expertise bodem en ondergrond

April 2017

INHOUD

  • COLUMN
  • ACTUEEL
  • WIE WAT WAAR
  • NIET MISSEN
  • VRAAG VAN DE MAAND

COLUMN

De Bodem-App: de nieuwe landelijke opsporingstool?
Jeroen Telder, Projectleider Bodem-App en voorzitter landelijke werkgroep Ketentoezicht Bodem, Bagger en Bouwstoffen.

We leven in een tijd waarin we ons met het vliegtuig naar elk deel van de wereld kunnen verplaatsen. Sterker nog: we kunnen een ruimtereisje boeken. We leven ook in een tijd waarin milieu en circulaire economie steeds belangrijker worden (meer met minder). In een tijd met continu en overal digitale informatie voorhanden. Een tijd waarin vrijwel iedereen een digitale telefoon of tablet heeft, met de nodige apps. Maar ondertussen ... Lees hier de volledige column.

ACTUEEL

Hart van Holland-gemeenten: ‘Zoek altijd naar een coalition of the willing’

Tien gemeenten rond Leiden – samen de Hart van Holland-gemeenten – gaan gezamenlijk aan de slag met het opstellen van een regionale agenda voor de Omgevingsvisie 2040. Eén van de opgaven in dit gebied is bodemdaling in relatie tot de verstedelijking. Lees meer.

Het UP komt bij u langs dit voorjaar

Het Uitvoeringsprogramma (UP) convenant bodem en ondergrond voert jaarlijks een monitoring uit naar de voortgang van de convenantsdoelen. Om ook het verhaal achter de cijfers in beeld te krijgen, gaat het UP dit voorjaar met alle 41 overheden in gesprek. De eerste zeven gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. Klik hier voor een eerste indruk.

Open dag IJsseloog op 20 mei

Wilt u ook met een boot IJsseloog bezoeken? Dat kan tijdens de open dag op 20 mei. Op deze dag krijgt u uitleg over de toekomstige werkzaamheden op IJsseloog en over het baggerspeciedepot zelf. Lees meer.

Wijzigingsbesluit financiële bepalingen bodemsanering gepubliceerd

Het wijzigingsbesluit is gepubliceerd in het Staatsblad en treedt per 1 juli 2017 in werking. Er treedt dan ook een aanpassing van de regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005 in werking. De aanpassingen moeten bijdragen tot een versnelling van de sanering van bedrijfsterreinen. Lees meer.

GOO: ’Het succes van dit netwerk is dat we met elkaar de
agenda bepalen’

Het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) is een netwerk van de gezamenlijke overheden en publieke dienstverlenende organisaties in Gelderland. Samen ontwikkelen en delen zij kennis voor uitvoeringsbeleid voor bodem en ondergrond. ‘Het succes van dit netwerk is het bottom-up karakter; dat maakt het voor alle deelnemers relevant’, vertelt Peter Bouter, bestuursadviseur bij de gemeente Arnhem en secretaris van het GOO. Lees meer.

Even voorstellen: twee nieuwe UP-stuurgroepleden

Sinds 1 januari heeft de stuurgroep van het Uitvoeringsprogramma (UP) convenant bodem en ondergrond er twee nieuwe gezichten bij: Hanneke Brouwer vanuit het ministerie van I&M en Jaap Berends namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Wat valt hen op en waar liggen wat hen betreft de uitdagingen voor het Uitvoeringsprogramma? Even voorstellen!

Omgevingswet biedt weinig regels voor natuurlijk kapitaal

Wel biedt de Omgevingswet overheden de mogelijkheid om aandacht te besteden aan natuurlijk kapitaal, de waarden die de natuur ons biedt. Decentrale overheden kunnen doelen voor bescherming van het natuurlijk kapitaal het beste in de Omgevingsvisie opnemen. Lees meer.

Uniek boekwerk over Nederlandse bodemsanering in de maak

In het boek wordt de bodemsaneringsoperatie in Nederland van de afgelopen decennia in kaart gebracht. Enerzijds een testament van de enorme hoeveelheid werk die is verricht, anderzijds toont het ook dat bodemzorg nog steeds aandacht behoeft. Lees meer.

Traject Maatwerkoplossing voor archeologen afgerond

Veertien archeologen hebben gebruik gemaakt van de Maatwerkoplossing om zich in te kunnen schrijven in het Actorregister Archeologie. Deze registratie is vanaf 1 juli 2016 mogelijk voor alle personen die als KNA-actor werkzaam zijn en die gravend onderzoek verrichten. Lees meer.

Betere risicobeoordeling van metalen in bodem

Is de kwaliteit van een bodem geschikt voor (her)gebruik? Om dat te bepalen wordt nu onder meer gekeken naar de totale concentratie aanwezige metalen. Het RIVM adviseert om deze methodiek te vervangen door een methode die alleen de concentratie van metalen meet die schadelijke effecten kunnen veroorzaken. Lees meer.

Nitraat in grondwater vooralsnog te hoog voor duurzame drinkwaterwinning

De hoeveelheid nitraat in grondwater in gebieden voor drinkwaterwinning – de grondwaterbeschermingsgebieden – neemt af. Toch werd de drinkwaternorm voor nitraat in de periode 2010-2014 in een kwart van de gebieden overschreden. Dit blijkt uit berekeningen van RIVM en Alterra. Lees meer.

SIKB en NSTT borgen kwaliteit sleufloze technieken

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en de Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen (NSTT) gaan samenwerken aan een verdere verbetering en borging van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering van sleufloze aanleg van ondergrondse infra. Lees meer.

Samen werken aan verduurzamen landgebruik

De druk op ons natuurlijk kapitaal neemt wereldwijd toe. Meer inspanningen zijn nodig om te komen tot duurzaam landgebruik om de ambities voor klimaat, circulaire economie en duurzaamheid te bereiken. Het Verified Conservation Areas (VCA) Register beoogt hierbij te helpen. Lees meer.

Hemelrijkse Waard: 450 voetbalvelden aan nieuwe riviernatuur
geopend

Struinen door ruige riviernatuur, uitwaaien langs de Maas en genieten van een weids uitzicht vanaf een uitkijktoren. Het kon al een paar weken, maar op 27 maart is de heringerichte Hemelrijkse Waard bij Oijen (gemeente Oss) officieel geopend. Lees meer.

Onderzoeksagenda NKWK Waterkeringen stapje dichterbij

Hoe kunnen waterbeheerders de gevolgen van klimaatverandering het beste te lijf? In maart kwamen bij Deltares te Delft 90 vertegenwoordigers van de watersector bijeen om de programmering van de onderzoekslijn Waterkeringen af te stemmen. Lees meer.

Informatiepunt WVL beantwoordt ruim 23.000 vragen in 2016

De meeste vragen aan het Informatiepunt Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) gingen over de uitleg van wet- en regelgeving zoals milieuregelgeving over asbest, bodem, lucht en water. Verder gingen veel vragen over een applicatie of elektronisch loket. Lees meer

Nederlandse kust goed in het zand

In 1990 is besloten de kustlijn van Nederland van dat moment te handhaven en geen teruggang te aanvaarden. Rijkswaterstaat toetst jaarlijks of de Nederlandse kust hier voldoende zand voor heeft en in de nabije toekomst ook houdt. Hieruit blijkt dat het goed gaat met de Nederlandse kust. Lees meer

Het nieuwe Delta Life magazine is uit!

In deze boeiende editie volop aandacht voor ‘Water en gezondheid’ als dossier. Lora Fleming, directeur van het European Centre for Environment and Human Health, wijst op de gezondheidsrisico’s in relatie tot water en vertelt over het Europese Blue Health project. Lees meer.

Jaarverslag TNO 2016: blik op toekomst

Voor TNO was 2016 inhoudelijk en financieel een succesvol jaar. Resultaat, samenwerkingsverbanden en organisatorische basis zijn versterkt na een periode van reorganisaties en herstructurering. Het digitale jaarverslag is nu beschikbaar op de website van TNO.


WIE WAT WAAR

2 mei 2017:Regiobijeenkomst West: Bodem en Ondergrond in omgevingsvisie (Leiden). Lees meer.
9 mei 2017:Themabijeenkomst Bodemenergie (Houten). Lees meer.
11 mei 2017:Kennissessie nieuwe Omgevingswet (Assendelft). Lees meer.
15-19 mei 2017:Geoweek (diverse plaatsen). Lees meer.
16 mei 2017:Themabijeenkomst 'Praktijkervaringen met BRL 7700' (Gouda). Lees meer.
18 mei 2017:Regiobijeenkomst Oost: Bodem en Ondergrond in omgevingsvisie (Almelo). Lees meer.
18 mei 2017:Atlas Lustrumconferentie (Rotterdam). Lees meer.
18 mei 2017:Noordelijke netwerkdag Bodem (Assen). Lees meer.
23 mei 2017:Regiobijeenkomst Midden: Bodem en Ondergrond in omgevingsvisie (Utrecht). Lees meer.
1 jun 2017:Regiobijeenkomst Noord: Bodem en Ondergrond in omgevingsvisie (Groningen). Lees meer.

Kijk hier voor nog meer geplande bijeenkomsten.


NIET MISSEN

29 juni: Schakeldag 2017
De Schakeldag is hét jaarlijkse moment om u te laten bijpraten en in gesprek te komen over alle actualiteiten rondom wet- en regelgeving in de fysieke leefomgeving. Speciaal voor uitvoerende- en beleidsmedewerkers werkzaam bij de overheid, kennisinstellingen en in het bedrijfsleven. Schakeldag 2017 vindt plaats in 1931 Congrescentrum Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Lees meer.

21 september: SIKB Congres 2017
Nieuwe allianties in bodem, water en archeologie. Succesvol samenwerken en kennisdelen. De komst van de Omgevingswet geeft het momentum om daarmee met nog meer energie aan de slag te gaan.

Op het SIKB-congres krijgt u een kijkje achter de schermen van projecten waarin nieuwe allianties zijn of worden gevormd. Doet u nieuwe ideeën op en wordt u geïnspireerd om ook in uw eigen praktijk bij te dragen aan het smeden van nieuwe samenwerkingsverbanden. Reserveer donderdag 21 september alvast in uw agenda! Lees meer.


VRAAG VAN DE MAAND

Vraag: Valt het verwijderen van een asbesthoudende puinlaag onder de Wet bodembescherming (Wbb)?

Antwoord: Indien de laag meer dan 50% bodemvreemd materiaal bevat, is de Wbb niet van toepassing. Dit betekent dat voor het ontgraven van een dergelijke puinlaag geen saneringsplan hoeft worden opgesteld. Hoewel niet wettelijk verplicht, wordt in de praktijk vaak door middel van een plan van aanpak melding gedaan van de voorgenomen verwijdering bij een lokale overheidsorganisatie (gemeente of milieudienst). Lees meer.

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klik hier.