expertise bodem en ondergrond

Maart 2017

INHOUD

  • THEMA: BODEM IN OMGEVINGSVISIE, HOE DOE JE DAT?
  • ACTUEEL
  • WIE WAT WAAR
  • NIET MISSEN
  • VRAAG VAN DE MAAND

THEMA: BODEM IN OMGEVINGSVISIE, HOE DOE JE DAT?

Gemeenten en provincies zien door de Omgevingswet een grote opgave op zich afkomen. Zij moeten een Omgevingsvisie- en plan opstellen waarin bodem en ondergrond een plek krijgen binnen integrale afwegingen rond de fysieke leefomgeving. Een visie die maatschappelijke opgaven met elkaar verbindt.

Waar te beginnen?
Hoe doe je dat nou, bodem en ondergrond een volwaardige plek geven in een Omgevingsvisie? En waar te beginnen? Goed nieuws voor iedereen die aan de slag wil. U hoeft namelijk niet het wiel helemaal opnieuw uit te vinden! Veel partijen zijn hier al concreet mee bezig. Ook komen er steeds meer initiatieven van de grond om lokale overheden op weg te helpen. In deze nieuwsbrief alvast een handige selectie - voor in uw agenda - en natuurlijk tips.

Sluit aan bij initiatieven in de regio
In het voorjaar organiseert het Platform Bodembeheer vier regionale bijeenkomsten over de bodem in Omgevingsvisies. Elkaar verder helpen in deze zoektocht staat centraal, met ruimte voor ervaringen, instrumenten en tips & tricks. Niet missen dus.

Daarnaast ondersteunen de Uitvoeringsprogramma’s (UP’s) van het Convenant Bodem en Ondergrond en STRONG overheden bij de bewustwording en bij specifieke vragen rond bodem en ondergrond. Dat doen zij door intensief contact met de regio’s, ondersteuning van projecten en het organiseren van of participeren in regionale bijeenkomsten of conferenties.

Praktisch en vraaggericht is ook het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Het programma ondersteunt overheden, bedrijven en bewoners om te kunnen werken met de Omgevingswet. Denk aan praktische middelen zoals handreikingen, routeplanners, leersessies en best practices. Zodat u zelf aan de slag kunt.

En check bovendien de agenda van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (Werkgroep Bodem) voor interessante activiteiten. Zoals de Landelijke bestuurdersdag: Samenwerken in vertrouwen met de Omgevingswet en het Praktijkfestival Pionieren met de Omgevingswet (allebei op 12 april).

Zoek de samenwerking
‘Ga ook aan de slag met elkaar’, adviseert programmamanager Corné Nijburg van UP Convenant Bodem en Ondergrond in een interview over de grote transities in het werkveld bodem en ondergrond. ‘Ga bijvoorbeeld eens buurten bij een wat grotere gemeente die al behoorlijke stappen heeft gemaakt’.

Een regio die de samenwerking al voortvarend heeft opgepakt is Fryslân. De Friese gemeenten zijn samen aan de slag gegaan met het opstellen van een ‘ondergrondagenda’, als voorbereiding op het maken van een Omgevingsvisie. Benieuwd hoe zij dit aanpakken? Lees dan het interview met Jur Blommers, adviseur bodem en ondergrond van de gemeente Leeuwarden.

Omgevingsvisies op de kaart
Benieuwd hoever de gemeenten in uw werkgebied zijn met het opstellen van Omgevingsvisies? MijnOmgevingsvisie.nl houdt bij welke gemeenten al een Omgevingsvisie hebben vastgesteld (groen) of ermee bezig zijn (geel). Op de handige overzichtskaart ziet u in een oogopslag hoe ver een gemeente is. De kaart krijgt steeds meer kleur!

Veel succes en hopelijk tot binnenkort in uw regio!


ACTUEEL

Veel animo voor Pilots Omgevingsvisie

Op 8 maart sloot de aanmelding voor de tweede tranche Pilots Omgevingsvisie. Meer dan 25 partijen - gemeenten, provincies en regionale samenwerkingsverbanden - dienden een pilotvoorstel in. Lees meer.

Rotterdam: No-Dig, tenzij …

Het credo 'No-Dig, tenzij…’ is een belangrijke pijler in de beleidsvisie op de ondergrond van de gemeente Rotterdam. Dit betekent een doorbraak in het denken over de ondergrond en biedt uitdagingen voor de volgende stap in de ontwikkeling van sleufloze technieken (zonder graven). Lees meer.

4 nieuwe eilanden voor de Marker Waddenarchipel

Nog dit jaar kan in het Markermeer de aanleg van de volgende eilanden van de Marker Waddenarchipel van start gaan. Ook het 2e, 3e, 4e en 5e natuureiland zijn financieel rond en kunnen worden gerealiseerd. Lees meer.

Uitbreiding inspectierichtlijn IBC-locaties

Locaties waar in het verleden IBC-bouwstoffen zijn geborgen, moeten volgens het Besluit bodemkwaliteit jaarlijks worden geïnspecteerd. De betreffende inspectierichtlijn, de AS 6900 Inspectie Werk met IBC-bouwstoffen, wordt nu uitgebreid met locaties die vóór 2014 zijn aangelegd. Reageren op het ontwerp van deze wijziging kan tot 5 april 2017. Lees meer.

Rijkswaterstaat en ProRail gaan voor energieneutraal

Rijkswaterstaat en ProRail stellen delen van hun beheergebied (water en land) beschikbaar om duurzame energie op te wekken. Daarmee kunnen zij op den duur ruim in hun eigen energieverbruik voorzien en worden daarmee energieneutraal. Lees meer.

Tweede Kamer aanvaardt Wet kwaliteitsborging

Vervang overheidscontrole door toezicht door bedrijven. Zorg voor kwaliteitsborging bij die bedrijven. Verhoog de aansprakelijkheid van bedrijven. Dat is de kern van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De wet treedt op 1 januari of 1 juli 2018 in werking. Lees meer.

Nieuwe richtlijn baggervolumebepalingen

Het baggervolume is een belangrijke kostenbepalende factor voor baggerwerken. Werken op basis van door alle partijen geaccepteerde afspraken maakt het mogelijk sneller te komen tot een herkenbare, gedragen en direct bruikbare berekening. De nieuwste versie van de SIKB-richtlijn is nu beschikbaar. Lees meer.

Strandgapers in het Noordzeegebied

Onderzoek wijst uit dat er al strandgapers (Mya arenia) in Nederland waren in de Middeleeuwen. Dit ondersteunt de hypothese dat de schelpdieren vóór de tijd van Columbus opnieuw werden geïntroduceerd vanuit Noord-Amerika, mogelijk door de Vikingen. Lees meer.

‘Something old, something new’ tijdens het Platform Toezicht Bodem

Op 9 maart jl. kwamen ruim 100 toezichthouders op het gebied van bodem en waterbodem bijeen. Dat deden zij om zich op de hoogte te stellen van actualiteiten en om kennis- en praktijkervaringen uit te wisselen met vakgenoten. Een breed palet aan onderwerpen passeerde de revue. Lees meer.

Publiekscampagne Verspil geen schil over composteren

Samen met Nudge en het Compostgilde voert Rijkswaterstaat de publiekscampagne Verspil geen schil uit. De campagne maakt mensen bewust van het belang van composteren en geeft handvatten om zelf GFT-afval om te zetten in compost. Lees meer.

Ruimtelijke kansen voor warmtenetten

Tijdens de Nationale Klimaattop 2016 hebben 90 gemeenten een manifest getekend om ook de bestaande bebouwde omgeving van het gasnet af te koppelen. Voor onze warmtevoorziening zullen we dus langzaam maar zeker overgaan van gas op andere energiebronnen, waaronder warmtenetten. Lees meer.

Sediment uit balans

De sedimenthuishouding in Nederlandse rivieren is verstoord. Dit komt door ingrepen zoals het rechttrekken en versmallen van rivieren, de aanleg van dijken voor bescherming tegen overstroming en voor landaanwinning. Dit is één van de bevindingen in de notitie Sediment uit balans. Lees meer.

Prof.dr. Albrecht Weerts over effectieve maatregelen
klimaatadaptatie

Bij de verwachte toename van zomerse stortbuien, droogtes en winterse neerslag helpt goed operationeel waterbeheer om economische en maatschappelijke schade te beperken. Dit vergt geavanceerde modellen van de veranderende waterkringloop. Dat zegt prof.dr. Albrecht Weerts in zijn inaugurele rede aan Wageningen University & Research. Lees meer.

WIE WAT WAAR

11 apr 2017:NKWK conferentie 2017 (Amsterdam). Lees meer.
13 apr 2017:SuRF-NL, de steen van Rosetta? (Utrecht). Lees meer.
13 apr 2017:Masterclass: Het ontwerp van meervoudigheid (Den Haag). Lees meer.
18 apr 2017:Landelijke UP-dag: de volgende stap (Utrecht). Lees meer.
2 mei 2017:Regionale bijeenkomst Platform Bodembeheer West (Leiden). Lees meer.
18 mei 2017:Regionale bijeenkomst Platform Bodembeheer Oost (Almelo). Lees meer.

Kijk hier voor nog meer geplande bijeenkomsten.


NIET MISSEN

Save the date 8 november: Bodem Breed symposium
Het lijkt nog ver weg, maar de datum voor het Symposium Bodem Breed is alvast geprikt: woensdag 8 november 2017. Locatie: Den Bosch, HAS Hogeschool/ZLTO. Reserveert u deze datum in uw agenda? Met elkaar gaan wij er weer een prachtig symposium van maken voor en door de bodem- en ondergrond professional. Kijk hier voor meer informatie.

VRAAG VAN DE MAAND

Vraag: Ik wil zelf iets vertellen over de Omgevingswet. Is daar basismateriaal voor?

Antwoord: Ja, dat kan. Sinds kort is er de Basisgids Omgevingswet. De Basisgids Omgevingswet is een algemene kennismodule voor alle overheden en laat juridisch zien hoe de Omgevingswet gaat werken.

De materialen in de Basisgids Omgevingswet kunt u gebruiken voor trainingen en presentaties over de Omgevingswet. De gids bestaat uit een reeks PowerPoint-sheets en een Handreiking. Die helpt u de juiste PowerPoint-sheets te kiezen voor uw presentatie of training. Ook handig als beknopt naslagwerk voor het beantwoorden van vragen uit de zaal.

Later dit jaar volgen modules voor provincies, waterschappen en gemeenten. Die gaan dieper in op de specifieke veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt voor elk van deze overheden.

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klik hier.