expertise bodem en ondergrond

Februari 2017

INHOUD

  • COLUMN
  • ACTUEEL
  • WIE WAT WAAR
  • NIET MISSEN
  • VRAAG VAN DE MAAND

COLUMN

Bodem en ondergrond in het hoger onderwijs: zonder netwerk géén verandering.
Geert Roovers, Lector Bodem en Ondergrond aan Saxion Hogeschool in Deventer, Senior-adviseur Antea Group.

Het werkveld van bodem en ondergrond is in verandering. Een mooiere dooddoener als openingszin kon ik niet verzinnen. Maar het is wel zo. En deze verandering is de aanleiding dat ik überhaupt deze column schrijf. Want zonder deze was ik nooit aangesteld als lector Bodem en Ondergrond met als focus de rol van bodem en ondergrond in ruimtelijke en bestuurlijke processen. En zonder deze verandering was ik nooit gevraagd om het Kennis- en Onderwijsnetwerk voor het Hoger Onderwijs (KOBO) te trekken. En over dit netwerk gaat deze column.

Wat is eigenlijk die verandering? Iedereen roept erover, iedereen werkt eraan. Het exact duiden is alleen lastig, en misschien ook niet nodig. Maar het beeld dat ik ervan heb, is drieledig: (1) De grote saneringen lijken achter de rug, we stappen over naar beheren. (2) Vanuit diverse maatschappelijke opgaven wil men gebruik maken van de ondergrond. Maar hoe doen we dat? En (3): het werkveld vergrijst, en de aanwas van nieuwe mensen, met de kennis en vaardigheden voor (1) en (2), stokt. Op het spanningsveld tussen (1), (2) en (3) is KOBO ontstaan. En proberen we te helpen. Lees hier de volledige column.


ACTUEEL

Geslaagde regionale Bodemdag Midden-Nederland 2017

Op 2 februari jl. organiseerden de RUD Utrecht, Politie Midden-Nederland, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) en RWS-Bodem+ een regionale bodemdag in Lelystad. Wethouder John van den Heuvel (gemeente Lelystad) verzorgde het openingswoord. Het was een geslaagde dag met maar liefst 80 deelnemers. Lees meer.

SIKB in 2017: meer focus op kennis en kennisdelen

SIKB heeft de Jaarprogramma’s voor Bodem en Archeologie opgesteld. De Jaarprogramma’s, waarin veel aandacht wordt besteed aan kennisontwikkeling en kennisdelen, zijn te vinden op de website van SIKB. Lees meer.

Inspecteurs tankkeuringen bijgepraat

Een groep van ruim 35 inspecteurs voor tankkeuringen woonde deze maand een SIKB-themabijeenkomst bij over diverse onderwerpen rondom het controleren en keuren van ondergrondse tanks. Zij werden onder meer bijgepraat over achtergronden van technische en juridische aard. Lees meer.

Nieuwe dijkversterkingstechniek: Grofzand Barrière

De Grofzand Barriere is op laboratoriumschaal onderzocht en de resultaten zijn veelbelovend. Fijn zand in een dijk wordt vervangen door een sleuf met grof zand. Dit kan voorkomen dat een dijk bezwijkt aan piping. Lees meer.

Kabinetsstandpunt over gebruik van kwaliteitsborging in beleid

Het kabinetsstandpunt over accreditatie en conformiteitsbeoordeling bevestigt de belangrijke rol die schemabeheerders (zoals SIKB) vervullen. Lees meer.

Inschrijving tweede tranche Pilots omgevingsvisie van start

Met de pilots ondersteunt het Programma Aan de slag met de Omgevingswet overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen die alvast werk willen maken van de omgevingsvisie. Zij kunnen zich tot woensdag 8 maart a.s. aanmelden voor deelname aan de pilots of de leerkring. Lees meer.

Samen naar (nog) betere baggervolumebepalingen

Discussies tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over het te baggeren volume voorkomen? Dat deden op 7 februari meer dan 70 adviseurs en andere waterbodemprofessionals. Er was onder meer aandacht voor de nauwkeurigheid van technieken en de reproduceerbaarheid van metingen. Later deze maand wordt op de website van SIKB een nieuwe versie van de Richtlijn Baggervolumebepalingen gepubliceerd. Lees meer.

Het overleven van strand Brouwersdam

Strand Brouwersdam verdwijnt stukje bij beetje in de zee. Verschillende partijen, waaronder Rijkswaterstaat, hebben met vereende krachten de levensduur van het strand tot 10 jaar verlengd. Lees meer.

Reageren op normontwerp NEN 5725 (vooronderzoek)

De revisie van NEN 5725 ‘Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieu-hygiënisch vooronderzoek’ heeft in januari geleid tot publicatie van het normontwerp. Marktpartijen kunnen tot 21 april 2017 commentaar leveren op de inhoud van de norm. Lees meer.

Update waterbodemwijzer.nl

De veel bezochte website waterbodemwijzer.nl krijgt een volledige update. Het streven is om de nieuwe site voor de zomer ‘live’ te laten gaan. Heeft u informatie die op de site thuishoort of wilt u meedenken? Stuur dan een e-mail aan Sonja Kooiman. Lees meer.

Bouwen mét de natuur

Overstromingen tegengaan door gebruik te maken van de natuur, in plaats van de natuur te beteugelen. Dat is Building with Nature (BwN). Vijf vragen aan Egon Baldal, de projectleider van het project Interreg NSR Building with Nature dat nu echt van start kan. Lees meer.

Maatwerkoplossing voor archeologen

Het Centraal College van Deskundigen Archeologie heeft een zogenoemde maatwerkoplossing gecreëerd voor archeologen die niet voldoen aan de opleidingseisen van de nieuwe Erfgoedwet. De maatwerkoplossing maakt het toch mogelijk hen in het Actorregister op te nemen. Lees meer.

Wijziging Regeling bodemkwaliteit per 1 februari 2017

In de Staatscourant is een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit gepubliceerd, die geldt per 1 februari 2017. Deze wijziging heeft alleen betrekking op actualisatie van bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit. Lees meer.

Onderzoek asbest in grond

Elke partij grond (zowel in, als ex situ) waar puinresten op of in worden aangetroffen, dient als asbestverdacht te worden aangemerkt. Daartoe heeft de Raad van State op 16 november 2016 besloten. Dit betekent dat elke partij grond moet worden onderzocht op aanwezigheid van asbest conform NEN5707. Lees meer.

Steeds meer kansen voor inzet Natuurlijk Kapitaal

In opdracht van Rijkswaterstaat is een inventarisatie gedaan van succesvolle toepassingen van de Ecosysteemdienstenbenadering in projecten en beleid. Uit interviews met gemeenten en omgevingsdiensten blijkt dat de kernboodschap breed wordt gedragen. Ook is er veel interesse om hierover kennis te delen en verder te ontwikkelen. Lees meer en download hier het rapport

Breda: Natuurlijk kapitaal verrijkt beleid gemeenten

Een systematische benadering van bodem, ondergrond, water en natuur helpt om maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie en ruimtelijke ordening te combineren Lees meer.

WKO Tool uitgebreid met nieuwe functie

De WKO Tool geeft de mogelijkheden weer voor toepassing van open- en gesloten bodemenergiesystemen. Nieuw is dat de tool nu ook basiskarakteristieken publiceert. Het gaat onder andere om het debiet, het aantal bronnen en de Seasonal Performance Factor (SPF, het rendement). Lees meer.

KNA Leidraad Waterbodems

De ontwerp-Leidraad Waterbodems heeft tot 1 februari ter visie gelegen. De binnengekomen reacties maken het mogelijk het concept ter besluitvorming voor te leggen aan het Centraal College van Deskundigen Archeologie, dat zich op 13 maart aanstaande hierover buigt. Het ontwerp van de Leidraad vindt u hier.

Beoordeling IBC-ontwerpen nuttig en noodzakelijk

De onafhankelijke beoordeling van ontwerpen van IBC-werken voldoet en werkt naar tevredenheid van zowel het Rijk als het bedrijfsleven. Deze deskundige en wetenschappelijke beoordeling draagt bij aan de kwaliteit van de ingediende ontwerpen en vermindert de risico’s voor het milieu. Lees meer.

Groene daken kansrijk

De toepassing van groene daken is vooral kansrijk bij dakrenovaties van hoogbouw of in dichtbebouwd stedelijk gebied waarbij er op maaiveld weinig ruimte is voor waterberging en groen. Ook blijkt dat de kansen voor toepassing van groene daken groter zijn als deze standaard in de ontwerpfase meegenomen worden. Lees meer.

Klimaatbestendig tuinieren en groene daken

Het vergroenen van de (publieke en) private ruimte in de stad is een voor de hand liggende oplossing om de gevolgen van extreme regenval, hitte en droogte tegen te gaan. Ook groene daken kunnen bijdragen aan het klimaatbestendig en duurzaam maken van het stedelijk milieu. Lees meer.

Convenant in uitvoering

Lees nu de nieuwsbrief van het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant. Met onder andere een dubbelinterview met UP-stuurgroepleden over focus, een videoverslag van BodemBreed en een bericht over monitoringresultaten. Plus: een terugblik op 2016.

WIE WAT WAAR

7 mrt 2017:Symposium BIS (Wageningen). Lees meer.
9 mrt 2017:Bijeenkomst Platform Toezicht Bodem (Bunnik). Lees meer.
10 mrt 2017:Soil Science in a Changing World (Wageningen). Lees meer.
16 mrt 2017:COP bodemkwaliteit - Platform Bodem beheer Brabant (Den Bosch). Lees meer.
17 mrt 2017:NKWK Waterkeren 2017 (Utrecht). Lees meer.
21 mrt 2017:Platform Informatiebeheer (Utrecht). Lees meer.

NIET MISSEN

9 maart 2017: Bijeenkomst Platform Toezicht Bodem
Naast actuele zaken komen er op de volgende bijeenkomst van Platform Toezicht Bodem (PTB) ook weer diverse praktijkgerichte onderwerpen aan bod, waaronder ervaringen van het Openbaar Ministerie met het toepassen van de Landelijke Handhavingsstrategie, de contouren van de nieuwe wetgeving voor bodem onder de Omgevingswet; de recente ontwikkelingen rondom asbestverdachtheid van puinhoudende bodems en hoe u het toezicht bij IBC-voorzieningen bij GWW-werken kunt invullen. De PTB-dag wordt op donderdag 9 maart gehouden in het BOVAG-huis, Kosterijland 15 te Bunnik. Kijk hier voor het programma van deze bijeenkomst. U kunt zich hier aanmelden.
Twee bijeenkomsten Platform Baggernet in 2017
De eerste bijeenkomst, in samenwerking met de Hydrographic Society Benelux, gaat over innovatieve technieken voor waterbodemkartering. De tweede behandelt het duurzaam bestemmen van baggerspecie (inclusief een excursie), in samenwerking met het Waterschap Rijn en IJssel en het Waterschap Vechtstromen. Houd voor de data de Baggernet website en Twitter in de gaten.

VRAAG VAN DE MAAND

Vraag: Wanneer is er sprake van een bodembedreigende stof?

Antwoord: De bodembedreigendheid van een stof is af te leiden uit het Stoffenschema van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (zie bijlage 2 deel 3). Het Stoffenschema in combinatie met de toelichting en de Stoffenlijst bepaalt in hoeverre het gebruik van een stof ruimte biedt voor maatwerk of een beschrijving van geschikte combinaties van voorzieningen en maatregelen (cvm) vereist.

In het algemeen geldt dat stoffen binnen een bedrijfsmatige activiteit bodembedreigend zijn, tenzij het tegendeel is bewezen. In gezamenlijk overleg tussen bedrijf en bevoegd gezag kan per stof worden vastgesteld of er feitelijk sprake is van een bodembedreigende situatie. Daarbij wordt vooralsnog geen onderscheid gemaakt tussen de hoeveelheid en de opslagtemperatuur van een stof.

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klik hier.