswaterstaat ecoducten te ontwerpen tijdens de Geoweek

Vroeger zaten we bij aardrijkskunde vooral met onze neus in de boeken. Voor de leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en de onderbouw van de middelbare school verandert dat. Lees meer.

Kiwa draagt beheer BRL tankinstallaties per 1 juni 2017 over aan SIKB

Kiwa draagt haar rol als beheerder van de Beoordelingsrichtlijn voor het aanleggen en herstellen van tankinstallaties per 1 juni 2017 over aan SIKB. Het gaat om BRL-K903, de beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties. De BRL is een belangrijk instrument voor het beschermen van de bodem tegen bijvoorbeeld lekkages van vloeistoffen uit tanks, met als gevolg bodemverontreiniging. Lees meer.

Studenten werken aan bodemdalingtoolkit

De toolkit combineert actuele kennis, instrumenten en ervaringen voor het omgaan met bodemdaling. Studenten van Hogeschool Utrecht, Aeres hogeschool en Saxion hogeschool gaan deze toolkit mede vormgeven. Lees meer

Nieuw zand voor Texel Zuid-West

Rijkswaterstaat is begin mei gestart met onderhoud van de kust bij Texel Zuid-West. De werkzaamheden vinden plaats vanaf 400 meter ten zuiden van strandopgang Jan Ayeslag (strandpaal 12) tot aan strandvlakte De Hors (strandpaal 9). Lees meer.

Gepubliceerd: Wijziging Regeling financiële bepalingen bodemsanering

De gewijzigde regels treden per 1 juli 2017 in werking. De aanpassingen moeten bijdragen aan een versnelling van de sanering van bedrijfsterreinen. Lees meer.

Ambities komen samen tijdens themadag Uitvoeringsprogramma

In april kwamen ruim zestig professionals in bodem, grondwater en ondergrond samen voor de jaarlijkse themadag van het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond. Dit jaar lag de focus op de brede transitie naar een integrale, maatschappelijke aanpak van de disciplines. Lees meer.

Programma Schakeldag 2017: de kracht van samenwerken

Bergbeklimmer en expeditieleider Melvin Redeker zal in een kort plenair programma laten zien en voelen hoe je met samenwerken een overwinning bereikt. Lees meer.

Fusie Bodemcentrum en Bodembeheer Nederland

Bodemcentrum is op 31 maart 2017 gefuseerd met Stichting Bodembeheer Nederland. Deze stichting is in 2015 opgericht om vanuit één organisatie bedrijven met een bodemverontreiniging te ondersteunen – financieel en operationeel. Lees meer.

Geanimeerde discussie over BRL 7700

Ruim veertig werkvoorbereiders, KAM-functionarissen en kwaliteitsverantwoordelijke directieleden en certificerende instellingen discussieerden op 16 mei jl. over het werken met de beoordelingsrichtlijn BRL 7700 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening. Lees meer.

In 2080 50% meer mensen bedreigd door kustoverstromingen

Onderzoekers van Deltares en het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM-VU) onderzochten voor alle kusten wereldwijd het overstromingsgevaar tot eind deze eeuw. De resultaten worden op 25 april gepresenteerd op de EGU in Wenen. Lees meer.

Deltares en ING: Minder waterschaarste in een circulaire economie

De overstap naar een circulaire economie lijkt in belangrijke mate bij te kunnen dragen aan het oplossen van waterschaarste en de bijbehorende gevolgen. Dat blijkt uit het ING-rapport ‘Less is more: Circular solutions to water shortages’, waarvoor Deltares de datasets aanleverde. Lees meer.

Focus op nieuwe bodemthema’s in project ‘Bodemonderzoek van de toekomst’

Het project moet leiden tot richtlijnen voor beheerders om bodemonderzoek te initiëren voor nieuwe opgaven rondom duurzaam beheer en gebruik van bodem en ondergrond. Actuele maatschappelijke vragen vormen de basis, waaronder grootschalige monitoring van de dikte van afdeklagen van slootdempingen. Lees meer.

Hans de Bresser benoemd tot hoogleraar Teaching and Learning in Earth Sciences

De benoeming van Hans Bresser tot hoogleraar aan de Universiteit Utrecht is uniek binnen de faculteit Geowetenschappen. Op dit moment is er geen enkele andere professor met een leerstoel gericht op onderwijs. Lees meer.

Maasoever bij Maasbommel en Cuijk op de schop

Delen van de Maasoever bij Maasbommel en Cuijk worden natuurlijker ingericht. Dit gebeurt door, waar dat kan, verwijdering van de stenen oeververdediging. Zodat een beter leefgebied voor riviergebonden planten en dieren ontstaat. Lees meer.

INHERIT Baseline Report: 'Verander gedrag voor een duurzaam en gezond Europa'

De invloed van individueel gedrag op de overgang naar een duurzame samenleving is lang onderbelicht gebleven. Het INHERIT Baseline Report kan een goed startpunt vormen voor verandering. Lees meer.

Uitbreiding Sluis Eefde: inschrijvers scoren met duurzame oplossingen

Rijkswaterstaat heeft een grote duurzaamheidsambitie. Bij de aanbesteding van het project Uitbreiding Sluis Eefde was duurzaamheid een belangrijk EMVI-criterium (Economisch Meest Voordelige Inschrijving), waarop de inschrijvers konden scoren. Lees meer.

Duurzaamheidsverslag 2016 Rijkswaterstaat

Het Duurzaamheidsverslag 2016 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat laat net als vorig jaar zien dat alle onderdelen van haar organisatie weer duurzamer zijn gaan opereren. Lees meer.

Jaarprogramma SIKB Datastandaarden 2017 vastgesteld

In het jaarprogramma wordt veel aandacht geschonken aan de toekomstbestendigheid van standaarden. Voor het uitwisselen van data in de werkvelden bodem, water en archeologie is een continue anticipatie vereist op de ontwikkelingen in het overheidsbeleid en binnen de ICT. Lees meer.


WIE WAT WAAR

1 jun 2017:Regiobijeenkomst Noord: Bodem en Ondergrond in omgevingsvisie (Groningen). Lees meer.
8 jun 2017:Bijeenkomst Werkgroep Stedelijk Grondwater (Utrecht). Lees meer.
13 jun 2017:Themabijeenkomst 'Digitaal werken in de Archeologie' (Utrecht). Lees meer.
13 jun 2017:Bijeenkomst Platform Bronbemalen (Houten). Lees meer.
15 jun 2017:Themabijeenkomst 'Wetenschap en Bodem' (Utrecht). Lees meer.
20 jun 2017:Baggernetdag 'Kijken achter de dijken' (Amsterdam). Lees meer.
22 jun 2017:Masterclass: De plek en de gemeenschap (n.t.b.). Lees meer.
29 jun 2017:Schakeldag 2017 (Den Bosch). Lees meer.
26-30 jun 2017:AquaConsoil 2017 (Lyon). Lees meer.

Kijk hier voor nog meer geplande bijeenkomsten.


NIET MISSEN

13 juni 2017: Themabijeenkomst 'Digitaal werken in de Archeologie'
Digitaal is de nieuwe norm, in de praktijk en ook binnen de aanstaande Omgevingswet. Het archeologisch werk is hierop geen uitzondering. Wat zijn de actuele ontwikkelingen en wat leert een blik op de toekomst? Klik hier voor het programma. U kunt zich hier aanmelden.
20 juni 2017: Baggernetdag 'Kijken achter de dijken'
De waterbodem onzichtbaar? Allerminst! Om de waterbodem in beeld te brengen zijn veel hydrografische technieken beschikbaar. Van een peilstok, via een op afstand bestuurbare singlebeam echolood, tot een 24/7 bemand meetvaartuig. Veel hydrografische technieken zijn de afgelopen 20 jaar vooral in de olie- en gasindustrie ontwikkeld. Op 20 juni brengen we de werelden van de hydrografie en het baggeren in regionaal water bij elkaar. Lees meer

VRAAG VAN DE MAAND

Vraag: Hoe kan aangetoond worden dat een milieuhygiënische verklaring bij een partij hoort?

Antwoord: Bij het toepassen van een partij grond, bagger of bouwstof onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) is de aanwezigheid en representativiteit van een milieuhygiënische verklaring van belang. Hierbij is een belangrijk aandachtspunt of de toegepaste partij en de milieuhygiënische verklaring ook daadwerkelijk bij elkaar horen. Zeker indien de partij één of meerdere keren verhandeld, getransporteerd en/of gesplitst is.

Afleverbon
Voor bouwstoffen is in artikel 28 van het Bbk aangegeven dat bij de betreffende partij naast een milieuhygiënische verklaring ook een afleveringsbon aanwezig moet zijn. In artikel 3.7.2 van de Rbk is aangegeven welke gegevens de afleveringsbon moet bevatten en in welke situaties geen afleveringsbon noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij een partijkeuring). Voor grond en bagger stelt het Bbk de afleveringsbon niet verplicht. Wel worden er zowel voor bouwstoffen als voor grond en bagger eisen gesteld aan de verschillende milieuhygiënische verklaringen (§ 3.4 t/m 3.7 en 4.3 van de Rbk). Verder bevatten de meeste erkende kwaliteitsverklaringen (BRL’s) verplichtingen aan de producenten om leveringsbonnen of grondbewijzen af te geven bij geleverde partijen. Lees meer.

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klik hier.